สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.จุฬางกูรวิทยา id school : 16263
 2.ชุมชนบ้านดอนมนต์ id school : 16059
 3.ชุมชนบ้านนาแพง id school : 16209
 4.ชุมชนบ้านสะแก id school : 16162
 5.ชุมชนบ้านหนองขมาร id school : 15977
 6.ชุมชนบ้านหายโศก id school : 16035
 7.ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ id school : 16021
 8.บ้านกม.ศูนย์ id school : 16256
 9.บ้านกระทุ่ม id school : 16137
 10.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี id school : 16283
 11.บ้านกระทุ่มเครือ id school : 16274
 12.บ้านกระสัง id school : 16039
 13.บ้านกอกดอนพยอม id school : 16241
 14.บ้านกอกโคกวิทยา id school : 15910
 15.บ้านข่อย id school : 15999
 16.บ้านขาม id school : 16125
 17.บ้านขามพิมาย id school : 16285
 18.บ้านขี้เหล็ก id school : 16298
 19.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) id school : 16194
 20.บ้านคูขาด id school : 16146
 21.บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) id school : 16007
 22.บ้านคูบอน id school : 15915
 23.บ้านคูบัว id school : 15982
 24.บ้านงิ้ว id school : 16292
 25.บ้านจะหลวย id school : 16135
 26.บ้านจิก id school : 15912
 27.บ้านชุมแสง id school : 16048
 28.บ้านซาดศึกษา id school : 16032
 29.บ้านซาดหัวหนองแคน id school : 16289
 30.บ้านดงพลอง id school : 16278
 31.บ้านดงย่อ id school : 15949
 32.บ้านดงยายเภา id school : 16080
 33.บ้านดงเค็ง id school : 15974
 34.บ้านดอน id school : 16037
 35.บ้านดอนตูม id school : 16011
 36.บ้านตะแบงสามัคคี id school : 16294
 37.บ้านตามา id school : 16046
 38.บ้านตาหล่ำ id school : 15990
 39.บ้านตาโหงก id school : 16148
 40.บ้านตูม id school : 15927
 41.บ้านทองหลาง id school : 16242
 42.บ้านท่าม่วง id school : 16067
 43.บ้านท่าเรือ id school : 16066
 44.บ้านทุ่งวัง id school : 16075
 45.บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด id school : 16072
 46.บ้านนาลาว id school : 16061
 47.บ้านบุ่งเบา id school : 15998
 48.บ้านปรือเกียน id school : 16127
 49.บ้านปลัดมุม id school : 16159
 50.บ้านปะคำดง id school : 15917
 51.บ้านปะคำสำโรง id school : 15930
 52.บ้านปากช่องสนามชัย id school : 16160
 53.บ้านป่าหนาม id school : 16281
 54.บ้านพงแขม id school : 16157
 55.บ้านพรสำราญ id school : 15960
 56.บ้านยางทะเล id school : 16272
 57.บ้านยางนกคู่ id school : 16013
 58.บ้านยางน้ำใส id school : 16145
 59.บ้านร่อนทอง id school : 16121
 60.บ้านละกอ id school : 16063
 61.บ้านวังปลัด id school : 15941
 62.บ้านสตึก id school : 16141
 63.บ้านสระกอไทร id school : 16079
 64.บ้านสระกุด id school : 16052
 65.บ้านสระขี้ตุ่น id school : 15958
 66.บ้านสระบัว(คูเมือง) id school : 16287
 67.บ้านสระบัว(แดนดง) id school : 15972
 68.บ้านสระปะคำถาวร id school : 15970
 69.บ้านสวายสอ id school : 15932
 70.บ้านสาวเอ้ id school : 15992
 71.บ้านสำโรงพิมาน id school : 16068
 72.บ้านหญ้าคา id school : 16044
 73.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 15928
 74.บ้านหนองกับ id school : 16174
 75.บ้านหนองการะโก id school : 16267
 76.บ้านหนองขวาง id school : 15967
 77.บ้านหนองขุนพรม id school : 15944
 78.บ้านหนองครก id school : 16071
 79.บ้านหนองดุม(คูเมือง) id school : 15923
 80.บ้านหนองดุม(สตึก) id school : 16120
 81.บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) id school : 15988
 82.บ้านหนองตาด id school : 15925
 83.บ้านหนองติ้ว id school : 15916
 84.บ้านหนองนกเกรียน id school : 16118
 85.บ้านหนองนางดำ id school : 15938
 86.บ้านหนองน้ำขุ่น id school : 16129
 87.บ้านหนองบัว id school : 15926
 88.บ้านหนองบัวเจ้าป่า id school : 16110
 89.บ้านหนองบัวแดง id school : 15947
 90.บ้านหนองปลาแดก id school : 16116
 91.บ้านหนองปุนสำโรง id school : 16042
 92.บ้านหนองม่วง id school : 16084
 93.บ้านหนองยาง-หนองจาน id school : 16043
 94.บ้านหนองรัก id school : 15989
 95.บ้านหนองสรวงเมืองน้อย id school : 16291
 96.บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) id school : 16223
 97.บ้านหนองหญ้าคา id school : 16300
 98.บ้านหนองหว้า id school : 15975
 99.บ้านหนองหัวควาย id school : 16056
 100.บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) id school : 16143
 101.บ้านหนองเชือก id school : 16114
 102.บ้านหนองเรือ id school : 16225
 103.บ้านหนองแคน id school : 16155
 104.บ้านหนองแวง id school : 16077
 105.บ้านหนองใหญ่ id school : 16172
 106.บ้านหนองไทร id school : 15980
 107.บ้านหนองไผ่ id school : 16176
 108.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร id school : 16259
 109.บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) id school : 16216
 110.บ้านหัวช้าง id school : 16086
 111.บ้านหัวฝาย id school : 16304
 112.บ้านหินเหล็กไฟ id school : 15994
 113.บ้านเขว้า id school : 15952
 114.บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) id school : 16002
 115.บ้านเพียแก้ว id school : 16008
 116.บ้านเมืองแก id school : 16112
 117.บ้านเสม็ด id school : 16054
 118.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) id school : 16123
 119.บ้านแคน id school : 16015
 120.บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) id school : 16024
 121.บ้านแพ id school : 15937
 122.บ้านโคกก่อง id school : 16109
 123.บ้านโคกกุง id school : 16182
 124.บ้านโคกสว่าง id school : 16302
 125.บ้านโคกสิงห์ id school : 16050
 126.บ้านโคกสุพรรณ id school : 16139
 127.บ้านโคกเมือง id school : 16168
 128.บ้านโคกใหญ่ id school : 15911
 129.บ้านโจด id school : 15953
 130.บ้านโนนกลาง(คูเมือง) id school : 15934
 131.บ้านโนนกลาง(แดนดง) id school : 16273
 132.บ้านโนนค้อ id school : 16164
 133.บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 16205
 134.บ้านโนนธาตุ id school : 16070
 135.บ้านโนนยาง id school : 16069
 136.บ้านโนนยานาง id school : 15965
 137.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 16169
 138.บ้านโนนเจริญ id school : 15919
 139.บ้านโนนเพกา id school : 15936
 140.บ้านโนนไฮ id school : 16220
 141.บ้านโศกกะฐิน id school : 16189
 142.บ้านโศกนาคท่าม่วง id school : 15986
 143.บ้านโสกแต้ id school : 15913
 144.วัดชัยสมพร id school : 16211
 145.วัดชายอรัญ id school : 16240
 146.วัดทรงสุวรรณ id school : 16197
 147.วัดท่าเยี่ยม id school : 16026
 148.วัดท่าเรียบ id school : 16190
 149.วัดธรรมประสิทธิ์ id school : 16018
 150.วัดธาตุ id school : 16199
 151.วัดบัวทอง id school : 15962
 152.วัดบ้านปะเคียบ id school : 15955
 153.วัดบ้านพลับ id school : 16166
 154.วัดบ้านสวายตางวน id school : 16177
 155.วัดบ้านสำราญราษฎร์ id school : 15921
 156.วัดบ้านเบาน้อย id school : 15940
 157.วัดบุปผาราม id school : 16187
 158.วัดพนมวัน id school : 16193
 159.วัดพลสุวรรณ id school : 16244
 160.วัดราษฏร์สามัคคี id school : 16269
 161.วัดฤาษีสถิต id school : 16179
 162.วัดวงษ์วารี id school : 16030
 163.วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) id school : 16229
 164.วัดวรดิษฐ์ id school : 16033
 165.วัดศรีสุนทร id school : 16261
 166.วัดสมณาวาส id school : 16218
 167.วัดสระจันทร์ id school : 16254
 168.วัดสระทอง id school : 16196
 169.วัดสระบัว id school : 16016
 170.วัดสิริมงคล id school : 16185
 171.วัดสุคันธารมย์ id school : 16227
 172.วัดสุวรรณาราม id school : 16005
 173.วัดหงษ์ id school : 16029
 174.วัดหลักศิลา id school : 16264
 175.วัดอิสาณ id school : 16232
 176.วัดเทพประดิษฐ์ id school : 16247
 177.วัดเทพรังษี id school : 16250
 178.วัดเทพรังสรรค์ id school : 16010
 179.วัดโพธิ์ id school : 15996
 180.วัดโพธิ์ชัย id school : 16184
 181.วัดไพรงาม id school : 16260
 182.สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง id school : 16213
 183.สามัคคีเทพอำนวย id school : 16206
 184.อนุบาลคูเมือง id school : 15914
 185.อนุบาลนาโพธิ์ id school : 16186
 186.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) id school : 16258
 187.อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) id school : 16027
 188.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) id school : 16082
 189.อนุบาลแคนดง id school : 16265
 190.อมรสิริสามัคคี id school : 16195
 191.โนนมาลัยหัวฝาย id school : 15984
 192.ไตรคามศรีอนุสรณ์ id school : 15968

Powered By www.thaieducation.net