สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คลองกระแชงเตย id school : 11369
 2.คลองกันยา id school : 11387
 3.คลองบางกระบือ id school : 11418
 4.คลองบางกะสี id school : 11413
 5.คลองบางกะอี่ id school : 11412
 6.คลองบางแก้ว id school : 11417
 7.คลองบ้านระกาศ id school : 11398
 8.คลองปลัดเปรียง id school : 11404
 9.คลองพระยานาคราช id school : 11373
 10.คลองลาดกระบัง id school : 11424
 11.คลองสะบัดจาก id school : 11381
 12.คลองหลุมลึก id school : 11379
 13.คลองเจริญราษฎร์ id school : 11435
 14.ชุมชนวัดบ้านระกาศ id school : 11400
 15.ตลาดคลองสวน id school : 11367
 16.ตลาดบางพลีน้อย id school : 11397
 17.ตลาดปากคลองเจ้า id school : 11401
 18.ธนสิทธิ์อนุสรณ์ id school : 11419
 19.ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ id school : 11393
 20.บ้านท้องคุ้ง id school : 11363
 21.ปากคลองชวดใหญ่ id school : 11382
 22.ปากคลองมอญ id school : 11437
 23.พรหมพิกุลทอง id school : 11426
 24.รัตนโกสินทร์ ๙ id school : 11434
 25.ละมูลรอดศิริ id school : 11427
 26.วัดกาหลง id school : 11402
 27.วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) id school : 11423
 28.วัดคอลาด id school : 11376
 29.วัดจรเข้ใหญ่ id school : 11438
 30.วัดนาคราช id school : 11392
 31.วัดนิยมยาตรา id school : 11365
 32.วัดบัวโรย id school : 11428
 33.วัดบางนางเพ็ง id school : 11399
 34.วัดบางบ่อ id school : 11384
 35.วัดบางพลีน้อย id school : 11389
 36.วัดบางพลีใหญ่กลาง id school : 11421
 37.วัดบางพลีใหญ่ใน id school : 11422
 38.วัดบางเพรียง id school : 11396
 39.วัดบางโฉลงนอก id school : 11407
 40.วัดบางโฉลงใน id school : 11408
 41.วัดปานประสิทธาราม id school : 11362
 42.วัดมงคลนิมิตร id school : 11431
 43.วัดมงคลโคธาวาส id school : 11354
 44.วัดราษฎร์นิยมธรรม id school : 11416
 45.วัดราษฎร์บูรณะ id school : 11411
 46.วัดลาดหวาย id school : 11395
 47.วัดศรีวารีน้อย id school : 11439
 48.วัดสร่างโศก id school : 11355
 49.วัดสลุด id school : 11405
 50.วัดสว่างอารมณ์ id school : 11357
 51.วัดสีล้ง id school : 11359
 52.วัดสุคันธาวาส id school : 11374
 53.วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) id school : 11406
 54.วัดหัวคู้ id school : 11436
 55.วัดเกาะแก้ว id school : 11391
 56.วัดเปร็งราษฎร์บำรุง id school : 11403
 57.วัดเสาธงกลาง id school : 11429
 58.วัดเสาธงนอก id school : 11430
 59.วัดโคธาราม id school : 11394
 60.สุเหร่าคลองใหม่ id school : 11350
 61.สุเหร่าบางกะสี id school : 11415
 62.สุเหร่าบางปลา id school : 11414
 63.สุเหร่าบ้านไร่ id school : 11432
 64.หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ id school : 11409
 65.อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) id school : 11385
 66.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) id school : 11433
 67.เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร id school : 11352
 68.เตรียมปริญญานุสรณ์ id school : 11420
 69.เทวะคลองตรง id school : 11425
 70.โรงเรียนคลองบางน้ำจืด id school : 11410
 71.ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) id school : 11360

Powered By www.thaieducation.net