สพป.ขอนแก่น เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านดอนหันนาจาน id school : 13160
 2. บ้านหนองวัดป่า id school : 13173
 3. บ้านโนนตะโก id school : 13096
 4.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ id school : 13226
 5.จตุคามวิทยา id school : 13185
 6.ชุมชนบ้านชาด id school : 13079
 7.ชุมชนบ้านดอนหัน id school : 13126
 8.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 id school : 13097
 9.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ id school : 13125
 10.ชุมชนบ้านโคกสี id school : 13156
 11.ชุมชนวังหิน id school : 13193
 12.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ id school : 13212
 13.ชุมชนหนองเม็ก id school : 13204
 14.นาโพธิ์ชีวิทยา id school : 13121
 15.บ้านกระหนวนดอนดั่ง id school : 13171
 16.บ้านกอกโนนแต้ id school : 13187
 17.บ้านกุดรู id school : 13157
 18.บ้านกุดหมากเห็บ id school : 13120
 19.บ้านกุดหว้า id school : 13181
 20.บ้านกุดหอยกาบ id school : 13219
 21.บ้านคอนฉิม id school : 13111
 22.บ้านคึมชาด ยุบแล้ว DELETE id school : 13161
 23.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี id school : 13056
 24.บ้านชาดศรีสมบูรณ์ id school : 13162
 25.บ้านชาดหนองเหล็ก id school : 13189
 26.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 13112
 27.บ้านดงเค็ง id school : 13167
 28.บ้านดอนชาด id school : 13223
 29.บ้านดอนดู่ id school : 13175
 30.บ้านดอนโจด id school : 13113
 31.บ้านตลาดหนองแก id school : 13136
 32.บ้านตะกั่วป่า id school : 13186
 33.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว id school : 13220
 34.บ้านถลุงเหล็ก id school : 13128
 35.บ้านทับบา id school : 13080
 36.บ้านทางขวาง id school : 13139
 37.บ้านท่านางแนว id school : 13144
 38.บ้านท่าหนองหว้า id school : 13206
 39.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย id school : 13084
 40.บ้านทุ่งแค id school : 13073
 41.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี id school : 13069
 42.บ้านบะแค ยุบแล้ว DELETE id school : 13124
 43.บ้านบะแหบหญ้าคา id school : 13135
 44.บ้านปอแดง id school : 13163
 45.บ้านป่าพร้าว-บูรณะ id school : 13094
 46.บ้านป่าเป้งน้ำซับ id school : 13154
 47.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว ยุบแล้ว DELETE id school : 13155
 48.บ้านป่าเป้า id school : 13090
 49.บ้านผักหวาน id school : 13239
 50.บ้านฝาผนังวังจาน id school : 13098
 51.บ้านยานางโนนแต้ id school : 13075
 52.บ้านรวงโนนไทโนนโจด id school : 13148
 53.บ้านร่องแซง-โนนชาติ ยุบแล้ว DELETE id school : 30902
 54.บ้านรัตนะ id school : 13118
 55.บ้านลอมคอม id school : 13085
 56.บ้านละหานนา id school : 13152
 57.บ้านวังขอนพาดหนองแวง id school : 13064
 58.บ้านวังคูณ id school : 13209
 59.บ้านวังยาวสามัคคี id school : 13230
 60.บ้านศุภชัย id school : 13166
 61.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม id school : 13202
 62.บ้านสว่างวิทยา id school : 13191
 63.บ้านสำราญ id school : 13192
 64.บ้านสำโรง id school : 13197
 65.บ้านหญ้าคาท่าหลวง id school : 13081
 66.บ้านหนองกาว id school : 13199
 67.บ้านหนองกุงสว่าง id school : 13203
 68.บ้านหนองกุงโนนทัน id school : 13164
 69.บ้านหนองขี้เห็น id school : 13232
 70.บ้านหนองคลองดอนแดง id school : 13200
 71.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม id school : 13195
 72.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ id school : 13149
 73.บ้านหนองตะครองบ้านโกรก id school : 13183
 74.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง id school : 13110
 75.บ้านหนองทุ่มหนองหว้า id school : 13225
 76.บ้านหนองบะโคกสว่าง id school : 13058
 77.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง id school : 13092
 78.บ้านหนองบัวแดง id school : 13182
 79.บ้านหนองบัวแดงวิทยา id school : 13211
 80.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า id school : 13240
 81.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว id school : 13142
 82.บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา ยุบแล้ว DELETE id school : 13057
 83.บ้านหนองยาง id school : 13196
 84.บ้านหนองสองห้อง id school : 13217
 85.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร id school : 13150
 86.บ้านหนองสะแบงสามัคคี id school : 13076
 87.บ้านหนองหญ้าขาว id school : 13170
 88.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา id school : 13143
 89.บ้านหนองหว้าสามัคคี id school : 13066
 90.บ้านหนองห้าง id school : 13083
 91.บ้านหนองอรุณ id school : 13086
 92.บ้านหนองเปล่ง id school : 13184
 93.บ้านหนองเรือ id school : 13065
 94.บ้านหนองแขมอีโล id school : 13159
 95.บ้านหนองแซงแสงอรุณ id school : 13119
 96.บ้านหนองแดง id school : 13132
 97.บ้านหนองแปน id school : 13105
 98.บ้านหนองแวงตอตั้ง id school : 13165
 99.บ้านหนองแวงท่าวัด id school : 13146
 100.บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี id school : 13093
 101.บ้านหนองแวงน้อย id school : 13174
 102.บ้านหนองแวงนางเบ้า id school : 13099
 103.บ้านหนองแวงมน id school : 13060
 104.บ้านหนองแวงยาว id school : 13179
 105.บ้านหนองแวงโสกพระ id school : 13106
 106.บ้านหนองแสง id school : 13180
 107.บ้านหนองโกโสกกระหนวน id school : 13133
 108.บ้านหนองไทร id school : 13210
 109.บ้านหนองไผ่น้อย id school : 13178
 110.บ้านหนองไผ่วิทยา id school : 13059
 111.บ้านหนองไฮประชาสรรค์ id school : 13235
 112.บ้านหลักด่าน id school : 13194
 113.บ้านหลุบคา id school : 13227
 114.บ้านห้วยทรายทุ่งมน id school : 13151
 115.บ้านห้วยแคน id school : 13236
 116.บ้านห้วยโจด id school : 13072
 117.บ้านหันน้อย id school : 13107
 118.บ้านหันศิลางาม id school : 13231
 119.บ้านหันโจดหนองกุง id school : 13221
 120.บ้านหันโสกเชือก id school : 13141
 121.บ้านหันใหญ่ id school : 13082
 122.บ้านหัวนาหนองแวง id school : 13070
 123.บ้านหินลาดนาดี id school : 13198
 124.บ้านหินแร่ id school : 13172
 125.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ id school : 13100
 126.บ้านเก่างิ้วหนองบัว ยุบแล้ว DELETE id school : 30848
 127.บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) id school : 13055
 128.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู id school : 13063
 129.บ้านเปาะ id school : 13215
 130.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ id school : 13238
 131.บ้านเพ็กน้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 13089
 132.บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) id school : 13074
 133.บ้านเมย id school : 13216
 134.บ้านเหล่านกชุม id school : 13201
 135.บ้านเหล่าโนนคูณ id school : 13228
 136.บ้านแฝก id school : 13222
 137.บ้านแวงน้อย id school : 13158
 138.บ้านโคกกลางประชาสรรค์ id school : 13077
 139.บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) id school : 13088
 140.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี id school : 13103
 141.บ้านโคกสง่า id school : 13140
 142.บ้านโคกสูงประชาสรรค์ id school : 13188
 143.บ้านโคกสูงวิทยา id school : 13205
 144.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง id school : 13137
 145.บ้านโจดหนองแกหนองสิม id school : 13062
 146.บ้านโจดใหญ่ id school : 13127
 147.บ้านโนนกราด id school : 13213
 148.บ้านโนนกอกโนนแต้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30847
 149.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ id school : 13067
 150.บ้านโนนขามป้อม id school : 13207
 151.บ้านโนนข่าวิทยา id school : 13116
 152.บ้านโนนชาดวิทยา id school : 13104
 153.บ้านโนนทองหลางโคกสูง id school : 13153
 154.บ้านโนนท่อน id school : 13176
 155.บ้านโนนธาตุ id school : 13190
 156.บ้านโนนรังหนองบอน id school : 13214
 157.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ id school : 13122
 158.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา id school : 13177
 159.บ้านโนนหอมโนนศาลา id school : 13078
 160.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา id school : 13145
 161.บ้านโนนเมืองโคกกุง id school : 13068
 162.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว id school : 13208
 163.บ้านโนนแดง id school : 13224
 164.บ้านโนนใหญ่ ยุบแล้ว DELETE id school : 13114
 165.บ้านโสกนกเต็น id school : 13091
 166.บ้านโสกน้ำขาว id school : 13138
 167.บ้านโสกไผ่ id school : 13130
 168.บ้านใหม่นาเพียง id school : 13131
 169.ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง id school : 13115
 170.ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) ยุบแล้ว DELETE id school : 13147
 171.มิตรภาพ 2 id school : 13071
 172.วังบงน้อยวิทยา id school : 13123
 173.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) id school : 13134
 174.วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 13087
 175.สหราษฎร์อนุกูล id school : 13109
 176.หนองกุงห้วยเสียววิทยา id school : 13241
 177.หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร id school : 13108
 178.หนองพลวงมิตรประชา id school : 13169
 179.หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี id school : 13101
 180.หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา id school : 13095
 181.อำไพพิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30651
 182.เบญจคามสามัคคี id school : 13229
 183.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา id school : 13129
 184.โนนชาดหนองช้างน้ำ id school : 13168
 185.โนนทองวิทยา id school : 13117
 186.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ id school : 13234
 187.ไตรคามราษฎร์บำรุง id school : 13102
 188.ไตรมิตรพัฒนศึกษา id school : 13233
 189.ไตรมิตรวิทยา id school : 13218
 190.ไตรราษฎร์สามัคคี id school : 13237

Powered By www.thaieducation.net