สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) id school : 16962
 2.ชุมชนบ้านหนองคู id school : 20327
 3.บ้านกงพาน id school : 16988
 4.บ้านกระสังข์ id school : 20347
 5.บ้านกระเดาอุ่มแสง id school : 16928
 6.บ้านกระเต็ล id school : 20348
 7.บ้านกล้วยกว้าง id school : 20331
 8.บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) id school : 17050
 9.บ้านกอย id school : 16930
 10.บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) id school : 16981
 11.บ้านกุง id school : 17027
 12.บ้านกุงขาม id school : 20387
 13.บ้านขนวนสีแก้ว id school : 16984
 14.บ้านขวาว id school : 17030
 15.บ้านขะยุง id school : 20341
 16.บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) id school : 16996
 17.บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา id school : 17039
 18.บ้านครั่ง id school : 16929
 19.บ้านคลีกลิ้ง id school : 20392
 20.บ้านค้อกำแพง id school : 17041
 21.บ้านค้อโนนเพ็ก id school : 17038
 22.บ้านคูสระ id school : 16954
 23.บ้านจังเอิน id school : 20350
 24.บ้านจาน id school : 20380
 25.บ้านจานแสนไชย id school : 20339
 26.บ้านจิก id school : 16917
 27.บ้านดงเค็งตู้ id school : 20398
 28.บ้านดงแดง id school : 16924
 29.บ้านดอนงูเหลือม ยุบแล้ว DELETE id school : 30862
 30.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด id school : 20391
 31.บ้านดอนไม้งาม id school : 16936
 32.บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) id school : 16923
 33.บ้านด่านนอกดง id school : 16961
 34.บ้านดู่ค้อ id school : 16926
 35.บ้านตลาดหนองเรือ id school : 20376
 36.บ้านตัง id school : 16969
 37.บ้านตาทอง id school : 20346
 38.บ้านตาโกน id school : 20357
 39.บ้านทัพส่วยหนองพอก id school : 20399
 40.บ้านท่า id school : 16959
 41.บ้านท่าบ่อ id school : 16932
 42.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) id school : 17025
 43.บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) id school : 17029
 44.บ้านทุ่ม id school : 20365
 45.บ้านนาทุ่ง id school : 20345
 46.บ้านนานวนหนองแคน id school : 20337
 47.บ้านนาโนน id school : 20318
 48.บ้านน้ำอ้อมน้อย id school : 16979
 49.บ้านบอนใหญ่ id school : 17035
 50.บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) id school : 16942
 51.บ้านบึงหมอก id school : 16940
 52.บ้านบุยาว id school : 20332
 53.บ้านปลาขาว id school : 16965
 54.บ้านปะหละ id school : 17031
 55.บ้านปะอาว id school : 17032
 56.บ้านปะโด๊ะ id school : 20343
 57.บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) id school : 17037
 58.บ้านผือ id school : 20374
 59.บ้านพงพรต id school : 17047
 60.บ้านพงสิม id school : 20338
 61.บ้านพลับฝางผักหม id school : 17033
 62.บ้านพอกหนองแข้ id school : 20334
 63.บ้านพะวร id school : 20336
 64.บ้านฟ้าผ่า id school : 17048
 65.บ้านม่วง id school : 20326
 66.บ้านมะฟัก id school : 16919
 67.บ้านมะยาง id school : 16966
 68.บ้านยาง id school : 16958
 69.บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) id school : 17024
 70.บ้านยางเอือด id school : 17045
 71.บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) id school : 16934
 72.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 id school : 17044
 73.บ้านสระภู id school : 17040
 74.บ้านสร้างปี่ id school : 16960
 75.บ้านสร้างเรือ id school : 20355
 76.บ้านสะเดา id school : 17036
 77.บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) id school : 20379
 78.บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) id school : 17043
 79.บ้านสำโรงน้อยหนองบัว id school : 17049
 80.บ้านหนองกก id school : 16943
 81.บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) id school : 16990
 82.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย id school : 20367
 83.บ้านหนองน้ำขุ่น id school : 20351
 84.บ้านหนองบ่อ id school : 16921
 85.บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) id school : 20396
 86.บ้านหนองปลาคูณ id school : 20358
 87.บ้านหนองผือ id school : 20378
 88.บ้านหนองม้า id school : 20381
 89.บ้านหนองยาง id school : 16997
 90.บ้านหนองลุงตาเกษ id school : 17008
 91.บ้านหนองสวง(อสพป.2) id school : 16963
 92.บ้านหนองสะมอน id school : 20353
 93.บ้านหนองสำโรงน้อย id school : 20321
 94.บ้านหนองหงอก id school : 20373
 95.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) id school : 16972
 96.บ้านหนองหว้า id school : 20372
 97.บ้านหนองหัวหมู id school : 17042
 98.บ้านหนองห้าง id school : 17046
 99.บ้านหนองอาคูณ id school : 20340
 100.บ้านหนองเหล็ก id school : 17023
 101.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย id school : 16987
 102.บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า id school : 20371
 103.บ้านหนองแคน id school : 20363
 104.บ้านหนองแคสวนสวรรค์ id school : 16967
 105.บ้านหนองแปน id school : 20375
 106.บ้านหนองโง้ง id school : 16977
 107.บ้านหลักด่านหนองจอก id school : 20397
 108.บ้านห้วย id school : 16947
 109.บ้านหว้า id school : 20342
 110.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) id school : 16978
 111.บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) id school : 20359
 112.บ้านหอย id school : 20322
 113.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง id school : 16949
 114.บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) id school : 20320
 115.บ้านหาด(อสพป.13) id school : 20328
 116.บ้านอ้อมแก้ว id school : 16985
 117.บ้านอะลาง id school : 17003
 118.บ้านอีสร้อย id school : 20344
 119.บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) id school : 16945
 120.บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) id school : 20324
 121.บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 20383
 122.บ้านฮ่องข่า id school : 16974
 123.บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) id school : 20362
 124.บ้านเกิ้ง(อสพป.37) id school : 20388
 125.บ้านเขวา id school : 20368
 126.บ้านเชือก id school : 16916
 127.บ้านเปือยขาม id school : 16976
 128.บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) id school : 16968
 129.บ้านเมี่ยงแคนดวน id school : 16953
 130.บ้านเมืองจันทร์ id school : 20361
 131.บ้านเมืองน้อย id school : 20354
 132.บ้านเมืองหลวง id school : 20349
 133.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) id school : 20389
 134.บ้านเสียว id school : 20377
 135.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ id school : 17016
 136.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม id school : 16970
 137.บ้านแข้ id school : 17001
 138.บ้านแขมโพนทอง id school : 17010
 139.บ้านแต้(ประชาบำรุง) id school : 17026
 140.บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) id school : 20360
 141.บ้านแต้มะหลี่นาดี id school : 20386
 142.บ้านแสงเมืองแคน id school : 16957
 143.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ id school : 16971
 144.บ้านโก id school : 16937
 145.บ้านโกทา id school : 16975
 146.บ้านโคก id school : 17013
 147.บ้านโคก id school : 20364
 148.บ้านโคก (530396) ยุบแล้ว DELETE id school : 30937
 149.บ้านโคกหล่าม id school : 17007
 150.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ id school : 20394
 151.บ้านโจดม่วง id school : 20390
 152.บ้านโซงเลง id school : 20382
 153.บ้านโดด id school : 20369
 154.บ้านโต่งโต้น id school : 16973
 155.บ้านโทะ id school : 20352
 156.บ้านโนนกลาง id school : 17002
 157.บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 20323
 158.บ้านโนนตุ่น id school : 16950
 159.บ้านโนนน้อย id school : 17018
 160.บ้านโนนลาน id school : 20329
 161.บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว id school : 17012
 162.บ้านโนนสูง id school : 17005
 163.บ้านโนนเค็ง id school : 20319
 164.บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น id school : 20395
 165.บ้านโนนแดงโนนม่วง id school : 17028
 166.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 17034
 167.บ้านโปร่งสามัคคี id school : 17015
 168.บ้านโพธิ์แคน id school : 20393
 169.บ้านโพนเมือง id school : 16999
 170.บ้านไผ่ id school : 16951
 171.บ้านไพรพะยอม id school : 20333
 172.บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย id school : 20335
 173.สระกำแพงวิทยาคม id school : 16994
 174.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) id school : 20330
 175.อนุบาลราษีไศล id school : 16956
 176.อนุบาลศิลาลาด id school : 20385
 177.อนุบาลห้วยทับทัน id school : 20356
 178.อนุบาลอุทุมพรพิสัย id school : 16993
 179.อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) id school : 20366
 180.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ id school : 20370
 181.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ id school : 20384
 182.เมืองคง(คงคาวิทยา) id school : 16955

Powered By www.thaieducation.net