สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1. กุดเวียนวิทย์ผดุง id school : 5810
 2. ฉิมพลีวิทยา id school : 5793
 3. ชุมชนบ้านโสก id school : 5977
 4. ชุมพลสวรรค์วิทยา id school : 5806
 5. ท่าแกวิทยากร id school : 5926
 6. นาเสียวศึกษาคาร id school : 5783
 7. บ้านกุดชุมแสง id school : 6015
 8. บ้านกุดหูลิง id school : 5898
 9. บ้านกุดเวียน ยุบแล้ว DELETE id school : 5844
 10. บ้านกุดไผ่ id school : 5891
 11. บ้านขวาน้อย id school : 5820
 12. บ้านขี้เหล็กใหญ่ id school : 5801
 13. บ้านคลองจันลา id school : 6097
 14. บ้านค่ายหางเรียง id school : 5931
 15. บ้านชีลองใต้ id school : 5864
 16. บ้านซับปลากั้ง id school : 5915
 17. บ้านซับม่วง id school : 5832
 18. บ้านดอนหัน id school : 5852
 19. บ้านดอนหันวิทยา id school : 5975
 20. บ้านท่าหินโงม id school : 5768
 21. บ้านนางแดดเหนือ id school : 6062
 22. บ้านนาทุ่งใหญ่ id school : 6021
 23. บ้านนารี id school : 6082
 24. บ้านนาสีนวล id school : 5787
 25. บ้านนาโจด id school : 5987
 26. บ้านฝาย id school : 6000
 27. บ้านพัฒนาสามัคคี id school : 6094
 28. บ้านยางหวาย id school : 5983
 29. บ้านลาดไทรงาม id school : 6092
 30. บ้านลำชี id school : 5976
 31. บ้านวังปลาฝา id school : 5932
 32. บ้านสงแคน id school : 5881
 33. บ้านสำราญ id school : 5994
 34. บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 5781
 35. บ้านหนองไฮเหนือ id school : 6069
 36. บ้านหนองไฮโคกสง่า id school : 6012
 37. บ้านห้วยตะแคง id school : 5760
 38. บ้านห้วยบงเหนือ id school : 5873
 39. บ้านห้วยร่วม id school : 6099
 40. บ้านห้วยหว้า id school : 6080
 41. บ้านห้วยไผ่ใต้ id school : 6084
 42. บ้านหัวนาคำ id school : 6037
 43. บ้านหินกอง id school : 5878
 44. บ้านเขว้าศึกษา id school : 5904
 45. บ้านเล่าวิทยาคาร id school : 5813
 46. บ้านเสี้ยวน้อย id school : 5817
 47. บ้านแก้งยาว id school : 5916
 48. บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) id school : 5965
 49. บ้านโนนลาน id school : 6039
 50. บ้านโนนศรีทอง id school : 6051
 51. บ้านโนนศรีสง่า id school : 6057
 52. บ้านโนนเปลือย id school : 5896
 53. บ้านโนนแดง id school : 5900
 54. บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 5999
 55. บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) id school : 5936
 56. บ้านโปร่งโก id school : 5981
 57. บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา id school : 5924
 58. ราษฎร์บำรุง id school : 6045
 59. ศรีสว่างสามัคคี id school : 6048
 60. สามพันตาราษฎร์อุทิศ id school : 5866
 61. หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา id school : 6036
 62. หนองเบ็นเจริญวิทย์ id school : 6077
 63. หินเหิบซับภูทอง id school : 6106
 64. อนุบาลชัยภูมิ id school : 5805
 65. อนุบาลบ้านเขว้า id school : 5903
 66. โนนหว้านไพล id school : 5762
 67. ไทรงามผดุงวิทย์ id school : 5786
 68.กะพี้ดอนขวางวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30951
 69.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) id school : 5814
 70.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา id school : 5756
 71.คุรุประชานุกูล id school : 6029
 72.ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) id school : 5957
 73.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา id school : 5819
 74.ชุมชนบ้านหนองแวง id school : 6079
 75.ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 5980
 76.นาฝายวิทยา id school : 5777
 77.บ้านกุดขมิ้น id school : 5779
 78.บ้านกุดฉนวน id school : 5909
 79.บ้านกุดยาง id school : 5895
 80.บ้านกุดละลม id school : 5846
 81.บ้านคลองเจริญ id school : 6058
 82.บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ id school : 6059
 83.บ้านคลองไผ่งาม id school : 5910
 84.บ้านคอนสวรรค์ id school : 5959
 85.บ้านช่อระกา id school : 5778
 86.บ้านชีลองกลาง id school : 5862
 87.บ้านชีลองเหนือ id school : 5870
 88.บ้านซับชมภู id school : 6101
 89.บ้านซับพระไวย์ id school : 5827
 90.บ้านซับสีทอง id school : 6109
 91.บ้านต้อน id school : 5901
 92.บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) id school : 5775
 93.บ้านทรัพย์เจริญ id school : 6066
 94.บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน id school : 6068
 95.บ้านท่าข่อย id school : 6035
 96.บ้านท่าฉาง ยุบแล้ว DELETE id school : 5986
 97.บ้านท่าวังย่างควาย id school : 6067
 98.บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน id school : 5767
 99.บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ id school : 6014
 100.บ้านนางเม้ง id school : 5836
 101.บ้านนางแดด id school : 6056
 102.บ้านนามน id school : 5990
 103.บ้านนาระยะพัฒนา id school : 6098
 104.บ้านนาวัง id school : 5784
 105.บ้านนาอินทร์แต่ง id school : 5921
 106.บ้านนาอุดม id school : 6093
 107.บ้านนาฮี id school : 5996
 108.บ้านนาเจริญ id school : 6081
 109.บ้านบ่อทอง id school : 6044
 110.บ้านปรางค์มะค่า id school : 6103
 111.บ้านปากห้วยเดื่อ id school : 6034
 112.บ้านป่ายาง id school : 5929
 113.บ้านผือวิทยายน id school : 5751
 114.บ้านม่วงเงาะ id school : 5871
 115.บ้านราษฎร์ดำเนิน id school : 6073
 116.บ้านลาดชุมพล id school : 6091
 117.บ้านลาดผักหนาม id school : 6110
 118.บ้านลาดเหนือ id school : 6070
 119.บ้านลาดใต้ id school : 6076
 120.บ้านลาดใหญ่ id school : 5839
 121.บ้านวังกำแพง id school : 5884
 122.บ้านวังกุ่ม id school : 5935
 123.บ้านวังตะกู id school : 6108
 124.บ้านวังโพน id school : 5770
 125.บ้านสะพุงเหนือ id school : 6085
 126.บ้านสามแยกดงสวรรค์ id school : 6107
 127.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 5885
 128.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) id school : 6004
 129.บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) id school : 5757
 130.บ้านหนองฉนวนวิทยาคม id school : 6112
 131.บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ id school : 6072
 132.บ้านหนองบัวขาว id school : 5765
 133.บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 5978
 134.บ้านหนองปล้อง id school : 6083
 135.บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น id school : 5998
 136.บ้านหนองลุมพุก id school : 6024
 137.บ้านหนองสะแก id school : 6026
 138.บ้านหนองหญ้ารังกา id school : 5828
 139.บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว id school : 5968
 140.บ้านหนองหอย id school : 6023
 141.บ้านหนองอ้อ id school : 5888
 142.บ้านหนองเขื่อง ยุบแล้ว DELETE id school : 5755
 143.บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) id school : 6050
 144.บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) id school : 5967
 145.บ้านหนองแวง id school : 6113
 146.บ้านหนองแหนดอนกู่ id school : 5858
 147.บ้านหนองแห้วพัฒนา id school : 6078
 148.บ้านหนองโนน้อย id school : 5963
 149.บ้านหนองโสมง id school : 5912
 150.บ้านหนองไผ่พัฒนา id school : 5854
 151.บ้านหนองไผ่ล้อม id school : 5754
 152.บ้านหนองไห id school : 6042
 153.บ้านหนองไฮใต้ id school : 6074
 154.บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ id school : 6009
 155.บ้านหลุบโพธิ์ id school : 5889
 156.บ้านห้วยกนทา id school : 6031
 157.บ้านห้วยกุ่ม id school : 6055
 158.บ้านห้วยน้ำคำ id school : 5922
 159.บ้านห้วยบงใต้ id school : 5880
 160.บ้านห้วยผักหนาม id school : 6111
 161.บ้านห้วยม่วง id school : 6087
 162.บ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) id school : 6007
 163.บ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) id school : 5761
 164.บ้านห้วยหนองจันทิ id school : 5892
 165.บ้านห้วยหมากแดง id school : 5769
 166.บ้านห้วยหว้า id school : 6114
 167.บ้านห้วยหวาย id school : 5939
 168.บ้านห้วยหัน id school : 6063
 169.บ้านหว้าเฒ่า id school : 5913
 170.บ้านหินลาด id school : 5883
 171.บ้านเจาทอง id school : 6089
 172.บ้านเจาเหนือ id school : 6102
 173.บ้านแจ้งน้อย id school : 5788
 174.บ้านโคกกรวดหนองพวง id school : 6061
 175.บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา id school : 5970
 176.บ้านโคกสง่า id school : 6086
 177.บ้านโชคอำนวย id school : 6028
 178.บ้านโนนกอก id school : 5838
 179.บ้านโนนขี้ตุ่น id school : 5893
 180.บ้านโนนคูณ id school : 5843
 181.บ้านโนนตาด id school : 5907
 182.บ้านโนนตูม id school : 6064
 183.บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง id school : 6065
 184.บ้านโนนถาวร id school : 6041
 185.บ้านโนนผักหวาน id school : 6105
 186.บ้านโนนพันชาติกุดโดน id school : 5974
 187.บ้านโนนม่วง id school : 6090
 188.บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง id school : 6060
 189.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 5850
 190.บ้านโนนสะอาด id school : 6049
 191.บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) id school : 5972
 192.บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) id school : 5842
 193.บ้านโนนเหม่า id school : 6053
 194.บ้านโนนโพธิ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30858
 195.บ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) id school : 5960
 196.บ้านโป่งคองเหนือ id school : 5861
 197.บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) id school : 5979
 198.บ้านโพธิ์ใหญ่ id school : 5816
 199.บ้านโสกมูลนาค id school : 6010
 200.บ้านโสกรัง id school : 6071
 201.บ้านโสกหว้า ยุบแล้ว DELETE id school : 5795
 202.บ้านโหล่นสามัคคี id school : 6054
 203.ยางนาดีราษฎร์ดำรง id school : 5886
 204.วังก้านเหลืองดรุณกิจ id school : 5808
 205.วัดพุทโธวาท id school : 5763
 206.สระไข่น้ำขุนีวิทยา id school : 5752
 207.สหประชาสรร id school : 6100
 208.สหราษฎร์นุเคราะห์ id school : 5962
 209.สุนทรวัฒนา id school : 5803
 210.หนองตาไก้วิทยากร id school : 6003
 211.หนองนาแซงวิทยา id school : 5847
 212.หนองสระสำราญราษฎร์ id school : 5764
 213.หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา id school : 6095
 214.ห้วยต้อนวิทยา id school : 5859
 215.ห้วยไร่วิทยานุกูล id school : 6005
 216.อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง id school : 6075
 217.อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว id school : 5812
 218.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ id school : 5800
 219.แจ้งตราดคลองไทร id school : 6096
 220.แหลมทองผดุงวิทย์ id school : 6104
 221.โค้งน้ำตับวิทยาคาร id school : 5807
 222.โนนน้อยแผ่นดินทอง id school : 5928
 223.โนนสำราญวิทยา id school : 5791
 224.โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม id school : 5855
 225.โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา id school : 5758
 226.โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ id school : 5766
 227.โพนทองพิทยา id school : 5834
 228.โสกตลับราษฎร์อุทิศ ยุบแล้ว DELETE id school : 5759
 229.ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา id school : 5857
 230.ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) id school : 5868

Powered By www.thaieducation.net