สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน id school : 23343
 2.ชุมชนบ้านดงเค็ง id school : 23417
 3.ชุมชนบ้านมะค่า id school : 23372
 4.ชุมชนบ้านลาด(เมือง) id school : 23381
 5.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม id school : 23292
 6.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ id school : 23254
 7.ชุมชนบ้านหมากค่า id school : 23318
 8.ชุมชนมิตรภาพ id school : 23323
 9.บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ id school : 23382
 10.บ้านกุดซุย id school : 23293
 11.บ้านกุดแคน id school : 23305
 12.บ้านขอนแก่นตะคุ id school : 23328
 13.บ้านขามเฒ่า id school : 23338
 14.บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว id school : 23348
 15.บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา id school : 23336
 16.บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี id school : 23350
 17.บ้านขี้เหล็กยานาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30885
 18.บ้านคอกม้า id school : 23358
 19.บ้านคันธาร์ id school : 23354
 20.บ้านจำนัก id school : 23310
 21.บ้านซองแมว id school : 23440
 22.บ้านดงน้อย id school : 23301
 23.บ้านดงมัน id school : 23444
 24.บ้านดงเค็งดอนหัน id school : 23285
 25.บ้านดอนก่อ id school : 23424
 26.บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม id school : 23327
 27.บ้านดอนงัว id school : 23389
 28.บ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) id school : 23266
 29.บ้านดอนดู่(เมือง) id school : 23353
 30.บ้านดอนตูมดอนโด id school : 23256
 31.บ้านดอนนาห้วยซัน id school : 23346
 32.บ้านดอนบม id school : 23438
 33.บ้านดอนพยอม id school : 23396
 34.บ้านดอนหน่อง id school : 23342
 35.บ้านดอนหว่านหัวหนอง id school : 23273
 36.บ้านตำแยหนองคู id school : 23367
 37.บ้านติ้วสันติสุข id school : 23262
 38.บ้านทัน id school : 23370
 39.บ้านท่าขอนยาง id school : 23362
 40.บ้านท่าตูมดอนเรือ id school : 23278
 41.บ้านท่าปะทายโนนตูม id school : 23252
 42.บ้านท่าสองคอน id school : 23284
 43.บ้านนาดีศรีสุข id school : 23379
 44.บ้านนานกเขียน id school : 23304
 45.บ้านนาสีนวน id school : 23364
 46.บ้านนาแพงดอนไฮ id school : 23311
 47.บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ id school : 23377
 48.บ้านน้ำใสม่วงวิทยา id school : 23334
 49.บ้านบกพร้าว id school : 23421
 50.บ้านบรบือ id school : 23407
 51.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ id school : 23283
 52.บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) id school : 23413
 53.บ้านบัวมาศ id school : 23418
 54.บ้านบุ่งคล้าท่างาม id school : 23298
 55.บ้านปอแดง id school : 23341
 56.บ้านป่ากุงหนานาเจริญ id school : 23393
 57.บ้านป่าข่างโนนลาน id school : 23324
 58.บ้านฝายป่าบัว id school : 23434
 59.บ้านพงโพด id school : 23446
 60.บ้านภูดิน id school : 23271
 61.บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง id school : 23442
 62.บ้านม่วงโพธิ์ศรี id school : 23297
 63.บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) id school : 23344
 64.บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) id school : 23420
 65.บ้านยางสามัคคี id school : 23339
 66.บ้านร่วมใจ 1 id school : 23299
 67.บ้านลิ้นฟ้า id school : 23335
 68.บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา id school : 23340
 69.บ้านวังปลาโด id school : 23429
 70.บ้านวังแสง id school : 23329
 71.บ้านวังไผ่ป่าจั่น id school : 23296
 72.บ้านวังไฮวังทอง id school : 23427
 73.บ้านศาลา id school : 23394
 74.บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว id school : 23265
 75.บ้านสมศรี id school : 23267
 76.บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง id school : 23356
 77.บ้านส้มโฮง id school : 23352
 78.บ้านสองห้องฮ่องน้อย id school : 23383
 79.บ้านหนองกุงเต่า id school : 23282
 80.บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี id school : 23345
 81.บ้านหนองขามแสบง id school : 23388
 82.บ้านหนองข่าหนองคูโปโล id school : 23279
 83.บ้านหนองขุ่น id school : 23325
 84.บ้านหนองค้อสวนอ้อย id school : 23288
 85.บ้านหนองคู id school : 23307
 86.บ้านหนองคูขาด id school : 23433
 87.บ้านหนองคูณน้ำจั้น id school : 23290
 88.บ้านหนองจิก id school : 23437
 89.บ้านหนองตื่น id school : 23263
 90.บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง id school : 23392
 91.บ้านหนองบัว id school : 23326
 92.บ้านหนองบัวโนนมี้ id school : 23289
 93.บ้านหนองบัวโนนสว่าง id school : 23401
 94.บ้านหนองปลิง id school : 23309
 95.บ้านหนองสิม id school : 23447
 96.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 23416
 97.บ้านหนองหล่ม id school : 23274
 98.บ้านหนองหวาย id school : 23295
 99.บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก id school : 23378
 100.บ้านหนองหว้าโนนทอง id school : 23414
 101.บ้านหนองหิน id school : 23272
 102.บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี id school : 23365
 103.บ้านหนองเขื่อนช้าง id school : 23286
 104.บ้านหนองเจริญ id school : 23316
 105.บ้านหนองแก id school : 23439
 106.บ้านหนองแวง id school : 23300
 107.บ้านหนองแวง-หนองตุ id school : 23419
 108.บ้านหนองโก id school : 23432
 109.บ้านหนองโจดสวนมอน id school : 23268
 110.บ้านหนองโดนหอกลอง id school : 23445
 111.บ้านหนองโดนอ้อยช้าง id school : 23280
 112.บ้านหนองโนอีดำ id school : 23306
 113.บ้านหนองโพด id school : 23302
 114.บ้านหนองใหญ่ id school : 23258
 115.บ้านหมี่เหล่าน้อย id school : 23264
 116.บ้านห้วยทราย id school : 23400
 117.บ้านหันเชียงเหียน id school : 23260
 118.บ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) id school : 23363
 119.บ้านหัวขัว(บรบือ) id school : 23399
 120.บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี id school : 23317
 121.บ้านหัวช้างหนองแสง id school : 23269
 122.บ้านหัวนา id school : 23441
 123.บ้านหัวหนอง id school : 23398
 124.บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) id school : 23423
 125.บ้านหินลาด id school : 23287
 126.บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น id school : 23380
 127.บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) id school : 23281
 128.บ้านฮ่องไผ่ id school : 23387
 129.บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด id school : 23303
 130.บ้านเก่าใหม่ id school : 23415
 131.บ้านเกิ้ง id school : 23251
 132.บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) id school : 23259
 133.บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี id school : 23366
 134.บ้านเขวาใหญ่ id school : 23347
 135.บ้านเชือกคุยเพ็ก id school : 23349
 136.บ้านเปลือยน้ำสามัคคี id school : 23375
 137.บ้านเปลือยหนองตูบ id school : 23430
 138.บ้านเม่นใหญ่ id school : 23257
 139.บ้านเลิงบ่อ id school : 23294
 140.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย id school : 23322
 141.บ้านเหล่า id school : 23359
 142.บ้านเหล่าจั่นนาภู id school : 23315
 143.บ้านเหล่าตามาอุดมชัย id school : 23390
 144.บ้านเหล่าผักหวาน id school : 23406
 145.บ้านเหล่ายาว id school : 23384
 146.บ้านเหล่าหนาด id school : 23275
 147.บ้านเหล่าโง้ง id school : 23412
 148.บ้านเอียด id school : 23261
 149.บ้านแก่นเท่า id school : 23404
 150.บ้านแดง id school : 23422
 151.บ้านแสนสุข id school : 23368
 152.บ้านโขงกุดหวาย id school : 23253
 153.บ้านโขงใหญ่ id school : 23376
 154.บ้านโคกกลาง(บรบือ) id school : 23431
 155.บ้านโคกกลาง(แกดำ) id school : 23330
 156.บ้านโคกกลางบ่อหลุบ id school : 23403
 157.บ้านโคกก่อ id school : 23270
 158.บ้านโคกกุง id school : 23391
 159.บ้านโคกบัวค้อ id school : 23291
 160.บ้านโคกล่าม id school : 23411
 161.บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ id school : 23312
 162.บ้านโคกลิ่น id school : 23321
 163.บ้านโคกศรี id school : 23308
 164.บ้านโคกไร่ id school : 23333
 165.บ้านโดท่างาม id school : 23313
 166.บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า id school : 23374
 167.บ้านโนนทอง id school : 23428
 168.บ้านโนนทองโนนสะอาด id school : 23395
 169.บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า id school : 23443
 170.บ้านโนนราษีฝางวิทยา id school : 23405
 171.บ้านโนนศรีภิบาล id school : 23320
 172.บ้านโนนสวรรค์ id school : 23402
 173.บ้านโนนสำราญ id school : 23426
 174.บ้านโนนเกษตร id school : 23425
 175.บ้านโนนแดงมะขามหวาน id school : 23397
 176.บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด id school : 23369
 177.บ้านโพธิ์เงิน id school : 23351
 178.บ้านโพนงาม id school : 23355
 179.บ้านโพนละออม id school : 23332
 180.บ้านโพนสวาง id school : 23331
 181.บ้านโสกภารา id school : 23435
 182.บ้านโสกแดง id school : 23319
 183.บ้านใคร่นุ่น id school : 23361
 184.บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง id school : 23371
 185.บ้านไผ่น้ำเที่ยง id school : 23373
 186.บ้านไพรวัลย์ปอแดง id school : 23436
 187.บ้านไส้จ่อ id school : 23337
 188.วัดนาดีวราราม id school : 23410
 189.วันครู 2502 id school : 23255
 190.หลักเมืองมหาสารคาม id school : 23276
 191.อนุบาลกันทรวิชัย id school : 23357
 192.อนุบาลบรบือ id school : 23408
 193.อนุบาลมหาสารคาม id school : 23277
 194.อนุบาลแกดำ id school : 23314
 195.โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ id school : 23360
 196.โรงเรียนบ้านเป้า id school : 23385
 197.โรงเรียนบ้านแดงน้อย id school : 23386

Powered By www.thaieducation.net