สพป.ขอนแก่น เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กู่สว่างสามัคคี id school : 13264
 2.คำบอนวิทยา id school : 13262
 3.คูคำพิทยาสรรพ์ id school : 13400
 4.ชุมชนกระนวน id school : 13339
 5.ชุมชนดูนสาด id school : 13326
 6.ชุมชนน้ำอ้อม id school : 13329
 7.ชุมชนบ้านบัวใหญ่ id school : 13265
 8.ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด id school : 13349
 9.ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา id school : 13353
 10.ชุมชนหนองกุงวิทยา id school : 13294
 11.ชุมชนหนองกุงใหญ่ id school : 13337
 12.ชุมชนโนนสมบูรณ์ id school : 13389
 13.ทุ่งบ่อวิทยา id school : 13375
 14.นาคำพิทยาสรรพ์ id school : 13312
 15.นามูลวิทยาคม id school : 13327
 16.น้ำพอง id school : 13295
 17.น้ำพองประชานุกูล id school : 13248
 18.บ้านกระนวนซำสูง id school : 13395
 19.บ้านกุดกระหนวน id school : 13311
 20.บ้านกุดกว้าง id school : 4278
 21.บ้านกุดน้ำใส id school : 4280
 22.บ้านกุดพังทุย id school : 13277
 23.บ้านกุดพังเครือ id school : 13246
 24.บ้านกุดเชียงมี id school : 13315
 25.บ้านขามป้อมดงเย็น id school : 13387
 26.บ้านขุนด่าน id school : 13316
 27.บ้านคอกคีแสนตอ id school : 13266
 28.บ้านคำครึ่ง id school : 13360
 29.บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) id school : 13261
 30.บ้านคำนางปุ่ม id school : 13362
 31.บ้านคำบง id school : 13289
 32.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง id school : 13306
 33.บ้านคำป่าก่อ id school : 13392
 34.บ้านคำม่วง id school : 13368
 35.บ้านคำม่วมดงเย็น id school : 13267
 36.บ้านคำมืด id school : 13252
 37.บ้านคำสมบูรณ์ id school : 13383
 38.บ้านคำแก่นคูณ id school : 13281
 39.บ้านคำแคนคำเจริญ id school : 13379
 40.บ้านคำแมด id school : 13396
 41.บ้านคำไฮผักแว่น id school : 13340
 42.บ้านจำปาหัวบึง id school : 4285
 43.บ้านดง ยุบแล้ว DELETE id school : 30901
 44.บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) id school : 13317
 45.บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง id school : 13374
 46.บ้านดงมัน id school : 13290
 47.บ้านดงเย็น id school : 13263
 48.บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ id school : 13369
 49.บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา id school : 13249
 50.บ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น id school : 13314
 51.บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง id school : 13304
 52.บ้านทรายมูล id school : 4315
 53.บ้านท่ากระเสริม id school : 13247
 54.บ้านทางพาดเขาสวนกวาง id school : 13370
 55.บ้านท่ามะเดื่อ id school : 13245
 56.บ้านท่าลาดคำตานา id school : 13359
 57.บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย id school : 13244
 58.บ้านทุ่งบ่อวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30899
 59.บ้านทุ่งโป่ง id school : 13308
 60.บ้านทุ่งโพธิ์ชัย id school : 13390
 61.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 13333
 62.บ้านนาขาม id school : 13278
 63.บ้านนาค้อ id school : 13363
 64.บ้านนาคู id school : 13297
 65.บ้านนาง้อง id school : 13385
 66.บ้านนางิ้วนาโพธิ์ id school : 13388
 67.บ้านนาฝาย id school : 13350
 68.บ้านนาฝายเหนือ id school : 13255
 69.บ้านนาศรีดงเค็ง id school : 13291
 70.บ้านนาอ่างทอง id school : 13371
 71.บ้านนาเรียง id school : 13298
 72.บ้านน้ำสามวัง id school : 13355
 73.บ้านบ่อ id school : 13318
 74.บ้านบ่อใหญ่ id school : 13398
 75.บ้านบะแต้ id school : 13341
 76.บ้านบึงกลาง id school : 13293
 77.บ้านป่าติ้ว id school : 13347
 78.บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง id school : 13364
 79.บ้านผักหนาม id school : 13334
 80.บ้านฝางวิทยา id school : 13331
 81.บ้านพระบาทท่าเรือ id school : 13302
 82.บ้านฟากพอง id school : 4281
 83.บ้านภูคำเบ้า id school : 13303
 84.บ้านม่วงหวาน id school : 13284
 85.บ้านวังชัย id school : 13285
 86.บ้านวังโพน id school : 13335
 87.บ้านศรีสุขสำราญ id school : 13324
 88.บ้านศรีเมืองแอม ยุบแล้ว DELETE id school : 30900
 89.บ้านศาลาดินห้วยเตย id school : 13323
 90.บ้านสระกุด id school : 13279
 91.บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว id school : 13286
 92.บ้านสว่างซำโอง id school : 13408
 93.บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ id school : 13271
 94.บ้านสะอาดหนองเรือ id school : 13292
 95.บ้านสำโรง id school : 13272
 96.บ้านหนองกุงขี้ควง id school : 13258
 97.บ้านหนองกุงดิ่ง id school : 13406
 98.บ้านหนองคู id school : 13376
 99.บ้านหนองซา id school : 13328
 100.บ้านหนองบัวคำมูล id school : 13397
 101.บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป id school : 4282
 102.บ้านหนองผือ id school : 13309
 103.บ้านหนองหว้าสุขใจ id school : 13242
 104.บ้านหนองหารจาง id school : 13253
 105.บ้านหนองอ้อโคกสว่าง id school : 13288
 106.บ้านหนองแต้ id school : 13319
 107.บ้านหนองแวง id school : 13259
 108.บ้านหนองแวงคูป่าชาติ id school : 13332
 109.บ้านหนองแวงเป่ง id school : 13330
 110.บ้านหนองแสง id school : 13243
 111.บ้านหนองแสงน้อย id school : 13325
 112.บ้านหนองโก id school : 13343
 113.บ้านหนองโอง id school : 13338
 114.บ้านหม้อ id school : 13399
 115.บ้านหลุบเลา id school : 13407
 116.บ้านห้วยทรายศึกษา id school : 13320
 117.บ้านห้วยยาง id school : 13356
 118.บ้านห้วยยางสะอาด id school : 13382
 119.บ้านห้วยหินลาด id school : 13280
 120.บ้านห้วยเชือก id school : 13344
 121.บ้านห้วยเตย id school : 13405
 122.บ้านห้วยเสือเต้น id school : 13254
 123.บ้านห้วยไผ่หนองโน id school : 13250
 124.บ้านหัวดง id school : 13274
 125.บ้านหัวนาคำ id school : 13361
 126.บ้านหัวบึง id school : 13276
 127.บ้านหัวฝายประชานุกูล id school : 13393
 128.บ้านหินลาด id school : 13275
 129.บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ id school : 13257
 130.บ้านเวียงแก้ว id school : 13336
 131.บ้านเสียวโคกกลาง id school : 13287
 132.บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล id school : 13273
 133.บ้านแสงสว่าง id school : 13384
 134.บ้านแห้ว id school : 13404
 135.บ้านโคกกลาง id school : 13346
 136.บ้านโคกกลางนาล้อม id school : 13394
 137.บ้านโคกกลางวิทยา id school : 13357
 138.บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ id school : 13321
 139.บ้านโคกสง่านางาม id school : 4284
 140.บ้านโคกสว่าง id school : 13307
 141.บ้านโคกสูงสะอาด id school : 13380
 142.บ้านโคกใหญ่ id school : 13260
 143.บ้านโคกใหม่นายม id school : 13401
 144.บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ id school : 13402
 145.บ้านโนน id school : 13403
 146.บ้านโนนจิก id school : 13300
 147.บ้านโนนทองห้วยบาก id school : 13373
 148.บ้านโนนน้ำผึ้ง id school : 13378
 149.บ้านโนนพยอม id school : 13282
 150.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ id school : 13283
 151.บ้านโนนศิลาราศรี id school : 13322
 152.บ้านโนนสง่า id school : 13372
 153.บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ id school : 13386
 154.บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า id school : 13301
 155.บ้านโนนสว่างหนองตะนา id school : 13367
 156.บ้านโนนสังป่ารัง id school : 13351
 157.บ้านโนนหัวช้าง id school : 13391
 158.บ้านโนนหัวช้าง id school : 13268
 159.บ้านโนนเชือก id school : 13270
 160.บ้านโนนแดงโคกเล้า id school : 13256
 161.บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข id school : 13352
 162.บ้านโสกแสง id school : 13296
 163.ป่าเปือยเทพอำนวย ยุบแล้ว DELETE id school : 30952
 164.พระธาตุขามแก่น id school : 13269
 165.ศรีสมบูรณ์วิทยา id school : 13342
 166.ศรีเมืองแอม id school : 13377
 167.ศิลาโป่งคำ id school : 13354
 168.สองห้องประชาบำรุง id school : 13365
 169.หนองขามพิทยาคม id school : 13313
 170.หนองแวงเรือประชาศึกษา id school : 13381
 171.หนองโนวิทยาคาร id school : 13348
 172.ห้วยยางวิทยาสรรพ์ id school : 13310
 173.อนุบาลอุบลรัตน์ id school : 13299
 174.อนุบาลเขาสวนกวาง id school : 13366
 175.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ id school : 4283
 176.โคกสูงกุดน้ำใส id school : 13251
 177.โคกสูงใหญ่วิทยา id school : 13305
 178.โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ id school : 13358
 179.ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) id school : 13345

Powered By www.thaieducation.net