สพป.ขอนแก่น เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กุดขอนแก่นท่าเกษม id school : 5287
 2.ขามป้อมประชานุกูล id school : 5490
 3.จตุรมิตรบ้านไผ่ id school : 5255
 4.ชุมชนบ้านชนบท id school : 5348
 5.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี id school : 5279
 6.ชุมชนบ้านหัวขัว id school : 5269
 7.ชุมชนบ้านแฮด id school : 5483
 8.ชุมชนบ้านโคก id school : 5437
 9.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ id school : 5230
 10.ชุมชนโนนแสนสุข id school : 5388
 11.ซับแดงซำไผ่ id school : 5409
 12.ดอนหมู id school : 5433
 13.บัวเหลือง id school : 5308
 14.บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) id school : 5311
 15.บ้านกอกป่าผุวิทยา id school : 5327
 16.บ้านกุดเชือก id school : 5240
 17.บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ id school : 5341
 18.บ้านกุดเพียขอมเหนือ id school : 5342
 19.บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง id school : 5489
 20.บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 5328
 21.บ้านขามป้อม id school : 5241
 22.บ้านขามป้อมดอนยูง id school : 5309
 23.บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล id school : 5318
 24.บ้านขามเรียน id school : 5232
 25.บ้านขุมดิน id school : 5284
 26.บ้านคำน้อย id school : 5290
 27.บ้านคำปากดาว id school : 5291
 28.บ้านคำแคน id school : 5288
 29.บ้านคำโซ่ id school : 5289
 30.บ้านชีกกค้อ id school : 5233
 31.บ้านซับบอนซับเจริญ id school : 5412
 32.บ้านดงหนองเกี่ยว id school : 5457
 33.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง id school : 5389
 34.บ้านดอนปอแดง id school : 5459
 35.บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า id school : 5215
 36.บ้านดู่ใหญ่ id school : 5234
 37.บ้านทางพาดหนองแวงโอง id school : 5222
 38.บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย id school : 5350
 39.บ้านท่าม่วง id school : 5390
 40.บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ id school : 5296
 41.บ้านท่าสวรรค์ id school : 5297
 42.บ้านทุ่งมน id school : 5225
 43.บ้านทุ่มห้วย id school : 5397
 44.บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ id school : 5292
 45.บ้านนาข่า id school : 5310
 46.บ้านนางาม id school : 5315
 47.บ้านนาจานซับสมบูรณ์ id school : 5414
 48.บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร id school : 5336
 49.บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า id school : 5343
 50.บ้านนาตับเต่า id school : 5416
 51.บ้านนาฮี id school : 5319
 52.บ้านนาเสียวโคกสว่าง id school : 5277
 53.บ้านนาแพงสงแดง id school : 5425
 54.บ้านบัว id school : 5286
 55.บ้านปอแดง id school : 5374
 56.บ้านป่างิ้วหนองฮี id school : 5263
 57.บ้านป่าดู่ id school : 5293
 58.บ้านป่าปอ id school : 5246
 59.บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น id school : 5247
 60.บ้านป่าม่วง id school : 5464
 61.บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน id school : 5462
 62.บ้านผักหวานโนนสวาง id school : 5238
 63.บ้านภูเหล็ก id school : 5250
 64.บ้านมูลตุ่น id school : 5331
 65.บ้านมูลนาค id school : 5450
 66.บ้านละว้า id school : 5236
 67.บ้านลาน id school : 5242
 68.บ้านวังผือขามป้อม id school : 5265
 69.บ้านวังม่วง id school : 5272
 70.บ้านวังหว้า id school : 5487
 71.บ้านวังหินเก่าค้อ id school : 5276
 72.บ้านวังเวินกุดหล่ม id school : 5393
 73.บ้านวังแคน id school : 5334
 74.บ้านวังแสง id school : 5378
 75.บ้านศิลานาโพธิ์ id school : 5220
 76.บ้านส้มป่อย id school : 5266
 77.บ้านสระแก้วประชาสรรค์ id school : 5278
 78.บ้านสร้างเอี่ยน id school : 5243
 79.บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง id school : 5239
 80.บ้านสวนหม่อน id school : 5332
 81.บ้านสว่าง id school : 5262
 82.บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก id school : 5346
 83.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก id school : 5476
 84.บ้านหนองขามบ่อหิน id school : 5281
 85.บ้านหนองขามวิทยา id school : 5295
 86.บ้านหนองขามสมบูรณ์ id school : 5478
 87.บ้านหนองดู่ดอนเปือย id school : 5249
 88.บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย id school : 5245
 89.บ้านหนองต่อโคกหนองโจด id school : 5303
 90.บ้านหนองตับเต่า id school : 5244
 91.บ้านหนองทุ่มวิทยา id school : 5439
 92.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร id school : 5267
 93.บ้านหนองนางขวัญ id school : 5237
 94.บ้านหนองน้ำใส id school : 5257
 95.บ้านหนองผักตบ id school : 5480
 96.บ้านหนองผือกอบง id school : 5228
 97.บ้านหนองม่วงหลุบคา id school : 5283
 98.บ้านหนองมะเขือ id school : 5470
 99.บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า id school : 5258
 100.บ้านหนองรูแข้ id school : 5252
 101.บ้านหนองลุมพุก id school : 5218
 102.บ้านหนองสองห้อง id school : 5317
 103.บ้านหนองสะแบงหนองโน id school : 5402
 104.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 5251
 105.บ้านหนองหญ้ารังกา id school : 5453
 106.บ้านหนองหัวช้าง id school : 5472
 107.บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด id school : 5339
 108.บ้านหนองเจ้าเมือง id school : 5216
 109.บ้านหนองเต่า id school : 5493
 110.บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง id school : 5355
 111.บ้านหนองแปน id school : 5338
 112.บ้านหนองแวงไร่ id school : 5223
 113.บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ id school : 5282
 114.บ้านหนองไห id school : 5340
 115.บ้านหนองไฮขามเปี้ย id school : 5488
 116.บ้านหนองไฮหนองแวง id school : 5371
 117.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ id school : 5491
 118.บ้านห้วยยางประชาสรรค์ id school : 5385
 119.บ้านห้วยฮวก id school : 5326
 120.บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า id school : 5400
 121.บ้านห้วยแร่ id school : 5275
 122.บ้านห้วยแล้ง id school : 5294
 123.บ้านห้วยโป่ง id school : 5274
 124.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี id school : 5382
 125.บ้านห้วยไร่ id school : 5356
 126.บ้านหันแฮด id school : 5368
 127.บ้านหัวนา id school : 5302
 128.บ้านหัวนากลาง id school : 5366
 129.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา id school : 5407
 130.บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว id school : 5259
 131.บ้านหินตั้ง id school : 5419
 132.บ้านหินตั้งโคกก่อง id school : 5261
 133.บ้านหินลาดนาโนหนองกุง id school : 5260
 134.บ้านหินฮาวลำวังชู id school : 5268
 135.บ้านหูลิงโนนศิลา id school : 5381
 136.บ้านเก่าน้อย id school : 5224
 137.บ้านเกิ้ง id school : 5229
 138.บ้านเขวา id school : 5285
 139.บ้านเป้าประชาบำรุง id school : 5227
 140.บ้านเมืองเพีย id school : 5235
 141.บ้านเล็บเงือก id school : 5468
 142.บ้านเสาเล้าหินแตก id school : 5316
 143.บ้านเสือเฒ่า id school : 5248
 144.บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง id school : 5333
 145.บ้านเหล่าเหนือ id school : 5405
 146.บ้านแก้งค้อ id school : 5423
 147.บ้านแคนเหนือ id school : 5213
 148.บ้านแจ้ง id school : 5335
 149.บ้านแจ้งทัพม้า id school : 5314
 150.บ้านแท่น id school : 5360
 151.บ้านโกน้อย id school : 5264
 152.บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง id school : 5376
 153.บ้านโคกสำราญ id school : 5455
 154.บ้านโคกสูงพิทยาคาร id school : 5312
 155.บ้านโจด id school : 5280
 156.บ้านโซ่งเหล่านาดี id school : 5395
 157.บ้านโนนกระยอมกุดลอบ id school : 5442
 158.บ้านโนนข่า id school : 5377
 159.บ้านโนนคุต id school : 5320
 160.บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ id school : 5298
 161.บ้านโนนงาม id school : 5426
 162.บ้านโนนตุ่นศึกษา id school : 5300
 163.บ้านโนนทองวิทยาคม id school : 5429
 164.บ้านโนนทัน id school : 5474
 165.บ้านโนนพันชาติ id school : 5460
 166.บ้านโนนสว่าง id school : 5271
 167.บ้านโนนสาวเอ้ id school : 5431
 168.บ้านโนนสำนัก id school : 5337
 169.บ้านโนนเค็ง id school : 5299
 170.บ้านโนนแดงน้อย id school : 5362
 171.บ้านโพธิ์ไชย id school : 5444
 172.บ้านโสกตลิ่งโสกจาน id school : 5221
 173.บ้านโสกนาค id school : 5273
 174.บ้านโสกนาดี id school : 5421
 175.บ้านไผ่ประถมศึกษา id school : 5217
 176.บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ id school : 5231
 177.บ้านไส้ไก่ id school : 5301
 178.ประชาพัฒนาบ้านแฮด id school : 5485
 179.ประเสริฐแก้วอุทิศ id school : 5211
 180.มาบตากล้าร่มเย็น id school : 5369
 181.ร่มเย็นประชาสรรค์ id school : 5358
 182.วัดจันทร์ประสิทธิ์ id school : 5219
 183.สระแก้วโคกกลาง id school : 5364
 184.สวัสดี id school : 5306
 185.สามหมอโนนทัน id school : 5448
 186.หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ id school : 5256
 187.หนองบัวเย็น id school : 5304
 188.หนองหญ้าปล้องวิทยา id school : 5324
 189.หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง id school : 5417
 190.หนองแซงวิทยาคม id school : 5492
 191.หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา id school : 5325
 192.หัวห้วยหัวฝาย id school : 5307
 193.อุดมคงคาคีรีเขต id school : 5440
 194.เก่านาโนมีวิทยา id school : 5254
 195.เบญจมิตรวิทยาคม id school : 5226
 196.เหล่าใหญ่วิทยา id school : 5305
 197.แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น id school : 5313
 198.โคกโกโคกกลาง id school : 5214
 199.โนนคูณอัมพวัน id school : 30836
 200.โนนพะยอมพิทยไพศาล id school : 5352
 201.โนนสวางวิทยาสรรค์ id school : 5321
 202.โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) id school : 5322
 203.โนนเขวาประชารักษ์ id school : 5330
 204.โพนเพ็กพัฒนวิทยา id school : 5323
 205.ไตรคามประชาพัฒนา id school : 5270
 206.ไตรคามประชาสรรค์ id school : 5212
 207.ไตรมิตรประชาบำรุง id school : 5253
 208.ไตรมิตรศึกษา id school : 5329

Powered By www.thaieducation.net