สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนวัดคลองปลากด id school : 18050
 2.ชุมชนวัดบ้านหว้า id school : 18033
 3.ชุมชนวัดบ้านแก่ง id school : 17963
 4.ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ id school : 18105
 5.ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) id school : 18040
 6.ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) id school : 17947
 7.ชุมชนวัดเขาดินเหนือ id school : 18095
 8.บ้านกระจังงาม id school : 18037
 9.บ้านคลองคล้า id school : 18101
 10.บ้านคลองม่วง id school : 18019
 11.บ้านคุ้งวารี id school : 17962
 12.บ้านช่อกระถินพัฒนา id school : 18010
 13.บ้านซับผักกาด id school : 18126
 14.บ้านดงขุย id school : 18091
 15.บ้านดอนกระชาย id school : 18153
 16.บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) id school : 18043
 17.บ้านท่ากร่าง id school : 18059
 18.บ้านท่าจันทน์(ศักดี) id school : 18045
 19.บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) id school : 18075
 20.บ้านท่าเตียน id school : 18062
 21.บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) id school : 18111
 22.บ้านธารหวาย id school : 18163
 23.บ้านบ่อดินสอพอง id school : 17941
 24.บ้านบางมะฝ่อ ยุบแล้ว DELETE id school : 18028
 25.บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) id school : 18063
 26.บ้านประชาสามัคคี id school : 18064
 27.บ้านประดู่เฒ่า id school : 18148
 28.บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) id school : 17978
 29.บ้านพรหมเขต id school : 18007
 30.บ้านยางใหญ่ id school : 18106
 31.บ้านย่านมัทรี id school : 18158
 32.บ้านวังใหญ่ id school : 18055
 33.บ้านสระงาม id school : 17966
 34.บ้านสระบัว id school : 18139
 35.บ้านสระเศรษฐี id school : 18133
 36.บ้านสามัคคีธรรม id school : 17991
 37.บ้านสุวรรณประชาพัฒนา id school : 17993
 38.บ้านหนองหัวเรือ id school : 18103
 39.บ้านหนองเต่า id school : 18121
 40.บ้านหนองโพลง ยุบแล้ว DELETE id school : 18090
 41.บ้านห้วยบง id school : 18124
 42.บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) id school : 18107
 43.บ้านหาดสูง id school : 18039
 44.บ้านเขากะลา id school : 17976
 45.บ้านเขาถ้ำพระ id school : 18020
 46.บ้านเขาปูน id school : 18014
 47.บ้านเขาไม้เดน id school : 18132
 48.บ้านเนิน id school : 18044
 49.บ้านเนินพะยอม id school : 18118
 50.บ้านเนินศาลา id school : 18017
 51.บ้านเนินเวียง id school : 18029
 52.บ้านแหลมยาง id school : 18094
 53.บ้านโพธิ์งาม id school : 18025
 54.บ้านใหม่ศึกษา id school : 18162
 55.ประชาอุทิศ id school : 18160
 56.พยุหะศึกษาคาร id school : 18151
 57.ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ id school : 18034
 58.ย่านคีรี id school : 18122
 59.ราษฎร์อุทิศ id school : 18027
 60.วัดกลางแดด id school : 17939
 61.วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) id school : 17969
 62.วัดคลองบางเดื่อ id school : 18136
 63.วัดคลองยาง id school : 18065
 64.วัดคลองเกษมเหนือ id school : 18073
 65.วัดฆะมัง id school : 18047
 66.วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) id school : 17944
 67.วัดดงกะพี้ id school : 18058
 68.วัดดงเมือง id school : 18100
 69.วัดดอนสนวน id school : 18053
 70.วัดดอนใหญ่ id school : 17985
 71.วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) id school : 17948
 72.วัดทับกฤชเหนือ id school : 18049
 73.วัดทัพชุมพล id school : 17988
 74.วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) id school : 18023
 75.วัดท่าทอง id school : 17950
 76.วัดท่านา id school : 18041
 77.วัดท่าล้อ id school : 17957
 78.วัดท่าโก id school : 18156
 79.วัดท่าไม้ id school : 18054
 80.วัดนากลาง id school : 18013
 81.วัดนิเวศวุฒาราม id school : 17959
 82.วัดบริรักษ์ประชาสาร id school : 18000
 83.วัดบางม่วง id school : 17979
 84.วัดบางมะฝ่อ id school : 18031
 85.วัดบางเคียน id school : 18069
 86.วัดบางไซ id school : 18081
 87.วัดบ้านบน id school : 18129
 88.วัดบ้านมะเกลือ id school : 17965
 89.วัดบ้านลาด id school : 18068
 90.วัดบ้านไร่ id school : 17974
 91.วัดบึงน้ำใส id school : 17967
 92.วัดปากคลองปลากด id school : 18079
 93.วัดพระนอน id school : 17972
 94.วัดพันลาน id school : 18078
 95.วัดพิกุล id school : 18048
 96.วัดมรรครังสฤษดิ์ id school : 18099
 97.วัดมหาโพธิใต้ id school : 18104
 98.วัดมโนราษฎร์ id school : 18024
 99.วัดยางขาว id school : 18155
 100.วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) id school : 17960
 101.วัดรังงาม id school : 17975
 102.วัดวังยาง id school : 17946
 103.วัดวังสวัสดี id school : 17997
 104.วัดวังหิน id school : 17982
 105.วัดวังใหญ่ id school : 18056
 106.วัดวังไผ่ id school : 17953
 107.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม id school : 17954
 108.วัดศรีอัมพวัลย์ id school : 17996
 109.วัดศรีอุทุมพร id school : 17992
 110.วัดศาลาแดง id school : 18036
 111.วัดสมานประชาชน id school : 18001
 112.วัดสวรรค์ประชากร id school : 17989
 113.วัดสันติธรรม id school : 17983
 114.วัดสุบรรณาราม id school : 18009
 115.วัดหนองกระโดน id school : 17994
 116.วัดหนองกลอย id school : 18120
 117.วัดหนองกุ่ม ยุบแล้ว DELETE id school : 18085
 118.วัดหนองขอน id school : 18060
 119.วัดหนองคล่อ id school : 18135
 120.วัดหนองปลิง id school : 18008
 121.วัดหนองพรมหน่อ id school : 18015
 122.วัดหนองหมู id school : 18145
 123.วัดหนองเขนง id school : 17987
 124.วัดหนองเต่า id school : 18108
 125.วัดหนองแพงพวย id school : 18110
 126.วัดหนองโก id school : 18089
 127.วัดหนองโรง id school : 17986
 128.วัดหัวกะทุ่ม id school : 18082
 129.วัดหัวงิ้ว id school : 18149
 130.วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) id school : 18116
 131.วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) id school : 18117
 132.วัดหัวถนน id school : 17956
 133.วัดหาดทรายงาม id school : 17980
 134.วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 18114
 135.วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) id school : 17943
 136.วัดเกรียงไกรเหนือ id school : 17942
 137.วัดเกาะแก้ว id school : 17964
 138.วัดเขาบ่อพลับ id school : 18152
 139.วัดเขามโน id school : 18006
 140.วัดเนินกะพี้ id school : 18022
 141.วัดเนินมะขามงาม id school : 18002
 142.วัดเนินสะเดา id school : 18066
 143.วัดแสงรังสรรค์ id school : 18077
 144.วัดโป่งสวรรค์ id school : 18144
 145.วัดโพธิ์หนองยาว id school : 18074
 146.วัดใหม่ id school : 18137
 147.วัดไผ่สิงห์ id school : 18071
 148.ศรีพูลราษฎร์สามัคคี id school : 17998
 149.ศิริราษฎร์สามัคคี id school : 17970
 150.ศึกษาศาสตร์ id school : 18112
 151.สระวิทยา id school : 18032
 152.สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ id school : 18102
 153.สามแยกเจ้าพระยา id school : 18159
 154.อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) id school : 18051
 155.อนุบาลนครสวรรค์ id school : 17951
 156.อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) id school : 18131
 157.อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) id school : 18093
 158.อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) id school : 17971
 159.อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) id school : 18011
 160.เขาทอง id school : 18128
 161.เขาสระนางสรง id school : 18143
 162.เขาสามยอด id school : 18125
 163.เนินมะกอก id school : 18147
 164.โอสถสภาอุปถัมภ์ id school : 18097
 165.ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) id school : 18140

Powered By www.thaieducation.net