สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา id school : 3554
 2.กุดจิกวิทยาคาร id school : 3497
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์ id school : 3417
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม id school : 3495
 5.คำขามวิทยา id school : 3522
 6.คำถาวรเจริญวิทย์ id school : 3524
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์ id school : 3511
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์ id school : 3467
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา id school : 3468
 10.คำโองวิทยา id school : 3544
 11.คำใหญ่วิทยา id school : 3470
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) id school : 3438
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) id school : 3535
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ id school : 3466
 15.จินดาสินธวานนท์ id school : 3550
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ id school : 3493
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม id school : 3461
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม id school : 3460
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน id school : 3433
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร id school : 3424
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง id school : 3409
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ id school : 3471
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง id school : 3533
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร id school : 3548
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์ id school : 3441
 26.ดงบังวิทยา id school : 3449
 27.ดงบังอำนวยวิทย์ id school : 3501
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ id school : 3502
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร id school : 3503
 30.ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) ยุบแล้ว DELETE id school : 3500
 31.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) id school : 3442
 32.ดอนขีวิทยา id school : 3457
 33.ดอนยานางศึกษา id school : 3411
 34.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา id school : 3562
 35.ท่อนสังข์วิทยา id school : 3540
 36.ท่าคันโทวิทยายน id school : 3505
 37.ท่าเมืองสำราญวิทย์ id school : 3506
 38.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม id school : 3568
 39.ท่าแห่วิทยาคม id school : 3561
 40.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี id school : 3555
 41.นากุงวิทยาเสริม id school : 3399
 42.นาค้อวิทยาคม id school : 3464
 43.นางามแก่นลำดวนวิทยา id school : 3418
 44.นาดีหลุมข้าววิทยา id school : 3416
 45.นาตาลวิทยาคม id school : 3504
 46.นาบงวิทยา id school : 3542
 47.นามูลสมบูรณ์วิทย์ id school : 3551
 48.นาสีนวลอุดมเวศม์ id school : 3480
 49.นาอวนวิทยาสิทธิ์ id school : 3545
 50.นาเชือกวิทยาสรรพ์ id school : 3412
 51.นาแกราษฎร์อำนวย id school : 3413
 52.บัวสะอาดส่งเสริม id school : 3559
 53.บ้านกุดท่าลือ id school : 3487
 54.บ้านขามวิทยาคม id school : 3404
 55.บ้านคำแคน id school : 3496
 56.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ id school : 3422
 57.บ้านชัยศรี id school : 3472
 58.บ้านชัยศรีสุข id school : 3512
 59.บ้านชาดวิทยาคาร id school : 3560
 60.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี id school : 3403
 61.บ้านทรายทองวิทยาคม id school : 3474
 62.บ้านสาวิทยาสรรพ์ id school : 3408
 63.บ้านหนองขาม id school : 3410
 64.บ้านหนองชุมแสง id school : 3552
 65.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา id school : 3437
 66.บ้านหนองบัว id school : 3406
 67.บ้านหนองหัวช้าง id school : 3451
 68.บ้านหนองเสือ id school : 3435
 69.บ้านหนองแซง id school : 3508
 70.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว id school : 3456
 71.บ้านหนองแวงฮี id school : 3405
 72.บ้านหนองแสง id school : 3400
 73.บ้านหนองไผ่ id school : 3528
 74.บ้านหาดทรายมูล id school : 3483
 75.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) id school : 3507
 76.บ้านเว่อวิทยานุกูล id school : 3428
 77.บ้านเสียววิทยาสรรพ์ id school : 3444
 78.บ้านแกวิทยาคม id school : 3455
 79.บ้านแสนสุข id school : 3499
 80.บ้านโคกกลาง id school : 3498
 81.บ้านโคกศรี id school : 3407
 82.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา id school : 3529
 83.บ้านโนนอำนวย id school : 3509
 84.ประชารัฐศึกษา id school : 3513
 85.ปอแดงวิทยา id school : 3415
 86.ป่าหวายศึกษา id school : 3469
 87.ผดุงราษฎร์วิทยา id school : 3432
 88.พรมลีศรีสว่าง id school : 3538
 89.พินิจราษฎร์บำรุง id school : 3431
 90.พิมูลวิทยา id school : 3482
 91.ภูฮังวิทยาคาร id school : 3519
 92.ยางคำวิทยา id school : 3454
 93.ยางอู้มวิทยาคาร id school : 3510
 94.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา id school : 3446
 95.วังยางวิทยาคาร id school : 3567
 96.วัดบ้านกุดสังข์ id school : 3443
 97.วัดบ้านดอนกลาง id school : 3453
 98.สระแก้ววิทยานุกูล id school : 3536
 99.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล id school : 3420
 100.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง id school : 3494
 101.สว่างกิจวิทยา id school : 3523
 102.สะอาดนาดีศิลาวิทย์ id school : 3534
 103.สายปัญญาสมาคม id school : 3518
 104.สำราญ - ประภาศรี id school : 3520
 105.หน่อคำประชานุเคราะห์ id school : 3484
 106.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง id school : 3414
 107.หนองกุงราษฎร์วิทยา id school : 3401
 108.หนองกุงศรีวิทยาคม id school : 3532
 109.หนองกุงไทยวิทยาคม id school : 3475
 110.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา id school : 3566
 111.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ id school : 3539
 112.หนองบัวชุม id school : 3547
 113.หนองบัววิทยาเสริม id school : 3479
 114.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ id school : 3402
 115.หนองปะโอประชาอุทิศ id school : 3465
 116.หนองมันปลาวิทยา id school : 3526
 117.หนองสวงวิทยาคม id school : 3543
 118.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง id school : 3531
 119.หนองอิเฒ่าวิทยา id school : 3439
 120.หนองเม็กวิทยา id school : 3558
 121.หนองแข้วิทยา id school : 3546
 122.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา id school : 3527
 123.หนองแวงประชาสรรพ์ id school : 3462
 124.หนองแวงม่วง id school : 3463
 125.หนองแสงวิทยา id school : 3477
 126.หนองโนวิทยา id school : 3515
 127.หนองโนวิทยาคม id school : 3491
 128.หนองใหญ่วิทยา id school : 3549
 129.หนองไผ่รัฐบำรุง id school : 3419
 130.หนองไม้พลวงวิทยาคม id school : 3445
 131.หลักด่านวิทยา id school : 3440
 132.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา id school : 3490
 133.ห้วยยางดงวิทยา id school : 3517
 134.ห้วยเตยวิทยา id school : 3436
 135.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล id school : 3486
 136.หัวงัววิทยาคาร id school : 3434
 137.หัวดงวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 3488
 138.หัวนาคำจรูญศิลป์ id school : 3448
 139.หัวหินราษฎร์บำรุง id school : 3492
 140.อุ่มเม่าวิทยา id school : 3458
 141.ฮ่องฮีวิทยา id school : 3430
 142.เชียงงามวิทยาคาร ยุบแล้ว DELETE id school : 3425
 143.เชียงสาศิลปสถาน id school : 3423
 144.เดชอุดมพิทยาคม id school : 3481
 145.เนินลาดวิทยา id school : 3485
 146.เสริมเสาเล้าวิทยา id school : 3525
 147.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา id school : 3553
 148.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ id school : 3489
 149.โคกก่องราษฎร์นุกูล id school : 3427
 150.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี id school : 3447
 151.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา id school : 3450
 152.โคกคำวิทยา id school : 3429
 153.โคกประสิทธิ์วิทยา id school : 3556
 154.โคกศรีวิทยายน id school : 3459
 155.โคกเครือวิทยา id school : 3514
 156.โคกเจริญวิทยา id school : 3530
 157.โนนชัยประชาสรรค์ id school : 3557
 158.โนนศิลาสว่างวิทย์ id school : 3565
 159.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย id school : 3476
 160.โนนสูงวิทยา id school : 3421
 161.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม id school : 3563
 162.โนนเตาไหหนองแก id school : 3473
 163.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ id school : 3569
 164.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม id school : 3426
 165.โพนสิมอนุเคราะห์ id school : 3452
 166.ไชยวารวิทยาคม id school : 3537
 167.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ id school : 3541
 168.ไทรทองวิทยาคาร id school : 3521

Powered By www.thaieducation.net