สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คีรีวงศ์วัฒนา id school : 4386
 2.ชุมชนบ้านคลองลาน id school : 4333
 3.ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) id school : 4445
 4.ชุมชนบ้านโค้งไผ่ id school : 4365
 5.ชุมชนประชาสามัคคี id school : 4455
 6.ทุ่งน้อยพัฒนา id school : 4459
 7.บ้านกระบวยทอง id school : 4558
 8.บ้านกระโดนเตี้ย id school : 4495
 9.บ้านคลองขุด id school : 4544
 10.บ้านคลองน้ำไหลใต้ id school : 4327
 11.บ้านคลองปลาสร้อย id school : 4532
 12.บ้านคลองพลูประชาสรรค์ id school : 4320
 13.บ้านคลองมดแดง id school : 4346
 14.บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร id school : 4347
 15.บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา id school : 4349
 16.บ้านคลองยาง id school : 4505
 17.บ้านคลองลึกพัฒนา id school : 4535
 18.บ้านคลองสมบูรณ์ id school : 4343
 19.บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย id school : 4344
 20.บ้านคลองสะพานช้าง id school : 4396
 21.บ้านคลองสุขใจ id school : 4524
 22.บ้านคลองเตย id school : 4339
 23.บ้านคลองแขยง id school : 4466
 24.บ้านคลองแขยงวิทยา id school : 4357
 25.บ้านคลองใหญ่ใต้ id school : 4316
 26.บ้านคลองไพร id school : 4342
 27.บ้านคอปล้อง id school : 4575
 28.บ้านจอมทองพัฒนา id school : 4554
 29.บ้านจิตตมาสพัฒนา id school : 4440
 30.บ้านช่องลม id school : 4426
 31.บ้านช้างคับ id school : 4499
 32.บ้านชายเคือง id school : 4573
 33.บ้านชุมนาก id school : 4522
 34.บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 id school : 4557
 35.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 id school : 4370
 36.บ้านดงเจริญ id school : 4527
 37.บ้านดงเย็น id school : 4569
 38.บ้านดอนขวาง ยุบแล้ว DELETE id school : 4361
 39.บ้านตากฟ้าพัฒนา id school : 4534
 40.บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) id school : 4458
 41.บ้านถนนน้อย id school : 4521
 42.บ้านถาวรวัฒนา id school : 4513
 43.บ้านทรัพย์มะนาว id school : 4500
 44.บ้านทะเลพัฒนา id school : 4330
 45.บ้านท่าข้ามสามัคคี id school : 4331
 46.บ้านท่าขึ้น id school : 4538
 47.บ้านท่าช้าง id school : 4324
 48.บ้านท่าพุทรา id school : 4464
 49.บ้านท่ามะเขือ id school : 4351
 50.บ้านทุ่งซ่าน id school : 4565
 51.บ้านทุ่งทอง id school : 4526
 52.บ้านทุ่งหันตรา id school : 4485
 53.บ้านนาเหนือ ยุบแล้ว DELETE id school : 4428
 54.บ้านนิคม id school : 4501
 55.บ้านบ่อทอง id school : 4489
 56.บ้านบึงลาด id school : 4490
 57.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต id school : 4579
 58.บ้านบึงสำราญ id school : 4514
 59.บ้านบึงหล่ม id school : 4322
 60.บ้านบึงหล่มสามัคคี id school : 4417
 61.บ้านบึงเสือเต้น id school : 4414
 62.บ้านปากคลองลาน id school : 4334
 63.บ้านปางตาไว id school : 4533
 64.บ้านปางมะนาว id school : 4388
 65.บ้านปางลับแล id school : 4360
 66.บ้านป่าเหียง id school : 4467
 67.บ้านพรหมมาสามัคคี id school : 4326
 68.บ้านพัดโบก id school : 4391
 69.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 id school : 4354
 70.บ้านมอเจริญ id school : 4551
 71.บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย id school : 4552
 72.บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) id school : 4323
 73.บ้านมาบคล้า id school : 4482
 74.บ้านร้อยไร่ id school : 4480
 75.บ้านระหานประชาศึกษา id school : 4578
 76.บ้านรังแถว id school : 4446
 77.บ้านวังชะโอน id school : 4574
 78.บ้านวังตะล่อม id school : 4503
 79.บ้านวังตาช่วย id school : 4423
 80.บ้านวังน้ำ id school : 4504
 81.บ้านวังน้ำซึม id school : 4422
 82.บ้านวังน้ำพัฒนา id school : 4401
 83.บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน id school : 4403
 84.บ้านวังน้ำแดง id school : 4519
 85.บ้านวังบัว id school : 4468
 86.บ้านวังพลับ id school : 4410
 87.บ้านวังล้อมรำลึก id school : 4438
 88.บ้านวังหันน้ำดึง id school : 4483
 89.บ้านวังหัวแหวนพัฒนา id school : 4441
 90.บ้านวังหามแห ยุบแล้ว DELETE id school : 4439
 91.บ้านวังเจ้า id school : 4563
 92.บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) id school : 4486
 93.บ้านวังโป่งพัฒนา id school : 4367
 94.บ้านศรีทองสามัคคี id school : 4571
 95.บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา id school : 4385
 96.บ้านศรีอุดมธัญญะ id school : 4516
 97.บ้านศรีเกษตรพัฒนา id school : 4384
 98.บ้านศรีไพศาล id school : 4395
 99.บ้านสระตาพรม id school : 4369
 100.บ้านส่องตาแล id school : 4397
 101.บ้านสามขา id school : 4561
 102.บ้านสามเรือน id school : 4492
 103.บ้านสามแยก id school : 4470
 104.บ้านสุขสำราญ id school : 4319
 105.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 4407
 106.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง id school : 4567
 107.บ้านหนองจอก id school : 4473
 108.บ้านหนองชะแอน id school : 4443
 109.บ้านหนองช้างงาม id school : 4436
 110.บ้านหนองชุมแสง id school : 4425
 111.บ้านหนองตะเคียน id school : 4411
 112.บ้านหนองทองหล่อ id school : 4497
 113.บ้านหนองน้ำแดง id school : 4392
 114.บ้านหนองบอน id school : 4382
 115.บ้านหนองปรือ id school : 4356
 116.บ้านหนองปล้อง ยุบแล้ว DELETE id school : 4437
 117.บ้านหนองผักหนาม id school : 4463
 118.บ้านหนองหิน id school : 4548
 119.บ้านหนองโมก id school : 4511
 120.บ้านหนองไผ่ id school : 4515
 121.บ้านห้วยน้อย id school : 4478
 122.บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม id school : 4430
 123.บ้านหัวรัง id school : 4366
 124.บ้านหัวเสลา id school : 4419
 125.บ้านหาดชะอม id school : 4450
 126.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง id school : 4547
 127.บ้านอุดมทรัพย์ id school : 4555
 128.บ้านอุดมสามัคคี id school : 4408
 129.บ้านเกาะตาล id school : 4364
 130.บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) id school : 4413
 131.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ id school : 4404
 132.บ้านเขาน้ำอุ่น id school : 4549
 133.บ้านเขาพริกอนุสรณ์ id school : 4435
 134.บ้านเขาพริกไทย id school : 4394
 135.บ้านเปาะสวอง id school : 4379
 136.บ้านเพชรนิยม id school : 4352
 137.บ้านเพชรมงคล id school : 4529
 138.บ้านแปลงสี่ id school : 4337
 139.บ้านแม่ลาด id school : 4475
 140.บ้านโคกเลาะ id school : 4372
 141.บ้านโชคชัยพัฒนา id school : 4328
 142.บ้านโนนตารอด id school : 4363
 143.บ้านโนนพลวง id school : 4560
 144.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ id school : 4420
 145.บ้านโป่งน้ำร้อน id school : 4341
 146.บ้านโป่งแต้ id school : 4398
 147.บ้านโพธิ์ทอง id school : 4542
 148.บ้านโพธิ์เอน id school : 4564
 149.บ้านใหม่ธงชัย id school : 4336
 150.บ้านใหม่หนองยาง id school : 4381
 151.บ้านใหม่เจริญสุข id school : 4325
 152.บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี id school : 4318
 153.บ้านไผ่งาม id school : 4577
 154.บ้านไผ่ยาวสามัคคี id school : 4536
 155.บ้านไพรสวรรค์ id school : 4531
 156.บ้านไร่ดอนแตง id school : 4431
 157.บ้านไร่ใหม่ id school : 4488
 158.ประชารักษ์ศึกษา id school : 4462
 159.ประชาราษฎร์สามัคคี id school : 4378
 160.พิบูลวิทยาคาร id school : 4456
 161.รอดนิลวิทยา id school : 4317
 162.วชิรสารศึกษา id school : 4447
 163.วังหันน้ำตึง ยุบแล้ว DELETE id school : 30555
 164.วัดคลองเจริญ id school : 4465
 165.วัดคูหาสวรรค์ id school : 4373
 166.วัดน้อยวรลักษณ์ id school : 4452
 167.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง id school : 4415
 168.วัดพรหมประดิษฐ์ id school : 4476
 169.วัดพัฒนราษฎร์บำรุง id school : 4412
 170.วัดพิกุลทอง id school : 4508
 171.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี id school : 4507
 172.วัดสว่างอารมณ์ id school : 4449
 173.วัดหนองเหมือด id school : 4453
 174.วัดอุเบกขาราม id school : 4510
 175.วัดแสงอุทัย id school : 4469
 176.สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) id school : 4359
 177.หนองปรือประชาสรรค์ id school : 4460
 178.อนุบาลขาณุวรลักษบุรี id school : 4406
 179.อนุบาลคลองขลุง id school : 4472
 180.อนุบาลคลองลาน id school : 4321
 181.อนุบาลทรายทองวัฒนา id school : 4518
 182.อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) id school : 4520
 183.อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) id school : 4568
 184.อนุบาลปางมะค่า id school : 4389
 185.อนุบาลปางศิลาทอง id school : 4545
 186.อนุบาลวังไทร id school : 4491
 187.อ่างทองราษฎร์วิทยา id school : 4494

Powered By www.thaieducation.net