สพป.ปทุมธานี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กลางคลองสิบ id school : 11599
 2.คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) id school : 11558
 3.คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) id school : 11577
 4.ชุมชนบึงบา id school : 11571
 5.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร id school : 11551
 6.ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ id school : 11580
 7.ชุมชนวัดทําเลทอง id school : 11602
 8.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม id school : 11544
 9.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม id school : 11590
 10.ทองพูลอุทิศ id school : 11550
 11.ธัญญสิทธิศิลป์ id school : 11552
 12.นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) id school : 11578
 13.นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ id school : 11568
 14.ร่วมจิตประสาท id school : 11589
 15.รวมราษฎร์สามัคคี id school : 11588
 16.ร่วมใจประสิทธิ์ id school : 30498
 17.ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา id school : 11579
 18.วัดกลางคลองสี่ id school : 11607
 19.วัดขุมแก้ว id school : 11548
 20.วัดคลองชัน id school : 11606
 21.วัดจตุพิธวราวาส id school : 11559
 22.วัดจุฬาจินดาราม id school : 11562
 23.วัดชัยมังคลาราม id school : 11614
 24.วัดดอนใหญ่ id school : 11612
 25.วัดทศทิศ id school : 11600
 26.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล id school : 11576
 27.วัดธัญญะผล id school : 11609
 28.วัดนพรัตนาราม id school : 11556
 29.วัดนาบุญ id school : 11553
 30.วัดนิเทศน์ id school : 11604
 31.วัดปทุมนายก id school : 11573
 32.วัดประชุมราษฏร์ id school : 11595
 33.วัดประยูรธรรมาราม id school : 11586
 34.วัดปัญจทายิกาวาส id school : 11605
 35.วัดพวงแก้ว id school : 11567
 36.วัดพิรุณศาสตร์ id school : 11598
 37.วัดพืชอุดม id school : 11603
 38.วัดมงคลรัตน์ id school : 11608
 39.วัดมูลจินดาราม id school : 11546
 40.วัดราษฎรบํารุง id school : 11560
 41.วัดลาดสนุ่น id school : 11582
 42.วัดลานนา id school : 11613
 43.วัดศรีคัคณางค์ id school : 30497
 44.วัดศรีสโมสร id school : 11569
 45.วัดสมุหราษฎร์บํารุง id school : 11611
 46.วัดสระบัว id school : 11545
 47.วัดสอนดีศรีเจริญ id school : 11566
 48.วัดสุขบุญฑริการาม id school : 11565
 49.วัดสุวรรณ id school : 11597
 50.วัดอดิศร id school : 11601
 51.วัดอัยยิการาม id school : 11554
 52.วัดเกตุประภา id school : 11596
 53.วัดเขียนเขต id school : 11547
 54.วัดเจริญบุญ id school : 11561
 55.วัดแจ้งลําหิน id school : 11594
 56.วัดแสงมณี id school : 11572
 57.วัดแสงสรรค์ id school : 11549
 58.วัดโปรยฝน id school : 11581
 59.วัดโพสพผลเจริญ id school : 11585
 60.วัดโสภณาราม id school : 11587
 61.ศาลาลอย id school : 11570
 62.สหราษฎร์บํารุง id school : 11591
 63.หิรัญพงษ์อนุสรณ์ id school : 11563
 64.อยู่ประชานุเคราะห์ id school : 11574
 65.เจริญดีวิทยา id school : 11610
 66.แสนจําหน่ายวิทยา id school : 11575
 67.แสนชื่นปานนุกูล id school : 11557

Powered By www.thaieducation.net