สพป.ลำพูน เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านป่าไผ่ id school : 26168
 2.ชุมชนบ้านแม่ตืน id school : 26179
 3.บ้านก้อจัดสรร id school : 26157
 4.บ้านดง id school : 26205
 5.บ้านดงสักงาม id school : 26171
 6.บ้านดอนมูล id school : 26207
 7.บ้านดอยแดน id school : 26156
 8.บ้านต้นผึ้ง id school : 26217
 9.บ้านท่าช้าง id school : 26220
 10.บ้านท่าหลุก ยุบแล้ว DELETE id school : 26219
 11.บ้านทุ่งข้าวหาง id school : 26194
 12.บ้านทุ่งหัวช้าง id school : 26201
 13.บ้านนากลาง id school : 26186
 14.บ้านนาทราย ยุบแล้ว DELETE id school : 26162
 15.บ้านนาเลี่ยง id school : 26165
 16.บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) id school : 26160
 17.บ้านปวง id school : 26208
 18.บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) id school : 26183
 19.บ้านป่าคา id school : 26159
 20.บ้านปาง id school : 26192
 21.บ้านปางส้าน id school : 26161
 22.บ้านป่าจี้ id school : 26172
 23.บ้านป่าพลู id school : 26146
 24.บ้านผาต้าย id school : 26181
 25.บ้านผาลาด id school : 26164
 26.บ้านม่วงสามปี id school : 26185
 27.บ้านม่วงโตน id school : 26154
 28.บ้านล้องเครือกวาว id school : 26215
 29.บ้านวงศ์ษาพัฒนา id school : 26176
 30.บ้านวังมน id school : 26173
 31.บ้านศรีเตี้ย id school : 26149
 32.บ้านสันป่าสัก id school : 26174
 33.บ้านสันปูเลย id school : 26150
 34.บ้านสันวิไล id school : 26178
 35.บ้านหนองปลาสะวาย id school : 26151
 36.บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว id school : 26180
 37.บ้านหนองสูน id school : 26152
 38.บ้านหนองหลัก id school : 26196
 39.บ้านหล่ายท่า id school : 26170
 40.บ้านห้วยกาน id school : 26141
 41.บ้านห้วยงูสิงห์ ยุบแล้ว DELETE id school : 26195
 42.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ id school : 26166
 43.บ้านห้วยน้ำดิบ id school : 26143
 44.บ้านห้วยบง id school : 26189
 45.บ้านห้วยปันจ๊อย id school : 26214
 46.บ้านห้วยปิง id school : 26206
 47.บ้านห้วยหญ้าไซ id school : 26158
 48.บ้านห้วยหละ id school : 26148
 49.บ้านห้วยห้า id school : 26142
 50.บ้านห้วยห้าง id school : 26198
 51.บ้านห้วยแทง id school : 26145
 52.บ้านห้วยแพ่ง id school : 26144
 53.บ้านห้วยแหน id school : 26169
 54.บ้านห้วยโป่ง id school : 26210
 55.บ้านห้วยไร่ id school : 26200
 56.บ้านฮ่อมต้อ id school : 26188
 57.บ้านฮั่ว id school : 26163
 58.บ้านเหล่าดู่ ยุบแล้ว DELETE id school : 30874
 59.บ้านเหล่ายาว id school : 26153
 60.บ้านแม่กองวะ id school : 26221
 61.บ้านแม่บอน id school : 26209
 62.บ้านแม่ป้อก id school : 26191
 63.บ้านแม่ป้อกใน id school : 26190
 64.บ้านแม่ปันเดง id school : 26203
 65.บ้านแม่ลาน id school : 26182
 66.บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 26167
 67.บ้านแม่หาด ยุบแล้ว DELETE id school : 30970
 68.บ้านแม่เทย id school : 26175
 69.บ้านแม่แนต id school : 26177
 70.บ้านแม่แสม id school : 26199
 71.บ้านโป่งแดง id school : 26202
 72.บ้านโฮ่ง id school : 26184
 73.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ id school : 26140
 74.บ้านไม้ตะเคียน id school : 26193
 75.บ้านไม้สลี id school : 26197
 76.วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) id school : 26211
 77.วัดบ้านเวียงหนองล่อง id school : 26213
 78.วัดร้องธาร id school : 26212
 79.วัดวังสะแกง id school : 26218
 80.วัดวังหลวง id school : 26147
 81.วัดหนองยวง id school : 26216
 82.สามัคคีศรีวิชัย id school : 26204
 83.อนุบาลวังดิน id school : 26187
 84.ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) id school : 26155

Powered By www.thaieducation.net