สพป.นราธิวาส เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านซากอ id school : 10962
 2.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ id school : 10941
 3.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) id school : 10868
 4.บ้านกลูบี id school : 10961
 5.บ้านกะลูแป id school : 10876
 6.บ้านกาบุ๊ id school : 10902
 7.บ้านกาเด็ง id school : 10903
 8.บ้านกาเยาะมาตี id school : 10864
 9.บ้านกาแนะ id school : 10817
 10.บ้านกาแร id school : 10912
 11.บ้านกาโดะ id school : 10930
 12.บ้านกูยิ id school : 10898
 13.บ้านกูยิ id school : 10938
 14.บ้านกูเล็ง id school : 10900
 15.บ้านกูแบสาลอ id school : 10819
 16.บ้านกูแว id school : 10907
 17.บ้านกําปงปีแซ id school : 10910
 18.บ้านคลอแระ id school : 10873
 19.บ้านคอลอกาเว id school : 10970
 20.บ้านค่าย id school : 10824
 21.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ id school : 10955
 22.บ้านจอเบาะ id school : 10894
 23.บ้านจะแลเกาะ id school : 10855
 24.บ้านจืองา id school : 10846
 25.บ้านจือแร id school : 10947
 26.บ้านจูดแดง id school : 10853
 27.บ้านซือเลาะ id school : 10935
 28.บ้านดาฮง id school : 10959
 29.บ้านดือแย id school : 10945
 30.บ้านดือแยหะยี id school : 10951
 31.บ้านดูกู id school : 10870
 32.บ้านต้นตาล id school : 10890
 33.บ้านตอหลัง id school : 10965
 34.บ้านตะมะยูง id school : 10963
 35.บ้านตะโละบาลอ id school : 10885
 36.บ้านตะโละมีญอ id school : 10895
 37.บ้านตะโละแน็ง id school : 10847
 38.บ้านตันหยง id school : 10874
 39.บ้านตามุง id school : 10957
 40.บ้านตายา id school : 10949
 41.บ้านทรายขาว id school : 10842
 42.บ้านทอน id school : 10840
 43.บ้านทุ่งคา id school : 10905
 44.บ้านทุ่งโต๊ะดัง id school : 10845
 45.บ้านทําเนียบ id school : 10860
 46.บ้านธรรมเจริญ id school : 10916
 47.บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) id school : 10892
 48.บ้านนาดา id school : 10922
 49.บ้านนาโอน id school : 10926
 50.บ้านบริจ๊ะ id school : 10939
 51.บ้านบลูกา id school : 10928
 52.บ้านบลูกาสนอ id school : 10897
 53.บ้านบลูกาฮีเล id school : 10917
 54.บ้านบากง id school : 10925
 55.บ้านบางมะนาว id school : 10822
 56.บ้านบาตง id school : 10920
 57.บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 id school : 10883
 58.บ้านบาโงปะแต id school : 10913
 59.บ้านบาโงปูโละ id school : 10943
 60.บ้านบือราเป๊ะ id school : 10837
 61.บ้านบือเจ๊าะ id school : 10867
 62.บ้านบือเระ id school : 10871
 63.บ้านบือเล็งใต้ id school : 10952
 64.บ้านบือแนนากอ id school : 10966
 65.บ้านบือแนปีแย id school : 10879
 66.บ้านบือแรง id school : 10940
 67.บ้านบูกิ๊ตยือแร id school : 10927
 68.บ้านบูเกะกอตอ id school : 10901
 69.บ้านบูเกะบากง id school : 10896
 70.บ้านบูเกะสูดอ id school : 10872
 71.บ้านปลักปลา id school : 10861
 72.บ้านปะลุกานากอ id school : 10869
 73.บ้านปะลุกาสาเมาะ id school : 10880
 74.บ้านปะลุกาแปเราะ id school : 10884
 75.บ้านปาลอบาต๊ะ id school : 10909
 76.บ้านปาหนัน id school : 10969
 77.บ้านป่าไผ่ id school : 10954
 78.บ้านปูซูตีฆอ id school : 10888
 79.บ้านปูตะ id school : 10906
 80.บ้านปูลากาป๊ะ id school : 10826
 81.บ้านพนาทักษิณ id school : 10919
 82.บ้านมะนังกาหยี id school : 10856
 83.บ้านมะนังปันยัง id school : 10942
 84.บ้านมะยูง id school : 10882
 85.บ้านมือและห์ id school : 10948
 86.บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) id school : 10929
 87.บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) id school : 10863
 88.บ้านยาบี id school : 10813
 89.บ้านยารอ id school : 10848
 90.บ้านยาแลเบาะ id school : 10924
 91.บ้านยี่งอ id school : 10899
 92.บ้านยือลอ id school : 10865
 93.บ้านยือลาแป id school : 10950
 94.บ้านรามา id school : 10859
 95.บ้านรือเสาะ id school : 10923
 96.บ้านละหาน id school : 10944
 97.บ้านลาเมาะ id school : 10931
 98.บ้านลาเมาะฮีเล id school : 10932
 99.บ้านลาเวง id school : 10956
 100.บ้านลุโบะดาโต๊ะ id school : 10911
 101.บ้านลุโบะปาเระ id school : 10893
 102.บ้านลูโบ๊ะบาตู id school : 10967
 103.บ้านลูโบะบายะ id school : 10908
 104.บ้านลูโบะบูโละ id school : 10936
 105.บ้านศาลาลูกไก่ id school : 10904
 106.บ้านสวนพลู id school : 10915
 107.บ้านสะแนะ id school : 10933
 108.บ้านสาคร id school : 10960
 109.บ้านสายน้ำทิพย์ id school : 10914
 110.บ้านสาวอ id school : 10946
 111.บ้านสุเป๊ะ id school : 10934
 112.บ้านสุไหงบาตู id school : 10886
 113.บ้านสุไหงบาลา id school : 10857
 114.บ้านหัวเขา id school : 10829
 115.บ้านอาตะบือเระ id school : 10878
 116.บ้านอีนอ id school : 10937
 117.บ้านอีโยะ id school : 10877
 118.บ้านฮูแตทูวอ id school : 10838
 119.บ้านฮูแตยือลอ id school : 10875
 120.บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) id school : 10827
 121.บ้านเปล id school : 10834
 122.บ้านแคนา id school : 10851
 123.บ้านแป๊ะบุญ id school : 10866
 124.บ้านแยะ id school : 10891
 125.บ้านโคกตีเต id school : 10849
 126.บ้านโคกพะยอม id school : 10836
 127.บ้านโคกศิลา id school : 10821
 128.บ้านโคกสยา id school : 10833
 129.บ้านโคกสุมุ id school : 10850
 130.บ้านโคกเคียน ยุบแล้ว DELETE id school : 30808
 131.บ้านโคกแมแน id school : 10854
 132.บ้านโต๊ะนอ id school : 10852
 133.บ้านไร่พญา id school : 10815
 134.บ้านไอร์แยง id school : 10968
 135.ประชาพัฒนา id school : 10918
 136.ประชาวิทยรังสรรค์ id school : 10953
 137.ราชประชานุเคราะห์ 10 id school : 10889
 138.ราชประชานุเคราะห์ 9 id school : 10887
 139.วัดกําแพง id school : 10811
 140.วัดพนาสณฑ์ id school : 10835
 141.วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) id school : 10921
 142.วัดลําภู id school : 10862
 143.วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) id school : 10881
 144.วัดโคกโก id school : 10858
 145.สว่างวัฒนา id school : 10958
 146.สามัคคีวิทยา id school : 10964
 147.อนุบาลนราธิวาส id school : 10843
 148.เมืองนราธิวาส id school : 10844
 149.ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) id school : 10831

Powered By www.thaieducation.net