สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ก ยุบแล้ว DELETE id school : 30980
 2.คงชัยสิทธิ์วิทยา id school : 14983
 3.จตุคามสามัคคีวิทยา id school : 15107
 4.จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 15093
 5.ชุมชนบ้านหนองบัวโคก id school : 15126
 6.ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) id school : 14964
 7.บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) id school : 14883
 8.บ้านกระเดื่อง id school : 14951
 9.บ้านกระโดนกะลันทา id school : 15162
 10.บ้านกลันทาวิทยา id school : 14885
 11.บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) id school : 14891
 12.บ้านกวางงอย id school : 14987
 13.บ้านง้าง id school : 14926
 14.บ้านช่อผกา id school : 15143
 15.บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) id school : 15057
 16.บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) id school : 15176
 17.บ้านดงเย็น id school : 15175
 18.บ้านดอนหวาย id school : 15170
 19.บ้านดอนใหญ่ id school : 14918
 20.บ้านตราดหนองพลวง id school : 14905
 21.บ้านตลาดควาย id school : 14956
 22.บ้านตลาดชัย id school : 14950
 23.บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" id school : 15034
 24.บ้านตะเคียน id school : 14913
 25.บ้านตะโก id school : 14927
 26.บ้านตะโกตาเนตร id school : 15187
 27.บ้านตะโคงสามัคคี id school : 15182
 28.บ้านตาเหล็ง id school : 15172
 29.บ้านตูบช้าง id school : 15081
 30.บ้านตูมหวาน id school : 15061
 31.บ้านถาวร id school : 14947
 32.บ้านท้องเรือ id school : 14887
 33.บ้านทะเมนชัย id school : 15048
 34.บ้านนากลาง id school : 14972
 35.บ้านนาศรีนวล id school : 15059
 36.บ้านบริหารชนบท id school : 15046
 37.บ้านบุตาวงษ์ id school : 15122
 38.บ้านบุมะขามป้อม id school : 15185
 39.บ้านบุหนองเทา id school : 15145
 40.บ้านประคอง id school : 15161
 41.บ้านปรุบุมะค่า id school : 14919
 42.บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) id school : 14989
 43.บ้านผไทรินทร์ id school : 15065
 44.บ้านฝังงา id school : 14957
 45.บ้านฝ้าย id school : 14944
 46.บ้านพระครูน้อย id school : 14888
 47.บ้านพลวง id school : 14943
 48.บ้านพะไล id school : 14910
 49.บ้านม่วง id school : 14933
 50.บ้านม่วงวิทยาคาร id school : 14921
 51.บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี id school : 15054
 52.บ้านม่วงโนนสูง id school : 14971
 53.บ้านมะค่า id school : 14925
 54.บ้านมาบสมอ id school : 14973
 55.บ้านยาง id school : 15050
 56.บ้านร่มไทร id school : 14952
 57.บ้านลุงม่วง id school : 15013
 58.บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา id school : 15023
 59.บ้านสนวน id school : 15030
 60.บ้านสมสนุก id school : 14962
 61.บ้านสระคูณ id school : 15015
 62.บ้านสระสี่เหลี่ยม id school : 15056
 63.บ้านสระเกษ id school : 14930
 64.บ้านสวายจีก id school : 14941
 65.บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) id school : 14961
 66.บ้านสารภี id school : 14953
 67.บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ id school : 14906
 68.บ้านสำโรงสันติภาพ id school : 15177
 69.บ้านสำโรงโคกเพชร id school : 15149
 70.บ้านสำโรงโนนเค็ง id school : 14970
 71.บ้านสี่เหลี่ยมน้อย id school : 15097
 72.บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ id school : 15129
 73.บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี id school : 15021
 74.บ้านหนองขวาง id school : 14931
 75.บ้านหนองค่าย id school : 14917
 76.บ้านหนองซอแซ id school : 15114
 77.บ้านหนองตราด id school : 14975
 78.บ้านหนองตราดน้อย id school : 14899
 79.บ้านหนองตาดน้อย id school : 15040
 80.บ้านหนองทะลอก id school : 14938
 81.บ้านหนองบัว id school : 15042
 82.บ้านหนองปรือ id school : 14889
 83.บ้านหนองปรือน้อย id school : 14946
 84.บ้านหนองปลิง id school : 15027
 85.บ้านหนองผักแว่น id school : 14909
 86.บ้านหนองผักโพด id school : 15105
 87.บ้านหนองพะอง id school : 15166
 88.บ้านหนองม่วง id school : 15044
 89.บ้านหนองมะค่าแต้ id school : 14928
 90.บ้านหนองมะเขือ id school : 14960
 91.บ้านหนองมันปลา id school : 15120
 92.บ้านหนองม้า id school : 14884
 93.บ้านหนองยาง id school : 14929
 94.บ้านหนองระนาม id school : 15103
 95.บ้านหนองสองห้อง id school : 14949
 96.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 15039
 97.บ้านหนองหัวช้าง id school : 15070
 98.บ้านหนองเฒ่ากา id school : 15025
 99.บ้านหนองเพชร id school : 14914
 100.บ้านหนองเพิก id school : 15169
 101.บ้านหนองเมืองต่ำ id school : 15116
 102.บ้านหนองแต้พัฒนา id school : 15174
 103.บ้านหนองแวง id school : 15077
 104.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ id school : 15124
 105.บ้านหนองโสน id school : 14924
 106.บ้านหนองไทร id school : 14940
 107.บ้านหนองไทร id school : 15041
 108.บ้านหนองไผ่ id school : 14963
 109.บ้านหนองไผ่ใหญ่ id school : 14903
 110.บ้านหนองไฮ id school : 15037
 111.บ้านหลักเขต id school : 14979
 112.บ้านห้วยมะไฟ id school : 15088
 113.บ้านห้วยศาลา id school : 15128
 114.บ้านหัวสะพาน id school : 15151
 115.บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) ยุบแล้ว DELETE id school : 14965
 116.บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) id school : 15158
 117.บ้านเมืองแฝก id school : 15078
 118.บ้านเสม็ดโคกตาล id school : 14966
 119.บ้านแท่นพระ id school : 15118
 120.บ้านแสลงพัน id school : 15096
 121.บ้านโกรกขี้หนู id school : 14897
 122.บ้านโคกกลาง id school : 14936
 123.บ้านโคกกลางอนุสรณ์ id school : 14986
 124.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ id school : 15159
 125.บ้านโคกระกา id school : 14920
 126.บ้านโคกระกาน้อย id school : 14948
 127.บ้านโคกวัด id school : 14985
 128.บ้านโคกสนวน id school : 15141
 129.บ้านโคกสว่าง id school : 15072
 130.บ้านโคกสะอาด id school : 15153
 131.บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร id school : 14982
 132.บ้านโคกสูง id school : 15067
 133.บ้านโคกหัวช้าง id school : 14968
 134.บ้านโคกเก่า id school : 14980
 135.บ้านโคกเปราะ id school : 14942
 136.บ้านโคกใหม่หนองสรวง id school : 15101
 137.บ้านโนนศิลา id school : 14908
 138.บ้านโนนแดง id school : 14958
 139.บ้านโพธิ์ดอนหวาย id school : 14881
 140.บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) id school : 15180
 141.ประกาศธรรมคุณวิทยา id school : 14981
 142.ประชาสวัสดิ์วิทยา id school : 14954
 143.พระครูวิทยา id school : 14932
 144.มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) id school : 15173
 145.รวมมิตรวิทยา id school : 15074
 146.วัดกะทิง id school : 15137
 147.วัดขี้ตุ่น id school : 15029
 148.วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา id school : 15035
 149.วัดบ้านกะชาย id school : 15186
 150.วัดบ้านกะหาด id school : 15188
 151.วัดบ้านตะขบ id school : 15131
 152.วัดบ้านถลุงเหล็ก id school : 14907
 153.วัดบ้านบัลลังก์ id school : 14974
 154.วัดบ้านบุขี้เหล็ก id school : 15099
 155.วัดบ้านบุโพธิ์ id school : 15063
 156.วัดบ้านปราสาท id school : 15184
 157.วัดบ้านปลัดปุ๊ก id school : 15189
 158.วัดบ้านรุน id school : 14916
 159.วัดบ้านสวายสอ id school : 14915
 160.วัดบ้านสะแกซำ id school : 14955
 161.วัดบ้านหนองกะทิง id school : 15109
 162.วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก id school : 14937
 163.วัดบ้านหนองปลาไหล id school : 15113
 164.วัดบ้านหินโคน id school : 15135
 165.วัดบ้านเมืองดู่ id school : 14935
 166.วัดบ้านเมืองฝาง id school : 14934
 167.วัดบ้านเย้ยสะแก id school : 14969
 168.วัดบ้านเสม็ด id school : 14893
 169.วัดบ้านโคกซาด id school : 15068
 170.วัดละลวด id school : 15164
 171.วัดสถานีหนองตาด id school : 14976
 172.วัดสว่างบูรพา id school : 14939
 173.วัดหนองกระทุ่ม id school : 15052
 174.วัดหนองขุนปราบ id school : 15090
 175.วัดหนองครก id school : 15084
 176.วัดหนองปล่อง id school : 15171
 177.วัดหนองสองห้อง id school : 15086
 178.วัดหนองเก้าข่า id school : 15082
 179.วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา id school : 15032
 180.วัดหัวสะพาน id school : 15133
 181.วัดโกรกประดู่ id school : 14988
 182.วัดโคกล่าม id school : 14990
 183.วัดโคกสะอาด id school : 15139
 184.วัดโนนสำราญ id school : 15017
 185.วัดโพธิ์ทอง id school : 14923
 186.วิมลวิทยา id school : 14978
 187.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย id school : 15178
 188.สะแกโพรงอนุสรณ์ id school : 14959
 189.สามัคคีมีชัยวิทยา id school : 14901
 190.อนุบาลชำนิ id school : 15155
 191.อนุบาลบ้านด่าน id school : 15181
 192.อนุบาลบุรีรัมย์ id school : 14912
 193.อนุบาลลำปลายมาศ id school : 15092
 194.อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) id school : 14922
 195.เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) id school : 14911
 196.เบญจคามวิทยา id school : 14945
 197.เรืองทองสามัคคี id school : 15019
 198.เสนศิริอนุสรณ์ id school : 14984
 199.โนนสวรรค์วิทยา id school : 15183
 200.โสภณวรวัฒน์วิทยา id school : 14967
 201.ไตรคามสามัคคีวิทยา id school : 15111
 202.ไตรภูมิวิทยา id school : 14894
 203.ไตรมิตรวิทยาคาร id school : 14977

Powered By www.thaieducation.net