สพป.ลพบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) id school : 12335
 2.ชุมชนตำบลหินปัก id school : 12488
 3.ซอย 3 สาย 4 ซ้าย id school : 12342
 4.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย id school : 12372
 5.ซอย 7 สาย 4 ซ้าย id school : 12442
 6.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย id school : 12343
 7.บ้านกระเบากลัก ยุบแล้ว DELETE id school : 12452
 8.บ้านกล้วย id school : 12459
 9.บ้านคลองเกตุ id school : 12388
 10.บ้านดงกลาง id school : 12448
 11.บ้านดงมะรุม id school : 12397
 12.บ้านดอนดึง id school : 12454
 13.บ้านตะกุดหว้า id school : 12399
 14.บ้านถลุงเหล็ก id school : 12400
 15.บ้านท่าม่วง id school : 12414
 16.บ้านทุ่งทอง id school : 12410
 17.บ้านนกเขาเปล้า id school : 12403
 18.บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) ยุบแล้ว DELETE id school : 12430
 19.บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) id school : 12431
 20.บ้านพรมทิน id school : 12416
 21.บ้านพุม่วง id school : 12409
 22.บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก id school : 12435
 23.บ้านมะม่วงเจ็ดต้น id school : 12453
 24.บ้านวังขอนขว้าง id school : 12404
 25.บ้านวังจั่น id school : 12405
 26.บ้านวังเพลิง id school : 12407
 27.บ้านวังไผ่ id school : 12398
 28.บ้านสระเตย id school : 12484
 29.บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) id school : 12381
 30.บ้านหนองถ้ำ id school : 12367
 31.บ้านหนองนางาม id school : 12463
 32.บ้านหนองบัว id school : 12392
 33.บ้านหนองปล้อง ยุบแล้ว DELETE id school : 12401
 34.บ้านหนองสำโรง id school : 12413
 35.บ้านหนองแก id school : 12486
 36.บ้านหนองแขม id school : 12359
 37.บ้านหลุมข้าว id school : 12415
 38.บ้านห้วยส้ม id school : 30545
 39.บ้านหัวดง id school : 12390
 40.บ้านหัวบึง id school : 12464
 41.บ้านเกริ่นกฐิน id school : 12461
 42.บ้านเขาดิน id school : 12391
 43.บ้านเขาทับควาย id school : 12419
 44.บ้านเขาสะพานนาค id school : 12418
 45.บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 id school : 12408
 46.บ้านเนินจันทร์ id school : 12396
 47.บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) id school : 12339
 48.บ้านโคกตูม id school : 12344
 49.บ้านโคกสะอาด id school : 12389
 50.บ้านโป่งยอ id school : 12406
 51.บ้านไผ่ใหญ่ id school : 12477
 52.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ id school : 12380
 53.พิบูลปัทมาคม id school : 12473
 54.พิบูลสงเคราะห์๑ id school : 12369
 55.วัดข่อยกลาง id school : 12378
 56.วัดข่อยใต้ id school : 12379
 57.วัดคงคาราม id school : 12446
 58.วัดคลองเม่า id school : 12424
 59.วัดคอกกระบือ id school : 12340
 60.วัดคุ้งท่าเลา id school : 12458
 61.วัดชีแวะ id school : 12347
 62.วัดซับเสือแมบ id school : 12368
 63.วัดดงน้อย id school : 12329
 64.วัดดงพลับ id school : 12450
 65.วัดดงสวอง id school : 12337
 66.วัดดอนโพธิ์ id school : 12348
 67.วัดตองปุ id school : 12358
 68.วัดตะลุง id school : 12353
 69.วัดตะเคียน id school : 12363
 70.วัดถนนแค id school : 12354
 71.วัดถ้ำตะโก id school : 12423
 72.วัดท้องคุ้ง id school : 12460
 73.วัดทองแท่งนิสยาราม id school : 12377
 74.วัดท่าข้าม id school : 12364
 75.วัดท่าแค id school : 12360
 76.วัดทุ่งทะเลหญ้า ยุบแล้ว DELETE id school : 12468
 77.วัดทุ่งสิงห์โต id school : 12333
 78.วัดธรรมิการาม id school : 12457
 79.วัดธรรมเจดีย์ id school : 12346
 80.วัดนิคมสามัคคีชัย id school : 12370
 81.วัดบ่อเงิน id school : 12383
 82.วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) ยุบแล้ว DELETE id school : 12455
 83.วัดบางพึ่ง id school : 12471
 84.วัดบ้านดาบ id school : 12330
 85.วัดบ้านทราย id school : 12462
 86.วัดบ้านลาด id school : 12438
 87.วัดบ้านหมี่ใหญ่ id school : 12467
 88.วัดปากคลองบางคู้ id school : 12426
 89.วัดป่ากล้วย id school : 12361
 90.วัดพานิชธรรมิการาม id school : 12482
 91.วัดมหาสอน id school : 12470
 92.วัดมะค่า id school : 12445
 93.วัดมุจลินท์ id school : 12440
 94.วัดยวด id school : 12443
 95.วัดยาง ณ รังสี id school : 12352
 96.วัดรัตนาราม id school : 12395
 97.วัดลาดสาลี่ ยุบแล้ว DELETE id school : 12441
 98.วัดวังหัวแหวน id school : 12387
 99.วัดสนามไชย id school : 12439
 100.วัดสระกระเบี้อง id school : 12483
 101.วัดสระมะเกลือ id school : 12336
 102.วัดสะพานคง id school : 12411
 103.วัดสะแกราบ id school : 12412
 104.วัดสัมพันธมิตร ยุบแล้ว DELETE id school : 30830
 105.วัดสายห้วยแก้ว ยุบแล้ว DELETE id school : 12475
 106.วัดสำราญ id school : 12384
 107.วัดสิงห์ทอง id school : 12375
 108.วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) id school : 12332
 109.วัดหนองกระเบียน id school : 12481
 110.วัดหนองกระเบื้อง ยุบแล้ว DELETE id school : 12476
 111.วัดหนองคู(บ้านหมี่) id school : 12480
 112.วัดหนองคู(โคกสำโรง) id school : 12421
 113.วัดหนองน้ำทิพย์ id school : 12466
 114.วัดหนองบัวขาว id school : 12338
 115.วัดหนองปลาดุก id school : 12433
 116.วัดหนองปลิง id school : 12341
 117.วัดหนองพิมาน id school : 12393
 118.วัดหนองมน id school : 12429
 119.วัดหนองหลวง id school : 12434
 120.วัดหนองหอย id school : 12417
 121.วัดหนองเมือง id school : 12487
 122.วัดหนองแก้ว id school : 12373
 123.วัดหนองโพธิ์ id school : 12478
 124.วัดหลวงท้ายตลาด id school : 12362
 125.วัดห้วยแก้ว id school : 12472
 126.วัดห้วยโป่ง id school : 12420
 127.วัดหัวสำโรง id school : 12444
 128.วัดอัมพวัน id school : 12376
 129.วัดเกตุ id school : 12425
 130.วัดเกาะวิมุตตาราม id school : 12437
 131.วัดเขาวงกฎ id school : 12474
 132.วัดเขาหนีบ id school : 12365
 133.วัดเทพอำไพ id school : 12456
 134.วัดโคกหม้อ id school : 12385
 135.วัดโคกโพธิกุญชร id school : 12351
 136.วัดโบสถ์ id school : 12331
 137.วัดโป่งแค id school : 12451
 138.วัดโพธิ์ตรุ id school : 12436
 139.วัดโพธิ์ระหัต id school : 12374
 140.วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) id school : 12428
 141.วัดโพธิ์เกษตร id school : 12447
 142.วัดโพธิ์เก้าต้น id school : 12382
 143.วัดใดยาว id school : 12350
 144.วัดใดใหญ่ id school : 12349
 145.วัดใหม่จำปาทอง id school : 12371
 146.วัดไผ่แตร id school : 12386
 147.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ id school : 12334
 148.สมอคอนวิทยาคาร id school : 12422
 149.สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ id school : 12432
 150.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี id school : 12355
 151.อนุบาลท่าวุ้ง id school : 12427
 152.อนุบาลบ้านหมี่ id school : 12449
 153.อนุบาลบ้านเพนียด id school : 12402
 154.อนุบาลลพบุรี id school : 12356
 155.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) id school : 12357
 156.โคกลำพานวิทยา id school : 12345
 157.โคกสำโรง id school : 12394
 158.ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) id school : 12366

Powered By www.thaieducation.net