สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านดอยเต่า id school : 7726
 2.ชุมชนบ้านท่าข้าม id school : 7714
 3.ชุมชนบ้านอมก๋อย id school : 7784
 4.ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด id school : 7777
 5.ชุมชนบ้านแม่ทัง id school : 7716
 6.ชุมชนบ้านใหม่ id school : 7764
 7.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 id school : 7747
 8.ตรีมิตรวิทยา id school : 7758
 9.ทุ่งต้นงิ้ว id school : 7765
 10.บ้านกองลอย id school : 7693
 11.บ้านกองวะ id school : 7743
 12.บ้านกองหิน id school : 7717
 13.บ้านกิ่วลม id school : 7702
 14.บ้านขุน id school : 7699
 15.บ้านขุนตื่น id school : 7774
 16.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย id school : 7761
 17.บ้านงิ้วสูง id school : 7741
 18.บ้านฉิมพลี id school : 7727
 19.บ้านซิแบร id school : 7763
 20.บ้านดงดำ id school : 7720
 21.บ้านดอกแดง id school : 7692
 22.บ้านดอยคำ id school : 7712
 23.บ้านตาลเหนือ id school : 7708
 24.บ้านตาลใต้ id school : 7707
 25.บ้านตีนตก id school : 7689
 26.บ้านตุงติง id school : 7781
 27.บ้านตุงลอย id school : 7780
 28.บ้านถิ่นสำราญ id school : 7723
 29.บ้านทุ่ง id school : 7694
 30.บ้านทุ่งจำเริง id school : 7778
 31.บ้านทุ่งต้นงิ้ว id school : 30813
 32.บ้านทุ่งโป่ง id school : 7709
 33.บ้านน้อยห้วยรินวิทยา id school : 7732
 34.บ้านนาคอเรือ id school : 7685
 35.บ้านนาฟ่อน id school : 7700
 36.บ้านนาเกียน id school : 7748
 37.บ้านนาไคร้ id school : 7768
 38.บ้านบงตัน id school : 7735
 39.บ้านบ่อสลี id school : 7695
 40.บ้านบ่อหลวง id school : 7697
 41.บ้านผาจุก id school : 7724
 42.บ้านผาปูน id school : 7776
 43.บ้านผาแตน id school : 7710
 44.บ้านผีปานเหนือ id school : 7752
 45.บ้านพุย id school : 7705
 46.บ้านมูเซอ id school : 7755
 47.บ้านยางครก id school : 7767
 48.บ้านยางเปา id school : 7785
 49.บ้านยางเปียง id school : 7766
 50.บ้านยางแก้ว id school : 7779
 51.บ้านวังกอง id school : 7698
 52.บ้านวังลุง id school : 7718
 53.บ้านวังหม้อ id school : 7738
 54.บ้านวังหลวง id school : 7728
 55.บ้านสบลาน id school : 7769
 56.บ้านสันติสุข id school : 7721
 57.บ้านหนองบัวคำ ยุบแล้ว DELETE id school : 7731
 58.บ้านหนองผักบุ้ง id school : 7734
 59.บ้านหลวง id school : 7770
 60.บ้านห้วยน้ำขาว id school : 7759
 61.บ้านห้วยปูลิง id school : 7756
 62.บ้านห้วยฝาง ยุบแล้ว DELETE id school : 7687
 63.บ้านห้วยหล่อดูก id school : 7762
 64.บ้านห้วยโค้ง id school : 7773
 65.บ้านห้วยไม้หก id school : 7757
 66.บ้านหางดง id school : 7715
 67.บ้านห่างหลวง id school : 7749
 68.บ้านอูตูม id school : 7751
 69.บ้านเกาะหลวง id school : 7739
 70.บ้านเด่นวิทยา id school : 7686
 71.บ้านเตียนอาง id school : 7706
 72.บ้านแควมะกอก id school : 7719
 73.บ้านแปลง 2 id school : 7746
 74.บ้านแปลง 5 id school : 7729
 75.บ้านแม่งูด id school : 7688
 76.บ้านแม่ต๋อม id school : 7782
 77.บ้านแม่ตื่น id school : 7760
 78.บ้านแม่ตูบ id school : 7745
 79.บ้านแม่บวน id school : 7744
 80.บ้านแม่ลอง id school : 7713
 81.บ้านแม่ลานหลวง id school : 7771
 82.บ้านแม่ลานหลวง ยุบแล้ว DELETE id school : 30898
 83.บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง id school : 7772
 84.บ้านแม่ลาย id school : 7701
 85.บ้านแม่ลายเหนือ id school : 7704
 86.บ้านแม่สะนาม id school : 7703
 87.บ้านแม่สะเต id school : 7753
 88.บ้านแม่หลองน้อย id school : 7775
 89.บ้านแม่อมลอง id school : 7691
 90.บ้านแม่อ่างขาง id school : 7783
 91.บ้านแม่โขง id school : 7754
 92.บ้านแอ่นจัดสรร id school : 7737
 93.บ้านแอ่นใหม่ id school : 7736
 94.บ้านโค้งงาม id school : 7711
 95.บ้านโท้งวิทยา id school : 7733
 96.บ้านโปง id school : 7740
 97.บ้านโปงทุ่ง id school : 7742
 98.บ้านใบหนา id school : 7750
 99.บ้านไร่ id school : 7725
 100.บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง ยุบแล้ว DELETE id school : 7722
 101.ศูนย์อพยพแปลง 8 id school : 7730
 102.แม่โถวิทยาคม id school : 7690

Powered By www.thaieducation.net