สพป.สกลนคร เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขาวสง่าเจริญวิทย์ id school : 25022
 2.คำปลาฝานาทวี id school : 25028
 3.ชุมชนขัวสูงสวรรค์ id school : 24939
 4.ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) id school : 25036
 5.ชุมชนบ้านกลางนาโน id school : 25099
 6.ชุมชนบ้านมาย id school : 25052
 7.ชุมชนบ้านห้วยหลัว id school : 25065
 8.ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก id school : 24897
 9.ชุมชนบ้านโพนงาม id school : 25098
 10.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ id school : 24997
 11.ท่าศรีไคลวิทยาคม id school : 24903
 12.นาข่าวิทยา id school : 25014
 13.นาจานกล้วยน้อย id school : 25053
 14.บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) id school : 25044
 15.บ้านก่อ id school : 24977
 16.บ้านกุดจอก id school : 25117
 17.บ้านกุดจอกน้อย id school : 25108
 18.บ้านกุดจาน id school : 25005
 19.บ้านกุดจิก id school : 24913
 20.บ้านกุดเรือ id school : 24918
 21.บ้านกุดเรือคำ id school : 24868
 22.บ้านขัวก่าย id school : 24872
 23.บ้านขาม id school : 24874
 24.บ้านข้าวแป้ง id school : 25107
 25.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ id school : 25020
 26.บ้านขุนภูมิ id school : 24893
 27.บ้านคอนศรีบะสะแบง id school : 24880
 28.บ้านคำภูทอง id school : 25040
 29.บ้านคำยาง id school : 25024
 30.บ้านคำเจริญ id school : 24886
 31.บ้านคึม id school : 25101
 32.บ้านคูสะคาม id school : 24887
 33.บ้านจาร id school : 25047
 34.บ้านจำปาดง id school : 24869
 35.บ้านซ่อมดู่ id school : 25019
 36.บ้านดงบัง id school : 25006
 37.บ้านดงมะกุ้ม id school : 25097
 38.บ้านดงยาง id school : 25049
 39.บ้านดงสาร id school : 25091
 40.บ้านดงหม้อทอง id school : 25023
 41.บ้านดงห้วยเปลือย id school : 25013
 42.บ้านดงอีด่อย id school : 25008
 43.บ้านดงเสียว id school : 25095
 44.บ้านดงเหนือ id school : 25025
 45.บ้านดอนคำ id school : 24999
 46.บ้านดอนทอย id school : 25125
 47.บ้านดอนมุยหนองแฝก id school : 24916
 48.บ้านดอนยานาง id school : 24924
 49.บ้านดอนแดง(วานรนิวาส) id school : 25071
 50.บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) id school : 24942
 51.บ้านดอนแดงคำอ้อ id school : 25026
 52.บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ id school : 25130
 53.บ้านด่านสมบูรณ์ id school : 25021
 54.บ้านตาด id school : 25003
 55.บ้านตาดโตน id school : 24961
 56.บ้านถ้ำเต่า id school : 25120
 57.บ้านท่าก้อน id school : 25070
 58.บ้านท่าควาย id school : 25073
 59.บ้านท่างาม id school : 25012
 60.บ้านท่าช้างเจริญไพศาล id school : 25027
 61.บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม id school : 24907
 62.บ้านท่าแร่ดงปลาปาก id school : 25094
 63.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 24967
 64.บ้านธาตุตาลเดี่ยว id school : 24904
 65.บ้านนากะทาด id school : 25080
 66.บ้านนาคอย id school : 24974
 67.บ้านนาง่ามเล้า id school : 24934
 68.บ้านนาจาร id school : 24960
 69.บ้านนาซอ id school : 24921
 70.บ้านนาดอกไม้ id school : 25122
 71.บ้านนาดูนนาดี id school : 25062
 72.บ้านนาถ่อน id school : 25010
 73.บ้านนาบัว id school : 24957
 74.บ้านนายม id school : 24980
 75.บ้านนายอ id school : 25127
 76.บ้านนาหวาย id school : 25074
 77.บ้านนาอวนน้อย id school : 24899
 78.บ้านนาฮี id school : 25082
 79.บ้านนาเมือง id school : 25134
 80.บ้านนาแต้ id school : 25000
 81.บ้านนาโพธิ์ id school : 24884
 82.บ้านน้ำจั้น id school : 25030
 83.บ้านน้ำบุ้น id school : 24964
 84.บ้านบ่อแดง id school : 25057
 85.บ้านบะนกทา id school : 24978
 86.บ้านบะป่าคา id school : 24962
 87.บ้านบะยาว id school : 25086
 88.บ้านบะหว้า id school : 25084
 89.บ้านปลาหลาย id school : 24932
 90.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ id school : 24994
 91.บ้านพุทธรักษา id school : 25038
 92.บ้านยางคำ id school : 24894
 93.บ้านวังบง id school : 24938
 94.บ้านวังม่วง id school : 25087
 95.บ้านวังหว้า id school : 24898
 96.บ้านวังเยี่ยม id school : 24953
 97.บ้านวังโพน id school : 24981
 98.บ้านวาน้อย id school : 25114
 99.บ้านศรีวิชัย id school : 24946
 100.บ้านส้งเปือย id school : 24876
 101.บ้านสงเปือย id school : 25079
 102.บ้านสรศรี id school : 25046
 103.บ้านสันติสุขสระแก้ว id school : 24996
 104.บ้านสามแยกพิทักษ์ id school : 25033
 105.บ้านสุวรรณคีรี id school : 24928
 106.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี id school : 25058
 107.บ้านหนองขุ่นนาคำ id school : 24914
 108.บ้านหนองตากวย id school : 24906
 109.บ้านหนองตาไก้ id school : 25129
 110.บ้านหนองท่มท่ากระดัน id school : 25017
 111.บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา id school : 24922
 112.บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว id school : 24877
 113.บ้านหนองบ่อ id school : 25054
 114.บ้านหนองบัวสิม id school : 25009
 115.บ้านหนองบัวแดง id school : 25115
 116.บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม id school : 24889
 117.บ้านหนองผือ id school : 25124
 118.บ้านหนองพอกน้อย id school : 24987
 119.บ้านหนองม่วง id school : 24915
 120.บ้านหนองลาด id school : 25015
 121.บ้านหนองสนม id school : 24969
 122.บ้านหนองสามขา id school : 25119
 123.บ้านหนองฮาง id school : 24909
 124.บ้านหนองเหมือดเมี่ยง id school : 24992
 125.บ้านหนองแวง id school : 24955
 126.บ้านหนองแสงคำ id school : 24919
 127.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง id school : 24998
 128.บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ id school : 25029
 129.บ้านห้วยทราย id school : 25067
 130.บ้านห้วยน้ำเที่ยง id school : 24870
 131.บ้านห้วยหิน id school : 24950
 132.บ้านห้วยหินลาด id school : 24949
 133.บ้านห้วยแสง id school : 24947
 134.บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ id school : 24930
 135.บ้านหว้านสหวิทยา id school : 25045
 136.บ้านหินเหิบ id school : 24926
 137.บ้านอากาศ id school : 25132
 138.บ้านอินทร์แปลง id school : 24983
 139.บ้านเชียงเพ็ง id school : 24965
 140.บ้านเซือม id school : 25103
 141.บ้านเดื่อศรีคันไชย id school : 24891
 142.บ้านเม่นน้อย id school : 25089
 143.บ้านเสาวัด id school : 25092
 144.บ้านเหล่าผักใส่ id school : 25068
 145.บ้านแก้ง id school : 24943
 146.บ้านแพงน้อย id school : 25100
 147.บ้านแพงใหญ่ id school : 25105
 148.บ้านแสนสุขสามัคคี id school : 24995
 149.บ้านโคกกลาง id school : 24900
 150.บ้านโคกก่องคูสะคาม id school : 24984
 151.บ้านโคกก่องหนองแวง id school : 24958
 152.บ้านโคกถาวร id school : 24879
 153.บ้านโคกสว่าง id school : 24901
 154.บ้านโคกสะอาด id school : 24944
 155.บ้านโคกแสง id school : 24890
 156.บ้านโคกไม้ล้ม id school : 25110
 157.บ้านโนนชนะสังคม id school : 24973
 158.บ้านโนนทับช้าง id school : 24952
 159.บ้านโนนสวรรค์ id school : 25077
 160.บ้านโนนสะอาดนาเหมือด id school : 25035
 161.บ้านโนนอุดม id school : 24940
 162.บ้านโนนเจริญศิลป์ id school : 24956
 163.บ้านโนนแต้ id school : 24911
 164.บ้านโนนแพง id school : 24896
 165.บ้านโนนแสบง id school : 25063
 166.บ้านโนนไทย id school : 25032
 167.บ้านโพธิ์ชัย id school : 25056
 168.บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง id school : 24931
 169.บ้านโพนก่อ id school : 25076
 170.บ้านโพนสวาง id school : 24954
 171.บ้านโพนแพง id school : 24971
 172.ประชานาดอกไม้ id school : 25051
 173.สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ id school : 25042
 174.อนุบาลคำตากล้า id school : 24986
 175.อนุบาลบ้านม่วง id school : 25050
 176.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) id school : 24936
 177.เพียพิทยาพัฒน์ id school : 25011
 178.แพดพิทยารัตน์ id school : 25001
 179.โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น id school : 25060
 180.โรงเรียนบ้านวังเวิน id school : 24875
 181.โรงเรียนบ้านวาใหญ่ id school : 25112
 182.โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ id school : 25043

Powered By www.thaieducation.net