สพป.ยโสธร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ id school : 25690
 2.ชุมชนบ้านกำแมด id school : 21850
 3.ชุมชนบ้านศรีฐาน id school : 25674
 4.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง id school : 25666
 5.ชุมชนบ้านโคกยาว id school : 21838
 6.ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) id school : 21873
 7.ชุมชนประชาสรรค์ ยุบแล้ว DELETE id school : 21872
 8.ชุมชนห้องแซงวิทยา id school : 25731
 9.น้อมเกล้า id school : 25694
 10.นาจานเจริญวิทย์ ยุบแล้ว DELETE id school : 25727
 11.บ้านกระจาย id school : 21904
 12.บ้านกลางสระเกษ id school : 25668
 13.บ้านกุดกว้าง id school : 21829
 14.บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ id school : 25679
 15.บ้านกุดมะฮงดงสวาง id school : 25683
 16.บ้านกุดสำโรง id school : 25676
 17.บ้านกุดหิน id school : 21851
 18.บ้านกุดเชียงหมี id school : 25678
 19.บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว id school : 25677
 20.บ้านกุดแดง id school : 21870
 21.บ้านกุดแห่ id school : 25687
 22.บ้านกุดโจด id school : 25714
 23.บ้านกุดไกรสร id school : 21887
 24.บ้านคำกลาง id school : 25663
 25.บ้านคำก้าว id school : 21893
 26.บ้านคำครตา id school : 21827
 27.บ้านคำน้ำสร้าง id school : 21864
 28.บ้านคำบอนศรีชุมพล id school : 21888
 29.บ้านคำผักหนาม id school : 21891
 30.บ้านคำสร้างช้าง id school : 25754
 31.บ้านคำเกิ่ง id school : 25689
 32.บ้านคำเกิด ยุบแล้ว DELETE id school : 21905
 33.บ้านคำเตย id school : 25737
 34.บ้านคำเลา id school : 21880
 35.บ้านคำแขนศอก id school : 21830
 36.บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ id school : 25744
 37.บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร id school : 25718
 38.บ้านคึมยาว id school : 25709
 39.บ้านช่องเม็ก id school : 25697
 40.บ้านดงมะไฟ id school : 21826
 41.บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) id school : 25733
 42.บ้านดงสวรรค์ id school : 25739
 43.บ้านดงสวาง id school : 21909
 44.บ้านดงสำราญ id school : 21866
 45.บ้านดอนม่วงป่าโมง id school : 25685
 46.บ้านดอนมะซ่อม id school : 25693
 47.บ้านดอนหวาย id school : 21842
 48.บ้านดอนฮี id school : 25712
 49.บ้านด่าน id school : 25720
 50.บ้านดู่ลาด id school : 21834
 51.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) id school : 21837
 52.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ id school : 25710
 53.บ้านท่าลาดโนนตูม id school : 25665
 54.บ้านท่าศิลา id school : 25729
 55.บ้านนางาม id school : 25760
 56.บ้านนาจาน id school : 25715
 57.บ้านนาซึม id school : 21871
 58.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) id school : 21908
 59.บ้านนาทม id school : 21883
 60.บ้านนาเซแสงวิไล id school : 25726
 61.บ้านนาเรียง id school : 21849
 62.บ้านนาเวียง id school : 21843
 63.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า id school : 25756
 64.บ้านนาโป่ง id school : 21839
 65.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน id school : 25684
 66.บ้านนาโส่ id school : 21868
 67.บ้านน้ำคำ id school : 25753
 68.บ้านนิคม id school : 21899
 69.บ้านบะคอม id school : 21846
 70.บ้านบุ่งค้า id school : 25699
 71.บ้านป่าขี้ยาง id school : 25700
 72.บ้านป่าชาด id school : 25728
 73.บ้านป่าตอง id school : 25673
 74.บ้านป่าตาว id school : 25748
 75.บ้านผักกะย่า id school : 21874
 76.บ้านพรหมนิยม id school : 25716
 77.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ id school : 25745
 78.บ้านพืชคาม id school : 25742
 79.บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ id school : 21867
 80.บ้านม่วง id school : 21881
 81.บ้านม่วงกาชัง id school : 25713
 82.บ้านม่วงไข่ id school : 21903
 83.บ้านมันปลา id school : 25686
 84.บ้านศรีสว่าง id school : 25682
 85.บ้านศรีแก้ว id school : 25703
 86.บ้านส้มผ่อ id school : 25759
 87.บ้านสมสะอาด id school : 25688
 88.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 id school : 21847
 89.บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 id school : 25706
 90.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ id school : 21882
 91.บ้านสองคร id school : 21857
 92.บ้านสามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 25723
 93.บ้านสามแยกภูกอย id school : 25750
 94.บ้านสีสุก id school : 21833
 95.บ้านสุขเกษม id school : 21876
 96.บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) id school : 21877
 97.บ้านหนองชุม id school : 21911
 98.บ้านหนองซ่งแย้ id school : 25738
 99.บ้านหนองตาไก้ id school : 21852
 100.บ้านหนองนกเขียน id school : 25747
 101.บ้านหนองบอน id school : 21859
 102.บ้านหนองบัวบาน id school : 21896
 103.บ้านหนองบาก id school : 21900
 104.บ้านหนองบึง id school : 25761
 105.บ้านหนองยางห้วยสะแบก id school : 25692
 106.บ้านหนองลาดควาย id school : 21832
 107.บ้านหนองลุมพุก id school : 25740
 108.บ้านหนองสนม id school : 25741
 109.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ id school : 25743
 110.บ้านหนองสำโรง id school : 21906
 111.บ้านหนองหมี id school : 21886
 112.บ้านหนองหว้า id school : 21885
 113.บ้านหนองเมืองกลาง id school : 21856
 114.บ้านหนองเรือ id school : 21860
 115.บ้านหนองเลิงคำ id school : 25698
 116.บ้านหนองเหี่ย id school : 21853
 117.บ้านหนองแก id school : 21861
 118.บ้านหนองแข้ id school : 21910
 119.บ้านหนองแคน id school : 25702
 120.บ้านหนองแคนน้อย id school : 25695
 121.บ้านหนองแวง id school : 21845
 122.บ้านหนองแสงโคกสะอาด id school : 25670
 123.บ้านหนองแหน id school : 21890
 124.บ้านหนองโสน id school : 25711
 125.บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) id school : 21841
 126.บ้านห้วยยาง id school : 25681
 127.บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) id school : 25751
 128.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา id school : 21898
 129.บ้านหวาย id school : 25724
 130.บ้านหวายกุดสว่าง id school : 21875
 131.บ้านห้องคลองร่องคำ id school : 25734
 132.บ้านห้องแซง id school : 25732
 133.บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) id school : 21855
 134.บ้านหัวนา id school : 21895
 135.บ้านหินสิ่ว id school : 25691
 136.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ id school : 21901
 137.บ้านเซซ่งพัฒนา id school : 25664
 138.บ้านเซโนนม่วง id school : 25667
 139.บ้านเตาไห id school : 25675
 140.บ้านเที่ยงนาเรียง id school : 21865
 141.บ้านเสาเล้า id school : 21836
 142.บ้านเหล่าตำแย id school : 21863
 143.บ้านเหล่าหันทราย id school : 25757
 144.บ้านเหล่าเมย id school : 21840
 145.บ้านแก้งนาคำ id school : 25680
 146.บ้านแดงหนองแซง id school : 21879
 147.บ้านแยประชาสรรค์ id school : 25717
 148.บ้านแสนสำราญ id school : 25705
 149.บ้านโคกกลาง id school : 21848
 150.บ้านโคกกลาง id school : 21912
 151.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ id school : 21831
 152.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ id school : 25708
 153.บ้านโคกก่อง id school : 25696
 154.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) id school : 21828
 155.บ้านโคกนาโก id school : 25662
 156.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง id school : 21902
 157.บ้านโคกศรี id school : 21884
 158.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา id school : 25722
 159.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี id school : 21907
 160.บ้านโคกสุวรรณ id school : 21913
 161.บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ id school : 25725
 162.บ้านโคกเจริญ id school : 25701
 163.บ้านโคกใหญ่ id school : 25704
 164.บ้านโชคชัยพรตาดไฮ id school : 25755
 165.บ้านโนนประทาย id school : 21892
 166.บ้านโนนยาง id school : 21854
 167.บ้านโนนหาด id school : 25707
 168.บ้านโนนแดง id school : 25736
 169.บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ id school : 25758
 170.บ้านโนนใหญ่ id school : 21894
 171.บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) id school : 21844
 172.บ้านโป่งหนองสิม id school : 25721
 173.บ้านโพง id school : 25735
 174.บ้านโพธิญาณ id school : 25671
 175.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี id school : 25672
 176.บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า id school : 21878
 177.บ้านโพนดินแดง id school : 21889
 178.บ้านโสกท่าลาดพัฒนา id school : 21869
 179.บ้านโสกน้ำขาว id school : 21897
 180.บ้านโสกน้ำใส id school : 25746
 181.บ้านโสกผักหวาน id school : 21835
 182.บ้านไทยเจริญ id school : 25749
 183.บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) ยุบแล้ว DELETE id school : 25752
 184.ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล id school : 25669
 185.อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) id school : 21862
 186.อนุบาลเลิงนกทา id school : 25719

Powered By www.thaieducation.net