สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนตำบลท่าผา id school : 7842
 2.ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง id school : 7835
 3.ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม id school : 7839
 4.นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ id school : 7796
 5.บ้านกองแขก id school : 7823
 6.บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ id school : 7828
 7.บ้านข่วงเปาใต้ id school : 7788
 8.บ้านขุนกลาง id school : 7808
 9.บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย id school : 7802
 10.บ้านขุนยะ id school : 7807
 11.บ้านขุนแตะ id school : 7806
 12.บ้านขุนแปะ id school : 7791
 13.บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร id school : 7793
 14.บ้านขุนแม่นาย id school : 7875
 15.บ้านขุนแม่รวม id school : 7832
 16.บ้านขุนแม่หยอด id school : 7878
 17.บ้านจันทร์ id school : 7845
 18.บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย id school : 7846
 19.บ้านต่อเรือ id school : 7834
 20.บ้านทัพ id school : 7843
 21.บ้านท่าข้าม id school : 7789
 22.บ้านท่าหลุก id school : 7821
 23.บ้านทุ่งยาว id school : 7833
 24.บ้านทุ่งแก id school : 7848
 25.บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ id school : 7884
 26.บ้านนากลาง id school : 7881
 27.บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด id school : 7883
 28.บ้านนาฮ่อง id school : 7882
 29.บ้านน้ำตกแม่กลาง id school : 7798
 30.บ้านบนนา id school : 7790
 31.บ้านปากทางท่าลี่ id school : 7795
 32.บ้านปางหินฝน id school : 7849
 33.บ้านปางอุ๋ง id school : 7877
 34.บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ id school : 7879
 35.บ้านปางเกี๊ยะ id school : 7880
 36.บ้านผานัง id school : 7841
 37.บ้านผาละปิ id school : 7876
 38.บ้านพุย id school : 7850
 39.บ้านพุย สาขาพุยใต้ id school : 7856
 40.บ้านวังน้ำหยาด id school : 7809
 41.บ้านสบวาก id school : 7867
 42.บ้านสบเตี๊ยะ id school : 7822
 43.บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย id school : 7792
 44.บ้านสบแปะ id school : 7794
 45.บ้านสบแม่รวม id school : 7869
 46.บ้านสองธาร id school : 7847
 47.บ้านสามสบ id school : 7840
 48.บ้านหนองคัน id school : 7812
 49.บ้านห้วยทราย id school : 7787
 50.บ้านห้วยน้ำดิบ id school : 7805
 51.บ้านห้วยปู id school : 7858
 52.บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ id school : 7860
 53.บ้านห้วยผา id school : 7870
 54.บ้านห้วยม่วง id school : 7820
 55.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย id school : 7813
 56.บ้านห้วยยา id school : 7831
 57.บ้านห้วยส้มป่อย id school : 7804
 58.บ้านห้วยสะแพด id school : 7816
 59.บ้านหาดนาค id school : 7818
 60.บ้านอมขูด id school : 7827
 61.บ้านอมเม็ง id school : 7824
 62.บ้านเนินวิทยา id school : 7838
 63.บ้านเมืองกลาง id school : 7799
 64.บ้านเมืองอาง id school : 7797
 65.บ้านเฮาะวิทยา id school : 7852
 66.บ้านแจ่มหลวง id school : 7830
 67.บ้านแปะ id school : 7786
 68.บ้านแปะสามัคคี id school : 7853
 69.บ้านแม่ซา id school : 7871
 70.บ้านแม่ตะละ id school : 7361
 71.บ้านแม่ตะละเหนือ id school : 7859
 72.บ้านแม่ตูม id school : 7851
 73.บ้านแม่นาจร id school : 7864
 74.บ้านแม่ปอน id school : 7801
 75.บ้านแม่ปาน id school : 7836
 76.บ้านแม่มะลอ id school : 7865
 77.บ้านแม่มุ id school : 7863
 78.บ้านแม่วาก id school : 7866
 79.บ้านแม่ศึก id school : 7874
 80.บ้านแม่สอย id school : 7810
 81.บ้านแม่หงานหลวง id school : 7855
 82.บ้านแม่หอย id school : 7872
 83.บ้านแม่เอาะ id school : 7873
 84.บ้านแม่แดดน้อย id school : 7857
 85.บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น id school : 7861
 86.บ้านแม่แฮเหนือ id school : 7868
 87.บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ id school : 7862
 88.บ้านแม่แฮใต้ id school : 7854
 89.บ้านโม่งหลวง id school : 7826
 90.บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน id school : 7829
 91.บ้านโรงวัว id school : 7811
 92.บ้านใหม่สารภี id school : 7814
 93.ป่ากล้วยพัฒนา id school : 7815
 94.วัดพระบาท id school : 7800
 95.วัดพุทธนิมิตร id school : 7817
 96.ศรีจอมทอง id school : 7803
 97.สามัคคีสันม่วง id school : 7844
 98.ออป.13 id school : 7825
 99.อินทนนท์วิทยา id school : 7837
 100.ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) id school : 7819

Powered By www.thaieducation.net