สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กองบินอุบลสงเคราะห์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30930
 2.กิตติญาณอุปถัมภ์ id school : 18605
 3.ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย id school : 18648
 4.ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง id school : 18687
 5.ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) id school : 18712
 6.ชุมชนบ้านหนองขุ่น id school : 18737
 7.ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี id school : 18615
 8.ชุมชนบ้านหนองแสง id school : 18707
 9.ชุมชนบ้านหัวเรือ id school : 18624
 10.ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี id school : 18685
 11.ชุมชนโพนเมืองวิทยา id school : 18795
 12.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) id school : 18777
 13.บ้านกระบูน id school : 18786
 14.บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) id school : 18568
 15.บ้านกลางใหญ่ id school : 18628
 16.บ้านก่อ id school : 18633
 17.บ้านกอก id school : 18669
 18.บ้านก่อบึง id school : 18748
 19.บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี id school : 18675
 20.บ้านกุดกะเสียน id school : 18641
 21.บ้านกุดกั่ว id school : 18778
 22.บ้านกุดตากล้า id school : 18692
 23.บ้านขมิ้น id school : 18773
 24.บ้านขามน้อย id school : 18796
 25.บ้านขามป้อม id school : 18691
 26.บ้านขามใหญ่ id school : 18581
 27.บ้านข่าโคม id school : 18602
 28.บ้านขี้เหล็กคำเจริญ id school : 18585
 29.บ้านค้อ id school : 18789
 30.บ้านค้อกุดลาด id school : 18573
 31.บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) id school : 18644
 32.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) id school : 18679
 33.บ้านคำหมีหนองข่า ยุบแล้ว DELETE id school : 30884
 34.บ้านคำเกิ่งหนองจิก id school : 18714
 35.บ้านคำไหล id school : 18797
 36.บ้านคำไฮน้อย id school : 18807
 37.บ้านคำไฮใหญ่ id school : 18774
 38.บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) id school : 18697
 39.บ้านคูเดื่อ id school : 18590
 40.บ้านจานตะโนน id school : 18618
 41.บ้านจิก id school : 18792
 42.บ้านชีทวน id school : 18649
 43.บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) id school : 18620
 44.บ้านดงยาง id school : 18636
 45.บ้านดอนกลอยนากลาง id school : 18803
 46.บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ id school : 18805
 47.บ้านดอนชี ยุบแล้ว DELETE id school : 30913
 48.บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) id school : 18610
 49.บ้านดอนประทาย id school : 18768
 50.บ้านดอนแดง id school : 30531
 51.บ้านด้ามพร้า id school : 18579
 52.บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 18661
 53.บ้านดุมใหญ่ดงยาง id school : 18705
 54.บ้านดูน id school : 18809
 55.บ้านดู่น้อย id school : 18684
 56.บ้านตำแย id school : 18734
 57.บ้านทัน id school : 18660
 58.บ้านทัพไทย id school : 18591
 59.บ้านท่าค้อ id school : 18658
 60.บ้านท่าบ่อ id school : 18589
 61.บ้านท่าลาด id school : 18708
 62.บ้านท่าลาด id school : 18637
 63.บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ id school : 18790
 64.บ้านท่าวารี id school : 18699
 65.บ้านท่าศาลา id school : 18653
 66.บ้านท่าศิลา id school : 18787
 67.บ้านท่าสนามชัย id school : 18617
 68.บ้านท่าเมือง id school : 18782
 69.บ้านท่าไห(ไหทอง) id school : 18659
 70.บ้านทุ่ง id school : 18655
 71.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา id school : 18588
 72.บ้านทุ่งขุนใหญ่ id school : 18609
 73.บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) id school : 18717
 74.บ้านทุ่งใต้ id school : 18764
 75.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 18672
 76.บ้านธรรมละ id school : 18801
 77.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) id school : 18662
 78.บ้านนาขมิ้น id school : 18808
 79.บ้านนาขามดอนติ้ว id school : 18759
 80.บ้านนาคำ id school : 18572
 81.บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) id school : 18663
 82.บ้านนาดีทุ่งเจริญ id school : 18745
 83.บ้านนาดูน id school : 18580
 84.บ้านนาดูน เขื่อนใน ยุบแล้ว DELETE id school : 30879
 85.บ้านนาผาย id school : 18667
 86.บ้านนามน id school : 18638
 87.บ้านนามึน id school : 18604
 88.บ้านนาเมือง id school : 18603
 89.บ้านนาเลิง id school : 18718
 90.บ้านนาแก้วประชาสรรค์ id school : 18670
 91.บ้านนาโพธิ์ id school : 18645
 92.บ้านนาใต้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30915
 93.บ้านนาไผ่ id school : 18812
 94.บ้านนาไร่ใหญ่ id school : 18766
 95.บ้านน้ำคำน้อย id school : 18713
 96.บ้านน้ำอ้อมผักระย่า id school : 18739
 97.บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) id school : 18749
 98.บ้านบัวยาง id school : 18706
 99.บ้านบุตร id school : 18656
 100.บ้านปลาดุก id school : 18606
 101.บ้านปลาฝา id school : 18686
 102.บ้านปะอาว id school : 18601
 103.บ้านปากน้ำ id school : 18574
 104.บ้านปากห้วยวังนอง id school : 18599
 105.บ้านป่าก่อ id school : 18698
 106.บ้านป่าข่า id school : 18665
 107.บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) id school : 18677
 108.บ้านผาสุกหนองซองแมว id school : 18715
 109.บ้านผาแก้ว id school : 18575
 110.บ้านผึ้ง(สามัคคี) id school : 18728
 111.บ้านผือ id school : 18720
 112.บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) id school : 18751
 113.บ้านพับ id school : 18632
 114.บ้านมะเขือ id school : 18616
 115.บ้านยาง id school : 18779
 116.บ้านยางกะเดา id school : 18783
 117.บ้านยางขี้นก id school : 18678
 118.บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) id school : 18631
 119.บ้านยางลุ่ม id school : 18607
 120.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม id school : 18743
 121.บ้านยางเทิง id school : 18744
 122.บ้านยางโยภาพ id school : 18738
 123.บ้านรังแร้ง id school : 18802
 124.บ้านวังถ้ำ ยุบแล้ว DELETE id school : 30849
 125.บ้านวังพระวังไฮ id school : 18780
 126.บ้านวังมนเดือยไก่ id school : 18762
 127.บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) id school : 18701
 128.บ้านศรีบัว id school : 18688
 129.บ้านศรีสุข id school : 18680
 130.บ้านสงยางดอนไม้คูณ id school : 18771
 131.บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) id school : 18729
 132.บ้านสร้างถ่อ id school : 18800
 133.บ้านสร้างมิ่ง id school : 18755
 134.บ้านสร้างหมากแข้ง id school : 18600
 135.บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) id school : 18756
 136.บ้านสว่างหนองเสือ id school : 18586
 137.บ้านสว่างโนนสวาง id school : 18784
 138.บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 18741
 139.บ้านสำราญ id school : 18627
 140.บ้านหนองก่านคำไผ่ id school : 18621
 141.บ้านหนองขอนดอนยูง id school : 18733
 142.บ้านหนองขุ่น id school : 18646
 143.บ้านหนองคูทรายมูล id school : 18716
 144.บ้านหนองจำนัก id school : 18625
 145.บ้านหนองช้าง id school : 18613
 146.บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) id school : 18752
 147.บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง id school : 18735
 148.บ้านหนองตอแก้ว id school : 18584
 149.บ้านหนองบก id school : 18804
 150.บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย id school : 18719
 151.บ้านหนองบัวแดง id school : 18747
 152.บ้านหนองปลาปาก id school : 18578
 153.บ้านหนองมะทอ id school : 18723
 154.บ้านหนองมะแซว id school : 18799
 155.บ้านหนองมุก id school : 18622
 156.บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ id school : 18690
 157.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า id school : 18760
 158.บ้านหนองหลัก id school : 18770
 159.บ้านหนองหว้า id school : 18582
 160.บ้านหนองห้างหนองกวาง id school : 18681
 161.บ้านหนองหิน id school : 18776
 162.บ้านหนองฮาง id school : 18767
 163.บ้านหนองฮีหนองแคน id school : 18651
 164.บ้านหนองเค็ม id school : 18710
 165.บ้านหนองเซือม id school : 18689
 166.บ้านหนองเป็ด id school : 18794
 167.บ้านหนองเมืองน้อย id school : 18757
 168.บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) id school : 18696
 169.บ้านหนองแก id school : 18592
 170.บ้านหนองแต้ id school : 18587
 171.บ้านหนองแฝกยางเครือ id school : 18742
 172.บ้านหนองแล้ง id school : 18775
 173.บ้านหนองแสงหนองเม็ก id school : 18753
 174.บ้านหนองโนหนองดูน id school : 18652
 175.บ้านหนองไข่นก id school : 18750
 176.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) id school : 18612
 177.บ้านหนองไฮวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30914
 178.บ้านหมากมี่ id school : 18567
 179.บ้านหวาง id school : 18650
 180.บ้านหัวคำ id school : 18583
 181.บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ id school : 18647
 182.บ้านหาด id school : 18798
 183.บ้านอีต้อม id school : 18682
 184.บ้านเค็ง id school : 18569
 185.บ้านเค็งนาดี id school : 18683
 186.บ้านเชือก(ทวีปัญญา) id school : 18611
 187.บ้านเตย id school : 18709
 188.บ้านเทพา id school : 18731
 189.บ้านเป็ดฟากทุ่ง id school : 18727
 190.บ้านเป้า id school : 18814
 191.บ้านเศรษฐี id school : 18769
 192.บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) id school : 18703
 193.บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ id school : 18732
 194.บ้านเหล่าคำ id school : 18811
 195.บ้านเหล่าบาก id school : 18765
 196.บ้านเหล่าเสือโก้ก id school : 18813
 197.บ้านเหล่าแค id school : 18815
 198.บ้านเหล่าแดง id school : 18788
 199.บ้านเอ้ id school : 18634
 200.บ้านแก้งซาว id school : 18668
 201.บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) id school : 18700
 202.บ้านแคกลางหงษ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30821
 203.บ้านแคน(ประชาสามัคคี) ยุบแล้ว DELETE id school : 18746
 204.บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) id school : 18781
 205.บ้านแดงหม้อ id school : 18654
 206.บ้านแต้เก่า id school : 18806
 207.บ้านแต้ใหม่ id school : 18810
 208.บ้านแพง id school : 18791
 209.บ้านแสง id school : 18793
 210.บ้านแสงน้อย id school : 18664
 211.บ้านแสงไผ่ id school : 18725
 212.บ้านโนนขวาวนายูง id school : 18711
 213.บ้านโนนจานหนองแสง id school : 18657
 214.บ้านโนนชาติยูง id school : 18772
 215.บ้านโนนดู่ id school : 18674
 216.บ้านโนนบ่อหวายดินดำ id school : 18570
 217.บ้านโนนรัง id school : 18666
 218.บ้านโนนรังน้อย id school : 18736
 219.บ้านโนนรังใหญ่ id school : 18721
 220.บ้านโนนโพธิ์ id school : 18635
 221.บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) id school : 18639
 222.บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) id school : 18619
 223.บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) id school : 18673
 224.บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) id school : 18676
 225.บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) id school : 18695
 226.บ้านโพนเมืองมะทัน id school : 18761
 227.บ้านโพนแพง id school : 30530
 228.บ้านโอดนาดี id school : 18785
 229.บ้านไทยโพนทราย id school : 18671
 230.บ้านไผ่ id school : 18630
 231.บ้านไผ่ใหญ่ id school : 18724
 232.บ้านไพบูลย์ id school : 18754
 233.ปทุมวิทยากร id school : 18598
 234.ประชานุเคราะห์วิทยา id school : 18629
 235.ประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) id school : 18722
 236.ประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) id school : 18576
 237.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) id school : 18730
 238.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ id school : 18596
 239.ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) id school : 18758
 240.วัดท่าวังหิน id school : 18593
 241.ศรีศึกษา id school : 18704
 242.สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) id school : 18693
 243.อนุบาลอุบลราชธานี id school : 18597
 244.อุบลวิทยาคม id school : 18595
 245.เขื่องใน(เจริญราษฎร์) id school : 18640
 246.เมืองอุบล id school : 18594
 247.ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) id school : 18642

Powered By www.thaieducation.net