สพป.อุดรธานี เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กมลศิลป์สามัคคี id school : 23166
 2.กำแมดคำเจริญ id school : 23186
 3.ชุมชนกุดค้า id school : 22983
 4.ชุมชนคำตานาหนองกุง id school : 22991
 5.ชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ id school : 23055
 6.ชุมชนบ้านหนองเม็ก id school : 22912
 7.ชุมชนวังทอง id school : 23188
 8.ชุมชนสะงวย id school : 23048
 9.ธาตุดอนตูม id school : 22831
 10.ธาตุน้อยก่อสำราญ id school : 22985
 11.นานกหงส์เสรีมีชัย id school : 23233
 12.บ้านกล้วย id school : 23114
 13.บ้านกั้งโนนสะอาด id school : 22810
 14.บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ id school : 23090
 15.บ้านขาวัว id school : 22850
 16.บ้านค้อดอนแคน id school : 23243
 17.บ้านคำน้ำทิพย์ id school : 23012
 18.บ้านคำบอน id school : 23014
 19.บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ id school : 23079
 20.บ้านคำม่วง id school : 23038
 21.บ้านคำยาง id school : 23033
 22.บ้านคำสง่าประชาสรรค์ id school : 23081
 23.บ้านคำอ้อ id school : 22822
 24.บ้านคำเจริญ id school : 22994
 25.บ้านคำเลาะ id school : 23010
 26.บ้านคำแคนแก่นคูณ id school : 23242
 27.บ้านงิ้วมีชัย id school : 23149
 28.บ้านจันทน์ id school : 23105
 29.บ้านชัย id school : 23112
 30.บ้านช้าง id school : 23004
 31.บ้านซำป่ารัง id school : 23250
 32.บ้านซำป่าหัน id school : 23249
 33.บ้านดงค้าพัฒนา id school : 23181
 34.บ้านดงคำ id school : 22884
 35.บ้านดงดารา id school : 23205
 36.บ้านดงบังหนองเขื่อน id school : 22929
 37.บ้านดงบากโนนสวรรค์ id school : 22908
 38.บ้านดงพัฒนา id school : 23019
 39.บ้านดงยาง id school : 23102
 40.บ้านดงยางน้อยโนนตาล id school : 23224
 41.บ้านดงยางพรพิบูลย์ id school : 23238
 42.บ้านดงวังพัง id school : 22902
 43.บ้านดงวัฒนา id school : 23077
 44.บ้านดงหวาย id school : 23093
 45.บ้านดงแสนสุข id school : 23063
 46.บ้านดงโพนยอ id school : 22975
 47.บ้านดงไพรวัลย์ id school : 23113
 48.บ้านดอนกลอย id school : 23214
 49.บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว id school : 22861
 50.บ้านดอนขี้เหล็ก id school : 23074
 51.บ้านดอนนางคำ id school : 22896
 52.บ้านดอนม่วง id school : 23226
 53.บ้านดอนยางเดี่ยว id school : 22879
 54.บ้านดอนสวรรค์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30825
 55.บ้านดูนประชารัฐ id school : 22821
 56.บ้านต้องหนองสระปลา id school : 22924
 57.บ้านตาดโนนทองหลาง id school : 23152
 58.บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน id school : 22920
 59.บ้านตูม id school : 23095
 60.บ้านถ่อนคำหวด id school : 23144
 61.บ้านถ่อนนาเพลิน id school : 23234
 62.บ้านทรายมูล id school : 23098
 63.บ้านท่าช่วง id school : 22954
 64.บ้านท่าบ่อยาง id school : 23086
 65.บ้านทุ่ง id school : 23120
 66.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 22988
 67.บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย id school : 23067
 68.บ้านนาคำพรสันติ id school : 23069
 69.บ้านนาคำวัง id school : 23087
 70.บ้านนางิ้ว id school : 22865
 71.บ้านนาจาน id school : 23168
 72.บ้านนาชุมแสง id school : 23003
 73.บ้านนาดี(บ้านดุง) id school : 22860
 74.บ้านนาดี(หนองหาน) id school : 23076
 75.บ้านนาทม id school : 23006
 76.บ้านนาทรายน้ำรอด id school : 23232
 77.บ้านนาปู-นากลาง id school : 23050
 78.บ้านนามั่ง id school : 23068
 79.บ้านนายม id school : 23212
 80.บ้านนาสีนวล id school : 23110
 81.บ้านนาอุดม id school : 22819
 82.บ้านนาฮัง id school : 22841
 83.บ้านนาเยีย id school : 22888
 84.บ้านนาโฮง id school : 23122
 85.บ้านนาไหม id school : 23088
 86.บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ id school : 23084
 87.บ้านนิคมหนองตาล id school : 22880
 88.บ้านบ่อคํา id school : 22816
 89.บ้านบ่อปัทม์ id school : 22900
 90.บ้านปอพาน id school : 23128
 91.บ้านปากดง id school : 23184
 92.บ้านป่าก้าว(หนองหาน) id school : 23042
 93.บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) id school : 22837
 94.บ้านป่าเป้า id school : 23060
 95.บ้านปูลู id school : 22826
 96.บ้านผักตบประชานุกูล id school : 22843
 97.บ้านฝาง id school : 23170
 98.บ้านพังงู id school : 22848
 99.บ้านพังซ่อน id school : 22852
 100.บ้านม่วง(บ้านดุง) id school : 23157
 101.บ้านม่วง(หนองหาน) id school : 22858
 102.บ้านม่วงคอนสาย id school : 23240
 103.บ้านม่วงประชาบํารุง id school : 22932
 104.บ้านยา id school : 22833
 105.บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) id school : 22934
 106.บ้านยางเหล่าสวนกล้วย id school : 23247
 107.บ้านวังคางฮูง id school : 23085
 108.บ้านวังชมภู id school : 23017
 109.บ้านวังฮาง id school : 22886
 110.บ้านวังแข้ id school : 23244
 111.บ้านศรีเมือง id school : 23161
 112.บ้านศาลา id school : 22869
 113.บ้านสมวิไล id school : 23147
 114.บ้านสร้อยพร้าว id school : 22890
 115.บ้านสะคาม id school : 22874
 116.บ้านสะแบง id school : 22898
 117.บ้านหงษาวดี id school : 22892
 118.บ้านหนองกล้า id school : 22812
 119.บ้านหนองกาโนนสิมมา id school : 23108
 120.บ้านหนองกุงดอนบาก id school : 22839
 121.บ้านหนองงิ้ว id school : 22936
 122.บ้านหนองช้างคาวหนองบง id school : 23241
 123.บ้านหนองตาใกล้ id school : 22918
 124.บ้านหนองนกทา id school : 22916
 125.บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) id school : 22937
 126.บ้านหนองบัว id school : 22846
 127.บ้านหนองบัวน้อย id school : 22931
 128.บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ id school : 23222
 129.บ้านหนองบัวแดง id school : 22904
 130.บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง id school : 23239
 131.บ้านหนองผือ id school : 22835
 132.บ้านหนองลาด id school : 23065
 133.บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด id school : 22914
 134.บ้านหนองสว่าง id school : 23164
 135.บ้านหนองสองห้อง id school : 23142
 136.บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี id school : 22867
 137.บ้านหนองสะหนาย id school : 22903
 138.บ้านหนองหญ้ารังกา id school : 22863
 139.บ้านหนองหลัก id school : 23047
 140.บ้านหนองหาน (วันครู 2502) id school : 22941
 141.บ้านหนองอิอู id school : 23045
 142.บ้านหนองเต่าดอนหายโศก id school : 22814
 143.บ้านหนองแซง id school : 23027
 144.บ้านหนองแวงตาด id school : 23008
 145.บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) id school : 23229
 146.บ้านหนองไผ่พิทยาคม id school : 22906
 147.บ้านหนองไฮโนนสำราญ id school : 23126
 148.บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ id school : 23130
 149.บ้านห้วยยางชัยพร id school : 23040
 150.บ้านหันน้อย id school : 22828
 151.บ้านหัวดงยาง id school : 23072
 152.บ้านหัวหนอง id school : 23246
 153.บ้านหัวหนองยาง id school : 23053
 154.บ้านอ้อมกอ id school : 23203
 155.บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) id school : 22824
 156.บ้านเชียงงาม id school : 22943
 157.บ้านเพ็กคำบากหายโศก id school : 22910
 158.บ้านเม็กดงเรือง id school : 22922
 159.บ้านเมืองนาซำ id school : 23092
 160.บ้านเมืองไพร id school : 23159
 161.บ้านเรืองชัย id school : 22854
 162.บ้านเหล่าหลวง id school : 23190
 163.บ้านเหล่าอุดม id school : 23100
 164.บ้านโคกกลาง id school : 23155
 165.บ้านโคกคำไหล id school : 23200
 166.บ้านโคกถาวรทรายงาม id school : 22856
 167.บ้านโคกทุ่งยั้ง id school : 22876
 168.บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ id school : 22894
 169.บ้านโคกสว่างนาดี id school : 22871
 170.บ้านโนนงามอุดมวิทย์ id school : 23083
 171.บ้านโนนชัยศิลป์ id school : 23064
 172.บ้านโนนทองอินทร์ id school : 23245
 173.บ้านโนนนาสร้าง id school : 22899
 174.บ้านโนนศรีทอง id school : 23111
 175.บ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) id school : 23043
 176.บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) id school : 23001
 177.บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) id school : 23207
 178.บ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) id school : 22984
 179.บ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) id school : 23117
 180.บ้านโนนหอม id school : 23062
 181.บ้านโพธิ์ id school : 23237
 182.บ้านโพธิ์ท่าเมือง id school : 23066
 183.บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา id school : 23002
 184.บ้านโพนงาม id school : 22882
 185.บ้านโพนสูง id school : 22987
 186.บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ id school : 23035
 187.บ้านโสกหมู id school : 22944
 188.บ้านไชยวานโนนลือชัย id school : 23235
 189.บ้านไทย id school : 23217
 190.บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ id school : 23210
 191.บุญมีศรีสว่าง id school : 22997
 192.พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ id school : 23195
 193.ร่มเกล้า 2 id school : 23026
 194.ศรีขวัญเมือง id school : 23192
 195.สยามกลการ 3 id school : 23020
 196.หนองแวงวิทยา id school : 23029
 197.หว้านใหญ่ประชาคม id school : 23219
 198.อนุบาลกู่แก้ว id school : 23248
 199.อนุบาลทุ่งฝน id school : 22947
 200.อนุบาลพิบูลย์รักษ์ id school : 23236
 201.อนุบาลศรีสุทโธ id school : 23197
 202.อนุบาลหนองหานวิทยายน id school : 22939
 203.อนุบาลไชยวาน id school : 23021
 204.เพียปู่หนองเรือ id school : 23024

Powered By www.thaieducation.net