สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ควนสุบรรณ id school : 9995
 2.จิตประชาราษฎร์ id school : 10046
 3.ทรัพย์ทวี id school : 10023
 4.นาสาร id school : 10009
 5.นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 id school : 10097
 6.บ้านกลาง id school : 10069
 7.บ้านกอบแกบ id school : 10017
 8.บ้านขุนราษฎร์ id school : 10007
 9.บ้านคลองกา id school : 10070
 10.บ้านคลองจัน id school : 10038
 11.บ้านคลองปราบ id school : 9989
 12.บ้านคลองพังกลาง id school : 10139
 13.บ้านคลองยา id school : 10027
 14.บ้านคลองหาเหนือ id school : 10021
 15.บ้านคลองโร id school : 10058
 16.บ้านคลองโหยน id school : 10109
 17.บ้านควนกลาง id school : 10067
 18.บ้านควนกองเมือง id school : 10008
 19.บ้านควนคีรีวงศ์ id school : 10059
 20.บ้านควนนิยม id school : 10126
 21.บ้านควนปราง id school : 10072
 22.บ้านควนพรุพี id school : 9991
 23.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ id school : 10135
 24.บ้านควนมหาชัย(นาสาร) id school : 9992
 25.บ้านควนมหาชัย(พระแสง) id school : 10127
 26.บ้านควนยอ id school : 10101
 27.บ้านควนสระ id school : 10144
 28.บ้านควนสว่างวัฒนา id school : 10098
 29.บ้านควนสามัคคี id school : 10060
 30.บ้านควนสินชัย id school : 10143
 31.บ้านควนสูง id school : 10071
 32.บ้านควนเนียง id school : 9993
 33.บ้านควนใหม่ id school : 10013
 34.บ้านช่องช้าง id school : 10014
 35.บ้านดอนงาม id school : 10030
 36.บ้านดอนทราย ยุบแล้ว DELETE id school : 10012
 37.บ้านทรายทอง id school : 10031
 38.บ้านทับใหม่ id school : 10051
 39.บ้านทุ่งจูด id school : 10039
 40.บ้านทุ่งตำเสา id school : 9997
 41.บ้านทุ่งหญ้าแดง id school : 10118
 42.บ้านทุ่งในไร่ id school : 10001
 43.บ้านธารอารี id school : 10032
 44.บ้านนาควน id school : 9998
 45.บ้านนาชุมเห็ด id school : 10084
 46.บ้านบ่อพระ id school : 10134
 47.บ้านบางดี id school : 10054
 48.บ้านบางน้ำเย็น id school : 10099
 49.บ้านบางประสามัคคี id school : 10041
 50.บ้านบางปาน id school : 10141
 51.บ้านบางรูป id school : 10121
 52.บ้านบางหยด id school : 10131
 53.บ้านบางหอย id school : 10136
 54.บ้านบางเหรียง id school : 10119
 55.บ้านบางใหญ่ id school : 10115
 56.บ้านบางใหญ่สามัคคี id school : 10061
 57.บ้านบางใหญ่สินปุน id school : 10120
 58.บ้านประตูพลิก id school : 10104
 59.บ้านปลายคลอง id school : 10138
 60.บ้านปลายน้ำ id school : 10022
 61.บ้านปลายศอก id school : 10137
 62.บ้านปลายสาย id school : 10132
 63.บ้านปากด่าน id school : 10026
 64.บ้านปากสาย id school : 10077
 65.บ้านปากหาน id school : 10073
 66.บ้านพรหมรังสิต id school : 10055
 67.บ้านพรุแชง id school : 10087
 68.บ้านยวนปลา id school : 10140
 69.บ้านยางอุง ยุบแล้ว DELETE id school : 10011
 70.บ้านย่านดินแดง id school : 10133
 71.บ้านยูงงาม id school : 9999
 72.บ้านยูงงาม id school : 10076
 73.บ้านยูงทอง id school : 10129
 74.บ้านราษฎร์พัฒนา id school : 10105
 75.บ้านลานเข้ id school : 10078
 76.บ้านวังหิน id school : 10019
 77.บ้านวังใหญ่ id school : 10079
 78.บ้านสวยศรี id school : 10035
 79.บ้านส้อง id school : 10091
 80.บ้านส้องเหนือ id school : 10088
 81.บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 id school : 10117
 82.บ้านสี่แยกคลองศิลา id school : 10056
 83.บ้านสี่แยกสามัคคี id school : 10040
 84.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 10028
 85.บ้านหนองเรียน id school : 10029
 86.บ้านหนองโสน id school : 10093
 87.บ้านหน้าเขา id school : 10113
 88.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 id school : 10052
 89.บ้านหมาก id school : 10106
 90.บ้านห้วยชัน id school : 10006
 91.บ้านห้วยตอ id school : 10004
 92.บ้านห้วยทรายทอง id school : 10074
 93.บ้านห้วยมะนาว id school : 10085
 94.บ้านห้วยมุด id school : 10062
 95.บ้านห้วยล่วง id school : 10015
 96.บ้านห้วยห้าง id school : 10033
 97.บ้านห้วยแห้ง id school : 10114
 98.บ้านห้วยใหญ่ id school : 10034
 99.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 id school : 10092
 100.บ้านหานเพชร id school : 10080
 101.บ้านเกาะน้อย id school : 10108
 102.บ้านเขาตอก id school : 10037
 103.บ้านเขาน้อย id school : 10020
 104.บ้านเขานิพันธ์ id school : 10065
 105.บ้านเขาปูน id school : 10066
 106.บ้านเขารักษ์ id school : 10049
 107.บ้านเขาสามยอด id school : 10050
 108.บ้านเมรัย id school : 10124
 109.บ้านเหมืองทวด id school : 10018
 110.บ้านโคกมะม่วง id school : 10128
 111.บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ id school : 10047
 112.บ้านในไร่ id school : 10086
 113.บ้านไทรห้อง id school : 10096
 114.บ้านไร่ยาว id school : 10053
 115.บ้านไร่เหนือ id school : 10002
 116.บ้านไสขรบ id school : 10130
 117.บ้านไสดง id school : 10005
 118.บ้านไสดง id school : 10103
 119.บ้านไสท้อน id school : 10100
 120.ประชาอุทิศ id school : 10125
 121.ปัญญาประชาอุทิศ id school : 10111
 122.มหาราช 2 id school : 10083
 123.มิตรประชาราษฎร์ id school : 10063
 124.ราชประชานุเคราะห์ 12 id school : 10016
 125.วัดคลองฉนวน id school : 10075
 126.วัดคลองตาล id school : 10094
 127.วัดควนท่าแร่ id school : 10024
 128.วัดควนศรี id school : 9994
 129.วัดดอนพยอม id school : 10042
 130.วัดท่าเจริญ id school : 10000
 131.วัดทุ่งหลวง id school : 10082
 132.วัดน้ำพุ id school : 10010
 133.วัดบางกำยาน id school : 10122
 134.วัดบางพา id school : 10107
 135.วัดบางสวรรค์ id school : 10110
 136.วัดบ้านส้อง id school : 10089
 137.วัดวิเวการาม id school : 10003
 138.วัดสมัยสุวรรณ id school : 10145
 139.วัดสองแพรก id school : 10142
 140.วัดสามพัน id school : 10102
 141.วัดอรัญคามวารี id school : 10064
 142.วัดอินทการาม id school : 10025
 143.วัดเพ็งประดิษฐาราม id school : 10043
 144.วัดเวียงสระ id school : 10095
 145.วัดโสภณประชาราม id school : 10081
 146.วัดไทรโพธิ์งาม id school : 9996
 147.ศึกษาประชาคม id school : 10044
 148.สมบูรณ์ประชาสรรค์ id school : 10057
 149.สามัคคีอนุสรณ์ id school : 10090
 150.สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 id school : 10045
 151.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 id school : 10123
 152.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 id school : 10116
 153.อุดมมิตรพัฒนา id school : 10112
 154.ไทยรัฐวิทยา 22 id school : 10048

Powered By www.thaieducation.net