สพป.เลย เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านทรายขาว id school : 11149
 2.ชุมชนบ้านผานกเค้า id school : 11191
 3.ชุมชนบ้านหนองคัน id school : 11275
 4.ชุมชนวังสะพุง id school : 11171
 5.ชุมชนหนองหิน id school : 11218
 6.บ้านกกซ้อ id school : 11153
 7.บ้านกกบก id school : 11178
 8.บ้านกกเกลี้ยง id school : 11169
 9.บ้านกุดลันน้อยคีรี id school : 11146
 10.บ้านกุดแก id school : 11164
 11.บ้านกุดโง้งวังเดื่อ id school : 11158
 12.บ้านขอนยาง id school : 11141
 13.บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ id school : 11138
 14.บ้านซำกกค้อ id school : 11337
 15.บ้านซำนกจิบ id school : 11148
 16.บ้านซำบ่าง id school : 11240
 17.บ้านซำบุ่น id school : 11358
 18.บ้านซำพร้าว id school : 11346
 19.บ้านซำม่วง id school : 11370
 20.บ้านซำไคร้ id school : 11339
 21.บ้านซำไฮ id school : 11198
 22.บ้านดงน้อย id school : 11356
 23.บ้านดงน้อยโคกหนองแก id school : 11176
 24.บ้านตาดข่า id school : 11212
 25.บ้านทรัพย์เจริญ id school : 11314
 26.บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย id school : 11331
 27.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 11206
 28.บ้านนาซำแซง id school : 11135
 29.บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 id school : 11188
 30.บ้านนาดินดำ id school : 11247
 31.บ้านนาตาดสมสะอาด id school : 11326
 32.บ้านนาน้อยแสนสุข id school : 11230
 33.บ้านนาฝายนาโพธิ์ id school : 11262
 34.บ้านนามูลตุ่น id school : 11279
 35.บ้านนายาง id school : 11209
 36.บ้านนาล้อม id school : 11334
 37.บ้านนาวัว id school : 11150
 38.บ้านนาหลวงยางเดี่ยว id school : 11137
 39.บ้านนาอ่างคำ id school : 11361
 40.บ้านนาอีเลิศ id school : 11170
 41.บ้านนาอุดม id school : 11368
 42.บ้านนาเหมือดแอ่ id school : 11330
 43.บ้านนาแก id school : 11168
 44.บ้านนาแปน id school : 11223
 45.บ้านนาโก id school : 11226
 46.บ้านน้ำค้อ id school : 11156
 47.บ้านน้ำจันทร์ id school : 11179
 48.บ้านน้ำทบ id school : 11139
 49.บ้านน้ำอ้อมเล้า id school : 11173
 50.บ้านบึงสวรรค์ id school : 11187
 51.บ้านบุ่งค้อ id school : 11152
 52.บ้านบุ่งตาข่าย id school : 11157
 53.บ้านปวนพุ id school : 11199
 54.บ้านปากปวน id school : 11159
 55.บ้านป่าบง id school : 11142
 56.บ้านผาขาว id school : 11353
 57.บ้านผาฆ้อง id school : 11242
 58.บ้านผาน้อย id school : 11161
 59.บ้านผาสะนา id school : 11366
 60.บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) id school : 11364
 61.บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) id school : 11197
 62.บ้านผาหวาย id school : 11202
 63.บ้านพวยเด้งสันติสุข id school : 11322
 64.บ้านพองหนีบ id school : 11233
 65.บ้านภูทองลานมันหลัก 160 id school : 11217
 66.บ้านร่องป่าไผ่ id school : 11211
 67.บ้านลาด id school : 11145
 68.บ้านวังกกเดื่อ id school : 11190
 69.บ้านวังม่วง id school : 11386
 70.บ้านวังยาง id school : 11237
 71.บ้านวังลานวังทอง id school : 11195
 72.บ้านวังสะพุง id school : 11172
 73.บ้านวังเลาหัวฝาย id school : 11390
 74.บ้านวังแท่น id school : 11160
 75.บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ id school : 11183
 76.บ้านศรีรักษา id school : 11194
 77.บ้านศรีวิไลท่าสวนยา id school : 11338
 78.บ้านศรีอุบลพัฒนา id school : 11186
 79.บ้านสงป่าเปลือย id school : 11204
 80.บ้านสวนปอ id school : 11250
 81.บ้านสวนห้อมผางาม id school : 11203
 82.บ้านหนองขาม id school : 11162
 83.บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน id school : 11182
 84.บ้านหนองตานา id school : 11324
 85.บ้านหนองตูม id school : 11372
 86.บ้านหนองตูมท่ายาง id school : 11207
 87.บ้านหนองนอ id school : 11184
 88.บ้านหนองบัว id school : 11253
 89.บ้านหนองปาดฟาน id school : 11185
 90.บ้านหนองหมากแก้ว id school : 11201
 91.บ้านหนองอีเก้ง id school : 11259
 92.บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) id school : 11257
 93.บ้านหนองแต้หนองโก id school : 11327
 94.บ้านหนองใหญ่ id school : 11377
 95.บ้านหมากแข้งกกกอก id school : 11181
 96.บ้านห้วยกาบเปลือย id school : 11341
 97.บ้านห้วยคะมะ id school : 11210
 98.บ้านห้วยทรายคำ id school : 11174
 99.บ้านห้วยป่าน id school : 11371
 100.บ้านห้วยผุก id school : 11136
 101.บ้านห้วยยาง id school : 11343
 102.บ้านห้วยส้ม id school : 11244
 103.บ้านห้วยส้มใต้ id school : 11192
 104.บ้านห้วยสีเสียด id school : 11282
 105.บ้านห้วยหมาก id school : 11196
 106.บ้านห้วยเดื่อน้อย id school : 11216
 107.บ้านห้วยเดื่อเหนือ id school : 11342
 108.บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง id school : 11220
 109.บ้านห้วยเป้าเหนือ id school : 11215
 110.บ้านห้วยไคร้ id school : 11336
 111.บ้านห้วยไผ่ id school : 11238
 112.บ้านห้วยไผ่เหนือ id school : 11214
 113.บ้านห้วยไผ่ใต้ id school : 11219
 114.บ้านหัวขัว id school : 11329
 115.บ้านหัวฝาย id school : 11349
 116.บ้านหินเกิ้ง id school : 11144
 117.บ้านอีเลิศ id school : 11235
 118.บ้านอุ่ม id school : 11276
 119.บ้านเพิ่ม id school : 11347
 120.บ้านเลยวังไสย์ id school : 11272
 121.บ้านเล้า id school : 11177
 122.บ้านเหมืองแบ่ง id school : 11189
 123.บ้านเหล่าใหญ่ id school : 11200
 124.บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ id school : 11154
 125.บ้านเอราวัณ id school : 11378
 126.บ้านแก่งศรีภูมิ id school : 11245
 127.บ้านแก่งหินกกสะทอน id school : 11140
 128.บ้านแสนสุข id school : 11351
 129.บ้านโคกขมิ้น id school : 11143
 130.บ้านโคกผักหวาน id school : 11348
 131.บ้านโคกมน id school : 11167
 132.บ้านโคกศรีเจริญ id school : 11269
 133.บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม id school : 11147
 134.บ้านโคกแฝก id school : 11163
 135.บ้านโนน id school : 11165
 136.บ้านโนนกกข่า id school : 11335
 137.บ้านโนนกกจาน id school : 11166
 138.บ้านโนนปอแดง id school : 11333
 139.บ้านโนนป่าซาง id school : 11340
 140.บ้านโนนภูทอง id school : 11332
 141.บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ id school : 11328
 142.บ้านโนนสวรรค์ id school : 11375
 143.บ้านโนนสว่าง id school : 11175
 144.บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา id school : 11344
 145.บ้านโป่งศรีโทน id school : 11388
 146.บ้านโพนทอง id school : 11155
 147.บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 id school : 11213
 148.บ้านไร่ศรีอุบล id school : 11221
 149.บ้านไร่สุขสันต์ id school : 11266
 150.ผานาง-ผาเกิ้ง id school : 11380
 151.วังน้ำพุ id school : 11317
 152.อนุบาลชุมชนภูกระดึง id school : 30526
 153.เจียรวนนท์อุทิศ 3 id school : 11345
 154.เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) id school : 11180
 155.เลยตาดโนนพัฒนา id school : 11273
 156.โคกสง่า id school : 11383
 157.ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) id school : 11208

Powered By www.thaieducation.net