สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กระต่ายด่อนวิทยา id school : 20554
 2.ขุขันธ์วิทยา id school : 20479
 3.จะกงวิทยา id school : 20413
 4.ชุมชนบ้านหัวเสือ id school : 20485
 5.ทับทิมสยาม ๐๖ id school : 20440
 6.นิคม ๑ id school : 20427
 7.นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) id school : 20428
 8.นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) id school : 20467
 9.นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) id school : 20468
 10.บ้านกระแมด id school : 20504
 11.บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ id school : 20418
 12.บ้านกฤษณา id school : 20400
 13.บ้านกอกหวาน id school : 20550
 14.บ้านกะกำ id school : 20423
 15.บ้านกะดึ id school : 20528
 16.บ้านกันจาน id school : 20421
 17.บ้านกันตรวจ id school : 20493
 18.บ้านกันทรารมย์ id school : 20403
 19.บ้านกันแตสระรุน id school : 20472
 20.บ้านกันโทรกประชาสรรค์ id school : 20434
 21.บ้านกำแมด id school : 20566
 22.บ้านกุดปราสาท id school : 20556
 23.บ้านกู่ id school : 20526
 24.บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) id school : 20462
 25.บ้านขอนแต้ id school : 20564
 26.บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) id school : 20586
 27.บ้านขามฆ้อง id school : 20544
 28.บ้านขามทับขอน id school : 20558
 29.บ้านขามหนองครอง id school : 20534
 30.บ้านขี้นาค id school : 20539
 31.บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) id school : 20484
 32.บ้านคลองเพชรสวาย id school : 20433
 33.บ้านคล้อโคกกว้าง id school : 20447
 34.บ้านคอกหนองไพร id school : 20508
 35.บ้านคะนาสามัคคี id school : 20474
 36.บ้านคำเผีอ id school : 20465
 37.บ้านคูสี่แจ id school : 20497
 38.บ้านจันลม id school : 20443
 39.บ้านจำปานวง id school : 20577
 40.บ้านชำแระ id school : 20516
 41.บ้านชำแระกลาง id school : 20480
 42.บ้านดองกำเม็ด id school : 20420
 43.บ้านดองดึง id school : 20489
 44.บ้านดอนหลี่ id school : 20555
 45.บ้านดินแดง id school : 20490
 46.บ้านดู่ id school : 20486
 47.บ้านตรอย id school : 20469
 48.บ้านตรางสวาย id school : 20419
 49.บ้านตราด id school : 20509
 50.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก id school : 20422
 51.บ้านตะเคียนบังอีง id school : 20449
 52.บ้านตะเคียนราม id school : 20580
 53.บ้านตะเภา id school : 20537
 54.บ้านตาจวน id school : 20517
 55.บ้านตาดม id school : 20470
 56.บ้านตาสุด id school : 20412
 57.บ้านตาอุด id school : 20425
 58.บ้านตาเจา id school : 20495
 59.บ้านตาเปียง id school : 20561
 60.บ้านตาเม็ง(อสพป.9) id school : 20594
 61.บ้านตาโสม id school : 20579
 62.บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) id school : 20452
 63.บ้านติ้ว id school : 20501
 64.บ้านตูม id school : 20538
 65.บ้านทะลอก id school : 20415
 66.บ้านท่าคอยนาง id school : 20559
 67.บ้านทำนบ id school : 20589
 68.บ้านทุ่งศักดิ์ id school : 20441
 69.บ้านทุ่งหลวง id school : 20596
 70.บ้านทุ่ม(อสพป.3) id school : 20503
 71.บ้านธาตุพิทยาคม id school : 20585
 72.บ้านนกยูง(อสพป.30) id school : 20595
 73.บ้านนาก๊อก id school : 20477
 74.บ้านนาตราว id school : 20576
 75.บ้านนาวา id school : 20549
 76.บ้านบ่อ id school : 20571
 77.บ้านบ่อทอง id school : 20431
 78.บ้านบัลลังก์ id school : 20551
 79.บ้านบัวบก id school : 20424
 80.บ้านบึงกระโพธิ์ id school : 20540
 81.บ้านปราสาท id school : 20429
 82.บ้านปราสาทกวางขาว id school : 20426
 83.บ้านปราสาทเยอ id school : 20498
 84.บ้านปรือคัน id school : 20435
 85.บ้านปรือใหญ่ id school : 20436
 86.บ้านปะอุง id school : 20410
 87.บ้านป่าใต้ id school : 20402
 88.บ้านปุดเนียม id school : 20514
 89.บ้านผือ id school : 20511
 90.บ้านพนมชัย id school : 20591
 91.บ้านพรหมเจริญ id school : 20587
 92.บ้านพราน id school : 20510
 93.บ้านพอก id school : 20529
 94.บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) id school : 20416
 95.บ้านภูมิศาลา id school : 20408
 96.บ้านมะขาม id school : 20437
 97.บ้านมะขามภูมิ id school : 20502
 98.บ้านมัดกานกทาขุมปูน id school : 20569
 99.บ้านยางชุมภูมิตำรวจ id school : 20475
 100.บ้านระกา id school : 20405
 101.บ้านละลม id school : 20584
 102.บ้านละเบิกตาฮีง id school : 20446
 103.บ้านลุมพุกคลองแก้ว id school : 20573
 104.บ้านศาลา(ปรางค์กู่) id school : 20574
 105.บ้านศาลา(ภูสิงห์) id school : 20567
 106.บ้านศาลาประปุน id school : 20457
 107.บ้านสกุล id school : 20432
 108.บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 id school : 20466
 109.บ้านสนาย id school : 20542
 110.บ้านสมบูรณ์ id school : 20471
 111.บ้านสมอ id school : 20552
 112.บ้านสระบานสามัคคี id school : 20455
 113.บ้านสร้างใหญ่ id school : 20491
 114.บ้านสลักได id school : 20521
 115.บ้านสวาย id school : 20463
 116.บ้านสวาย-สนวน id school : 20507
 117.บ้านสวายสนิท id school : 20557
 118.บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) id school : 20481
 119.บ้านสะเดาน้อย id school : 20519
 120.บ้านสะเดาใหญ่ id school : 20451
 121.บ้านสามขา id school : 20532
 122.บ้านสำโรง id school : 20560
 123.บ้านสำโรงตาเจ็น id school : 20456
 124.บ้านสำโรงพลัน id school : 20512
 125.บ้านหนองกาด id school : 20442
 126.บ้านหนองคล้า id school : 20464
 127.บ้านหนองคูขาม id school : 20570
 128.บ้านหนองคูอาวอย id school : 20535
 129.บ้านหนองบัวตาคง id school : 20531
 130.บ้านหนองพัง id school : 20499
 131.บ้านหนองระนาม id school : 20568
 132.บ้านหนองระเยียว id school : 20494
 133.บ้านหนองสะแกสน id school : 20430
 134.บ้านหนองอิไทย id school : 20522
 135.บ้านหนองเชียงทูน id school : 20565
 136.บ้านหนองเพดาน id school : 20553
 137.บ้านหนองแวง id school : 20536
 138.บ้านหลัก id school : 20438
 139.บ้านห้วยตามอญ id school : 20590
 140.บ้านห้วยสระภูมิ id school : 20488
 141.บ้านหว้า id school : 20533
 142.บ้านหว้าน id school : 20563
 143.บ้านหัวช้าง id school : 20515
 144.บ้านอังกุล id school : 20417
 145.บ้านอาลัย id school : 20523
 146.บ้านอาวอย id school : 20461
 147.บ้านเกาะกระโพธิ์ id school : 20530
 148.บ้านเขวา id school : 20525
 149.บ้านเขวิก id school : 20453
 150.บ้านเค็ง id school : 20411
 151.บ้านเคาะสนวนสามัคคี id school : 20445
 152.บ้านเปี่ยมตะลวก id school : 20407
 153.บ้านเริงรมย์ id school : 20459
 154.บ้านเรียม id school : 20483
 155.บ้านเรือทองคลองคำ id school : 20575
 156.บ้านเสลาสุขเกษม id school : 20409
 157.บ้านเหล็ก id school : 20548
 158.บ้านแขว id school : 20473
 159.บ้านแซรสะโบว id school : 20578
 160.บ้านแซรไปร id school : 20583
 161.บ้านแดง id school : 20496
 162.บ้านแทรง id school : 20476
 163.บ้านโคกตาล id school : 20572
 164.บ้านโคกสูง id school : 20404
 165.บ้านโคกเพชร id school : 20406
 166.บ้านโคกใหญ่ id school : 20593
 167.บ้านโนนดั่ง id school : 20543
 168.บ้านโนนดู่ id school : 20458
 169.บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) id school : 20439
 170.บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) id school : 20444
 171.บ้านโป่ง(ปรางค์กู่) id school : 20545
 172.บ้านโป่ง(ไพรบึง) id school : 20520
 173.บ้านโพง id school : 20454
 174.บ้านโพงกอก id school : 20505
 175.บ้านโพธิ์สามัคคี id school : 20547
 176.บ้านโพนปลัด id school : 20524
 177.บ้านโสน id school : 20460
 178.บ้านใจดี id school : 20414
 179.บ้านใหม่ประชาสามัคคี id school : 20450
 180.บ้านไทร id school : 20518
 181.บ้านไพรพัฒนา id school : 20582
 182.บ้านไม้แก่น id school : 20513
 183.บ้านไฮ id school : 20546
 184.บ้านไฮน้อย id school : 20527
 185.บ้านไฮเลิง id school : 20562
 186.วนาสวรรค์ id school : 20581
 187.วัดเขียน id school : 20482
 188.ศรีสะอาดวิทยาคม id school : 20448
 189.สวงษ์พัฒนศึกษา id school : 20487
 190.สวัสดีวิทยา id school : 20401
 191.หนองอารีพิทยา id school : 20492
 192.อนุบาลปรางค์กู่ id school : 20541
 193.อนุบาลภูสิงห์ id school : 20592
 194.อนุบาลศรีประชานุกูล id school : 20478
 195.อนุบาลไพรบึง id school : 20506
 196.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง id school : 20597
 197.เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 20588
 198.โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 20500

Powered By www.thaieducation.net