สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.คีรีรัฐนิคม id school : 9872
 2.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว id school : 9917
 3.ชุมชนวัดจันทาราม id school : 9930
 4.ชุมชนวัดปากตรัง id school : 9905
 5.ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ id school : 9850
 6.ตลาดหนองหวาย id school : 9837
 7.ตาขุน id school : 9891
 8.บ้านกลาง id school : 9828
 9.บ้านขวัญพัฒน์ id school : 9833
 10.บ้านคชาธาร id school : 9931
 11.บ้านคลองชะอุ่น id school : 9906
 12.บ้านคลองพา id school : 9829
 13.บ้านคลองรอก id school : 9848
 14.บ้านคลองราง id school : 9969
 15.บ้านคลองวัว id school : 9928
 16.บ้านคลองสงค์ id school : 9849
 17.บ้านคลองไม้แดง id school : 9810
 18.บ้านควนรา id school : 9919
 19.บ้านควนสุวรรณ id school : 9922
 20.บ้านควนสูง id school : 9834
 21.บ้านคันธุลี id school : 9835
 22.บ้านจำปาทอง id school : 9902
 23.บ้านช่องไม้งาม id school : 9892
 24.บ้านชายท่า id school : 9830
 25.บ้านดอนมะกอก id school : 9843
 26.บ้านดอนสุวรรณ id school : 9865
 27.บ้านดินก้อง id school : 9853
 28.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 id school : 9862
 29.บ้านต้นยวน id school : 9907
 30.บ้านตะกรบ id school : 9800
 31.บ้านตะเคียนทอง id school : 9858
 32.บ้านตาขุน id school : 9896
 33.บ้านถ้ำผึ้ง id school : 9903
 34.บ้านทรายแก้ว id school : 9870
 35.บ้านท่าขนอน id school : 9871
 36.บ้านท่านหญิงวิภา id school : 9983
 37.บ้านท่าม่วง id school : 9962
 38.บ้านท่าแซะ id school : 9923
 39.บ้านท่าใหม่ id school : 9986
 40.บ้านท่าไคร id school : 9883
 41.บ้านท่าไท id school : 9832
 42.บ้านทำเนียบ id school : 9877
 43.บ้านทุ่งนางเภา id school : 9820
 44.บ้านทุ่งพลับ id school : 9854
 45.บ้านทุ่งเสียน id school : 9855
 46.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 9966
 47.บ้านนา id school : 9806
 48.บ้านนาค้อ id school : 9954
 49.บ้านนาแค id school : 9804
 50.บ้านนาใหญ่ id school : 9950
 51.บ้านน้ำราด id school : 9876
 52.บ้านบนไร่ id school : 9943
 53.บ้านบ่อกรัง id school : 9955
 54.บ้านบ่อน้ำผุด id school : 9863
 55.บ้านบางขนุน id school : 9874
 56.บ้านบางประชาภิบาล id school : 9963
 57.บ้านบางปรุ id school : 9897
 58.บ้านบางพระ id school : 9884
 59.บ้านบางสาน id school : 9911
 60.บ้านบางหิน id school : 9908
 61.บ้านปลายคลอง id school : 9942
 62.บ้านปากทำเรียง id school : 9859
 63.บ้านปากน้ำท่ากระจาย id school : 9838
 64.บ้านปากหาร ยุบแล้ว DELETE id school : 9880
 65.บ้านปากโตน id school : 9868
 66.บ้านป่าตง id school : 9904
 67.บ้านพรุยายชี id school : 9808
 68.บ้านพังกาญจน์ id school : 9918
 69.บ้านพัฒนา id school : 9888
 70.บ้านพัฒนา 2 id school : 9889
 71.บ้านมะม่วงงาม id school : 9831
 72.บ้านมะเลาะ id school : 9885
 73.บ้านยาง id school : 9879
 74.บ้านยางงาม id school : 9976
 75.บ้านย่านยาว id school : 9866
 76.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ id school : 9941
 77.บ้านราษฎร์ประสานจิต id school : 9957
 78.บ้านลุ่มชุมแสง id school : 9811
 79.บ้านลูกเดือน id school : 9912
 80.บ้านวังขุม id school : 9890
 81.บ้านวังผักแว่น id school : 9980
 82.บ้านวังพลาย id school : 9882
 83.บ้านศรีปทุมวัลย์ id school : 9964
 84.บ้านศรีพนม id school : 9844
 85.บ้านสหกรณ์ id school : 9937
 86.บ้านสามสัก id school : 9826
 87.บ้านหญ้าปล้อง id school : 9898
 88.บ้านหนองจอก id school : 9953
 89.บ้านหนองปรือ id school : 9839
 90.บ้านหนองมน id school : 9805
 91.บ้านหนองเหรียง id school : 9856
 92.บ้านหน้าซึง id school : 9932
 93.บ้านห้วยตาหมิง id school : 9807
 94.บ้านห้วยทรายขาว id school : 9944
 95.บ้านห้วยพุน id school : 9801
 96.บ้านห้วยไผ่ id school : 9812
 97.บ้านหินดาน id school : 9867
 98.บ้านอรุโณทัย id school : 9910
 99.บ้านอ่างทอง id school : 9974
 100.บ้านอู่ตะเภา id school : 9846
 101.บ้านเกาะมุกด์ id school : 9842
 102.บ้านเขานาใน id school : 9901
 103.บ้านเขาเทพพิทักษ์ id school : 9887
 104.บ้านเคี่ยมเพาะ id school : 9987
 105.บ้านเชี่ยวขวาน id school : 9893
 106.บ้านเชี่ยวมะปราง id school : 9978
 107.บ้านเชี่ยวหมวง id school : 9881
 108.บ้านเชี่ยวเฟือง id school : 9982
 109.บ้านเบญจา id school : 9916
 110.บ้านเหนือน้ำ id school : 9816
 111.บ้านแม่แขก id school : 9936
 112.บ้านแสนสุข id school : 9909
 113.บ้านโตนยาง id school : 9869
 114.บ้านโพธิ์พนา id school : 9979
 115.บ้านใหญ่ id school : 9914
 116.บ้านไทรงาม id school : 9825
 117.บ้านไทรงาม id school : 9949
 118.มหาราชบ้านแสงอรุณ id school : 9875
 119.วัดกาฬสินธุ์ id school : 9847
 120.วัดขจรบำรุง id school : 9852
 121.วัดจันทร์ประดิษฐาราม id school : 9960
 122.วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) id school : 9822
 123.วัดชยาราม id school : 9798
 124.วัดชัยธาราวาส id school : 9840
 125.วัดตรณาราม id school : 9948
 126.วัดตรีธาราราม id school : 9970
 127.วัดถ้ำวราราม id school : 9899
 128.วัดถ้ำสิงขร id school : 9864
 129.วัดท่าตลิ่งชัน id school : 9946
 130.วัดทุ่งเซียด id school : 9951
 131.วัดธัญญาราม id school : 9915
 132.วัดธารน้ำไหล id school : 9823
 133.วัดนันทาราม id school : 9924
 134.วัดนาคาวาส id school : 9952
 135.วัดน้ำพุ id school : 9920
 136.วัดน้ำรอบ id school : 9956
 137.วัดน้ำหัก id school : 9873
 138.วัดนิลาราม id school : 9878
 139.วัดบ่อมะปริง id school : 9929
 140.วัดบางคราม id school : 9933
 141.วัดบางน้ำจืด id school : 9921
 142.วัดบางปอ id school : 9927
 143.วัดบางพลา id school : 9971
 144.วัดบางมะเดื่อ ยุบแล้ว DELETE id school : 9961
 145.วัดประชาวงศาราม id school : 9938
 146.วัดประตูใหญ่ id school : 9934
 147.วัดพนม id school : 9913
 148.วัดพระบรมธาตุไชยา id school : 9827
 149.วัดพระพรหม id school : 9926
 150.วัดพรุศรี id school : 9894
 151.วัดพะแสง id school : 9895
 152.วัดพุมเรียง id school : 9817
 153.วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) id school : 9824
 154.วัดรัษฎาราม id school : 9959
 155.วัดราษฎร์บำรุง id school : 9940
 156.วัดวิชิตธาราราม id school : 9802
 157.วัดวิโรจนาราม id school : 9809
 158.วัดศรีสุวรรณ id school : 9857
 159.วัดสระพัง ยุบแล้ว DELETE id school : 9965
 160.วัดสองพี่น้อง id school : 9900
 161.วัดสังขประดิษฐ์ id school : 9836
 162.วัดสันติคีรีรมย์ id school : 9939
 163.วัดสามัคคีธรรมาราม id school : 9973
 164.วัดสุทธาวาส id school : 9821
 165.วัดสุมังคลาราม id school : 9841
 166.วัดหนองไทร id school : 9975
 167.วัดห้วยกรวด id school : 9968
 168.วัดหัวเตย id school : 9977
 169.วัดอรัญญาราม id school : 9984
 170.วัดอัมพาราม id school : 9925
 171.วัดอัมพาวาส id school : 9851
 172.วัดอินทราวาส id school : 9861
 173.วัดเกษมบำรุง id school : 9958
 174.วัดเขาพนมแบก id school : 9813
 175.วัดเขาศรีวิชัย id school : 9972
 176.วัดเดิมเจ้า id school : 9814
 177.วัดแหลมไผ่ id school : 9967
 178.วัดโกศาวาส id school : 9860
 179.วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) id school : 9818
 180.วัดโพธิ์น้อย id school : 9981
 181.วัดไตรรัตนากร id school : 9803
 182.สหกรณ์นิคม id school : 9985
 183.สารภีอุทิศ id school : 9799

Powered By www.thaieducation.net