สพป.ตาก เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กลาโหมราชเสนา id school : 8541
 2.ขุนห้วยบ้านรุ่ง id school : 8647
 3.ชุมชนบ้านท่าสองยาง id school : 8558
 4.ชุมชนบ้านพบพระ id school : 8627
 5.ชุมชนบ้านอุ้มผาง id school : 8650
 6.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย id school : 8602
 7.ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง id school : 8547
 8.ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง id school : 8563
 9.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 id school : 8608
 10.ญาณวิศิษฎ์ id school : 8591
 11.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู id school : 8636
 12.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา id school : 8557
 13.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) id school : 8642
 14.ธรรมวัตร (วัดดอนมูล) ยุบแล้ว DELETE id school : 30829
 15.บ้านกล้อทอ id school : 8640
 16.บ้านขะเนจื้อ id school : 8540
 17.บ้านขุนห้วยช่องแคบ id school : 8625
 18.บ้านขุนห้วยนกแล id school : 8543
 19.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน id school : 8564
 20.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ id school : 8555
 21.บ้านค้างภิบาล id school : 8587
 22.บ้านจกปก id school : 8538
 23.บ้านช่องแคบ id school : 8624
 24.บ้านต้นผึ้ง id school : 8552
 25.บ้านถ้ำผาโด้ id school : 8655
 26.บ้านท่าอาจ id school : 8583
 27.บ้านทีกะเป่อ id school : 8626
 28.บ้านทุ่งถ้ำ id school : 8560
 29.บ้านทุ่งมะขามป้อม id school : 8544
 30.บ้านธงชัย id school : 8581
 31.บ้านน้ำดิบ id school : 8601
 32.บ้านน้ำหอม id school : 8551
 33.บ้านนุเซะโปล้ id school : 8641
 34.บ้านปรอผาโด้ id school : 8644
 35.บ้านป่าคาใหม่ id school : 8619
 36.บ้านปางส้าน id school : 8578
 37.บ้านป่าไร่ id school : 8536
 38.บ้านป่าไร่เหนือ id school : 8542
 39.บ้านปูเต้อ id school : 8605
 40.บ้านปูแป้ id school : 8590
 41.บ้านพะละ id school : 8539
 42.บ้านพะเด๊ะ id school : 8589
 43.บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30866
 44.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ id school : 8594
 45.บ้านมอเกอ id school : 8635
 46.บ้านยะพอ id school : 8637
 47.บ้านร่มเกล้า 2 id school : 8616
 48.บ้านร่มเกล้า 3 id school : 8617
 49.บ้านร่มเกล้า 4 id school : 8618
 50.บ้านวังตะเคียน id school : 8584
 51.บ้านวังผา id school : 8546
 52.บ้านวาเล่ย์ id school : 8634
 53.บ้านสันป่าไร่ id school : 8545
 54.บ้านสามหมื่น id school : 8556
 55.บ้านหนองบัว id school : 8576
 56.บ้านหนองหลวง id school : 8648
 57.บ้านหมื่นฤาชัย id school : 8628
 58.บ้านห้วยกะโหลก id school : 8612
 59.บ้านห้วยนกกก id school : 8574
 60.บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี id school : 8573
 61.บ้านห้วยนกแล id school : 8554
 62.บ้านห้วยบง id school : 8549
 63.บ้านห้วยปลาหลด id school : 8580
 64.บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ id school : 8654
 65.บ้านห้วยม่วง id school : 8582
 66.บ้านห้วยหินฝน id school : 8613
 67.บ้านห้วยโป่ง id school : 8550
 68.บ้านห้วยไม้แป้น id school : 8596
 69.บ้านหัวฝาย id school : 8586
 70.บ้านอู่หู่ id school : 8562
 71.บ้านเจดีย์โคะ id school : 8595
 72.บ้านเซอทะ id school : 8649
 73.บ้านแม่กลองน้อย id school : 8646
 74.บ้านแม่กลองเก่า id school : 8639
 75.บ้านแม่กลองใหม่ id school : 8638
 76.บ้านแม่กาษา id school : 8600
 77.บ้านแม่กื้ดสามท่า id school : 8599
 78.บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 id school : 8598
 79.บ้านแม่กุหลวง id school : 8604
 80.บ้านแม่กุเหนือ id school : 8603
 81.บ้านแม่จวาง id school : 8656
 82.บ้านแม่จะเราสองแคว id school : 8548
 83.บ้านแม่ตาว id school : 8585
 84.บ้านแม่ตาวแพะ id school : 8606
 85.บ้านแม่ตาวใต้ id school : 8607
 86.บ้านแม่ตาวใหม่ id school : 8588
 87.บ้านแม่ตื่น id school : 8559
 88.บ้านแม่ปะ id school : 8609
 89.บ้านแม่ปะเหนือ id school : 8610
 90.บ้านแม่ปะใต้ id school : 8611
 91.บ้านแม่พลู id school : 8577
 92.บ้านแม่ระมาดน้อย id school : 8537
 93.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง id school : 8553
 94.บ้านแม่ระเมิง id school : 8568
 95.บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ id school : 8569
 96.บ้านแม่ละมุ้งวิทยา id school : 8643
 97.บ้านแม่ละเมา id school : 8593
 98.บ้านแม่วะหลวง id school : 8565
 99.บ้านแม่สละ id school : 8572
 100.บ้านแม่สละเหนือ id school : 8570
 101.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา id school : 8567
 102.บ้านแม่อมกิ id school : 8566
 103.บ้านแม่ออกผารู id school : 8571
 104.บ้านแม่อุสุวิทยา id school : 8575
 105.บ้านแม่โกนเกน id school : 8597
 106.บ้านแม่โพ id school : 8561
 107.บ้านไชยสถาน ยุบแล้ว DELETE id school : 30867
 108.บ้านไม้กะพง id school : 8645
 109.ป่าไม้อุทิศ 4 id school : 8615
 110.รวมไทยพัฒนา 1 id school : 8630
 111.รวมไทยพัฒนา 2 id school : 8631
 112.รวมไทยพัฒนา 3 id school : 8620
 113.รวมไทยพัฒนา 4 id school : 8632
 114.รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี id school : 8652
 115.รวมไทยพัฒนา 5 id school : 8633
 116.รวมไทยพัฒนา 6 id school : 8622
 117.วัดสว่างอารมณ์ id school : 8592
 118.สามัคคีวิทยา id school : 8651
 119.ห้วยน้ำนักวิทยา id school : 8629
 120.อรุณเมธา id school : 8623
 121.แม่สอด id school : 8614
 122.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) id school : 8579
 123.ไทยราษฎร์คีรี id school : 8621
 124.ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย id school : 8653

Powered By www.thaieducation.net