สพป.ลพบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ช่องสาริกา id school : 12496
 2.ชุมชนบ้านชัยบาดาล id school : 12525
 3.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น id school : 12510
 4.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม id school : 12616
 5.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ id school : 12612
 6.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย id school : 12501
 7.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย id school : 12506
 8.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย id school : 12505
 9.ซอย 19 สาย 2 ขวา id school : 12498
 10.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย id school : 12508
 11.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง id school : 12573
 12.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ id school : 12502
 13.นิคมลำนารายณ์ id school : 12538
 14.บ้านกุดตาเพชร id school : 12599
 15.บ้านคลอง id school : 12583
 16.บ้านคลองกลุ่ม id school : 12515
 17.บ้านคลองสาริกา id school : 12503
 18.บ้านชอนสมบูรณ์ id school : 12614
 19.บ้านซับงูเหลือม id school : 12536
 20.บ้านซับจำปา id school : 12564
 21.บ้านซับผาสุก id school : 12554
 22.บ้านซับหินขวาง id school : 12545
 23.บ้านซับเค้าแมว id school : 12543
 24.บ้านซับโศก id school : 12513
 25.บ้านซับไทร id school : 12553
 26.บ้านดงดินแดง id school : 12627
 27.บ้านดงน้อย id school : 12555
 28.บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) id school : 12580
 29.บ้านด่านจันทร์ id school : 12578
 30.บ้านด่านไทยล้อม id school : 12607
 31.บ้านดีลัง id school : 12499
 32.บ้านทรัพย์เจริญ id school : 12563
 33.บ้านทะเลทอง id school : 12588
 34.บ้านทะเลวังวัด id school : 12565
 35.บ้านท่ากรวด id school : 12560
 36.บ้านท่าดินดำ id school : 12530
 37.บ้านท่าตะโก id school : 12568
 38.บ้านท่ามะกอก id school : 12527
 39.บ้านท่ามะนาว id school : 12533
 40.บ้านท่าหลวง id school : 12569
 41.บ้านท่าเยี่ยม id school : 12608
 42.บ้านทุ่งดินแดง id school : 12574
 43.บ้านทุ่งตาแก้ว id school : 12558
 44.บ้านทุ่งท่าช้าง id school : 12577
 45.บ้านธงชัยสามัคคี id school : 12544
 46.บ้านนาโสม id school : 12535
 47.บ้านบ่อคู่ id school : 12567
 48.บ้านบ่อดินสอพอง id school : 12626
 49.บ้านบ่อน้ำ id school : 12557
 50.บ้านบัวชุม id school : 12541
 51.บ้านปรางค์น้อย id school : 12603
 52.บ้านป่าเขว้า id school : 12617
 53.บ้านพุกะชัด id school : 12594
 54.บ้านม่วงค่อม id school : 12548
 55.บ้านมหาโพธิ id school : 12584
 56.บ้านมะกอกหวาน id school : 12550
 57.บ้านมะนาวหวาน id school : 12509
 58.บ้านยางราก id school : 12593
 59.บ้านยางโทน id school : 12635
 60.บ้านราษฎร์บำรุง id school : 12600
 61.บ้านลังกาประชาสรรค์ id school : 12519
 62.บ้านลำสนธิ id school : 12609
 63.บ้านลำโกฎิทอง id school : 12526
 64.บ้านลำโป่งเพชร id school : 12596
 65.บ้านวังก้านเหลือง id school : 12531
 66.บ้านวังตาอินทร์ id school : 12591
 67.บ้านวังทอง id school : 12605
 68.บ้านวังแขม id school : 12582
 69.บ้านศรีเมือง id school : 12606
 70.บ้านสระเพลง id school : 12592
 71.บ้านสวนมะเดื่อ id school : 12512
 72.บ้านสหพันธ์อ่างทอง id school : 12511
 73.บ้านสันตะลุง id school : 12534
 74.บ้านหนองขาม id school : 12613
 75.บ้านหนองจาน id school : 12576
 76.บ้านหนองตะแบก id school : 12634
 77.บ้านหนองบง id school : 12518
 78.บ้านหนองประดู่ id school : 12571
 79.บ้านหนองปล้อง id school : 12520
 80.บ้านหนองปลาไหล id school : 12532
 81.บ้านหนองปีกนก id school : 12516
 82.บ้านหนองมะค่า id school : 12598
 83.บ้านหนองสำราญ ยุบแล้ว DELETE id school : 12618
 84.บ้านหนองหัวช้าง id school : 12572
 85.บ้านหนองเกตุ id school : 12610
 86.บ้านหนองเสมา id school : 12628
 87.บ้านหนองโกวิทยา id school : 12528
 88.บ้านหนองโพธิ์ id school : 12497
 89.บ้านหนองไก่ห้าว id school : 12630
 90.บ้านหนองไทร id school : 12615
 91.บ้านห้วยดีเลิศ id school : 12559
 92.บ้านห้วยนา id school : 12547
 93.บ้านห้วยสะอาด id school : 12493
 94.บ้านห้วยสาราม id school : 12595
 95.บ้านห้วยเขว้า id school : 12581
 96.บ้านห้วยใหญ่ id school : 12586
 97.บ้านหัวลำ id school : 12575
 98.บ้านเกาะรัง id school : 12517
 99.บ้านเขาขวาง id school : 12492
 100.บ้านเขาตะแคง id school : 12529
 101.บ้านเขายายกะตา id school : 12522
 102.บ้านเขารวก id school : 12604
 103.บ้านเขาราบ id school : 12590
 104.บ้านเขาสมโภชน์ id school : 12542
 105.บ้านเขาหมูมัน id school : 12579
 106.บ้านเขาแหลม id school : 12521
 107.บ้านเนินทอง id school : 12561
 108.บ้านเหวตาบัว id school : 12602
 109.บ้านแหลมชนแดน id school : 12597
 110.บ้านโกรกรกฟ้า id school : 12523
 111.บ้านโคกกลาง id school : 12625
 112.บ้านโคกแสมสาร id school : 12589
 113.บ้านโค้งรถไฟ id school : 12540
 114.บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ id school : 12562
 115.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ id school : 12537
 116.บ้านใหม่สามัคคี id school : 12546
 117.บ้านใหม่โสพิมพ์ id school : 12629
 118.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ id school : 12633
 119.บ้านไร่พัฒนา id school : 12539
 120.พรหมรังษี id school : 12500
 121.วัดดำรงบุล id school : 12494
 122.วัดมณีศรีโสภณ id school : 12495
 123.วัดศิริบรรพต id school : 12524
 124.วัดสว่างอารมณ์ id school : 12549
 125.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม id school : 12514
 126.วัดสุนทรเทพคีรี id school : 12552
 127.วัดหนองตามิ่ง id school : 12490
 128.วัดหนองนา id school : 12504
 129.วัดโคกสลุง id school : 12489
 130.วัดโพธิ์งาม id school : 12556
 131.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา id school : 12601
 132.อนุบาลท่าหลวง id school : 12570
 133.อนุบาลพัฒนานิคม id school : 12507
 134.อนุบาลลำนารายณ์ id school : 12551
 135.อนุบาลวัดหนองม่วง id school : 12631
 136.อนุบาลสระโบสถ์ id school : 12585
 137.อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) id school : 12611
 138.อนุบาลโคกเจริญ id school : 12587
 139.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) id school : 12491

Powered By www.thaieducation.net