สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านกุดเป่ง id school : 21273
 2.ชุมชนบ้านนาเยีย id school : 21352
 3.ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) id school : 21270
 4.บ้านกระแอกน้อย id school : 21301
 5.บ้านกะแอก id school : 21315
 6.บ้านกุดชุม id school : 21289
 7.บ้านกุดปลาขาว id school : 21274
 8.บ้านกุดระงุม id school : 21264
 9.บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) id school : 21287
 10.บ้านขามป้อม id school : 21296
 11.บ้านขี้เหล็ก id school : 21345
 12.บ้านคอนสาย id school : 21256
 13.บ้านค้อน้อย id school : 21304
 14.บ้านค้อบอน id school : 21332
 15.บ้านคำขวาง id school : 21236
 16.บ้านคำข่า id school : 21373
 17.บ้านคำนางรวย id school : 21238
 18.บ้านคำสมิง id school : 21375
 19.บ้านคำสว่าง id school : 21303
 20.บ้านคำหมากอ่อน id school : 21362
 21.บ้านคำเจริญ id school : 21282
 22.บ้านคำโพธิ์โคกก่อง id school : 21366
 23.บ้านคุ้ม id school : 21314
 24.บ้านคูสว่าง id school : 21288
 25.บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) id school : 21244
 26.บ้านจั่น id school : 21252
 27.บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) id school : 21250
 28.บ้านดอนชาด id school : 21262
 29.บ้านดอนผอุง id school : 21243
 30.บ้านดอนม่วง id school : 21323
 31.บ้านดอนยู id school : 21346
 32.บ้านถ่อน id school : 21247
 33.บ้านทรายทอง id school : 21299
 34.บ้านท่าข้องเหล็ก id school : 21237
 35.บ้านทางสาย id school : 21286
 36.บ้านท่างอย id school : 21258
 37.บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) id school : 21365
 38.บ้านท่าบ้งมั่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 30926
 39.บ้านท่าลาด id school : 21245
 40.บ้านทุ่งเพียง id school : 21374
 41.บ้านธาตุ id school : 21284
 42.บ้านนางาม id school : 21294
 43.บ้านนาจาน id school : 21350
 44.บ้านนาดี id school : 21316
 45.บ้านนาดี id school : 21347
 46.บ้านนาดู่ id school : 21348
 47.บ้านนานวล id school : 21342
 48.บ้านนาประชุม id school : 21351
 49.บ้านนาสะแบง id school : 21290
 50.บ้านนาเรือง id school : 21354
 51.บ้านนาแก id school : 21341
 52.บ้านนาโหนนน้อย id school : 21257
 53.บ้านน้ำเกลี้ยง id school : 21340
 54.บ้านน้ำเที่ยง id school : 21293
 55.บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) id school : 21254
 56.บ้านบอน id school : 21331
 57.บ้านบัวท่า id school : 21367
 58.บ้านบัววัด id school : 21249
 59.บ้านบัวเทิง id school : 21368
 60.บ้านบาก id school : 21277
 61.บ้านบุ่ง id school : 21329
 62.บ้านบุ่งมะแลง id school : 21369
 63.บ้านบุ่งหวาย id school : 21261
 64.บ้านปากกุดหวาย id school : 21285
 65.บ้านป่าข่า id school : 21370
 66.บ้านผับแล้ง id school : 21338
 67.บ้านผำ id school : 21306
 68.บ้านผึ้งโดม id school : 21360
 69.บ้านม่วงคำ id school : 21357
 70.บ้านยางวังกางฮุง id school : 21265
 71.บ้านวังคกอูบมุง id school : 21312
 72.บ้านวังยาง id school : 21259
 73.บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) id school : 21240
 74.บ้านสระดอกเกษ id school : 21317
 75.บ้านสระสมิง id school : 21278
 76.บ้านสร้างแก้ว id school : 21298
 77.บ้านสร้างโหง่น id school : 21343
 78.บ้านสว่าง id school : 21379
 79.บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) id school : 21326
 80.บ้านสะพานโดม id school : 21364
 81.บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) id school : 21337
 82.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา id school : 21377
 83.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) id school : 21376
 84.บ้านสำโรงน้อย id school : 21302
 85.บ้านสุขสมบูรณ์ id school : 21371
 86.บ้านหนองกระบือ id school : 21356
 87.บ้านหนองกินเพล id school : 21291
 88.บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) id school : 21255
 89.บ้านหนองจิกนาเรือง id school : 21310
 90.บ้านหนองตาปู่ id school : 21275
 91.บ้านหนองบัว id school : 21344
 92.บ้านหนองบัวแดนเกษม id school : 21276
 93.บ้านหนองผือโปร่งคำ id school : 21328
 94.บ้านหนองฝาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30833
 95.บ้านหนองมังโนนกลางฯ ยุบแล้ว DELETE id school : 30907
 96.บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) id school : 21311
 97.บ้านหนองสองห้อง id school : 21251
 98.บ้านหนองสองห้อง id school : 21336
 99.บ้านหนองหัวงัว id school : 21334
 100.บ้านหนองหิน id school : 21319
 101.บ้านหนองเทา id school : 21335
 102.บ้านหนองแปน id school : 21349
 103.บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) id school : 21318
 104.บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) id school : 21292
 105.บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) id school : 21372
 106.บ้านหว้านแกเจริญ id school : 21339
 107.บ้านห่องขอน id school : 21330
 108.บ้านห่องชัน id school : 21263
 109.บ้านห่องยูง ยุบแล้ว DELETE id school : 30840
 110.บ้านหาดสวนยา id school : 21271
 111.บ้านหินลาด id school : 21358
 112.บ้านหินแห่ id school : 21300
 113.บ้านอาเลา id school : 21305
 114.บ้านเกษตรพัฒนา ยุบแล้ว DELETE id school : 30835
 115.บ้านเด็กวารินชำราบ ยุบแล้ว DELETE id school : 30846
 116.บ้านเปือย id school : 21325
 117.บ้านแก้งยาง id school : 21353
 118.บ้านแก่งโดม id school : 21361
 119.บ้านแกนาคำ id school : 21308
 120.บ้านแพง id school : 21378
 121.บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) id school : 21268
 122.บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) id school : 21279
 123.บ้านแฮหนามแท่ง id school : 21235
 124.บ้านโคกก่อง id school : 21307
 125.บ้านโคกสมบูรณ์ id school : 21359
 126.บ้านโคกสว่าง id school : 21313
 127.บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) id school : 21322
 128.บ้านโนนงาม id school : 21355
 129.บ้านโนนจิก id school : 21242
 130.บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ id school : 21269
 131.บ้านโนนทรายน้อย id school : 21246
 132.บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) id school : 21260
 133.บ้านโนนยาง id school : 21281
 134.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 21309
 135.บ้านโนนสัง id school : 21321
 136.บ้านโนนเกษม id school : 21248
 137.บ้านโนนแคน id school : 21295
 138.บ้านโนนแดง id school : 21266
 139.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) id school : 21253
 140.บ้านโพธิ์ id school : 21267
 141.บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า id school : 21239
 142.บ้านโพนงาม id school : 21327
 143.บ้านโพนเมืองโนนกาเล็น id school : 21324
 144.ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) id school : 21280
 145.วัดบ้านค้อหวาง id school : 21241
 146.หนองมังโนนกลางห่องแดง id school : 21320
 147.อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) id school : 21283
 148.อนุบาลสว่างวีระวงศ์ id school : 21363

Powered By www.thaieducation.net