สพป.น่าน เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.จตุราษฎร์ศึกษา id school : 27819
 2.จอมแจ้งวิทยาคาร id school : 27804
 3.ชุมชนบ้านดอนตัน id school : 27851
 4.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง id school : 27862
 5.ชุมชนบ้านเฟือยลุง id school : 27870
 6.ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 id school : 27881
 7.ชุมชนศิลาเพชร id school : 27806
 8.ชุมชนศิลาแลง id school : 27809
 9.ชุมชนเจดีย์เชียงโคม id school : 27872
 10.ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง id school : 27834
 11.ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 id school : 27829
 12.ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน id school : 28012
 13.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ id school : 28009
 14.ธาราบรรพต id school : 27890
 15.บรรณโศภิษฐ์ id school : 27944
 16.บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) id school : 27845
 17.บ้านกอก id school : 27874
 18.บ้านกอกจูน id school : 28003
 19.บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) id school : 27977
 20.บ้านขอน id school : 27785
 21.บ้านขุนน้ำน่าน id school : 27920
 22.บ้านคัวะ id school : 27853
 23.บ้านชี id school : 27877
 24.บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) id school : 27808
 25.บ้านดอนมูล (แงง) id school : 27758
 26.บ้านดอนสบเปือ id school : 27883
 27.บ้านดอนแก้ว id school : 27891
 28.บ้านดอนแท่น id school : 27878
 29.บ้านดอยติ้ว id school : 27855
 30.บ้านด่าน id school : 27971
 31.บ้านตึ๊ด id school : 27893
 32.บ้านถ่อน id school : 27826
 33.บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) id school : 27850
 34.บ้านท่าวังผา id school : 27833
 35.บ้านทุ่งเฮ้า id school : 27821
 36.บ้านนาก้อ id school : 27761
 37.บ้านนาขวาง id school : 27900
 38.บ้านนาบง id school : 27913
 39.บ้านนาฝ่า id school : 27825
 40.บ้านนาฝาง id school : 27817
 41.บ้านนาวงศ์ id school : 27763
 42.บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ id school : 27856
 43.บ้านนาหนุนสอง id school : 27837
 44.บ้านน้ำคา id school : 27887
 45.บ้านน้ำช้างพัฒนา id school : 27989
 46.บ้านน้ำปัวพัฒนา id school : 28006
 47.บ้านน้ำพิ id school : 27865
 48.บ้านน้ำพุร้อน id school : 27840
 49.บ้านน้ำยาว id school : 27822
 50.บ้านน้ำรีพัฒนา id school : 27993
 51.บ้านน้ำลักใต้ id school : 27842
 52.บ้านน้ำลาด id school : 27859
 53.บ้านน้ำสอด id school : 27869
 54.บ้านน้ำฮาว id school : 27824
 55.บ้านน้ำเลียง id school : 27867
 56.บ้านน้ำแป่ง id school : 27844
 57.บ้านน้ำโมงปางสา id school : 27839
 58.บ้านบวกหญ้า id school : 27974
 59.บ้านบ่อหยวก id school : 27917
 60.บ้านบ่อหลวง id school : 27902
 61.บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง id school : 27915
 62.บ้านปง id school : 27830
 63.บ้านปงสนุก id school : 27762
 64.บ้านปรางค์ id school : 27780
 65.บ้านปอน id school : 27866
 66.บ้านปางกอม id school : 27941
 67.บ้านปางปุก id school : 27948
 68.บ้านปางยาง id school : 27791
 69.บ้านปางส้าน id school : 27963
 70.บ้านปางหก id school : 27980
 71.บ้านปางแก id school : 27863
 72.บ้านป่าลาน id school : 27778
 73.บ้านป่าหัด id school : 27786
 74.บ้านผักเฮือก id school : 27907
 75.บ้านผาน้ำย้อย id school : 27889
 76.บ้านผาสิงห์ id school : 27953
 77.บ้านผาหลัก id school : 27960
 78.บ้านผาเวียง id school : 27793
 79.บ้านพร้าว id school : 27847
 80.บ้านพร้าวกลาง id school : 27892
 81.บ้านพาน id school : 27756
 82.บ้านม่วง ยุบแล้ว DELETE id school : 27852
 83.บ้านยอดดอยวัฒนา id school : 27909
 84.บ้านยู้ id school : 27823
 85.บ้านร้อง id school : 27783
 86.บ้านวังว้า id school : 27831
 87.บ้านสกาดใต้ id school : 27813
 88.บ้านสบกอน id school : 27871
 89.บ้านสบขุ่น id school : 27836
 90.บ้านสบปืน id school : 27996
 91.บ้านสบมาง id school : 27934
 92.บ้านสบสาย id school : 27828
 93.บ้านสบหนอง id school : 27827
 94.บ้านสบเป็ด id school : 27838
 95.บ้านสว้า id school : 27897
 96.บ้านสองแคว id school : 27946
 97.บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง ยุบแล้ว DELETE id school : 27951
 98.บ้านส้อเด่นพัฒนา id school : 27882
 99.บ้านสะปัน id school : 27896
 100.บ้านสะเกิน id school : 27957
 101.บ้านสันเจริญ id school : 27841
 102.บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 27818
 103.บ้านหนอง id school : 27876
 104.บ้านหนองบัว id school : 27835
 105.บ้านหนองผุก ยุบแล้ว DELETE id school : 27880
 106.บ้านหนาด id school : 27771
 107.บ้านห้วยทรายขาว id school : 28000
 108.บ้านห้วยท่าง id school : 27776
 109.บ้านห้วยฟอง id school : 27969
 110.บ้านห้วยโก๋น id school : 27983
 111.บ้านห่างทางหลวง id school : 27924
 112.บ้านเกวต id school : 27886
 113.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 27849
 114.บ้านเปียงซ้อ id school : 27966
 115.บ้านเวียงสอง id school : 27868
 116.บ้านเสี้ยว id school : 27766
 117.บ้านเสี้ยว id school : 27846
 118.บ้านเหล่าอ้อ id school : 27895
 119.บ้านแดนพนา id school : 27768
 120.บ้านแพะกลาง id school : 27864
 121.บ้านแหน id school : 27843
 122.บ้านใหม่ id school : 27879
 123.บ้านไร่ id school : 27820
 124.ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) id school : 27787
 125.พนาสวรรค์ id school : 27798
 126.พระพุทธบาทวิทยา id school : 27894
 127.พัฒนานิคมวิทยา id school : 27854
 128.ภูคาวิทยาคม id school : 27800
 129.มณีพฤกษ์ id school : 27861
 130.ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว id school : 27912
 131.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ id school : 27832
 132.รีม-ป่าคา ยุบแล้ว DELETE id school : 30832
 133.วรนคร id school : 27802
 134.ศรีสระวงศ์ id school : 27773
 135.สกาดพัฒนา id school : 27815
 136.สมาคมพยาบาลไทย id school : 27949
 137.สหราษฎร์บำรุง id school : 27788
 138.หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ id school : 28001
 139.เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 27858
 140.แสนทองวิทยา id school : 27857
 141.โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง id school : 27753
 142.ไตรคามวิทยา id school : 27884
 143.ไตรประชาวิทยา id school : 27811
 144.ไตรมิตรวิทยา id school : 27888
 145.ไตรราษฎร์วิทยา id school : 27848
 146.ไตรราษฎร์สามัคคี id school : 27873
 147.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) id school : 27860
 148.ไลออนส์บ้านหนองปลา id school : 27875

Powered By www.thaieducation.net