สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ id school : 7420
 2.ชุมชนบ้านดง id school : 7366
 3.ชุมชนบ้านแม่สาบ id school : 7365
 4.ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน id school : 7352
 5.ชุมชนบ้านโป่ง id school : 7373
 6.ชุมชนวัดช่อแล id school : 7286
 7.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา id school : 7371
 8.ทรายทองราษฎร์อุทิศ id school : 7363
 9.บ้านกองแหะ id school : 7330
 10.บ้านกาดฮาว id school : 7339
 11.บ้านก๋ายน้อย id school : 7299
 12.บ้านกิ่วเสือ id school : 7360
 13.บ้านขุนแจ๋ id school : 7384
 14.บ้านช้างใน id school : 7290
 15.บ้านต้นขาม ยุบแล้ว DELETE id school : 7281
 16.บ้านต้นผึ้ง id school : 7343
 17.บ้านต้นรุง id school : 7375
 18.บ้านทับเดื่อ id school : 7319
 19.บ้านท่ามะเกี๋ยง id school : 7389
 20.บ้านท่าเกวียน id school : 7414
 21.บ้านทุ่งโป่ง id school : 7331
 22.บ้านนากู่ id school : 7356
 23.บ้านนาบุญโหล่งขอด id school : 7391
 24.บ้านน้ำริน id school : 7324
 25.บ้านบวกจั่น id school : 7326
 26.บ้านบวกหมื้อ id school : 7282
 27.บ้านบวกเปา id school : 7419
 28.บ้านบ่อแก้ว id school : 7348
 29.บ้านปง id school : 7318
 30.บ้านป่าก้าง id school : 7410
 31.บ้านปางกว้าง id school : 7316
 32.บ้านปางขุม id school : 7357
 33.บ้านปางห้วยตาด id school : 7322
 34.บ้านปางฮ่าง id school : 7306
 35.บ้านปางไม้แดง id school : 7289
 36.บ้านปางไฮ id school : 7332
 37.บ้านป่าติ้ว id school : 7341
 38.บ้านป่าตุ้ม id school : 7376
 39.บ้านป่าบง id school : 7417
 40.บ้านป่าลาน id school : 7368
 41.บ้านป่าเหมือด id school : 7393
 42.บ้านป่าไหน่ id school : 7377
 43.บ้านผาหมอน id school : 7309
 44.บ้านผึ้ง id school : 7305
 45.บ้านพระนอน id school : 7325
 46.บ้านร่มหลวง id school : 7400
 47.บ้านริมใต้ id school : 7336
 48.บ้านศรีงาม id school : 7401
 49.บ้านศรีบุญเรือง id school : 7395
 50.บ้านสะลวงนอก id school : 7338
 51.บ้านสันกลาง id school : 7378
 52.บ้านสันคะยอม id school : 7323
 53.บ้านสันปง id school : 7386
 54.บ้านสันป่าตอง ยุบแล้ว DELETE id school : 7321
 55.บ้านสันป่าสัก ยุบแล้ว DELETE id school : 7287
 56.บ้านสันพระเนตร id school : 7411
 57.บ้านสันศรี id school : 7412
 58.บ้านหนองก๋าย ยุบแล้ว DELETE id school : 7313
 59.บ้านหนองบัวหลวง ยุบแล้ว DELETE id school : 7310
 60.บ้านหนองปลามัน id school : 7342
 61.บ้านหนองปิด id school : 7388
 62.บ้านหนองมะจับ id school : 7398
 63.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) id school : 7418
 64.บ้านหนองไคร้ id school : 7413
 65.บ้านหลวง id school : 7390
 66.บ้านหลักปัน id school : 7409
 67.บ้านห้วยน้ำจาง id school : 7345
 68.บ้านห้วยบง id school : 7370
 69.บ้านห้วยเกี๋ยง id school : 7415
 70.บ้านหัวฝาย id school : 7397
 71.บ้านเจดีย์แม่ครัว id school : 7403
 72.บ้านเป้าวิทยาคาร id school : 7292
 73.บ้านเมืองก๊ะ id school : 7340
 74.บ้านเมืองกื้ด id school : 7279
 75.บ้านเมืองขอน id school : 7392
 76.บ้านเอียก ยุบแล้ว DELETE id school : 7314
 77.บ้านแจ่งกู่เรือง id school : 7385
 78.บ้านแม่ขะปู id school : 7346
 79.บ้านแม่ตะมาน id school : 7280
 80.บ้านแม่ปั๋ง id school : 7381
 81.บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง id school : 7382
 82.บ้านแม่ปาคี id school : 7387
 83.บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) id school : 7405
 84.บ้านแม่ยางห้า id school : 7347
 85.บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม id school : 7350
 86.บ้านแม่ลานคำ id school : 7364
 87.บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก id school : 7362
 88.บ้านแม่สา id school : 7334
 89.บ้านแม่เลา id school : 7295
 90.บ้านแม่เหียะ id school : 7383
 91.บ้านแม่แต id school : 7402
 92.บ้านแม่แฝก id school : 7404
 93.บ้านแม่แมม id school : 7298
 94.บ้านแม่แว id school : 7358
 95.บ้านแม่แสะ id school : 7297
 96.บ้านแม่โจ้ id school : 7416
 97.บ้านแม่โต๋ id school : 7349
 98.บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า id school : 7344
 99.บ้านแม่ไคร้ id school : 7296
 100.บ้านโปง id school : 7396
 101.บ้านโป่ง id school : 7399
 102.บ้านโป่งแยงใน id school : 7328
 103.บ้านใหม่ ยุบแล้ว DELETE id school : 7288
 104.ประชาสามัคคีวิทยา id school : 7379
 105.ประดู่วิทยา id school : 7380
 106.ป่าจี้วังแดงวิทยา id school : 7317
 107.ป่าแป๋วิทยา id school : 7294
 108.พร้าวบูรพา id school : 7374
 109.ภูดินวิทยา id school : 7302
 110.มูลนิธิมหาราช 5 id school : 7337
 111.รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) id school : 7421
 112.ร่ำเปิงวิทยา id school : 7284
 113.วัดงิ้วเฒ่า id school : 7353
 114.วัดช่อแลสาขาบ้านดง ยุบแล้ว DELETE id school : 7291
 115.วัดทรายมูล id school : 7335
 116.วัดท่าข้าม id school : 7308
 117.วัดทุ่งหลวง id school : 7303
 118.วัดนาเม็ง id school : 7304
 119.วัดบ้านป้อก id school : 7369
 120.วัดบ้านเหล่า id school : 7300
 121.วัดปางมะกล้วย id school : 7293
 122.วัดปางเติม id school : 7354
 123.วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ id school : 7355
 124.วัดยั้งเมิน id school : 7359
 125.วัดสันคะยอม id school : 7406
 126.วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) id school : 7407
 127.วัดหนองออน id school : 7320
 128.วัดห้วยไร่ id school : 7285
 129.วัดอมลอง ยุบแล้ว DELETE id school : 7351
 130.วัดแม่กะ id school : 7301
 131.วัดแม่เลย id school : 7367
 132.วัดแม่แก้ดน้อย id school : 7394
 133.สบเปิงวิทยา id school : 7307
 134.สหกรณ์ดำริ id school : 7372
 135.สันทรายหลวง id school : 7408
 136.สันป่าตึงวิทยาคาร ยุบแล้ว DELETE id school : 7312
 137.สันป่ายางวิทยาคาร id school : 7311
 138.สันป่าสักวิทยา id school : 7283
 139.สันมหาพนวิทยา id school : 7315
 140.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 id school : 7327
 141.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 id school : 7333
 142.โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ id school : 7329

Powered By www.thaieducation.net