สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) id school : 20294
 2.ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) id school : 20270
 3.จินดาวิทยาคาร 3 id school : 16892
 4.ชุมชนหนองสังข์ id school : 20288
 5.ตะดอบวิทยา id school : 16811
 6.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 id school : 20254
 7.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 id school : 20256
 8.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 id school : 16895
 9.บ้านกระถุน id school : 20295
 10.บ้านกระหวันโนนเจริญ id school : 20310
 11.บ้านกล้วย id school : 20049
 12.บ้านกอก id school : 20055
 13.บ้านกอกหัวนา id school : 20070
 14.บ้านก้อนเส้า id school : 20156
 15.บ้านก่อโนนหล่อง id school : 16889
 16.บ้านกะวัน id school : 20183
 17.บ้านกะเอิน id school : 20263
 18.บ้านก้านเหลือง id school : 16894
 19.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) id school : 16898
 20.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) id school : 16848
 21.บ้านขนวนจานสามัคคี id school : 20296
 22.บ้านขมิ้น id school : 16824
 23.บ้านขาม id school : 20037
 24.บ้านขามป้อม id school : 20084
 25.บ้านขี้เหล็ก id school : 20232
 26.บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) id school : 17020
 27.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 id school : 16989
 28.บ้านคอนกาม id school : 16911
 29.บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) id school : 20300
 30.บ้านค้อเมืองแสน id school : 16912
 31.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) id school : 16944
 32.บ้านคูซอด id school : 16785
 33.บ้านคูบ id school : 20178
 34.บ้านคูเมือง id school : 20304
 35.บ้านจอมวิทยา id school : 16920
 36.บ้านจาน id school : 16948
 37.บ้านจานหนองคู id school : 16790
 38.บ้านจิกกะลา id school : 20038
 39.บ้านซำโพธิ์ id school : 16806
 40.บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 16792
 41.บ้านดงยาง id school : 20249
 42.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) id school : 20236
 43.บ้านดอนกลาง id school : 16885
 44.บ้านดินดำ id school : 16933
 45.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ id school : 20115
 46.บ้านดู่ id school : 16992
 47.บ้านดูนสิม(อสพป.8) id school : 16995
 48.บ้านตำแยหนองเม็ก id school : 20293
 49.บ้านตีกา id school : 20289
 50.บ้านทาม id school : 17006
 51.บ้านทุ่ง id school : 20281
 52.บ้านทุ่งน้อย id school : 30534
 53.บ้านทุ่งพาย id school : 20096
 54.บ้านทุ่งมั่ง id school : 20104
 55.บ้านทุ่งสว่าง id school : 20231
 56.บ้านทุ่ม id school : 16822
 57.บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) id school : 20252
 58.บ้านนาดี id school : 20040
 59.บ้านนาม่องนาเมือง id school : 20164
 60.บ้านน้ำคำ id school : 16834
 61.บ้านน้ำเกลี้ยง id school : 20221
 62.บ้านบก id school : 16845
 63.บ้านบกขี้ยาง id school : 20101
 64.บ้านบกแดงผักขะย่า id school : 20123
 65.บ้านบอนวิทยา id school : 16918
 66.บ้านบัวน้อยโนนปอ id school : 20036
 67.บ้านบัวระรมย์ id school : 20187
 68.บ้านบ้านดอนสั้น id school : 16870
 69.บ้านบูรพา id school : 16982
 70.บ้านปลาข่อ id school : 20141
 71.บ้านป่าไร่ id school : 20312
 72.บ้านผักขย่าใหญ่ id school : 20137
 73.บ้านผักขะ id school : 16935
 74.บ้านผักบุ้ง id school : 16986
 75.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 20042
 76.บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) id school : 17009
 77.บ้านพะแนงวิทยา id school : 16983
 78.บ้านพันลำ id school : 20030
 79.บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ id school : 20147
 80.บ้านมะกรูด id school : 16941
 81.บ้านยาง id school : 20047
 82.บ้านยางกุดนาคำ id school : 16896
 83.บ้านยางชุมใหญ่ id school : 16927
 84.บ้านยางน้อยตองปิด id school : 20182
 85.บ้านยางน้อยสามัคคี id school : 20068
 86.บ้านยางเครือ id school : 16897
 87.บ้านร่องสะอาด id school : 20311
 88.บ้านร่องเก้า id school : 20121
 89.บ้านรุ่ง id school : 20222
 90.บ้านละทาย id school : 20054
 91.บ้านละเอาะ id school : 20233
 92.บ้านลิงไอ id school : 20246
 93.บ้านลิ้นฟ้า id school : 16931
 94.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ id school : 20094
 95.บ้านลุมพุกคูวงศ์ id school : 20185
 96.บ้านลุมภู id school : 20190
 97.บ้านสบาย id school : 20225
 98.บ้านสร้างบาก id school : 20283
 99.บ้านสร้างสะแบง id school : 20259
 100.บ้านสร้างหว้า id school : 20299
 101.บ้านสร้างเหล่าโนนแดง id school : 20050
 102.บ้านสวนกล้วย id school : 20180
 103.บ้านสว่าง id school : 20241
 104.บ้านสะพุง id school : 20176
 105.บ้านสะมัด id school : 20284
 106.บ้านสะเต็ง id school : 20179
 107.บ้านสำโรงโคเฒ่า id school : 20309
 108.บ้านสีถาน id school : 20083
 109.บ้านหญ้าปล้อง id school : 16873
 110.บ้านหนองกก id school : 20051
 111.บ้านหนองกันจอ id school : 20248
 112.บ้านหนองกี่ id school : 20048
 113.บ้านหนองกุงสนามชัย id school : 20153
 114.บ้านหนองครก id school : 16881
 115.บ้านหนองค้า id school : 20316
 116.บ้านหนองคำ id school : 16836
 117.บ้านหนองคู id school : 20286
 118.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า id school : 20251
 119.บ้านหนองจิกเหล่าเชือก id school : 20113
 120.บ้านหนองดุมหนองม่วง id school : 20092
 121.บ้านหนองตลาด id school : 20165
 122.บ้านหนองตาเชียง id school : 20280
 123.บ้านหนองถ่ม id school : 20097
 124.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) id school : 16991
 125.บ้านหนองทามใหญ่ id school : 16946
 126.บ้านหนองทุ่ม id school : 20291
 127.บ้านหนองนาเวียง id school : 20217
 128.บ้านหนองนาโพธิ์ id school : 20239
 129.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน id school : 20045
 130.บ้านหนองบัว id school : 20258
 131.บ้านหนองบัวท่าช้าง id school : 20075
 132.บ้านหนองบัวไชยวาน id school : 17021
 133.บ้านหนองบาง id school : 20219
 134.บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ id school : 20139
 135.บ้านหนองพะแนง id school : 20224
 136.บ้านหนองม่วงหนองแต้ id school : 20307
 137.บ้านหนองม่วงหนองแวง id school : 16815
 138.บ้านหนองมะแซว id school : 16998
 139.บ้านหนองรัง id school : 20305
 140.บ้านหนองสนม id school : 20157
 141.บ้านหนองสวง id school : 16884
 142.บ้านหนองสาดโนนเจริญ id school : 16883
 143.บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว id school : 20117
 144.บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) id school : 16952
 145.บ้านหนองหว้าทับทัย id school : 20306
 146.บ้านหนองหวาย id school : 17017
 147.บ้านหนองหว้าเข้ากรรม id school : 16878
 148.บ้านหนองหัวช้าง id school : 20099
 149.บ้านหนองหิน id school : 20150
 150.บ้านหนองออ id school : 20317
 151.บ้านหนองอีกว่าง id school : 16938
 152.บ้านหนองเข็งเหล่าแค id school : 16850
 153.บ้านหนองเตย id school : 20314
 154.บ้านหนองเทา id school : 20044
 155.บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) id school : 20074
 156.บ้านหนองแก้วสำโรง id school : 16879
 157.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง id school : 16803
 158.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 16799
 159.บ้านหนองแคนหนองเทา id school : 16814
 160.บ้านหนองแลงระไง id school : 20229
 161.บ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) id school : 20145
 162.บ้านหนองแวง(โนนคูณ) id school : 20174
 163.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) id school : 20089
 164.บ้านหนองแวงโพนเขวา id school : 16849
 165.บ้านหนองโนวิทยา id school : 16835
 166.บ้านหนองโพธิ์ id school : 16882
 167.บ้านหนองโอง id school : 17022
 168.บ้านหนองไผ่ id school : 16887
 169.บ้านหนองไฮ id school : 20106
 170.บ้านหนามแท่ง id school : 20086
 171.บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) id school : 17004
 172.บ้านหมากเขียบ id school : 16893
 173.บ้านหยอด id school : 20162
 174.บ้านหอย-โนนดู่ id school : 16914
 175.บ้านหอยสะเดาพัฒนา id school : 16888
 176.บ้านหัววัวหนองนารี id school : 20267
 177.บ้านหัวเหล่า id school : 20133
 178.บ้านหางว่าวโนนบัว id school : 16818
 179.บ้านอะลางหัวขัว id school : 20297
 180.บ้านอาลัย id school : 16980
 181.บ้านอีต้อม id school : 16939
 182.บ้านอีปาด id school : 20107
 183.บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน id school : 16794
 184.บ้านฮ่องแข้ดำ id school : 16820
 185.บ้านเกาะ id school : 20039
 186.บ้านเขวา id school : 20057
 187.บ้านเครือ ยุบแล้ว DELETE id school : 30936
 188.บ้านเจ้าทุ่ง id school : 20243
 189.บ้านเจี่ย id school : 17011
 190.บ้านเท่อเล่อ id school : 20119
 191.บ้านเทิน id school : 20033
 192.บ้านเปือย (เมือง) id school : 16788
 193.บ้านเปือย กร. id school : 20071
 194.บ้านเปือยประชาสามัคคี พย. id school : 20308
 195.บ้านเมืองน้อยหนองมุข id school : 20043
 196.บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา id school : 20102
 197.บ้านเวาะ id school : 16787
 198.บ้านเวาะวิทยาคม id school : 20160
 199.บ้านเสมอใจหนองสะลาม id school : 20315
 200.บ้านเสือบอง id school : 16826
 201.บ้านเห็นอ้ม id school : 20278
 202.บ้านเหม้าหนองเรือ id school : 20034
 203.บ้านเหล่าฝ้าย id school : 20167
 204.บ้านเอกสร้างเรือง id school : 16875
 205.บ้านแก้ง id school : 16899
 206.บ้านแกประชาสามัคคี id school : 16891
 207.บ้านแดงเหล่ายอด id school : 16796
 208.บ้านแทงวิทยา id school : 16801
 209.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง id school : 20031
 210.บ้านแวด id school : 20235
 211.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 20090
 212.บ้านโคก id school : 20046
 213.บ้านโคกสะอาด id school : 20149
 214.บ้านโคกเพ็ก id school : 20302
 215.บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) id school : 16922
 216.บ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) id school : 16913
 217.บ้านโนนคูณ(โนนคูณ) id school : 20111
 218.บ้านโนนงาม id school : 20227
 219.บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 16880
 220.บ้านโนนดู่(วังหิน) id school : 20146
 221.บ้านโนนดู่(โนนคูณ) id school : 20238
 222.บ้านโนนติ้ว id school : 16915
 223.บ้านโนนผึ้ง id school : 17014
 224.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 20152
 225.บ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) id school : 20134
 226.บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) id school : 20313
 227.บ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) id school : 20173
 228.บ้านโนนสะอาดอีตู้ id school : 20041
 229.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) id school : 17019
 230.บ้านโนนสายหนองหว้า id school : 20272
 231.บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว id school : 20244
 232.บ้านโนนหนองสิม id school : 20168
 233.บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม id school : 16839
 234.บ้านโนนอีปังโพนวัว id school : 16877
 235.บ้านโนนเพ็ก id school : 20298
 236.บ้านโนนแกด id school : 16829
 237.บ้านโนนแย้ id school : 16874
 238.บ้านโปร่ง id school : 20131
 239.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) id school : 20143
 240.บ้านโพธิ์ลังกา id school : 20052
 241.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) id school : 20301
 242.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก id school : 16842
 243.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) id school : 16847
 244.บ้านโพนค้อ id school : 16871
 245.บ้านโพนงาม id school : 20136
 246.บ้านโพนดวน id school : 20265
 247.บ้านโพนทรายโนนเรือ id school : 20079
 248.บ้านโพนยาง id school : 20274
 249.บ้านโพนแดง id school : 16890
 250.บ้านไทยบวกแต้บวกเตย id school : 20273
 251.มหาราช 3 id school : 16876
 252.อนุบาลกันทรารมย์ id school : 17000
 253.อนุบาลพยุห์ id school : 20303
 254.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 16925
 255.อนุบาลวังหิน id school : 20261
 256.อนุบาลวัดพระโต id school : 16872
 257.อนุบาลศรีสะเกษ id school : 16886
 258.อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) id school : 20171
 259.อนุบาลโนนคูณ id school : 20110

Powered By www.thaieducation.net