สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กันกงบ้านลี่สามัคคี id school : 6221
 2.จอมแก้ววิทยา id school : 6245
 3.จัตุรัสวิทยานุกูล id school : 6204
 4.ชุมชนชวนวิทยา id school : 6259
 5.ชุมชนบัวบานสามัคคี id school : 6238
 6.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว id school : 6300
 7.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 6271
 8.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว id school : 6352
 9.ชุมชนบ้านห้วยแย้ id school : 6304
 10.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) id school : 6270
 11.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) id school : 6233
 12.ซับถาวรพัฒนา id school : 6340
 13.ซับมงคลวิทยา id school : 6338
 14.ซับใหญ่วิทยาคม id school : 6374
 15.ดอนเปล้าศึกษา id school : 6369
 16.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร id school : 6365
 17.บ้านกลอยสามัคคี id school : 6268
 18.บ้านกุดตาลาด id school : 6255
 19.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) id school : 6198
 20.บ้านกุดแคนสามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 30871
 21.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) id school : 6277
 22.บ้านขามราษฎร์นุกูล id school : 6210
 23.บ้านขี้เหล็ก id school : 6360
 24.บ้านงิ้ว id school : 6215
 25.บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) id school : 6241
 26.บ้านช่องสำราญ id school : 6348
 27.บ้านซับยาง id school : 6249
 28.บ้านซับหมี id school : 6343
 29.บ้านซับเจริญสุข id school : 6375
 30.บ้านซับใหม่ id school : 6382
 31.บ้านซับไทร id school : 6349
 32.บ้านดงลาน id school : 6347
 33.บ้านดอนกอก id school : 6286
 34.บ้านดอนละนาม id school : 6219
 35.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) id school : 6199
 36.บ้านตลุกคูณพัฒนา id school : 6379
 37.บ้านตะลอมไผ่ id school : 6282
 38.บ้านตาล id school : 6264
 39.บ้านทองคำพิงวิทยา id school : 6273
 40.บ้านท่ากูบ id school : 6385
 41.บ้านทามจาน id school : 6237
 42.บ้านท่าศิลา id school : 6296
 43.บ้านท่าแตง id school : 6201
 44.บ้านท่าโป่ง id school : 6292
 45.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน id school : 6293
 46.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา id school : 6209
 47.บ้านนา id school : 6213
 48.บ้านนาประชาสัมพันธ์ id school : 6312
 49.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย id school : 6316
 50.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ id school : 6310
 51.บ้านน้ำลาด id school : 6311
 52.บ้านบะเสียว id school : 6372
 53.บ้านบุ่งเวียนวิทยา id school : 6336
 54.บ้านบุฉนวน id school : 6377
 55.บ้านประดู่งาม id school : 6351
 56.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) id school : 6257
 57.บ้านปากค่ายช่องแมว id school : 6302
 58.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) id school : 6231
 59.บ้านมะเกลือโนนทอง id school : 6205
 60.บ้านยางเกี่ยวแฝก id school : 6342
 61.บ้านยางเครือ id school : 6229
 62.บ้านยางเตี้ยโคกรัง id school : 6350
 63.บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี id school : 6345
 64.บ้านร่วมมิตร id school : 6200
 65.บ้านร้านหญ้า id school : 6230
 66.บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) id school : 6216
 67.บ้านละหานค่าย id school : 6281
 68.บ้านวังกะทะ id school : 6288
 69.บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม id school : 6294
 70.บ้านวังกุง id school : 6383
 71.บ้านวังขอนสัก id school : 6387
 72.บ้านวังคมคาย id school : 6357
 73.บ้านวังตะเฆ่ id school : 6287
 74.บ้านวังตาท้าว id school : 6313
 75.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ id school : 6355
 76.บ้านวังตาเทพ id school : 6322
 77.บ้านวังพง id school : 6376
 78.บ้านวังมน id school : 6339
 79.บ้านวังอ้ายคง id school : 6320
 80.บ้านวังอ้ายจีด id school : 6290
 81.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) id school : 6197
 82.บ้านศิลาทอง id school : 6335
 83.บ้านส้มป่อย id school : 6223
 84.บ้านสระสี่เหลี่ยม id school : 6208
 85.บ้านสะพานยาว id school : 6334
 86.บ้านสะพานหิน id school : 6331
 87.บ้านสามหลักพัฒนา id school : 6364
 88.บ้านสำนักตูมกา id school : 6291
 89.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง id school : 6295
 90.บ้านสำโรงโคก id school : 6203
 91.บ้านหนองกองแก้ว id school : 6305
 92.บ้านหนองขาม id school : 6361
 93.บ้านหนองจะบก id school : 6353
 94.บ้านหนองจาน id school : 6283
 95.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) id school : 6373
 96.บ้านหนองดง id school : 6278
 97.บ้านหนองดินดำ id school : 6359
 98.บ้านหนองตอ id school : 6368
 99.บ้านหนองตะครอง id school : 6250
 100.บ้านหนองตะไก้ id school : 6258
 101.บ้านหนองตานา id school : 6297
 102.บ้านหนองนกเขียน id school : 6381
 103.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) id school : 6243
 104.บ้านหนองบัวใหญ่ id school : 6240
 105.บ้านหนองผักชี id school : 6371
 106.บ้านหนองผักแว่น id school : 6272
 107.บ้านหนองม่วง id school : 6225
 108.บ้านหนองลุมพุก id school : 6234
 109.บ้านหนองลูกช้าง id school : 6214
 110.บ้านหนองหญ้าข้าวนก id school : 6218
 111.บ้านหนองอีหล่อ id school : 6266
 112.บ้านหนองแขม id school : 6362
 113.บ้านหนองโจด id school : 6303
 114.บ้านหนองโดน id school : 6228
 115.บ้านหนองโสน id school : 6236
 116.บ้านหนองใหญ่ id school : 6326
 117.บ้านหนองไผ่ล้อม id school : 6242
 118.บ้านหลักศิลา ยุบแล้ว DELETE id school : 30948
 119.บ้านหลุบงิ้ว id school : 6207
 120.บ้านห้วย id school : 6227
 121.บ้านห้วยทราย id school : 6262
 122.บ้านห้วยบง id school : 6226
 123.บ้านห้วยยาง id school : 6217
 124.บ้านห้วยยางดี id school : 6306
 125.บ้านห้วยเกตุ id school : 6344
 126.บ้านห้วยไฮ id school : 6307
 127.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) id school : 6263
 128.บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) id school : 6289
 129.บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) id school : 6315
 130.บ้านหัวหนอง id school : 6301
 131.บ้านเกาะมะนาว id school : 6244
 132.บ้านเขื่อนลั่น id school : 6380
 133.บ้านเดื่อ id school : 6202
 134.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ id school : 6329
 135.บ้านเสลาประชารัฐ id school : 6260
 136.บ้านเสลี่ยงทอง id school : 6314
 137.บ้านแจ้งใหญ่ id school : 6308
 138.บ้านโกรกกุลา id school : 6363
 139.บ้านโคกกระเบื้องไห id school : 6325
 140.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) id school : 6248
 141.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) id school : 6267
 142.บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) id school : 6284
 143.บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) id school : 6318
 144.บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) id school : 6252
 145.บ้านโคกแฝกดอนทะยิง id school : 6274
 146.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) id school : 6222
 147.บ้านโคกแสว id school : 6280
 148.บ้านโคกโต่งโต้น id school : 6239
 149.บ้านโคกไค id school : 6341
 150.บ้านโนนคร้อ id school : 6211
 151.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) id school : 6220
 152.บ้านโนนฝาย id school : 6232
 153.บ้านโนนมะกอกงาม id school : 6354
 154.บ้านโนนสวรรค์ id school : 6328
 155.บ้านโนนสะอาด id school : 6378
 156.บ้านโนนสำราญ id school : 6327
 157.บ้านโนนเชือก id school : 6224
 158.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา id school : 6333
 159.บ้านโป่งนกพิทยา id school : 6332
 160.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน id school : 6330
 161.บ้านโป่งเกต id school : 6386
 162.บ้านโปร่งมีชัย id school : 6254
 163.บ้านโสกคร้อ id school : 6370
 164.บ้านโสกปลาดุก id school : 6298
 165.บ้านโสกรวกหนองซึก id school : 6235
 166.บ้านใหม่นาดี id school : 6212
 167.บ้านใหม่สามัคคี id school : 6309
 168.บ้านไทรงาม id school : 6337
 169.บ้านไร่พัฒนา id school : 6324
 170.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี id school : 6366
 171.ปากจาบวิทยา id school : 6251
 172.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) id school : 6299
 173.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล id school : 6358
 174.รังงามวิทยา id school : 6367
 175.วังกะอาม id school : 6265
 176.วังโพธิ์สว่างศิลป์ id school : 6323
 177.วังใหม่พัฒนา id school : 6321
 178.หนองกกสามัคคี id school : 6269
 179.หนองประดู่วิทยา id school : 6279
 180.หัวสระวิทยา id school : 6275
 181.หินตั้งพิทยากร id school : 6261
 182.หินฝนวิทยาคม id school : 6317
 183.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 ยุบแล้ว DELETE id school : 30949
 184.อนุบาลเทพสถิต id school : 6346
 185.ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) id school : 6319
 186.เขาดินพิทยารักษ์ id school : 6276
 187.โคกสำราญราษฎร์อำนวย id school : 6247
 188.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ id school : 6253
 189.โคกเพชรวิทยาคาร id school : 6246
 190.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร id school : 6256
 191.โป่งขุนเพชร id school : 6285

Powered By www.thaieducation.net