สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดสระวิทยานุกูล id school : 24352
 2.ขวัญเมือง id school : 24522
 3.คำนางตุ้มโนนสวรรค์ id school : 24628
 4.คำพระโคกก่งวิทยา id school : 24360
 5.จุมจังนาคำชลประทานวิทยา id school : 24396
 6.ชุมชนนาทมโคกก่อง id school : 24571
 7.ชุมชนบัวคำ id school : 24426
 8.ชุมชนบ้านขวาว id school : 24524
 9.ชุมชนบ้านชมสะอาด id school : 24612
 10.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ id school : 24629
 11.ชุมชนบ้านสว่าง id school : 24358
 12.ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 id school : 24486
 13.ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง id school : 24492
 14.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา id school : 24421
 15.ชุมพรนาเจริญ id school : 24623
 16.ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน id school : 24227
 17.ถนนชัยสามัคคี id school : 24274
 18.ทรายทองเฉลิมวิทย์ id school : 24477
 19.ท่าสีดาวิทยา id school : 24475
 20.นาแพงวิทยาคาร id school : 24260
 21.น้ำคำสมศรี id school : 24303
 22.บัวดงมันวิทยา id school : 24220
 23.บ้านกกตาลดงบังวิทยา id school : 24507
 24.บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ id school : 24336
 25.บ้านกุดขุ่น id school : 24500
 26.บ้านกุดเต่าวิทยา id school : 24453
 27.บ้านกุดเรือ id school : 24537
 28.บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา id school : 24532
 29.บ้านกุดแห่ id school : 24371
 30.บ้านขว้างวิทยากร id school : 24542
 31.บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา id school : 24589
 32.บ้านคำนาดี id school : 24231
 33.บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) id school : 24410
 34.บ้านคำอุปราช id school : 24363
 35.บ้านคำโพนสูง id school : 24449
 36.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา id school : 24473
 37.บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร id school : 24278
 38.บ้านจัมปาพระอุ้ย id school : 24403
 39.บ้านดงกลาง id school : 24240
 40.บ้านดงดิบ id school : 24373
 41.บ้านดงประเสริฐ id school : 24523
 42.บ้านดงยาง id school : 24424
 43.บ้านดงหวาย id school : 24518
 44.บ้านดงแจ้งโนนสูง id school : 24599
 45.บ้านดอนควาย id school : 24432
 46.บ้านดอนชาด id school : 24389
 47.บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม id school : 24584
 48.บ้านดอนหวาย id school : 24281
 49.บ้านดอนเรือ id school : 24423
 50.บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ id school : 24422
 51.บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ id school : 24545
 52.บ้านทรายมูล id school : 24528
 53.บ้านท่าม่วง id school : 24531
 54.บ้านท่าลาดหนองผักตบ id school : 24605
 55.บ้านท่าสำราญ id school : 24359
 56.บ้านท่าสี id school : 24519
 57.บ้านท่าเยี่ยม id school : 24591
 58.บ้านท่าเสียว id school : 24433
 59.บ้านท่าไคร้ id school : 24516
 60.บ้านนากระตึบ id school : 24529
 61.บ้านนางาม id school : 24420
 62.บ้านนาทม id school : 24316
 63.บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง id school : 24594
 64.บ้านนาศรีนวล id school : 24306
 65.บ้านนาสีใส id school : 24310
 66.บ้านนาอุ่ม id school : 24320
 67.บ้านนาเมือง id school : 24544
 68.บ้านนาเลา id school : 24446
 69.บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี id school : 24443
 70.บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) id school : 24541
 71.บ้านนาแพง id school : 24560
 72.บ้านนาโพธิ์ id school : 24562
 73.บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ id school : 24557
 74.บ้านน้ำเกลี้ยง id school : 24448
 75.บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง id school : 24533
 76.บ้านบ่อแกนางเลา id school : 24555
 77.บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี id school : 24456
 78.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) id school : 24322
 79.บ้านบากหนองเทา id school : 24587
 80.บ้านบาโคหนองแคน id school : 24569
 81.บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ id school : 24539
 82.บ้านปลาโด id school : 24513
 83.บ้านป้องสร้างบุ id school : 24329
 84.บ้านปากช่อง id school : 24219
 85.บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ id school : 24431
 86.บ้านป่าขีหนองขุ่น id school : 24543
 87.บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ id school : 24551
 88.บ้านพรมสวรรค์ id school : 24308
 89.บ้านพรหมจรรย์ id school : 24237
 90.บ้านพันขาง id school : 24535
 91.บ้านภูเขาทอง id school : 24412
 92.บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) id school : 24578
 93.บ้านยาง id school : 24549
 94.บ้านราษฎร์ดำเนิน id school : 24224
 95.บ้านลาด id school : 24550
 96.บ้านวังม่วย id school : 24334
 97.บ้านวังยาว id school : 24333
 98.บ้านวังเข id school : 24601
 99.บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน id school : 24249
 100.บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ id school : 24526
 101.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) id school : 24434
 102.บ้านสะอาดนาดี id school : 24559
 103.บ้านสำโรงหนองจอก id school : 24534
 104.บ้านสีเสียด id school : 24596
 105.บ้านหนองกุง id school : 24566
 106.บ้านหนองขอนแก่น id school : 24233
 107.บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก id school : 24213
 108.บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา id school : 24588
 109.บ้านหนองขี้ม้า id school : 24305
 110.บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร id school : 24505
 111.บ้านหนองตอ id school : 24258
 112.บ้านหนองตาไก้ id school : 24435
 113.บ้านหนองนกทา id school : 24428
 114.บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) id school : 24429
 115.บ้านหนองนกเป็ด id school : 24354
 116.บ้านหนองบก id school : 24509
 117.บ้านหนองบัว id school : 24405
 118.บ้านหนองผักแว่น id school : 24561
 119.บ้านหนองฟ้า id school : 24563
 120.บ้านหนองม่วง id school : 24267
 121.บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี id school : 24380
 122.บ้านหนองสองห้อง id school : 24631
 123.บ้านหนองสำราญหนองเรือ id school : 24598
 124.บ้านหนองสิม id school : 24530
 125.บ้านหนองหงษ์หนองงู id school : 24547
 126.บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา id school : 24548
 127.บ้านหนองหิ่งหาย id school : 24313
 128.บ้านหนองอิโล id school : 24438
 129.บ้านหนองอึ่งโปโล id school : 24425
 130.บ้านหนองเดิ่น id school : 24615
 131.บ้านหนองเม็ก id school : 24521
 132.บ้านหนองแข้ดง id school : 24480
 133.บ้านหนองแวงแห่ id school : 24370
 134.บ้านหนองแวงใหญ่ id school : 24408
 135.บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย id school : 24345
 136.บ้านหนองแสงทุ่ง id school : 24343
 137.บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ id school : 24437
 138.บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด id school : 24331
 139.บ้านหนองโน id school : 24613
 140.บ้านหนองใหญ่ทับครัว id school : 24375
 141.บ้านหนองไผ่หนองหว้า id school : 24595
 142.บ้านหนองไฮ id school : 24317
 143.บ้านห้วยทราย id school : 24620
 144.บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) id school : 24574
 145.บ้านหันหน่องสามัคคี id school : 24527
 146.บ้านหัวคู id school : 24554
 147.บ้านอุ่มเม่า id school : 24392
 148.บ้านเหล่าน้อย id school : 24341
 149.บ้านเหล่าแขมดงกลาง id school : 24517
 150.บ้านเหล่าโพนงาม id school : 24499
 151.บ้านแก้งศรีสว่าง id school : 24459
 152.บ้านแฝก id school : 24255
 153.บ้านแห่ประชานุกูล id school : 24553
 154.บ้านโคกกกม่วง id school : 24236
 155.บ้านโคกกุงดอนกอก id school : 24520
 156.บ้านโคกนาคำ id school : 24510
 157.บ้านโคกสมบูรณ์ id school : 24300
 158.บ้านโคกสี id school : 24617
 159.บ้านโคกหนองบัว id school : 24427
 160.บ้านโคกใหญ่ id school : 24419
 161.บ้านโจด id school : 24546
 162.บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ id school : 24579
 163.บ้านโนนปลาเข็ง id school : 24497
 164.บ้านโนนยาง id school : 24525
 165.บ้านโนนลาด id school : 24365
 166.บ้านโนนสวรรค์ id school : 24558
 167.บ้านโนนสว่าง id school : 24556
 168.บ้านโนนแก้ว ยุบแล้ว DELETE id school : 24356
 169.บ้านโนนโพธิ์ id school : 24378
 170.บ้านโนนใหญ่ id school : 24417
 171.บ้านโนนไชยศรี id school : 24293
 172.บ้านโป่งประชาพัฒน์ id school : 24625
 173.บ้านโพธิ์งาม id school : 24592
 174.บ้านโพธิ์ชัน id school : 24536
 175.บ้านโพธิ์ตาก id school : 24538
 176.บ้านโพธิ์ศรี id school : 24430
 177.บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว id school : 24327
 178.บ้านโพนงามหนองน้ำกิน id school : 24508
 179.บ้านโพนทอง id school : 24315
 180.บ้านโพนเฒ่า id school : 24447
 181.บ้านโสกเตย id school : 24593
 182.บึงอุดมบึงคำ id school : 24264
 183.ป่าไม้อุทิศ 11 id school : 24482
 184.พนาลัยวิทยาเสริม id school : 24350
 185.วังหลวง id school : 24590
 186.วังใหญ่หนองผักแว่น id school : 24452
 187.ศรีสวัสดิ์ id school : 24511
 188.สะอาดเจริญใหม่สามัคคี id school : 24271
 189.สามพานประชาสรรค์ id school : 24457
 190.สีดากระพี้ประชาสรรค์ id school : 24382
 191.หนองคำวิทยา id school : 24493
 192.หนองจอกวิทยา id school : 24600
 193.หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ id school : 24512
 194.หนองหลวงประชาบำรุง id school : 24597
 195.หนองแวงบึงงาม id school : 24484
 196.หนองโนราษฎร์บำรุง id school : 24504
 197.หนองไฮภูเขาทอง id school : 24495
 198.อนุบาลเมืองหนองพอก id school : 24502
 199.อนุบาลเมืองเมยวดี id school : 24630
 200.อนุบาลเมืองเสลภูมิ id school : 24514
 201.อนุบาลโพนทอง id school : 24347
 202.อัคคะวิทยา id school : 24444
 203.เมืองหนองพอก ยุบแล้ว DELETE id school : 30959
 204.เมืองโพธิ์ชัย id school : 24399
 205.เมืองไพรวิทยาคาร id school : 24586
 206.เสลภูมิสามัคคี id school : 24515
 207.เหล่าขุมมันท่าสะอาด id school : 24488
 208.โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ id school : 24402
 209.โคกล่ามวิทยาคาร id school : 24372
 210.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ id school : 24458
 211.โนนเพชรพัฒนา id school : 24357
 212.โรงเรียนบ้านหนองตุ id school : 24577
 213.โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา id school : 24540
 214.ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด id school : 24552
 215.ไตรมิตรวิทยา id school : 24451
 216.ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) id school : 24368

Powered By www.thaieducation.net