สพป.อุดรธานี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.คำกุงประชานุกูล id school : 22838
 2.คำค้อพิทยศึกษา id school : 22844
 3.คำบอนประชาสรรค์ id school : 22940
 4.คำเมยวิทยาคม id school : 22836
 5.คำไฮพิทยาคม id school : 22883
 6.ชุมชนจำปี id school : 22799
 7.ชุมชนทมป่าข่า id school : 22775
 8.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว id school : 22783
 9.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม id school : 22740
 10.ดงง่ามนางาม id school : 22851
 11.ดานใหญ่พิทยาคาร id school : 22878
 12.ทับกุงประชานุกูล id school : 22923
 13.บะยาวพัฒนาศึกษา id school : 22859
 14.บ้านกงพาน id school : 22736
 15.บ้านกระเบื้องโนนทิง id school : 22787
 16.บ้านกอก id school : 22827
 17.บ้านกุดขนวน id school : 22785
 18.บ้านกุดจิก id school : 22762
 19.บ้านกุดนาค้อ id school : 22804
 20.บ้านกุดยาง id school : 22716
 21.บ้านค้อน้อย id school : 22777
 22.บ้านคำจวง id school : 22877
 23.บ้านคำดอกไม้ id school : 22811
 24.บ้านคำน้อย id school : 22875
 25.บ้านคำบอน id school : 22842
 26.บ้านคำม่วง id school : 22830
 27.บ้านคำยาง id school : 22870
 28.บ้านคำเจริญ id school : 22738
 29.บ้านคำเต้าแก้วหินลาด id school : 22769
 30.บ้านคำโคกสูง id school : 22907
 31.บ้านคำไผ่ id school : 22746
 32.บ้านดงกลาง id school : 22873
 33.บ้านดงน้อย id school : 22726
 34.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) id school : 22676
 35.บ้านดงเรือง id school : 22733
 36.บ้านดงแคน ยุบแล้ว DELETE id school : 22739
 37.บ้านดอนสวรรค์ id school : 22709
 38.บ้านดอนเงิน id school : 22698
 39.บ้านดอนแก้ว id school : 22681
 40.บ้านดูนเลา id school : 22802
 41.บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ id school : 22805
 42.บ้านตาดโตนไร่เดชา id school : 22771
 43.บ้านตูม id school : 22707
 44.บ้านทมนางาม id school : 22776
 45.บ้านทองอินทร์สวนมอญ id school : 22758
 46.บ้านทับไฮ id school : 22930
 47.บ้านท่าม่วงเวียงคํา id school : 22751
 48.บ้านท่ายม id school : 22933
 49.บ้านท่าลาด id school : 22853
 50.บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง id school : 22855
 51.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา id school : 22710
 52.บ้านท่าสัง id school : 22759
 53.บ้านท่าหนองเทา id school : 22750
 54.บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) id school : 22677
 55.บ้านท่าแร่ id school : 22712
 56.บ้านนกขะบา id school : 22690
 57.บ้านนาดีสร้างบง id school : 22730
 58.บ้านนาดีโคกกลาง id school : 22926
 59.บ้านนาตาดนาโปร่ง id school : 22862
 60.บ้านนานกชุมนาชุมพร id school : 22866
 61.บ้านนาฝาย id school : 22927
 62.บ้านนาม่วง id school : 22946
 63.บ้านนายูง id school : 22807
 64.บ้านนาเพ็ญ id school : 22714
 65.บ้านนาเหล่า id school : 22795
 66.บ้านนาแก id school : 22857
 67.บ้านนาแบก id school : 22749
 68.บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก id school : 22959
 69.บ้านบะยาว id school : 22789
 70.บ้านบุ่งหมากลาน id school : 22720
 71.บ้านปอ id school : 22675
 72.บ้านปะโค id school : 22719
 73.บ้านป่าหวาย id school : 22806
 74.บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ id school : 22798
 75.บ้านป่าไร่ id school : 22834
 76.บ้านผาทอง id school : 22881
 77.บ้านผือ id school : 22742
 78.บ้านพันดอน id school : 22737
 79.บ้านม่วงดง id school : 22773
 80.บ้านม่วงเฒ่า id school : 22780
 81.บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย id school : 22697
 82.บ้านวังทอง id school : 22885
 83.บ้านวาปี id school : 22741
 84.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ id school : 22756
 85.บ้านสมดี id school : 22817
 86.บ้านสวนมอนคำ id school : 22744
 87.บ้านสวนหม่อน id school : 22687
 88.บ้านสวรรค์ราษฎร์ id school : 22717
 89.บ้านสะอาดนามูล id school : 22957
 90.บ้านสามขา id school : 22815
 91.บ้านสามเหลี่ยม id school : 22915
 92.บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี id school : 22752
 93.บ้านสี่แจ id school : 22732
 94.บ้านหนองกุง id school : 22794
 95.บ้านหนองกุงทับม้า id school : 22895
 96.บ้านหนองกุงปาว id school : 22809
 97.บ้านหนองท่มคำเจริญ id school : 22847
 98.บ้านหนองนกเขียน id school : 22829
 99.บ้านหนองบัว id school : 22925
 100.บ้านหนองประเสริฐ id school : 22917
 101.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า id school : 22951
 102.บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง id school : 22743
 103.บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน id school : 22723
 104.บ้านหนองหญ้าไซ id school : 22911
 105.บ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) id school : 22919
 106.บ้านหนองหว้า(หนองแสง) id school : 22763
 107.บ้านหนองแดง id school : 22753
 108.บ้านหนองแวง id school : 22764
 109.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว id school : 22955
 110.บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก id school : 22729
 111.บ้านหนองแสง id school : 22942
 112.บ้านหนองแสงแสงแก้ว id school : 22770
 113.บ้านหนองโก id school : 22788
 114.บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง id school : 22685
 115.บ้านห้วยกองสี id school : 22700
 116.บ้านห้วยบงดงมะไฟ id school : 22765
 117.บ้านห้วยผึ้ง id school : 22813
 118.บ้านห้วยวังปลา id school : 22820
 119.บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) id school : 22956
 120.บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง id school : 22766
 121.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ id school : 22722
 122.บ้านหัวฝาย id school : 22779
 123.บ้านหาดสถาพร id school : 22774
 124.บ้านหินฮาวโนนงาม id school : 22748
 125.บ้านหินเหลิ่ง id school : 22747
 126.บ้านอุ่มจาน id school : 22960
 127.บ้านเกิ้งน้อย id school : 22727
 128.บ้านเชียงกรม id school : 22952
 129.บ้านเชียงแหว id school : 22682
 130.บ้านเซียบ id school : 22683
 131.บ้านเดียม id school : 22688
 132.บ้านเมืองปัง id school : 22962
 133.บ้านเมืองพรึก id school : 22693
 134.บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ id school : 22757
 135.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ id school : 22792
 136.บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง id school : 22694
 137.บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร id school : 22754
 138.บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม id school : 22695
 139.บ้านเหล่าแชแลหนองแวง id school : 22691
 140.บ้านแสงสว่าง id school : 22935
 141.บ้านโคกกลาง id school : 22840
 142.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ id school : 22768
 143.บ้านโคกก่อง id school : 22832
 144.บ้านโคกน้อย id school : 22801
 145.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี id school : 22767
 146.บ้านโคกล่าม id school : 22786
 147.บ้านโคกศรี id school : 22825
 148.บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา id school : 22755
 149.บ้านโคกศรีห้วยยาง id school : 22928
 150.บ้านโคกสง่า id school : 22772
 151.บ้านโคกสว่าง id school : 22938
 152.บ้านโคกสะอาด id school : 22905
 153.บ้านโคกสีวังแสง id school : 22950
 154.บ้านโคกหนองแวง id school : 22808
 155.บ้านโคกเล้า id school : 22864
 156.บ้านโนนจำปา id school : 22706
 157.บ้านโนนทรายฟอง id school : 22953
 158.บ้านโนนทองคำเจริญ id school : 22796
 159.บ้านโนนม่วง id school : 22803
 160.บ้านโนนมะข่า id school : 22760
 161.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 22958
 162.บ้านโนนสวาง id school : 22897
 163.บ้านโนนสา id school : 22948
 164.บ้านโนนสำราญ id school : 22784
 165.บ้านโนนสิมมา id school : 22701
 166.บ้านโนนสูง id school : 22800
 167.บ้านโนนหนองม่วง id school : 22761
 168.บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง id school : 22782
 169.บ้านโนนอำนวย id school : 22849
 170.บ้านโนนเชียงค้ำ id school : 22921
 171.บ้านโนนเห็นวังชัย id school : 22745
 172.บ้านโนนแสวง id school : 22949
 173.บ้านโปร่ง id school : 22818
 174.บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ id school : 22790
 175.บ้านโพธิ์ศรีสําราญ id school : 22791
 176.บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) id school : 22679
 177.บ้านโพนทอง id school : 22961
 178.บ้านโสกรังโนนสว่าง id school : 22781
 179.บ้านไทยสมพร id school : 22893
 180.ผาสุกประชานุกูล id school : 22872
 181.สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ id school : 22887
 182.สามัคคีวิทยาคาร id school : 22845
 183.หนองไผ่พรเจริญ id school : 22901
 184.ห้วยแสงอรุณวิทยา id school : 22793
 185.หาญใจพิทยาคม id school : 22891
 186.อนุบาลกุมภวาปี id school : 22734
 187.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม id school : 22945
 188.อนุบาลวังสามหมอ id school : 22889
 189.อนุบาลศรีธาตุ id school : 22823
 190.อนุบาลหนองแสง id school : 22913
 191.อนุบาลโนนสะอาด id school : 22778
 192.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ id school : 22909
 193.เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล id school : 22713
 194.โคกสว่างดงง่ามน้อย id school : 22868
 195.โนนจำปาประชาสรรค์ id school : 22797

Powered By www.thaieducation.net