สพป.เลย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน id school : 11088
 2.ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร id school : 10769
 3.ชุมชนบ้านท่าสะอาด id school : 10780
 4.ชุมชนบ้านนาด้วง id school : 10781
 5.ชุมชนบ้านนาบอน id school : 10805
 6.ชุมชนบ้านนาอ้อ id school : 10755
 7.ชุมชนบ้านปากชม id school : 11091
 8.ชุมชนบ้านปากห้วย id school : 11127
 9.ชุมชนบ้านอาฮี id school : 11134
 10.ชุมชนบ้านเชียงกลม id school : 11073
 11.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร id school : 10787
 12.บ้านกกชุมแสง id school : 10752
 13.บ้านกกดู่ id school : 10729
 14.บ้านกกทอง id school : 10732
 15.บ้านกลาง id school : 10828
 16.บ้านกอไร่ใหญ่ id school : 10777
 17.บ้านก้างปลา id school : 10736
 18.บ้านกำพี้ id school : 10728
 19.บ้านขอนแก่น id school : 11128
 20.บ้านขอนแก่นหนองบอน id school : 10749
 21.บ้านคกงิ้ว id school : 10825
 22.บ้านคกมาด id school : 10795
 23.บ้านคกเลา id school : 10818
 24.บ้านคกเว้า id school : 11108
 25.บ้านคกไผ่ id school : 11096
 26.บ้านคอนสา id school : 11082
 27.บ้านชมน้อย id school : 11071
 28.บ้านตาดซ้อ id school : 10789
 29.บ้านติ้วน้อย id school : 10750
 30.บ้านตูบโกบ id school : 10726
 31.บ้านท่าข้าม ยุบแล้ว DELETE id school : 10737
 32.บ้านท่าดีหมี id school : 10830
 33.บ้านท่าบม id school : 10790
 34.บ้านท่าบุ่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 30934
 35.บ้านท่ามะนาว id school : 10756
 36.บ้านท่าลี่ id school : 11117
 37.บ้านท่าสวรรค์ id school : 10778
 38.บ้านท่าเปิบ ยุบแล้ว DELETE id school : 10723
 39.บ้านธาตุวิทยา id school : 10801
 40.บ้านนากระเซ็ง id school : 11133
 41.บ้านนาค้อ id school : 11094
 42.บ้านนาซ่าว id school : 10809
 43.บ้านนาดอกคำ id school : 10783
 44.บ้านนาดินดำ id school : 10743
 45.บ้านนาป่าหนาด id school : 10788
 46.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 id school : 10792
 47.บ้านนาเบน id school : 10791
 48.บ้านนาแขม id school : 10741
 49.บ้านนาโคก id school : 10770
 50.บ้านนาโป่ง id school : 10748
 51.บ้านนาโม้ id school : 11107
 52.บ้านน้ำกระโทม id school : 11116
 53.บ้านน้ำคิว id school : 10775
 54.บ้านน้ำพร id school : 10823
 55.บ้านน้ำภู id school : 10768
 56.บ้านน้ำมี id school : 11123
 57.บ้านน้ำสวยภักดี id school : 10779
 58.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก id school : 10784
 59.บ้านน้ำแคม id school : 11119
 60.บ้านบวกอ่าง id school : 11112
 61.บ้านบุฮม id school : 10816
 62.บ้านปากปัด id school : 11102
 63.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง id school : 11106
 64.บ้านปากยาง id school : 11120
 65.บ้านปากหมาก id school : 10771
 66.บ้านปากเนียม id school : 11101
 67.บ้านป่าข้าวหลาม id school : 10753
 68.บ้านปางคอม id school : 11076
 69.บ้านผากลางดง ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านสงเปือย ยุบแล้ว DELETE id school : 10799
 70.บ้านผาพอด id school : 10804
 71.บ้านผาแบ่น id school : 10810
 72.บ้านภูสวรรค์ id school : 10776
 73.บ้านยาง id school : 11114
 74.บ้านร่องไผ่ id school : 11111
 75.บ้านลาดค้อ ยุบแล้ว DELETE id school : 10727
 76.บ้านวังขาม id school : 11115
 77.บ้านวังผา id school : 11098
 78.บ้านวังยาว id school : 10742
 79.บ้านวังแคน id school : 10761
 80.บ้านวังโป่งท่าวังแคน id school : 10772
 81.บ้านสงาว id school : 11100
 82.บ้านสงเปือย id school : 10798
 83.บ้านสวนกล้วย id school : 10731
 84.บ้านสะอาดลายเหนือ id school : 10763
 85.บ้านส้าน id school : 10767
 86.บ้านสูบ id school : 10760
 87.บ้านหนองดอกบัว id school : 10762
 88.บ้านหนองนาทราย ยุบแล้ว DELETE id school : 10746
 89.บ้านหนองบง id school : 11124
 90.บ้านหนองปกติ id school : 11131
 91.บ้านหนองผำ id school : 10747
 92.บ้านหนองผือ id school : 11129
 93.บ้านหนองหญ้าไซ id school : 10744
 94.บ้านห้วยกระทิง id school : 10733
 95.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม id school : 11109
 96.บ้านห้วยด้าย id school : 11118
 97.บ้านห้วยตาด id school : 10786
 98.บ้านห้วยทราย id school : 10739
 99.บ้านห้วยนา id school : 11084
 100.บ้านห้วยบ่อซืน id school : 11097
 101.บ้านห้วยผักกูด id school : 11086
 102.บ้านห้วยพอด id school : 10803
 103.บ้านห้วยพิชัย id school : 11103
 104.บ้านห้วยม่วง id school : 10745
 105.บ้านห้วยลวงไซ id school : 10765
 106.บ้านห้วยสีเสียด id school : 10766
 107.บ้านห้วยหวาย id school : 10730
 108.บ้านห้วยหินขาว id school : 11104
 109.บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ id school : 10802
 110.บ้านห้วยอาลัย id school : 11031
 111.บ้านห้วยเดื่อ id school : 11122
 112.บ้านห้วยเหล็ก id school : 10725
 113.บ้านห้วยโตก id school : 10751
 114.บ้านห้วยไค้ id school : 11113
 115.บ้านหัวฝาย id school : 10738
 116.บ้านหาดคัมภีร์ id school : 11105
 117.บ้านหาดทรายขาวผามุม id school : 10839
 118.บ้านหาดเบี้ย id school : 11095
 119.บ้านหินตั้ง id school : 10793
 120.บ้านอุมุง id school : 10814
 121.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" id school : 10797
 122.บ้านเพียซำพุวิทยา id school : 10759
 123.บ้านเมี่ยง id school : 11126
 124.บ้านเลิง id school : 11099
 125.บ้านเสี้ยว id school : 10774
 126.บ้านแก่งปลาปก id school : 11029
 127.บ้านแก่งม่วง ยุบแล้ว DELETE id school : 30968
 128.บ้านแก่งมี้ id school : 10808
 129.บ้านแก้วเมธี id school : 10782
 130.บ้านแสนสำราญ id school : 10794
 131.บ้านแหล่งควาย id school : 10757
 132.บ้านโคกใหญ่ id school : 11110
 133.บ้านโป่ง id school : 10740
 134.บ้านโพน(อ.เชียงคาน) id school : 10806
 135.บ้านโพน(อ.เมืองเลย) ยุบแล้ว DELETE id school : 10754
 136.บ้านโพนทอง id school : 11079
 137.บ้านโพนป่าแดง id school : 10773
 138.บ้านโพนสว่างวังเย็น id school : 10785
 139.บ้านใหม่ id school : 10807
 140.บ้านไผ่โทน id school : 10724
 141.บ้านไร่ทาม id school : 10758
 142.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา id school : 10832
 143.มโนบุเรศรบำรุงการ id school : 10764
 144.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ id school : 11072
 145.ห้วยซวกคกเลาใต้ id school : 10812
 146.อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) id school : 10796
 147.อนุบาลเลย id school : 10735
 148.เพียงหลวง 18 id school : 10820
 149.เมืองเลย id school : 10734
 150.ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) id school : 10800

Powered By www.thaieducation.net