สพป.พังงา ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1. นิคมสร้างตนเอง 1 id school : 19412
 2. บ้านช่องหลาด id school : 19302
 3. บ้านทับช้าง id school : 19383
 4. วัดสุวรรณคูหา id school : 19322
 5. วัดอินทนิน id school : 19407
 6. เกาะหมากน้อย id school : 19283
 7.กะปง id school : 19312
 8.คุระบุรี id school : 19376
 9.ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) id school : 19405
 10.นิคมสร้างตนเอง 2 id school : 19426
 11.บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) id school : 19321
 12.บ้านกลาง id school : 19296
 13.บ้านกะปง id school : 19311
 14.บ้านกะไหล id school : 19324
 15.บ้านคลองดินเหนียว id school : 19310
 16.บ้านคลองบอน id school : 19304
 17.บ้านคลองเคียน id school : 19330
 18.บ้านคลองเหีย id school : 19303
 19.บ้านคลองไส id school : 19331
 20.บ้านควน id school : 19349
 21.บ้านควนแรด id school : 19411
 22.บ้านคอกช้าง id school : 19394
 23.บ้านคุรอด id school : 19382
 24.บ้านคุระ id school : 19385
 25.บ้านช้างเชื่อ id school : 19319
 26.บ้านดอกแดง ยุบแล้ว DELETE id school : 19361
 27.บ้านดอน id school : 19338
 28.บ้านตากแดด id school : 19285
 29.บ้านตำหนัง id school : 19380
 30.บ้านติเตะ id school : 19334
 31.บ้านถ้ำทองหลาง id school : 19389
 32.บ้านทองหลาง id school : 19350
 33.บ้านท่าจูด id school : 19365
 34.บ้านท่าดินแดง id school : 19423
 35.บ้านท่านุ่น id school : 19340
 36.บ้านท่าปากแหว่ง id school : 19341
 37.บ้านท่าสนุก id school : 19398
 38.บ้านท่าหัน id school : 19316
 39.บ้านท่าเขา id school : 19301
 40.บ้านท่าเรือ id school : 19307
 41.บ้านทุ่งดอน id school : 19420
 42.บ้านทุ่งต่อเรือ ยุบแล้ว DELETE id school : 19388
 43.บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ id school : 19384
 44.บ้านทุ่งละออง id school : 19378
 45.บ้านทุ่งเจดีย์ id school : 19287
 46.บ้านทุ่งใหญ่ ยุบแล้ว DELETE id school : 19359
 47.บ้านทุ่งไทรงาม id school : 19391
 48.บ้านนอกนา id school : 19355
 49.บ้านนาแฝก id school : 19416
 50.บ้านนาใน ยุบแล้ว DELETE id school : 19409
 51.บ้านน้ำจืด id school : 19299
 52.บ้านน้ำเค็ม id school : 19369
 53.บ้านบกปุย ยุบแล้ว DELETE id school : 19428
 54.บ้านบ่อดาน id school : 19417
 55.บ้านบ่อแสน id school : 19397
 56.บ้านบากัน id school : 19347
 57.บ้านบางกรัก id school : 19360
 58.บ้านบางกัน id school : 19288
 59.บ้านบางครั่ง id school : 19381
 60.บ้านบางคลี id school : 19415
 61.บ้านบางจัน id school : 19348
 62.บ้านบางด้ง id school : 19363
 63.บ้านบางติบ id school : 19377
 64.บ้านบางทอง id school : 19422
 65.บ้านบางนายสี id school : 19364
 66.บ้านบางนุ ยุบแล้ว DELETE id school : 19327
 67.บ้านบางมรวน id school : 19368
 68.บ้านบางม่วง id school : 19367
 69.บ้านบางวัน id school : 19379
 70.บ้านบางหลาม id school : 19346
 71.บ้านบางหว้า id school : 19374
 72.บ้านบางเนียง id school : 19356
 73.บ้านบางแก้ว id school : 19318
 74.บ้านบางใหญ่ id school : 19362
 75.บ้านปริง (วันครู 2500) ยุบแล้ว DELETE id school : 19290
 76.บ้านปากคลอง id school : 19317
 77.บ้านปากถัก id school : 19313
 78.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) id school : 19314
 79.บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 id school : 19358
 80.บ้านป่ายาง id school : 19326
 81.บ้านฝ่ายท่า id school : 19408
 82.บ้านพรุใน id school : 19308
 83.บ้านพอแดง id school : 19400
 84.บ้านย่านสะบ้า id school : 19336
 85.บ้านย่าหมี id school : 19305
 86.บ้านรมณีย์ id school : 19315
 87.บ้านริมทะเล id school : 19300
 88.บ้านลำวะ id school : 19343
 89.บ้านลำแก่น id school : 19425
 90.บ้านสวนใหม่ id school : 19372
 91.บ้านสามช่อง ยุบแล้ว DELETE id school : 19328
 92.บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 id school : 19371
 93.บ้านห้วยทราย id school : 19414
 94.บ้านหินร่ม id school : 19333
 95.บ้านหินลาด id school : 19375
 96.บ้านอ่าวมะขาม id school : 19332
 97.บ้านเกาะกลาง id school : 19329
 98.บ้านเกาะนก id school : 19410
 99.บ้านเขาน้อย id school : 19404
 100.บ้านเขาปิหลาย id school : 19339
 101.บ้านเขาเฒ่า id school : 19293
 102.บ้านเขาเปาะ id school : 19323
 103.บ้านเจ้าขรัว id school : 19335
 104.บ้านเตรียม id school : 19373
 105.บ้านแหลมหิน id school : 19351
 106.บ้านโคกยาง id school : 19366
 107.บ้านโคกเจริญ ยุบแล้ว DELETE id school : 19386
 108.บ้านในวัง id school : 19390
 109.บ้านในหยง id school : 19352
 110.บ้านในไร่ id school : 19418
 111.บ้านใหญ่ id school : 19421
 112.บุญสูงอุปถัมภ์ id school : 19354
 113.พระราชทานทับละมุ id school : 19424
 114.วัดคมนียเขต id school : 19357
 115.วัดชนาธิการาม id school : 19292
 116.วัดช้างนอน id school : 19427
 117.วัดดิตถาราม id school : 19345
 118.วัดตรัยรัตนากร id school : 19344
 119.วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 id school : 19353
 120.วัดนารายณิการาม id school : 19320
 121.วัดนิโครธคุณากร id school : 19399
 122.วัดนิโครธาราม id school : 19392
 123.วัดบางเสียด ยุบแล้ว DELETE id school : 19295
 124.วัดประชาธิการาม id school : 19413
 125.วัดประชุมศึกษา id school : 19406
 126.วัดปัจจันตคาม id school : 19289
 127.วัดปัตติการาม id school : 19402
 128.วัดราษฎร์สโมสร id school : 19342
 129.วัดราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 19395
 130.วัดศรีรัตนาราม id school : 19325
 131.วัดสองแพรก id school : 19297
 132.วัดสุวรรณาวาส id school : 19419
 133.วัดเหมืองประชาราม id school : 19401
 134.วัดโคกสวย id school : 19387
 135.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ id school : 19337
 136.อนุบาลทับปุด id school : 19393
 137.อนุบาลพังงา id school : 19286
 138.อ่าวกะพ้อ id school : 19309
 139.อ่าวมะม่วง id school : 19306
 140.เกาะปันหยี id school : 19282
 141.เกาะยาว id school : 19298
 142.เกาะเคี่ยม id school : 19294
 143.เกาะไม้ไผ่ id school : 19284
 144.เกียรติประชา id school : 19370
 145.เมืองพังงา id school : 19291
 146.ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) id school : 19396

Powered By www.thaieducation.net