สพป.ขอนแก่น เขต 5 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ก้องอุดมวิทยาคาร id school : 4709
 2.กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล id school : 4726
 3.จตุรคามรังสรรค์ id school : 4786
 4.ชีพอนุสรณ์ id school : 4867
 5.ชุมชนชุมแพ id school : 4679
 6.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม id school : 4757
 7.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา id school : 4743
 8.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง id school : 4589
 9.ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ id school : 4686
 10.ชุมชนหนองคะเน id school : 4720
 11.ชุมชนหนองเรือ id school : 4666
 12.ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 4688
 13.ชุมชนโนนหันวันครู id school : 4700
 14.ชุมแพชนูปถัมภ์ id school : 4682
 15.ดินดำวังชัยวิทยา id school : 4789
 16.ท่ากุญชร id school : 4744
 17.ท่าศาลาวิทยา id school : 4667
 18.นาจานนาเจริญโนนทัน id school : 4745
 19.นาฝายวิทยา id school : 4850
 20.นาหนองทุ่มวิทยาคม id school : 4696
 21.นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ id school : 4869
 22.นาหว้านาเจริญ id school : 4803
 23.บ้านกง(ประชานุกูล) id school : 4646
 24.บ้านกุดกว้าง id school : 4587
 25.บ้านกุดขอนแก่น id school : 4780
 26.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร id school : 4603
 27.บ้านกุดดุกวิทยา id school : 4788
 28.บ้านกุดธาตุ id school : 4870
 29.บ้านกุดน้ำใส id school : 4796
 30.บ้านกุดเลา id school : 4594
 31.บ้านกุดแคน id school : 4593
 32.บ้านกุดแคนประชาสรรค์ id school : 4791
 33.บ้านขนวน id school : 4876
 34.บ้านขนวนนคร id school : 4588
 35.บ้านขมิ้นโนนหัวนา id school : 4764
 36.บ้านขามป้อม id school : 4673
 37.บ้านค้อ id school : 4782
 38.บ้านคำใหญ่ id school : 4802
 39.บ้านคึมชาติประชาสรรค์ id school : 4880
 40.บ้านชุมแพ id school : 4680
 41.บ้านซำจำปา id school : 4736
 42.บ้านซำภูทอง id school : 4868
 43.บ้านซำยาง id school : 4735
 44.บ้านดอนหันสระบัว id school : 4663
 45.บ้านดอนหันโนนหินแห่ id school : 4640
 46.บ้านดอนแขม id school : 4662
 47.บ้านถ้ำแข้ id school : 4828
 48.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ id school : 4866
 49.บ้านท่าช้าง id school : 4763
 50.บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ id school : 4750
 51.บ้านทุ่งชมพู id school : 4793
 52.บ้านธาตุ id school : 4715
 53.บ้านนาก้านเหลือง id school : 4815
 54.บ้านนาคำน้อย id school : 4710
 55.บ้านนางิ้ว id school : 4664
 56.บ้านนาชุมแสง id school : 4797
 57.บ้านนาดี id school : 4872
 58.บ้านนาน้ำซำ id school : 4860
 59.บ้านนาสีนวน id school : 4676
 60.บ้านนาหว้า id school : 4657
 61.บ้านนาอุดม id school : 4739
 62.บ้านนาเปือย id school : 4604
 63.บ้านนาเพียง id school : 4690
 64.บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี id school : 4787
 65.บ้านบริบูรณ์ id school : 4747
 66.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ id school : 4759
 67.บ้านป่ากล้วย id school : 4856
 68.บ้านปากห้วยฝาง id school : 4760
 69.บ้านป่าน id school : 4770
 70.บ้านป่าเสี้ยว id school : 4658
 71.บ้านผาขาม id school : 4749
 72.บ้านผาน้ำเที่ยง id school : 4746
 73.บ้านฝางน้อย id school : 4596
 74.บ้านพงษ์โนนประวัติ id school : 4748
 75.บ้านพระบาท id school : 4845
 76.บ้านฟ้าเหลื่อม id school : 4668
 77.บ้านภูมูลเบ้า id school : 4597
 78.บ้านยอดห้วย id school : 4725
 79.บ้านยางคำ id school : 4665
 80.บ้านร่องสมอ id school : 4606
 81.บ้านร่องแซง id school : 4704
 82.บ้านวังขอนแดง id school : 4837
 83.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง id school : 4737
 84.บ้านวังยาว id school : 4698
 85.บ้านวังสวาบ id school : 4863
 86.บ้านศรีสุข id school : 4768
 87.บ้านศาลาดิน id school : 4877
 88.บ้านสงเปือย id school : 4824
 89.บ้านสระพังข่า id school : 4598
 90.บ้านสวนสวรรค์ id school : 4751
 91.บ้านสว่างดอนช้าง id school : 4653
 92.บ้านสว่างโนนสูง id school : 4857
 93.บ้านสองคอน id school : 4853
 94.บ้านสะอาด id school : 4873
 95.บ้านสะแกเครือ id school : 4851
 96.บ้านสันติสุข id school : 4775
 97.บ้านสัมพันธ์ id school : 4677
 98.บ้านสารจอดร่องกลอง id school : 4733
 99.บ้านสำราญหินลาด id school : 4581
 100.บ้านสุขสมบูรณ์ id school : 4730
 101.บ้านหนองกุงคชสาร id school : 4878
 102.บ้านหนองกุงธนสารโศภน id school : 4834
 103.บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง id school : 4669
 104.บ้านหนองกุงมนศึกษา id school : 4654
 105.บ้านหนองขาม id school : 4818
 106.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก id school : 4582
 107.บ้านหนองตาไก้พิทยา id school : 4772
 108.บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ id school : 4779
 109.บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ id school : 4790
 110.บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ id school : 4600
 111.บ้านหนองนาคำ id school : 4883
 112.บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ id school : 4821
 113.บ้านหนองบัว id school : 4822
 114.บ้านหนองบัวโนนเมือง id school : 4681
 115.บ้านหนองปลาซิว id school : 4756
 116.บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา id school : 4692
 117.บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ id school : 4648
 118.บ้านหนองพลวง id school : 4794
 119.บ้านหนองพู่วังหินซา id school : 4879
 120.บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม id school : 4798
 121.บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง id school : 4799
 122.บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง id school : 4643
 123.บ้านหนองศาลา id school : 4732
 124.บ้านหนองสระ id school : 4645
 125.บ้านหนองสังข์ id school : 4687
 126.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า id school : 4881
 127.บ้านหนองหนามแท่ง id school : 4718
 128.บ้านหนองหว้าประชารัฐ id school : 4661
 129.บ้านหนองหว้าโพนศิลา id school : 4689
 130.บ้านหนองหอย id school : 4882
 131.บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 id school : 4717
 132.บ้านหนองเขื่อนช้าง id school : 4599
 133.บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ id school : 4647
 134.บ้านหนองเสาเล้า id school : 4728
 135.บ้านหนองแดง id school : 4778
 136.บ้านหนองแวงภูเขา id school : 4660
 137.บ้านหนองแสงสามัคคี id school : 4656
 138.บ้านหนองโก id school : 4776
 139.บ้านหนองโนประชาสรรค์ id school : 4655
 140.บ้านหนองโพงโพด id school : 4731
 141.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ id school : 4580
 142.บ้านหนองไผ่นาดี id school : 4714
 143.บ้านหนองไฮ id school : 4694
 144.บ้านหนองไฮ-วังขอนยม id school : 4742
 145.บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา id school : 4795
 146.บ้านห้วยทรายขาว id school : 4762
 147.บ้านห้วยทรายทอง id school : 4602
 148.บ้านห้วยบง id school : 4843
 149.บ้านห้วยม่วง id school : 4608
 150.บ้านห้วยอรุณหินลาด id school : 4601
 151.บ้านหว้า id school : 4607
 152.บ้านหว้าทอง id school : 4848
 153.บ้านหอย id school : 4706
 154.บ้านหัน id school : 4839
 155.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน id school : 4591
 156.บ้านหัวบึงสว่าง id school : 4592
 157.บ้านหัวฝาย id school : 4800
 158.บ้านหัวภู id school : 4874
 159.บ้านหาด id school : 4651
 160.บ้านหินร่องโนนสวรรค์ id school : 4820
 161.บ้านอ่างศิลา id school : 4825
 162.บ้านอาจสามารถ id school : 4695
 163.บ้านเขาวง id school : 4865
 164.บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า id school : 4884
 165.บ้านเม็ง id school : 4659
 166.บ้านเมืองเก่า id school : 4819
 167.บ้านเรือ id school : 4813
 168.บ้านเลิงแสง id school : 4784
 169.บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง id school : 4652
 170.บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ id school : 4671
 171.บ้านแดง id school : 4810
 172.บ้านแห่ประชานุเคราะห์ id school : 4683
 173.บ้านโคกกลางวิทยา id school : 4840
 174.บ้านโคกกลางหนองแปน id school : 4585
 175.บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ id school : 4765
 176.บ้านโคกนาฝาย id school : 4871
 177.บ้านโคกป่ากุง id school : 4774
 178.บ้านโคกม่วง id school : 4766
 179.บ้านโคกสง่า id school : 4812
 180.บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา id school : 4792
 181.บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา id school : 4836
 182.บ้านโคกสูง id school : 4707
 183.บ้านโคกสูงวิทยา id school : 4809
 184.บ้านโคกสูงวิทยานุกูล id school : 4583
 185.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) id school : 4767
 186.บ้านโคกไร่ id school : 4826
 187.บ้านโนนกระเดา id school : 4804
 188.บ้านโนนคอม id school : 4854
 189.บ้านโนนงาม id school : 4754
 190.บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ id school : 4641
 191.บ้านโนนชาติ ยุบแล้ว DELETE id school : 4705
 192.บ้านโนนดู่หนองแวง id school : 4584
 193.บ้านโนนทอง id school : 4595
 194.บ้านโนนทองหลาง ยุบแล้ว DELETE id school : 4684
 195.บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม id school : 4773
 196.บ้านโนนทันวิทยา id school : 4605
 197.บ้านโนนบุรุษ id school : 4701
 198.บ้านโนนลาน id school : 4702
 199.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ id school : 4859
 200.บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง id school : 4723
 201.บ้านโนนสำราญ id school : 4783
 202.บ้านโนนหนองแวง id school : 4644
 203.บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ id school : 4758
 204.บ้านโนนอุดม id school : 4708
 205.บ้านโนนแหลมทอง ยุบแล้ว DELETE id school : 4721
 206.บ้านโนนโก id school : 4697
 207.บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม id school : 4699
 208.บ้านโนนโพธิ์ id school : 4693
 209.บ้านโป่งเอียด id school : 4675
 210.บ้านโป่งแห้ง id school : 4711
 211.บ้านโพนเพ็กพิทยา id school : 4816
 212.บ้านโสกจานนาดี id school : 4752
 213.บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว id school : 4769
 214.บ้านโสกหาดสวรรค์ id school : 4761
 215.บ้านใหม่โสกส้มกบ id school : 4753
 216.บ้านไคร่นุ่น id school : 4781
 217.บ้านไชยสอ id school : 4685
 218.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา id school : 4712
 219.ภูห่านศึกษา id school : 4755
 220.ภูเวียงวิทยายน id school : 4808
 221.วังหินลาดวังเจริญ id school : 4713
 222.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ id school : 4724
 223.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร id school : 4814
 224.สะอาดประชาสรรค์ id school : 4672
 225.หนองกระบือวิทยาคม id school : 4734
 226.หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา id school : 4831
 227.หนองกุงพิทยาคม id school : 4716
 228.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา id school : 4829
 229.หนองขามวิทยาคาร id school : 4722
 230.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา id school : 4842
 231.หนองม่วงประชานุกูล id school : 4703
 232.หนองหว้าวิทยา id school : 4729
 233.หนองหอยเทพเทวัญ id school : 4590
 234.หนองแวงวิทยา id school : 4875
 235.หนองแสงวิทยาสรรค์ id school : 4650
 236.หนองแห้ววังมนศึกษา id school : 4862
 237.หนองโพนนาหม่อ id school : 4785
 238.หนองไผ่พิทยาคม id school : 4727
 239.หนองไฮประชารัฐ id school : 4670
 240.ห้วยชันวิทยา id school : 4807
 241.อนุบาลภูเวียง id school : 4817
 242.อนุบาลสีชมพู id school : 4771
 243.อ่างทองวิทยาคม id school : 4738
 244.เหมือดแอ่หนองบัว id school : 4678
 245.แสงบัวทอง id school : 4741
 246.โคกกลางโนนคูณโนนศิลา id school : 4609
 247.โคกม่วงศึกษา id school : 4674
 248.โคกสูงสำราญ ยุบแล้ว DELETE id school : 4719
 249.โนนงามศึกษา id school : 4691
 250.โนนฟันเรือบะยาววิทยา id school : 4586
 251.โนนศิลาโนนม่วงวิทยา id school : 4833
 252.โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ id school : 4805
 253.โนนสะอาดพิทยา id school : 4642
 254.โนนสำราญหนองหญ้าขาว id school : 4740
 255.โนนอุดมสะอาดวิทยา id school : 4801
 256.โพธิ์ตากวิทยา id school : 4649
 257.โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา id school : 4811
 258.โสกห้างศึกษา id school : 4806
 259.โสกเต็นวิทยาคม id school : 4777
 260.ไตรคามวิทยาสรรค์ id school : 4823

Powered By www.thaieducation.net