สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.คุรุสภา id school : 752
 2.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง id school : 703
 3.บ้านกองม่องทะ id school : 760
 4.บ้านกุยแหย่ id school : 739
 5.บ้านจันเดย์ id school : 734
 6.บ้านช่องแคบ id school : 694
 7.บ้านซองกาเรีย id school : 762
 8.บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ id school : 761
 9.บ้านดงโคร่ง id school : 754
 10.บ้านดินโส id school : 743
 11.บ้านถ้ำดาวดึงส์ id school : 701
 12.บ้านท่าดินแดง id school : 757
 13.บ้านท่าตาเสือ id school : 723
 14.บ้านท่าทุ่งนา id school : 699
 15.บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) id school : 716
 16.บ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) id school : 745
 17.บ้านทุ่งก้างย่าง id school : 695
 18.บ้านทุ่งเรือโกลน id school : 719
 19.บ้านทุ่งเสือโทน id school : 730
 20.บ้านนามกุย id school : 741
 21.บ้านบ้องตี้ id school : 702
 22.บ้านประจําไม้ id school : 749
 23.บ้านปากลําปิล็อก id school : 751
 24.บ้านป่าไม้สะพานลาว id school : 744
 25.บ้านพุม่วง-พุพง id school : 688
 26.บ้านพุองกะ id school : 692
 27.บ้านพุเตย id school : 690
 28.บ้านยางขาว id school : 758
 29.บ้านยางโทน id school : 718
 30.บ้านลิ่นถิ่น id school : 740
 31.บ้านลุ่มผึ้ง id school : 709
 32.บ้านวังกระแจะ id school : 714
 33.บ้านวังผาตาด id school : 753
 34.บ้านวังสิงห์ id school : 724
 35.บ้านวังโพธิ์ id school : 708
 36.บ้านวังใหญ่ id school : 687
 37.บ้านสารวัตร id school : 713
 38.บ้านหนองขอน id school : 707
 39.บ้านหนองปรือ id school : 725
 40.บ้านหนองปลาซิว id school : 720
 41.บ้านหนองเจริญ id school : 742
 42.บ้านห้วยกบ id school : 767
 43.บ้านห้วยกะทะทอง id school : 721
 44.บ้านห้วยมาลัย id school : 765
 45.บ้านห้วยเขย่ง id school : 750
 46.บ้านห้วยเสือ id school : 727
 47.บ้านหาดงิ้ว id school : 689
 48.บ้านหินดาด id school : 717
 49.บ้านหินดาด id school : 756
 50.บ้านหินตั้ง id school : 759
 51.บ้านหินแหลม id school : 737
 52.บ้านอูล่อง id school : 736
 53.บ้านเกริงกระเวีย id school : 729
 54.บ้านเขาช้าง id school : 711
 55.บ้านเขาพัง id school : 712
 56.บ้านเขาสามชั้น id school : 704
 57.บ้านเสาหงษ์ id school : 735
 58.บ้านเหมืองสองท่อ id school : 731
 59.บ้านแก่งจอ id school : 700
 60.บ้านแก่งประลอม id school : 696
 61.บ้านแก่งระเบิด id school : 710
 62.บ้านใหม่พัฒนา id school : 766
 63.บ้านไร่ id school : 748
 64.บ้านไร่ป้า id school : 747
 65.พุทธวิมุติวิทยา id school : 693
 66.วัดปรังกาสี id school : 733
 67.วัดปากกิเลน id school : 726
 68.วัดป่าถ้ำภูเตย id school : 728
 69.วัดวังก์วิเวการาม id school : 764
 70.วัดหินดาด id school : 755
 71.วัดใหม่ดงสัก id school : 698
 72.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ id school : 746
 73.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน id school : 715
 74.สามัคคีธรรมานุสรณ์ id school : 706
 75.หลุงกัง id school : 705
 76.อนุบาลทองผาภูมิ id school : 732
 77.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) id school : 763
 78.อนุบาลไทรโยค id school : 691
 79.เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 738
 80.ไทรโยคใหญ่ id school : 697

Powered By www.thaieducation.net