สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชนะใช้กิจการ id school : 20627
 2.น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ id school : 20643
 3.บัานกันจด id school : 20698
 4.บ้านกระทิง id school : 20752
 5.บ้านกระบี่ id school : 20695
 6.บ้านกระมัลพัฒนา id school : 20741
 7.บ้านกระหวัน id school : 20697
 8.บ้านกระหวัน (ศร) id school : 20782
 9.บ้านกระเจา id school : 20713
 10.บ้านกระเบา id school : 20715
 11.บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา id school : 20700
 12.บ้านกระแชงใหญ่ id school : 20604
 13.บ้านกราม id school : 20745
 14.บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) id school : 20635
 15.บ้านกันจด ยุบแล้ว DELETE id school : 30823
 16.บ้านกันจาน id school : 20609
 17.บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 20682
 18.บ้านกันตรวจห้วย id school : 20755
 19.บ้านกันทรอม id school : 20705
 20.บ้านกันทรอมน้อย id school : 20706
 21.บ้านกุดนาแก้ว id school : 20749
 22.บ้านกุดผักหนามคำน้อย id school : 20806
 23.บ้านกุดเสลาหนองขวาง id school : 20607
 24.บ้านขนา id school : 20642
 25.บ้านขนาด id school : 20773
 26.บ้านขนุน id school : 20615
 27.บ้านขะยูง id school : 20641
 28.บ้านขุนหาญ id school : 20708
 29.บ้านคำกลาง id school : 20789
 30.บ้านคำสะอาด id school : 20788
 31.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) id school : 20777
 32.บ้านจองกอ id school : 20707
 33.บ้านจะเนียว id school : 20696
 34.บ้านจันทน์หอมตาเสก id school : 20646
 35.บ้านจานทองกวาววิทยา id school : 20621
 36.บ้านจานบัว id school : 20780
 37.บ้านจานเลียว id school : 20664
 38.บ้านจำนรรจ์ id school : 20602
 39.บ้านชำม่วง id school : 20628
 40.บ้านชำเขียน id school : 20744
 41.บ้านชำเบ็ง id school : 20605
 42.บ้านชำแจงแมง id school : 20626
 43.บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) id school : 20623
 44.บ้านซะวาซอ id school : 20610
 45.บ้านซำ id school : 20735
 46.บ้านซำขี้เหล็ก id school : 20730
 47.บ้านซำตาโตง id school : 20724
 48.บ้านซำผักแว่น-นาซำ id school : 20659
 49.บ้านดอนข่า id school : 20733
 50.บ้านดอนเขียว id school : 20790
 51.บ้านด่าน(กันทรลักษ์) id school : 20661
 52.บ้านดาน(ขุนหาญ) id school : 20711
 53.บ้านดู่ id school : 20709
 54.บ้านตระกวน id school : 20762
 55.บ้านตระกาจ id school : 20765
 56.บ้านตระกาศขอนแก่น id school : 20629
 57.บ้านตานวน id school : 20704
 58.บ้านตาปรก id school : 20720
 59.บ้านตายู(อสพป.32) id school : 20774
 60.บ้านตาลอย-หนองคัน id school : 20622
 61.บ้านตาหมื่น id school : 20742
 62.บ้านตาเครือ id school : 20616
 63.บ้านตาเส็ด id school : 20719
 64.บ้านตาเอก id school : 20703
 65.บ้านตาแท่น id school : 20650
 66.บ้านตาแบน id school : 20766
 67.บ้านตูม id school : 20757
 68.บ้านท่าคล้อ id school : 20783
 69.บ้านท่าพระตระกาศ id school : 20658
 70.บ้านท่าสว่าง id school : 20645
 71.บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ id school : 20631
 72.บ้านทุ่งขนวน id school : 20679
 73.บ้านทุ่งยาวคำโปรย id school : 20672
 74.บ้านทุ่งสว่าง id school : 20776
 75.บ้านทุ่งเลน id school : 20728
 76.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 20685
 77.บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 20636
 78.บ้านนาขนวน id school : 20618
 79.บ้านนารังกา id school : 20608
 80.บ้านนาไพรงาม id school : 20654
 81.บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) id school : 20649
 82.บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) id school : 20665
 83.บ้านบกห้วยโนน id school : 20761
 84.บ้านบักดอง id school : 20716
 85.บ้านบึงมะลู id school : 20648
 86.บ้านปะทาย id school : 20638
 87.บ้านปุน id school : 20771
 88.บ้านปุนวิทยา id school : 20747
 89.บ้านผือ id school : 20662
 90.บ้านพยอม id school : 20734
 91.บ้านพรทิพย์ id school : 20690
 92.บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) id school : 20729
 93.บ้านพอกบำรุงวิทยา id school : 20746
 94.บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) id school : 20759
 95.บ้านภูดินพัฒนา id school : 20722
 96.บ้านภูทอง id school : 20750
 97.บ้านภูมิซรอล id school : 20688
 98.บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) id school : 20655
 99.บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) id school : 20632
 100.บ้านม่วงแยก id school : 20727
 101.บ้านร่องตาซุน id school : 20634
 102.บ้านระหาร id school : 20701
 103.บ้านระโยง id school : 20601
 104.บ้านรุงสมบุรณ์ id school : 20667
 105.บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) id school : 20647
 106.บ้านละลายมีชัย id school : 20671
 107.บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ id school : 20633
 108.บ้านศรีแก้ว id school : 20763
 109.บ้านศิลาทอง id school : 20760
 110.บ้านศิวาลัย id school : 20753
 111.บ้านสดำ id school : 20736
 112.บ้านสร้างเม็ก id school : 20805
 113.บ้านสลับ id school : 20772
 114.บ้านสวนกล้วย id school : 20678
 115.บ้านสว่าง id school : 20639
 116.บ้านสะพุง id school : 20778
 117.บ้านสังเม็ก id school : 20683
 118.บ้านสามเส้า id school : 20673
 119.บ้านสามแยก-หินกอง id school : 20613
 120.บ้านสำโรงเกียรติ id school : 20717
 121.บ้านหนองกระทิง id school : 20656
 122.บ้านหนองขนาน id school : 20738
 123.บ้านหนองคับคา id school : 20785
 124.บ้านหนองคู id school : 20737
 125.บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) id school : 20794
 126.บ้านหนองจิก id school : 20748
 127.บ้านหนองตลาด-โนนเปือย id school : 20653
 128.บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ id school : 20807
 129.บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส id school : 20687
 130.บ้านหนองทา id school : 20606
 131.บ้านหนองนกเขียน id school : 20795
 132.บ้านหนองบักโทน id school : 20784
 133.บ้านหนองบัว id school : 20714
 134.บ้านหนองบัวทอง id school : 20775
 135.บ้านหนองบัวเรณ id school : 20718
 136.บ้านหนองบัวใหญ่ id school : 20802
 137.บ้านหนองปิงโปง id school : 20779
 138.บ้านหนองผือ id school : 20756
 139.บ้านหนองยาว id school : 20787
 140.บ้านหนองรุง id school : 20769
 141.บ้านหนองรุงพระทะเล id school : 20614
 142.บ้านหนองสังข์ id school : 20758
 143.บ้านหนองหญ้าลาด id school : 20693
 144.บ้านหนองหว้า id school : 20799
 145.บ้านหนองหัวช้าง id school : 20619
 146.บ้านหนองหิน(อสพป.15) id school : 20676
 147.บ้านหนองฮาง id school : 20803
 148.บ้านหนองเก่า id school : 20725
 149.บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ id school : 20663
 150.บ้านหนองเม็กพิทยา id school : 20691
 151.บ้านหนองใหญ่ id school : 20743
 152.บ้านหนองใหญ่-ตาไทย id school : 20767
 153.บ้านหินวิทยา id school : 20657
 154.บ้านอาราง id school : 20731
 155.บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) id school : 20599
 156.บ้านเขวาธะนัง id school : 20796
 157.บ้านเดียง(พลีศึกษา) id school : 20674
 158.บ้านเดื่อ id school : 20699
 159.บ้านเพ็ก id school : 20801
 160.บ้านเสาธงชัย id school : 20692
 161.บ้านเสื่องข้าว id school : 20781
 162.บ้านแก id school : 20694
 163.บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) id school : 20792
 164.บ้านโคก(อสพป.32) id school : 20637
 165.บ้านโคกระเวียง id school : 20710
 166.บ้านโคกวิทยา id school : 20630
 167.บ้านโคกเจริญ id school : 20670
 168.บ้านโดนอาว id school : 20669
 169.บ้านโตนด id school : 20617
 170.บ้านโนนคำแก้ว id school : 20686
 171.บ้านโนนคูณ id school : 20611
 172.บ้านโนนงาม id school : 20612
 173.บ้านโนนจักจั่น id school : 20797
 174.บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว id school : 20798
 175.บ้านโนนจิก id school : 20603
 176.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 20620
 177.บ้านโนนสะอาด id school : 20732
 178.บ้านโนนสำโรง id school : 20786
 179.บ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) id school : 20600
 180.บ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) id school : 20712
 181.บ้านโนนอ้อ id school : 20751
 182.บ้านโนนเปือย id school : 20666
 183.บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ id school : 20651
 184.บ้านโนนเรือคำบอน id school : 20680
 185.บ้านโนนแก id school : 20770
 186.บ้านโนนแฝก id school : 20726
 187.บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) id school : 20652
 188.บ้านโนนแสนสุข id school : 20681
 189.บ้านโนนไหล่-หนองเลิง id school : 20793
 190.บ้านโพธิ์กระมัล id school : 20740
 191.บ้านโพธิ์กระสังข์ id school : 20739
 192.บ้านโศกขามป้อม id school : 20660
 193.บ้านไผ่หนองแคน id school : 20804
 194.บ้านไร่เจริญ id school : 20625
 195.บ้านไหล่ดุมตาเหมา id school : 20684
 196.บ้านไฮ(วันครู 2503) id school : 20598
 197.มหาราช 2 (ภูคำ) id school : 20624
 198.หมู่บ้านทับทิมสยาม07 id school : 20723
 199.หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ id school : 20702
 200.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 id school : 20721
 201.อนุบาลขุนหาญ (สิ) id school : 20754
 202.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ id school : 20640
 203.อนุบาลศรีรัตนะ id school : 20764
 204.อนุบาลเบญจลักษ์ id school : 20791
 205.เกษตรประชาตาทวด id school : 20668
 206.โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี id school : 20768
 207.โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) id school : 20800
 208.โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ id school : 20677
 209.โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก id school : 20675
 210.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ id school : 20644
 211.ไทยรัฐวิทยา 27 id school : 20689

Powered By www.thaieducation.net