สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) id school : 21113
 2.ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา id school : 21037
 3.ชุมชนบ้านระเว id school : 21160
 4.ชุมชนบ้านวังสะแบง id school : 21095
 5.ชุมชนบ้านเชียงแก้ว id school : 21185
 6.ชุมชนห้วยไผ่ id school : 21098
 7.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) id school : 21148
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 id school : 21222
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 id school : 21223
 10.นิคมสร้างตนเอง 5 id school : 21209
 11.นิคมสร้างตนเอง 6 id school : 21210
 12.บ้านกุดก่วยโนนเจริญ id school : 21077
 13.บ้านกุดชมภู id school : 21106
 14.บ้านกุดเรือคำ id school : 21091
 15.บ้านกุ่ม id school : 21097
 16.บ้านขัวแคน id school : 21032
 17.บ้านคันท่าเกวียน id school : 21084
 18.บ้านคันเปือย id school : 21214
 19.บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) id school : 21203
 20.บ้านคำก้อม id school : 21232
 21.บ้านคำบง id school : 21062
 22.บ้านคำผ่าน id school : 21159
 23.บ้านคำหนามแท่ง id school : 21197
 24.บ้านคำหมาไนร่องเข id school : 21048
 25.บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) id school : 21181
 26.บ้านคำเขื่อนแก้ว id school : 21208
 27.บ้านคำเตย id school : 21202
 28.บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) id school : 21043
 29.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ id school : 21108
 30.บ้านคำไหล id school : 21030
 31.บ้านงิ้ว id school : 21075
 32.บ้านจันทัย id school : 21056
 33.บ้านจิกลุ่ม id school : 21186
 34.บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) id school : 21187
 35.บ้านจุการ id school : 21031
 36.บ้านชาด id school : 21068
 37.บ้านชาด id school : 21126
 38.บ้านชาด(ศรี) ยุบแล้ว DELETE id school : 30916
 39.บ้านชาดฮี ยุบแล้ว DELETE id school : 30921
 40.บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) id school : 21128
 41.บ้านซะซอม id school : 21085
 42.บ้านดงดิบ id school : 21101
 43.บ้านดงนา id school : 21074
 44.บ้านดงบาก id school : 21092
 45.บ้านดงมะไฟ id school : 21093
 46.บ้านดงแถบ id school : 21104
 47.บ้านดอนก่อ id school : 21179
 48.บ้านดอนขวาง id school : 21195
 49.บ้านดอนงัว id school : 21170
 50.บ้านดอนชี id school : 21205
 51.บ้านดอนตะลี id school : 21191
 52.บ้านดอนน้ำคำ id school : 21034
 53.บ้านดอนพันชาด id school : 21192
 54.บ้านดอนโด่โคกเลียบ id school : 21137
 55.บ้านดอนโพธิ์ id school : 21059
 56.บ้านด่าน id school : 21078
 57.บ้านดูกอึ่ง id school : 21174
 58.บ้านตามุย id school : 21096
 59.บ้านตุงลุง id school : 21082
 60.บ้านตุงลุงเหนือ id school : 21040
 61.บ้านถิ่นสำราญ id school : 21146
 62.บ้านทรายมูล ยุบแล้ว DELETE id school : 30918
 63.บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) id school : 21124
 64.บ้านท่าช้าง id school : 21145
 65.บ้านท่าเสียวคันลึม id school : 21125
 66.บ้านทุ่งนาเมือง id school : 21088
 67.บ้านทุ่งหนองบัว id school : 21219
 68.บ้านนกเต็น id school : 21133
 69.บ้านนาคอ id school : 21070
 70.บ้านนาคาย id school : 21194
 71.บ้านนาจาน id school : 21158
 72.บ้านนาชุม id school : 21139
 73.บ้านนาดี id school : 21116
 74.บ้านนาทม id school : 21182
 75.บ้านนาทอย id school : 21069
 76.บ้านนาบัว id school : 21102
 77.บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) id school : 21193
 78.บ้านนาห้วยแคน id school : 21188
 79.บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง id school : 21028
 80.บ้านนาหว้า id school : 21151
 81.บ้านนาเจริญ id school : 21118
 82.บ้านนาเลิน id school : 21047
 83.บ้านนาเอือด id school : 21045
 84.บ้านนาแก id school : 21157
 85.บ้านนาแค id school : 21026
 86.บ้านนาโป่งโพน id school : 21050
 87.บ้านนาโพธิ์ id school : 21127
 88.บ้านนาโพธิ์กลาง id school : 21086
 89.บ้านนาโพธิ์ใต้ id school : 21087
 90.บ้านบะไห id school : 21105
 91.บ้านบัวทอง id school : 21171
 92.บ้านบัวแดง id school : 21173
 93.บ้านบากชุม id school : 21231
 94.บ้านบุ่งคำ id school : 21119
 95.บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ id school : 21121
 96.บ้านปากบุ่ง id school : 21206
 97.บ้านป่ากุงน้อย id school : 21051
 98.บ้านป่ากุงใหญ่ id school : 21052
 99.บ้านป่าเลา id school : 21227
 100.บ้านผักหย่า id school : 21162
 101.บ้านฝางคำสามัคคี id school : 21234
 102.บ้านพลาญชัย id school : 21228
 103.บ้านฟ้าห่วน id school : 21042
 104.บ้านภูมะหรี่ id school : 21120
 105.บ้านภูหล่น id school : 21060
 106.บ้านม่วงฮี id school : 21117
 107.บ้านม่วงโคน id school : 21189
 108.บ้านยอดดอนชี id school : 21111
 109.บ้านราษฎร์เจริญ id school : 21134
 110.บ้านลาดควาย id school : 21054
 111.บ้านลาดวารี id school : 21215
 112.บ้านวังพอก id school : 21156
 113.บ้านวังแคน id school : 21144
 114.บ้านสงยาง id school : 21064
 115.บ้านสนามชัย ยุบแล้ว DELETE id school : 30917
 116.บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) id school : 21143
 117.บ้านสระคำ id school : 21063
 118.บ้านสร้างถ่อ id school : 21071
 119.บ้านสร้างแก้ว id school : 21147
 120.บ้านสวาสดิ์ id school : 21049
 121.บ้านสะพือท่าค้อ id school : 21154
 122.บ้านสะพือใต้ id school : 21155
 123.บ้านสัน id school : 21027
 124.บ้านสำโรง id school : 21199
 125.บ้านสิม id school : 21066
 126.บ้านสุวรรณวารี id school : 21216
 127.บ้านหนองกอก id school : 21172
 128.บ้านหนองกุง id school : 21200
 129.บ้านหนองกุงน้อย id school : 21201
 130.บ้านหนองขุ่น id school : 21058
 131.บ้านหนองคูณ id school : 21140
 132.บ้านหนองชาด id school : 21211
 133.บ้านหนองบัวฮี id school : 21168
 134.บ้านหนองผักแพว id school : 21053
 135.บ้านหนองผือ id school : 21089
 136.บ้านหนองสองห้อง id school : 21167
 137.บ้านหนองสองห้องดอนตูม id school : 21035
 138.บ้านหนองหอย id school : 21055
 139.บ้านหนองห้าง id school : 21046
 140.บ้านหนองเชือก id school : 21033
 141.บ้านหนองเม็ก id school : 21220
 142.บ้านหนองแสง-วังอ่าง id school : 21090
 143.บ้านหนองแสงใหญ่ id school : 21094
 144.บ้านหนองโน id school : 21198
 145.บ้านหนองโพธิ์ id school : 21153
 146.บ้านหนองไผ่ id school : 21061
 147.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข id school : 21122
 148.บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) id school : 21130
 149.บ้านหนามแท่ง id school : 21067
 150.บ้านห้วยดู่ id school : 21184
 151.บ้านห้วยน้ำใส id school : 21207
 152.บ้านห้วยยาง id school : 21100
 153.บ้านห้วยสะคาม id school : 21081
 154.บ้านห้วยหมาก id school : 21029
 155.บ้านห้วยหมากใต้ id school : 21079
 156.บ้านห้วยเดื่อ id school : 21229
 157.บ้านห้วยแดง id school : 21123
 158.บ้านห้วยไฮ id school : 21213
 159.บ้านหัวเห่ว id school : 21083
 160.บ้านหินลาดแสนตอ id school : 21112
 161.บ้านหินสูง id school : 21221
 162.บ้านหินโงม id school : 21039
 163.บ้านหุ่งหลวงพะเนียด id school : 21072
 164.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) id school : 21180
 165.บ้านอ่างหินน้อย id school : 21177
 166.บ้านเดื่อสะพานโดม id school : 21149
 167.บ้านเม็ก id school : 21176
 168.บ้านเลิงบาก id school : 21129
 169.บ้านเวินบึก id school : 21080
 170.บ้านเหล่าคำ id school : 21230
 171.บ้านเหล่าอินทร์แปลง id school : 21217
 172.บ้านเอือดใหญ่ id school : 21076
 173.บ้านแก่งกบ id school : 21190
 174.บ้านแก้งกอก id school : 21025
 175.บ้านแก่งกอก id school : 21163
 176.บ้านแก่งดูกใส id school : 21136
 177.บ้านแก่งยาง id school : 21114
 178.บ้านแก่งเจริญ id school : 21107
 179.บ้านแขมเหนือ id school : 21141
 180.บ้านแขมใต้ id school : 21142
 181.บ้านแหลมทอง id school : 21225
 182.บ้านโคกเที่ยง id school : 21204
 183.บ้านโชคอำนวย id school : 21109
 184.บ้านโดมประดิษฐ์ id school : 21132
 185.บ้านโนน id school : 21065
 186.บ้านโนนก่อ id school : 21226
 187.บ้านโนนกาหลง id school : 21135
 188.บ้านโนนกุง id school : 21041
 189.บ้านโนนข่าโนนยาง id school : 21152
 190.บ้านโนนค้อลุคุ id school : 21164
 191.บ้านโนนคูณ id school : 21138
 192.บ้านโนนจันทน์ id school : 21131
 193.บ้านโนนจิก id school : 21233
 194.บ้านโนนม่วง id school : 21110
 195.บ้านโนนม่วงโนนจิก id school : 21057
 196.บ้านโนนยานาง id school : 21169
 197.บ้านโนนสว่าง id school : 21178
 198.บ้านโนนสุข id school : 21165
 199.บ้านโนนหนองบัว id school : 21036
 200.บ้านโป่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 30919
 201.บ้านโพธิ์ศรี id school : 21150
 202.บ้านโพนแพง id school : 21103
 203.บ้านโหง่นขาม id school : 21073
 204.บ้านไทรงาม id school : 21115
 205.บ้านไร่ id school : 21038
 206.บ้านไร่ใต้ id school : 21161
 207.บ้านไฮหย่อง id school : 21183
 208.หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) id school : 21212
 209.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 id school : 21218
 210.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร id school : 21175
 211.อนุบาลศรีเมืองใหม่ id school : 21044
 212.ออป.17 ยุบแล้ว DELETE id school : 30920
 213.เพียงหลวง 12 id school : 21099
 214.ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) id school : 21224
 215.ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน id school : 21196

Powered By www.thaieducation.net