สพป.สุรินทร์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี id school : 16226
 2.การุญวิทยา id school : 16422
 3.จตุรมิตรวิทยา id school : 16245
 4.ดรุณวิทยากร id school : 16361
 5.ทวีคามวิทยา id school : 16134
 6.บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) id school : 16311
 7.บ้านกระดาน id school : 16352
 8.บ้านกระออม id school : 16393
 9.บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช id school : 16210
 10.บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) id school : 16234
 11.บ้านกรูดหนองซำ id school : 16170
 12.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) id school : 16064
 13.บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) id school : 15948
 14.บ้านกะลัน id school : 16299
 15.บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา id school : 16447
 16.บ้านกันตรง id school : 16475
 17.บ้านกันเตรียง id school : 16467
 18.บ้านกันแสง id school : 16100
 19.บ้านกันโจรง id school : 16124
 20.บ้านกางของ id school : 16303
 21.บ้านก้านเหลือง id school : 16288
 22.บ้านกาเกาะ id school : 15993
 23.บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) id school : 15920
 24.บ้านกาเกาะระโยง id school : 16001
 25.บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ id school : 16251
 26.บ้านกุง id school : 16418
 27.บ้านกุดหวาย id school : 16203
 28.บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) id school : 16212
 29.บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) id school : 16085
 30.บ้านขนวน id school : 16412
 31.บ้านขนาด id school : 15918
 32.บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) id school : 16161
 33.บ้านขยอง id school : 15978
 34.บ้านขวาวใหญ่ id school : 16215
 35.บ้านขอนแก่น id school : 16439
 36.บ้านขะเนก id school : 16309
 37.บ้านข่า id school : 16239
 38.บ้านขามระกา id school : 15924
 39.บ้านขามราษฎร์วิทยาคม id school : 16131
 40.บ้านขามศึกษาคาร id school : 16152
 41.บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ id school : 16163
 42.บ้านค้อ id school : 16441
 43.บ้านคอโค id school : 15939
 44.บ้านคาบ id school : 16017
 45.บ้านคาละแมะ id school : 16217
 46.บ้านจบก id school : 16144
 47.บ้านจรวย id school : 16378
 48.บ้านจอมพระ id school : 16132
 49.บ้านจักจรูก id school : 15935
 50.บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) id school : 16426
 51.บ้านจังเอิดหนองแมว id school : 16428
 52.บ้านจันรม id school : 15985
 53.บ้านจารพัต id school : 16222
 54.บ้านจารย์ id school : 16350
 55.บ้านฉันเพล id school : 16483
 56.บ้านช่างปี่ id school : 16231
 57.บ้านชุมแสง id school : 16142
 58.บ้านดงถาวร id school : 16208
 59.บ้านดงมัน id school : 15943
 60.บ้านดงเค็ง id school : 16171
 61.บ้านดินแดง id school : 16165
 62.บ้านดู่ id school : 16413
 63.บ้านดู่อาราง id school : 16282
 64.บ้านดู่โศกโคกสะอาด id school : 16443
 65.บ้านตรมไพร id school : 16243
 66.บ้านตระเปียงเตีย id school : 16358
 67.บ้านตระแบก id school : 16103
 68.บ้านตระแสง id school : 15959
 69.บ้านตรำดม id school : 16362
 70.บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) id school : 16255
 71.บ้านตลาดตาโหมก id school : 16469
 72.บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) id school : 16246
 73.บ้านตะคร้อ id school : 16233
 74.บ้านตะตึงไถง id school : 16023
 75.บ้านตะบัล id school : 16104
 76.บ้านตะมะหนองกระจาน id school : 16410
 77.บ้านตะเคียน id school : 16386
 78.บ้านตะเคียนกูยวิทยา id school : 16419
 79.บ้านตะเคียนสามัคคี id school : 16248
 80.บ้านตั้งใจ id school : 15964
 81.บ้านตากวน id school : 16181
 82.บ้านตากูก id school : 16461
 83.บ้านตากแดด id school : 16464
 84.บ้านตางมาง id school : 16411
 85.บ้านตาอ็อง id school : 15983
 86.บ้านตาเปาว์ id school : 16091
 87.บ้านตาเพชร id school : 16009
 88.บ้านตาเมาะ id school : 16376
 89.บ้านตำปูง id school : 16041
 90.บ้านทวารไพร id school : 16173
 91.บ้านทะนงชัย id school : 16092
 92.บ้านทัพกระบือ id school : 16111
 93.บ้านท่าสว่าง id school : 16004
 94.บ้านทุ่งนาค id school : 16175
 95.บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) id school : 16290
 96.บ้านทุ่งรูง id school : 16293
 97.บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) id school : 16460
 98.บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง id school : 16271
 99.บ้านนาบัว id school : 16060
 100.บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) id school : 16284
 101.บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) id school : 15950
 102.บ้านนาสาม(เกียรติประชา) id school : 16062
 103.บ้านนาเกา id school : 15933
 104.บ้านนาเสือก id school : 16055
 105.บ้านนาโพธิ์ id school : 16458
 106.บ้านบรมสุข id school : 16098
 107.บ้านบ่อน้ำใส id school : 16262
 108.บ้านบึง-เบาะอุ่น id school : 16466
 109.บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) id school : 16473
 110.บ้านบึงขวาง id school : 16221
 111.บ้านบุญโลก id school : 16478
 112.บ้านบุทม id school : 16093
 113.บ้านบุฤๅษี id school : 16078
 114.บ้านบุอาไร id school : 16147
 115.บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) id school : 16153
 116.บ้านประทัดบุอาลอ id school : 16040
 117.บ้านประทุนอายอง id school : 16268
 118.บ้านประปืด id school : 16094
 119.บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) id school : 16115
 120.บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 id school : 15976
 121.บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) id school : 16107
 122.บ้านปะตาเมาะ id school : 15969
 123.บ้านปะนอยไถง id school : 16345
 124.บ้านผักไหม id school : 16286
 125.บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา id school : 16140
 126.บ้านผือ id school : 16149
 127.บ้านพม่า id school : 16228
 128.บ้านพระปืด id school : 16468
 129.บ้านพะเนา id school : 16485
 130.บ้านพันธุลี id school : 16031
 131.บ้านพันษี id school : 16230
 132.บ้านภูดินหนองตะครอง id school : 16465
 133.บ้านภูมิสตึง id school : 16354
 134.บ้านม่วง id school : 16150
 135.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ id school : 16253
 136.บ้านมะลูจรุงหนองปรีง id school : 16391
 137.บ้านยางเตี้ย id school : 16306
 138.บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) id school : 16087
 139.บ้านระกาสังแก id school : 15966
 140.บ้านระวี id school : 16167
 141.บ้านระหาร id school : 16020
 142.บ้านระเภาว์ id school : 16000
 143.บ้านระเวียง id school : 16305
 144.บ้านระไซร์ id school : 16373
 145.บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) id school : 15973
 146.บ้านระไซร์สองชั้น id school : 16049
 147.บ้านรัตนะ id school : 16083
 148.บ้านราม id school : 16097
 149.บ้านละหุ่งหนองกก id school : 16057
 150.บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) id school : 15942
 151.บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) id school : 16053
 152.บ้านลุมพุกหนองกุง id school : 16328
 153.บ้านว่าน id school : 16154
 154.บ้านวารไพรศรี id school : 16198
 155.บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) id school : 16297
 156.บ้านศรีราชา id school : 16415
 157.บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) id school : 15951
 158.บ้านสดอ id school : 16459
 159.บ้านสนวนนางแก้ว id school : 16477
 160.บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) id school : 16207
 161.บ้านส้มป่อย id school : 16006
 162.บ้านสลักได id school : 16101
 163.บ้านสว่างโนนแดง id school : 16296
 164.บ้านสวาย id school : 16106
 165.บ้านสวายไตรภูมิ id school : 16270
 166.บ้านสะโน id school : 16314
 167.บ้านสังแก id school : 16424
 168.บ้านสังแกหนองคู id school : 16277
 169.บ้านสามโค id school : 16481
 170.บ้านสำโรง id school : 16108
 171.บ้านสำโรง-โคกเพชร id school : 16003
 172.บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) id school : 16200
 173.บ้านสำโรงนาดี id school : 16047
 174.บ้านหนองกง id school : 16028
 175.บ้านหนองกระดาน id school : 15971
 176.บ้านหนองกับ id school : 16201
 177.บ้านหนองกัว id school : 16090
 178.บ้านหนองกุง id school : 16320
 179.บ้านหนองขนาด id school : 16325
 180.บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) id school : 16308
 181.บ้านหนองขามวิทยาคม id school : 16312
 182.บ้านหนองคู id school : 16359
 183.บ้านหนองคูสะแบะ id school : 16429
 184.บ้านหนองจอก id school : 16219
 185.บ้านหนองจิก id school : 16318
 186.บ้านหนองดุม id school : 16416
 187.บ้านหนองท่ม id school : 16275
 188.บ้านหนองบัว id school : 16317
 189.บ้านหนองผือโนนแคน id school : 16238
 190.บ้านหนองพญา id school : 16414
 191.บ้านหนองพลวง id school : 16188
 192.บ้านหนองยาง id school : 16374
 193.บ้านหนองสนิท id school : 16202
 194.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร id school : 16435
 195.บ้านหนองหิน id school : 16257
 196.บ้านหนองอีเลิง id school : 16396
 197.บ้านหนองฮะ id school : 16446
 198.บ้านหนองเต่า id school : 15954
 199.บ้านหนองเหล็ก id school : 16348
 200.บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ id school : 16180
 201.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา id school : 16191
 202.บ้านหนองแคน id school : 16432
 203.บ้านหนองแล้ง id school : 16433
 204.บ้านหมื่นศรีน้อย id school : 16456
 205.บ้านห้วยโนนเจริญ id school : 16342
 206.บ้านหัวตะพาน id school : 16088
 207.บ้านหัวแรต id school : 16252
 208.บ้านหัวแรตนาโพธิ์ id school : 16235
 209.บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) id school : 16301
 210.บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง id school : 16081
 211.บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) id school : 15981
 212.บ้านอันโนง id school : 16128
 213.บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ id school : 16156
 214.บ้านอาวุธ id school : 16279
 215.บ้านอาแวะ id school : 16158
 216.บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) id school : 16117
 217.บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) id school : 16012
 218.บ้านอำปึลสนวน id school : 16463
 219.บ้านอู่โลก id school : 16384
 220.บ้านเกาะแก้ว id school : 16398
 221.บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) id school : 15997
 222.บ้านเทนมีย์ id school : 16019
 223.บ้านเปรียง id school : 16224
 224.บ้านเพี้ยราม id school : 16089
 225.บ้านเมืองลีง id school : 16178
 226.บ้านเล้าข้าว id school : 16099
 227.บ้านเวียย id school : 16126
 228.บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) id school : 16102
 229.บ้านแกน้อย id school : 15931
 230.บ้านแกสระใหญ่ id school : 16310
 231.บ้านแกใหญ่ id school : 15929
 232.บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) id school : 15987
 233.บ้านแตล id school : 16266
 234.บ้านแสรออ id school : 16479
 235.บ้านแสลงพันธ์ id school : 16113
 236.บ้านแสลงพันบุณเยิง id school : 16122
 237.บ้านโคกกรวด id school : 16470
 238.บ้านโคกกระเพอ id school : 16034
 239.บ้านโคกปราสาท id school : 16014
 240.บ้านโคกพระ id school : 16038
 241.บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) id school : 16025
 242.บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) id school : 15995
 243.บ้านโคกลาวหนองเหล็ก id school : 16236
 244.บ้านโคกลำดวน id school : 16339
 245.บ้านโคกวัด id school : 16051
 246.บ้านโคกสนวน id school : 16204
 247.บ้านโคกสำโรง id school : 16096
 248.บ้านโคกอารักษ์ id school : 15922
 249.บ้านโคกอาโพน id school : 16237
 250.บ้านโคกเกาะ id school : 16390
 251.บ้านโคกเพชร id school : 15961
 252.บ้านโคกเมือง id school : 16105
 253.บ้านโชกเหนือ id school : 16356
 254.บ้านโชกใต้ id school : 16388
 255.บ้านโชค id school : 16462
 256.บ้านโดนออง id school : 16045
 257.บ้านโดนโอก id school : 16058
 258.บ้านโนนงิ้ว id school : 16192
 259.บ้านโนนถ่อน id school : 16276
 260.บ้านโนนลี id school : 16437
 261.บ้านโนนสวรรค์ id school : 16399
 262.บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) id school : 16326
 263.บ้านโสน(พิทยศึกษา) id school : 16119
 264.บ้านใต้ฆ้องโนนจิก id school : 15991
 265.บ้านใหม่ id school : 15957
 266.บ้านไถงตรง id school : 16022
 267.บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) id school : 16214
 268.บึงวิทยาคาร id school : 16249
 269.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล id school : 15946
 270.ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) id school : 15945
 271.รุ่งรัฐวิทยา id school : 15963
 272.ลุ่มระวีวิทยา id school : 16183
 273.วัดทักษิณวารี id school : 16382
 274.วัดประสพ id school : 16076
 275.ศิริราษฎร์วิทยา id school : 16375
 276.สะโนวิทยา id school : 16417
 277.สามัคคีวิทยา id school : 16151
 278.หนองเหล็กเบญจวิทยา id school : 16394
 279.หนองโตง"สุรวิทยาคม" id school : 16036
 280.หมื่นศรีประชาสรรค์ id school : 16449
 281.อนุบาลจอมพระ id school : 16130
 282.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) id school : 16380
 283.อนุบาลศีขรภูมิ id school : 16307
 284.อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) id school : 16421
 285.อนุบาลสุรินทร์ id school : 16074
 286.อนุบาลเขวาสินรินทร์ id school : 16457
 287.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา id school : 16360
 288.อุปัชฌาย์พวนอุทิศ id school : 15956
 289.เมืองที id school : 16095
 290.เมืองสุรินทร์ id school : 16073
 291.เสกวิทยาคม id school : 15979
 292.ไตรมิตรวิทยาสรรค์ id school : 16133

Powered By www.thaieducation.net