สพป.นราธิวาส เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.นิคมพัฒนา 4 id school : 11037
 2.นิคมพัฒนา 6 id school : 11043
 3.นิคมพัฒนา10 id school : 11038
 4.นิคมพัฒนา2 id school : 11032
 5.นิคมพัฒนา5 id school : 11042
 6.นิคมพัฒนา7 id school : 11045
 7.นิคมพัฒนา9 id school : 11046
 8.นิคมสร้างตนเองแว้ง id school : 11010
 9.นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 id school : 11015
 10.บ้านกรือซอ id school : 11022
 11.บ้านกลูบี id school : 30479
 12.บ้านกวาลอซีรา id school : 11050
 13.บ้านกาวะ id school : 11060
 14.บ้านกูบู id school : 10991
 15.บ้านกูวา(ปาดี) id school : 11080
 16.บ้านกูวา(แว้ง) id school : 11021
 17.บ้านกูแบอีแก id school : 11054
 18.บ้านคลองตัน id school : 11000
 19.บ้านฆอเลาะทูวอ id school : 11020
 20.บ้านจะมาแกะ id school : 11007
 21.บ้านจือแร id school : 30480
 22.บ้านจุฬาภรณ์ 12 id school : 11044
 23.บ้านซรายอ id school : 11047
 24.บ้านดอเฮะ id school : 11081
 25.บ้านตลิ่งสูง id school : 11090
 26.บ้านตอหลัง id school : 10997
 27.บ้านตอออ id school : 11006
 28.บ้านตอแล id school : 11012
 29.บ้านตะเหลี่ยง id school : 10973
 30.บ้านตะโละบูเก๊ะ id school : 30476
 31.บ้านตาบา id school : 10980
 32.บ้านตาเซะเหนือ id school : 11085
 33.บ้านตาเซะใต้ id school : 11078
 34.บ้านตือมายู id school : 11027
 35.บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 id school : 11048
 36.บ้านตําเสาพัฒนา id school : 11009
 37.บ้านน้ำทุเรียน id school : 11039
 38.บ้านน้ำใส id school : 11033
 39.บ้านนูโร๊ะ id school : 11016
 40.บ้านบอเกาะ id school : 30481
 41.บ้านบางขุด id school : 11008
 42.บ้านบางขุนทอง id school : 10986
 43.บ้านบาลูกายาอิง id school : 11040
 44.บ้านบาโง id school : 11003
 45.บ้านบาโงกือเต id school : 11083
 46.บ้านบาโงมาแย id school : 30482
 47.บ้านบาโงฮูมอ id school : 11063
 48.บ้านบือราแง id school : 11066
 49.บ้านบูเกะตา id school : 11014
 50.บ้านปลักปลา id school : 10978
 51.บ้านปอเนาะ id school : 11074
 52.บ้านปะดะดอ id school : 10983
 53.บ้านปะลุกา id school : 10975
 54.บ้านปะลุรู id school : 11070
 55.บ้านปาดังยอ id school : 11056
 56.บ้านปูยู id school : 10971
 57.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ id school : 10999
 58.บ้านปูโป๊ะ id school : 11058
 59.บ้านภูเขาทอง id school : 11035
 60.บ้านมือบา id school : 11051
 61.บ้านมูโนะ id school : 11055
 62.บ้านยะหอ id school : 11013
 63.บ้านร่วมใจ id school : 11041
 64.บ้านละหาน id school : 11075
 65.บ้านลาแล id school : 11052
 66.บ้านลูโบ๊ะซามา id school : 11049
 67.บ้านลูโบ๊ะลือซง id school : 11057
 68.บ้านศรีพงัน id school : 10972
 69.บ้านศาลาอูมา id school : 11005
 70.บ้านศาลาใหม่ id school : 11001
 71.บ้านสะปอม id school : 10992
 72.บ้านสะหริ่ง id school : 10976
 73.บ้านสากอ id school : 30477
 74.บ้านสามแยก id school : 11002
 75.บ้านสายะ id school : 11061
 76.บ้านสุไหงโก-ลก id school : 11059
 77.บ้านหัวคลอง id school : 10981
 78.บ้านเกาะสะท้อน id school : 10974
 79.บ้านเจ๊ะยอ id school : 11017
 80.บ้านเจ๊ะเหม id school : 11023
 81.บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง id school : 11064
 82.บ้านแขยง id school : 11030
 83.บ้านแฆแบ๊ะ id school : 10982
 84.บ้านแม่ดง id school : 11011
 85.บ้านแว้ง id school : 11024
 86.บ้านแอแว id school : 11025
 87.บ้านโคกงู id school : 10985
 88.บ้านโคกตา id school : 11077
 89.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 id school : 10977
 90.บ้านโคกยามู id school : 10993
 91.บ้านโต๊ะเด็ง id school : 11068
 92.บ้านโต๊ะเวาะ id school : 11053
 93.บ้านโผลง id school : 11067
 94.บ้านไพรวัน id school : 10994
 95.บ้านไม้ฝาด id school : 11004
 96.บ้านไม้แก่น id school : 30478
 97.บ้านไอบาตู id school : 11065
 98.รักไทย id school : 11034
 99.ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน id school : 10987
 100.ราชภักดี id school : 11092
 101.วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) id school : 10979
 102.วัดทรายขาว id school : 10996
 103.วัดประชุมชลธารา id school : 11093
 104.วัดประดิษฐ์บุปผา id school : 11089
 105.วัดพระพุทธ id school : 10989
 106.วัดสิทธิสารประดิษฐ์ id school : 10990
 107.วัดเกษตรธิการาม id school : 10984
 108.วัดเกาะสวาด id school : 10995
 109.วัดโคกมะม่วง id school : 10988
 110.วัดโคกมะเฟือง id school : 10998
 111.วัดโบราณสถิตย์ id school : 11087
 112.สุคิริน id school : 11036
 113.อิสลามบํารุง id school : 11069
 114.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) id school : 11018
 115.เทพประทานไทยยืนยง id school : 11019
 116.เพลินพิศ id school : 11028
 117.ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) id school : 11062

Powered By www.thaieducation.net