สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านน้ำดิบ id school : 27580
 2.ชุมชนบ้านผาผ่า id school : 27742
 3.ชุมชนแม่ลาศึกษา id school : 27702
 4.ดอนชัยวิทยา id school : 27506
 5.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร id school : 27600
 6.บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย id school : 27627
 7.บ้านกลอเซโล id school : 27775
 8.บ้านกอกหลวง id school : 27684
 9.บ้านกองก๋อย id school : 27720
 10.บ้านกองแปใต้ id school : 27730
 11.บ้านกอมูเดอ id school : 27774
 12.บ้านกะริคี id school : 27711
 13.บ้านขุนวง id school : 27623
 14.บ้านขุนวงเหนือ id school : 27626
 15.บ้านขุนแม่ต้อบ id school : 27520
 16.บ้านขุนแม่ลา id school : 27640
 17.บ้านคะปวง id school : 27595
 18.บ้านจอซิเดอเหนือ id school : 27559
 19.บ้านจอซิเดอใต้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30983
 20.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 id school : 27602
 21.บ้านช่างหม้อ id school : 27554
 22.บ้านซิวาเดอ id school : 27772
 23.บ้านดงกู่ id school : 27624
 24.บ้านดงใหม่ id school : 27714
 25.บ้านดอยงาม id school : 27807
 26.บ้านดอยเลี่ยม id school : 27607
 27.บ้านดูลาเปอร์ id school : 27712
 28.บ้านต้นงิ้ว id school : 27735
 29.บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ id school : 27736
 30.บ้านทะโลงเหนือ id school : 27725
 31.บ้านท่าตาฝั่ง id school : 27570
 32.บ้านท่าผาปุ้ม id school : 27646
 33.บ้านท่าสองแคว id school : 27700
 34.บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง id school : 27689
 35.บ้านทิยาเพอ id school : 27794
 36.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ id school : 27792
 37.บ้านทีฮือลือ id school : 27795
 38.บ้านทุ่งแพม id school : 27573
 39.บ้านนาดอย id school : 27751
 40.บ้านบุญเลอ id school : 27784
 41.บ้านป่าหมาก id school : 27517
 42.บ้านป่าหมากวิทยา id school : 27693
 43.บ้านป่าแก่ id school : 27637
 44.บ้านป่าโปง id school : 27733
 45.บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ id school : 27734
 46.บ้านปู่แก้ว id school : 27805
 47.บ้านผาเยอ id school : 27723
 48.บ้านผาแดงหลวง id school : 27670
 49.บ้านพระบาทห้วยผึ้ง id school : 27687
 50.บ้านพะมอลอ id school : 27533
 51.บ้านฟักทอง id school : 27636
 52.บ้านละอูบ id school : 27716
 53.บ้านศรีมูลเมือง id school : 27566
 54.บ้านสบหาร id school : 27509
 55.บ้านสบเมย id school : 27781
 56.บ้านส้มป่อย id school : 27633
 57.บ้านสันติสุข id school : 27555
 58.บ้านสาม id school : 27719
 59.บ้านสุดห้วยนา id school : 27612
 60.บ้านหนองม่วน id school : 27677
 61.บ้านห้วยกระต่าย id school : 27782
 62.บ้านห้วยกองก้าด id school : 27769
 63.บ้านห้วยกองมูล id school : 27797
 64.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน id school : 27799
 65.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ id school : 27801
 66.บ้านห้วยกองเป๊าะ id school : 27704
 67.บ้านห้วยกุ้ง id school : 27729
 68.บ้านห้วยกู่ป๊ะ id school : 27705
 69.บ้านห้วยทราย id school : 27574
 70.บ้านห้วยน้ำใส id school : 27790
 71.บ้านห้วยปลากั้ง id school : 27620
 72.บ้านห้วยปางผาง id school : 27616
 73.บ้านห้วยผึ้ง id school : 27643
 74.บ้านห้วยผึ้งใหม่ id school : 27669
 75.บ้านห้วยม่วง id school : 27749
 76.บ้านห้วยมะกอก id school : 27709
 77.บ้านห้วยวอก id school : 27726
 78.บ้านห้วยสิงห์ id school : 27576
 79.บ้านห้วยหมากหนุน id school : 27649
 80.บ้านห้วยหมูพิทยา id school : 27562
 81.บ้านห้วยห้อม id school : 27567
 82.บ้านห้วยห้า id school : 27718
 83.บ้านห้วยฮากไม้เหนือ id school : 27544
 84.บ้านห้วยฮากไม้ใต้ id school : 27543
 85.บ้านห้วยเดื่อ id school : 27547
 86.บ้านห้วยแห้ง id school : 27561
 87.บ้านห้วยโผ id school : 27571
 88.บ้านห้วยไก่ป่า id school : 27727
 89.บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา id school : 27701
 90.บ้านห้วยไม้ซาง id school : 27661
 91.บ้านหัวลา id school : 27707
 92.บ้านหัวแม่โถ id school : 27663
 93.บ้านอมพาย id school : 27552
 94.บ้านอุมดาเหนือ id school : 27740
 95.บ้านอุมดาใต้ id school : 27738
 96.บ้านอุมโละเหนือ id school : 27757
 97.บ้านเครอะบอ id school : 27789
 98.บ้านเลโคะ id school : 27810
 99.บ้านเวฬุวัน id school : 27814
 100.บ้านเสาหิน id school : 27631
 101.บ้านแพะพิทยา id school : 27511
 102.บ้านแม่กวางเหนือ id school : 27653
 103.บ้านแม่กวางใต้ id school : 27645
 104.บ้านแม่กองคา id school : 27572
 105.บ้านแม่กองแป id school : 27579
 106.บ้านแม่ก๋อน id school : 27565
 107.บ้านแม่กะไน id school : 27617
 108.บ้านแม่ขีด id school : 27675
 109.บ้านแม่คะตวน id school : 27796
 110.บ้านแม่งะ id school : 27694
 111.บ้านแม่จอ id school : 27667
 112.บ้านแม่จ๊าง id school : 27619
 113.บ้านแม่ต้อบเหนือ id school : 27515
 114.บ้านแม่ต้อบใต้ id school : 27513
 115.บ้านแม่ตอละ id school : 27779
 116.บ้านแม่ทะลุ id school : 27803
 117.บ้านแม่นาจาง id school : 27676
 118.บ้านแม่นาจางเหนือ id school : 27673
 119.บ้านแม่ปอถ่า id school : 27655
 120.บ้านแม่ปาง id school : 27708
 121.บ้านแม่ปุ๋น id school : 27549
 122.บ้านแม่ละ id school : 27550
 123.บ้านแม่ลาผาไหว id school : 27639
 124.บ้านแม่ลามา id school : 27812
 125.บ้านแม่ลาย id school : 27728
 126.บ้านแม่ลิด id school : 27606
 127.บ้านแม่สวด id school : 27748
 128.บ้านแม่สวรรค์น้อย id school : 27609
 129.บ้านแม่สวรรค์หลวง id school : 27614
 130.บ้านแม่สะกั๊วะ id school : 27652
 131.บ้านแม่สะกึ๊ด id school : 27654
 132.บ้านแม่สะปึ๋ง id school : 27697
 133.บ้านแม่สะปึ๋งใต้ id school : 27696
 134.บ้านแม่สะลาบ id school : 27557
 135.บ้านแม่สะเรียง id school : 27599
 136.บ้านแม่สะแมง id school : 27682
 137.บ้านแม่สามแลบ id school : 27767
 138.บ้านแม่สุ id school : 27703
 139.บ้านแม่หลุย id school : 27750
 140.บ้านแม่หาด id school : 27752
 141.บ้านแม่หาร id school : 27512
 142.บ้านแม่อมลาน id school : 27635
 143.บ้านแม่ออก id school : 27746
 144.บ้านแม่ออกเหนือ id school : 27739
 145.บ้านแม่อุมป๊อก id school : 27540
 146.บ้านแม่อุมพาย id school : 27666
 147.บ้านแม่อุมลอง id school : 27536
 148.บ้านแม่อุมลองหลวง id school : 27541
 149.บ้านแม่ฮุ id school : 27685
 150.บ้านแม่เกาะ id school : 27519
 151.บ้านแม่เกาะวิทยา id school : 27744
 152.บ้านแม่เงา id school : 27765
 153.บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม id school : 27760
 154.บ้านแม่เตี๋ย id school : 27648
 155.บ้านแม่แคะ id school : 27777
 156.บ้านแม่แพ id school : 27721
 157.บ้านแม่แพน้อย id school : 27722
 158.บ้านแม่แพหลวง id school : 27754
 159.บ้านแม่แลบ id school : 27691
 160.บ้านแม่และ id school : 27713
 161.บ้านแม่โถ id school : 27657
 162.บ้านแม่โถใต้ id school : 27660
 163.บ้านโพซอ id school : 27630
 164.บ้านไร่วิทยา id school : 27604
 165.รัตนประทีปวิทยา id school : 27535
 166.ล่องแพวิทยา id school : 27755
 167.ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ id school : 27816
 168.ลุ่มน้ำวิทยา id school : 27692
 169.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง id school : 27717
 170.สังวาลย์วิทยา id school : 27605
 171.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) id school : 27743
 172.อนุบาลแม่ลาน้อย id school : 27699
 173.อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) id school : 27522
 174.อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม id school : 27530
 175.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 id school : 27542
 176.เพียงหลวง ๑๑ ฯ id school : 27632
 177.ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) id school : 27597

Powered By www.thaieducation.net