สพป.อำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม id school : 21964
 2.ขามนาเพียงโคกยาว id school : 21984
 3.คำมะเบื่อแสงเพชร id school : 21988
 4.คุรุประชาสรรค์ id school : 22117
 5.ชุมชนบ้านคำพระ id school : 22101
 6.ชุมชนบ้านจิกดู่ id school : 22111
 7.ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ id school : 22089
 8.ชุมชนบ้านน้ำปลีก id school : 21960
 9.ชุมชนบ้านเสารีก id school : 22067
 10.ชุมชนโคกสารวิทยา id school : 22007
 11.ชุมชนไร่สีสุก id school : 22086
 12.ดงแสนแก้วดงสำราญ id school : 21997
 13.ดอนชีหนองมะยอด id school : 22146
 14.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ id school : 21974
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ id school : 22165
 16.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว id school : 21951
 17.นาผือโคกกอก id school : 21940
 18.นาวังกุดตากล้า id school : 21952
 19.นาห้วยยางสองคอน id school : 21963
 20.นาเจริญหนองแดง id school : 21999
 21.นาแต้โคกสำราญ id school : 21937
 22.นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 id school : 22013
 23.นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 id school : 22015
 24.บ่อบุโปโล id school : 21922
 25.บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) id school : 21933
 26.บ้านก่อนาดี id school : 21979
 27.บ้านกุงชัย id school : 22142
 28.บ้านกุดน้ำกิน id school : 21938
 29.บ้านกุดปลาดุก id school : 21914
 30.บ้านกุดสิม id school : 22151
 31.บ้านขุมเหล็ก id school : 22116
 32.บ้านคันสูง id school : 22008
 33.บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ id school : 21968
 34.บ้านคำข่า id school : 22127
 35.บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) id school : 22128
 36.บ้านคำน้อย(หัวตะพาน) id school : 22050
 37.บ้านคำปอแก้วคำไหล id school : 21991
 38.บ้านคำมะโค้งหนองแฝก id school : 21983
 39.บ้านคำย่านาง id school : 22029
 40.บ้านคำสร้างบ่อ id school : 21958
 41.บ้านคำเจริญ id school : 22138
 42.บ้านคำเดือย id school : 21995
 43.บ้านคำแก้ว id school : 21994
 44.บ้านคำโพน id school : 22020
 45.บ้านคึมข่า id school : 22090
 46.บ้านคึมใหญ่ id school : 21925
 47.บ้านจอกพัฒนา id school : 22147
 48.บ้านจานลาน id school : 22056
 49.บ้านจิก id school : 22076
 50.บ้านชะแงะ id school : 22118
 51.บ้านชาด id school : 22110
 52.บ้านชูชาติ id school : 22038
 53.บ้านดงบังพัฒนา id school : 21957
 54.บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า id school : 22143
 55.บ้านดงมะยางหนองนกหอ id school : 22148
 56.บ้านดงสวาง id school : 21950
 57.บ้านดงสีโท id school : 21987
 58.บ้านดอนชาด id school : 22053
 59.บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) id school : 21959
 60.บ้านดอนดู่(เมือง) id school : 22052
 61.บ้านดอนหมู id school : 22099
 62.บ้านดอนเมย id school : 21931
 63.บ้านดอนแดง id school : 21971
 64.บ้านดอนแดงนาโนน id school : 22059
 65.บ้านดอนไร่ id school : 21927
 66.บ้านดู่พัฒนา id school : 22106
 67.บ้านตาด id school : 22047
 68.บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) id school : 22065
 69.บ้านถ่อนดอนม่วง id school : 22074
 70.บ้านถ่อนใหญ่ id school : 21978
 71.บ้านทวีผล id school : 22033
 72.บ้านทับเมย id school : 21967
 73.บ้านท่ายางชุม id school : 22103
 74.บ้านนาคำ id school : 21929
 75.บ้านนาคำสามัคคี id school : 21953
 76.บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 22129
 77.บ้านนางาม id school : 22005
 78.บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด id school : 21935
 79.บ้านนาดอกไม้ id school : 21947
 80.บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) id school : 22028
 81.บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) id school : 22048
 82.บ้านนายม id school : 21944
 83.บ้านนายูง id school : 22075
 84.บ้านนาสะอาด id school : 22091
 85.บ้านนาสะแบง id school : 22066
 86.บ้านนาสีดา id school : 22012
 87.บ้านนาสีนวน id school : 21916
 88.บ้านนาหนองใหญ่ id school : 22084
 89.บ้านนาหมอม้า id school : 21954
 90.บ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) id school : 22098
 91.บ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) id school : 22160
 92.บ้านนาเมือง id school : 21918
 93.บ้านนาเยีย id school : 21945
 94.บ้านนาเรือง id school : 21943
 95.บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) id school : 22079
 96.บ้านนาแวงหนองหัวลิง id school : 22062
 97.บ้านนาโพธิ์ id school : 21949
 98.บ้านน้ำซับ id school : 22157
 99.บ้านน้ำท่วม id school : 22154
 100.บ้านนิคม id school : 22021
 101.บ้านบก id school : 22088
 102.บ้านบ่อชะเนง id school : 22137
 103.บ้านบาก id school : 21985
 104.บ้านบุ่งเขียว id school : 22001
 105.บ้านผึ้ง id school : 22058
 106.บ้านพุทธรักษา id school : 22004
 107.บ้านฟ้าห่วน id school : 22161
 108.บ้านภูเขาขาม id school : 21926
 109.บ้านม่วงสวาสดิ์ id school : 22063
 110.บ้านยางช้า id school : 22164
 111.บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา id school : 22043
 112.บ้านลือนาคำ id school : 22039
 113.บ้านวังแคน id school : 21915
 114.บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) id school : 22060
 115.บ้านศรีราชา id school : 22085
 116.บ้านสงยางนาตากล้า id school : 22044
 117.บ้านสมสะอาดเนินกุง id school : 22094
 118.บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) id school : 22055
 119.บ้านสร้างถ่อ id school : 22132
 120.บ้านสว่างใต้ id school : 22051
 121.บ้านสามัคคี id school : 22025
 122.บ้านสามัคคีพัฒนา id school : 21920
 123.บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ id school : 22002
 124.บ้านหนองขอน id school : 22139
 125.บ้านหนองคล้า id school : 22087
 126.บ้านหนองบัวสงยาง id school : 21993
 127.บ้านหนองปลิง id school : 21932
 128.บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง id school : 22097
 129.บ้านหนองยาง id school : 22145
 130.บ้านหนองสะโน id school : 22049
 131.บ้านหนองสามสีหนองดินดำ id school : 22093
 132.บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ id school : 22163
 133.บ้านหนองเทา id school : 22114
 134.บ้านหนองเม็ก id school : 21928
 135.บ้านหนองเรือ id school : 21955
 136.บ้านหนองแก้ว id school : 22135
 137.บ้านหนองแคน id school : 22100
 138.บ้านหนองแมงดา id school : 22017
 139.บ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) id school : 22125
 140.บ้านหนองแสง(หัวตะพาน) id school : 22031
 141.บ้านหนองโนสวนโคก id school : 22083
 142.บ้านหนองไผ่ id school : 22162
 143.บ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) id school : 22096
 144.บ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) id school : 22046
 145.บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) id school : 22054
 146.บ้านห้วยงูเหลือม id school : 22032
 147.บ้านห้วยทม id school : 22018
 148.บ้านห่องเตย id school : 22080
 149.บ้านหัวดอนขามสามัคคี id school : 22072
 150.บ้านหัวตะพาน id school : 22141
 151.บ้านหัวภู id school : 21930
 152.บ้านหินกอง(บ้านนามน) id school : 22024
 153.บ้านหินกองสามัคคี id school : 22003
 154.บ้านหินขัน id school : 22009
 155.บ้านหินสิ่ว id school : 22016
 156.บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) id school : 22068
 157.บ้านเกษมสุข id school : 22042
 158.บ้านเจริญสามัคคี id school : 21969
 159.บ้านเชือก id school : 21936
 160.บ้านเป้า id school : 22107
 161.บ้านเวียงหลวง id school : 22122
 162.บ้านเสียว id school : 22126
 163.บ้านเหล่าขวาว id school : 22121
 164.บ้านเหล่าฝ้าย id school : 22144
 165.บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี id school : 22156
 166.บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี id school : 21998
 167.บ้านเหล่าหนาด id school : 21939
 168.บ้านเหล่าเลิง id school : 22158
 169.บ้านแยหนองแคน id school : 22149
 170.บ้านแสนสุข id school : 22040
 171.บ้านโคกก่ง id school : 22000
 172.บ้านโคกกลาง id school : 22150
 173.บ้านโคกกลางเหนือ id school : 22077
 174.บ้านโคกก่องนคร id school : 21980
 175.บ้านโคกค่าย id school : 21924
 176.บ้านโคกจักจั่น id school : 21996
 177.บ้านโคกช้างฮ้าย id school : 21948
 178.บ้านโคกพระวินัยดี id school : 22026
 179.บ้านโคกสูง id school : 21942
 180.บ้านโคกเลาะ id school : 22134
 181.บ้านโค้งอร่าม id school : 22022
 182.บ้านโนนกุง id school : 22010
 183.บ้านโนนค้อ id school : 22136
 184.บ้านโนนค้อทุ่ง id school : 22119
 185.บ้านโนนงาม id school : 22035
 186.บ้านโนนจาน id school : 21972
 187.บ้านโนนดู่(เมือง) id school : 21982
 188.บ้านโนนทุ่งดอนชาด id school : 22071
 189.บ้านโนนผักหวาน id school : 22113
 190.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 22095
 191.บ้านโนนสำราญ id school : 22034
 192.บ้านโนนสูง id school : 22078
 193.บ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) id school : 21965
 194.บ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) id school : 22104
 195.บ้านโนนหวางโนนกุง id school : 22057
 196.บ้านโนนเมือง id school : 22105
 197.บ้านโนนแคน id school : 22130
 198.บ้านโนนโพธิ์ id school : 21961
 199.บ้านโป่งหิน id school : 22082
 200.บ้านโพนขวาว id school : 22112
 201.บ้านโพนทอง id school : 22081
 202.บ้านโพนเมือง id school : 22070
 203.บ้านโพนเมืองน้อย id school : 22120
 204.บ้านโสกกระแต้ id school : 22006
 205.บ้านโสกท่าวังหิน id school : 22140
 206.บ้านโสกใหญ่ id school : 22041
 207.บ้านใหม่พัฒนา id school : 22133
 208.บ้านไก่คำ id school : 21921
 209.บ้านไร่ขี id school : 22159
 210.บ้านไร่สมบูรณ์ id school : 21923
 211.ประชารัฐวิทยา id school : 22124
 212.ประชาสามัคคี id school : 22155
 213.ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง id school : 21977
 214.ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ id school : 21917
 215.พัฒนาสามัคคี id school : 21986
 216.ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย id school : 21990
 217.ม่วงหนองแดงหนองกะเลา id school : 22152
 218.ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น id school : 22036
 219.มิ่งมงคล id school : 21970
 220.สร้างนกทาดอนหวาย id school : 21981
 221.สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา id school : 22027
 222.สามแยกผดุงวิทย์ id school : 22019
 223.หนองข่าป่าหวาย id school : 22045
 224.หนองนาเทิงโนนผึ้ง id school : 21934
 225.หนองยอดู่ในวิทยา id school : 22115
 226.หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี id school : 22037
 227.หนองแห่โนนสมบูรณ์ id school : 21946
 228.หนองไหลคึมน้อยวิทยา id school : 22131
 229.ห้วยไร่หาดทรายมูล id school : 21989
 230.หัวดงหนองคลอง id school : 22108
 231.หินเกิ้งธารศิลา id school : 22023
 232.อนุบาลชานุมาน id school : 22011
 233.อนุบาลปทุมราชวงศา id school : 22030
 234.อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) id school : 22064
 235.อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) id school : 22153
 236.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) id school : 22123
 237.อนุบาลอำนาจเจริญ id school : 21975
 238.อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) id school : 22092
 239.อุ่มยางหนองดั่ง id school : 22061
 240.เค็งใหญ่หนองงูเหลือม id school : 22109
 241.เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 22014
 242.เมืองอำนาจเจริญ id school : 21973
 243.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง id school : 21992
 244.แก้งกฐินภูจำปา id school : 21956
 245.โคกชาดกลางท่าโพธิ์ id school : 22102
 246.โคกศรีหนองคลอง id school : 21919
 247.โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง id school : 21941
 248.โนนสูงโคกกลาง id school : 22073
 249.โพธิ์ศิลานาหว้า id school : 21962
 250.โสกโดนคำไหลคำเตย id school : 21966
 251.ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) id school : 21976
 252.ไม้กลอนดอนหวาย id school : 22069

Powered By www.thaieducation.net