สพป.ปัตตานี เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) id school : 14682
 2.ชุมชนบ้านบางเก่า id school : 14683
 3.ชุมชนบ้านปาแดปาลัส id school : 14751
 4.ชุมชนบ้านมะนังดาลำ id school : 14703
 5.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 id school : 14707
 6.ชุมชนบ้านแป้น id school : 14697
 7.ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) id school : 14691
 8.บ้านกระจูด id school : 14722
 9.บ้านกะรุบี id school : 14729
 10.บ้านกะลาพอ id school : 14677
 11.บ้านกาหงษ์ id school : 14699
 12.บ้านจะเฆ่ id school : 14692
 13.บ้านจ่ากอง id school : 14690
 14.บ้านช่องแมว id school : 14708
 15.บ้านชะเมาสามต้น id school : 14679
 16.บ้านตะบิ้ง id school : 14676
 17.บ้านตะโละดารามัน id school : 14737
 18.บ้านตะโละแมะนา id school : 14747
 19.บ้านตะโละไกรทอง id school : 14713
 20.บ้านตือเบาะ id school : 14758
 21.บ้านท่าช้าง id school : 14714
 22.บ้านทุ่งกินนร id school : 14700
 23.บ้านทุ่งเค็จ id school : 14689
 24.บ้านน้ำดำ id school : 14748
 25.บ้านบน id school : 14687
 26.บ้านบาเลาะ id school : 14688
 27.บ้านบาโงมูลง id school : 14680
 28.บ้านบาโงยือริง id school : 14685
 29.บ้านบาโงยือแบ็ง id school : 14731
 30.บ้านบีติง id school : 14738
 31.บ้านบือจะ id school : 14760
 32.บ้านบือเระ id school : 14686
 33.บ้านบือแต id school : 14739
 34.บ้านปล่องหอย id school : 14741
 35.บ้านปลักแตน id school : 14718
 36.บ้านปากู (มีนาประชาคาร) id school : 14749
 37.บ้านป่าทุ่ง id school : 14684
 38.บ้านป่าม่วง id school : 14706
 39.บ้านปายอ id school : 14670
 40.บ้านป่าไหม้ id school : 14710
 41.บ้านพอเหมาะ id school : 14681
 42.บ้านพิเทน(วันครู 2502) id school : 14755
 43.บ้านมะกอ id school : 14743
 44.บ้านมะนังยง id school : 14752
 45.บ้านมะแนดาแล id school : 14744
 46.บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) id school : 14742
 47.บ้านรังมดแดง id school : 14712
 48.บ้านละหาร id school : 14698
 49.บ้านละอาร์ id school : 14672
 50.บ้านละเวง id school : 14711
 51.บ้านลานช้าง id school : 14674
 52.บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) id school : 14727
 53.บ้านวังไชย id school : 14709
 54.บ้านสือดัง id school : 14678
 55.บ้านอุแตบือราแง id school : 14733
 56.บ้านเขาดิน id school : 14754
 57.บ้านเจาะกือแย id school : 14675
 58.บ้านแซะโมะ id school : 14673
 59.บ้านแลแวะ id school : 14746
 60.บ้านโคกนิบง id school : 14717
 61.บ้านโต๊ะชูด id school : 14756
 62.บ้านโตะบาลา id school : 14671
 63.บ้านโลทู id school : 14745
 64.พระราชประสงค์บ้านทรายขาว id school : 14750
 65.วัดสารวัน id school : 14715
 66.วัดโชติรส id school : 14720
 67.วัดโบกขรณี id school : 14696

Powered By www.thaieducation.net