สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) id school : 29932
 2.คลองห้วยนาพัฒนาการ id school : 29982
 3.ชุมชนบ้านน้ำร้อน id school : 29901
 4.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน id school : 30096
 5.ตาดหมอกวิทยา id school : 29890
 6.ธาราคีรี id school : 30070
 7.น้ำอ้อมประชาสรรค์ id school : 30136
 8.บ้าน กม.2 id school : 29947
 9.บ้าน กม.28 id school : 30004
 10.บ้านกกจั่น id school : 30057
 11.บ้านกกไทร id school : 29885
 12.บ้านกงกะยาง id school : 29918
 13.บ้านกล้วย id school : 30032
 14.บ้านกุฏิพระ id school : 30018
 15.บ้านขมวด id school : 29894
 16.บ้านคลองน้ำคัน id school : 30090
 17.บ้านคลองบง id school : 29843
 18.บ้านคลองปลาหมอ id school : 30084
 19.บ้านคลองสาร id school : 29872
 20.บ้านคลองสำโรง id school : 29835
 21.บ้านคลองห้วยนา id school : 29952
 22.บ้านชอนไพร id school : 29832
 23.บ้านชัยมงคล id school : 29961
 24.บ้านซับขลุง id school : 30088
 25.บ้านซับข่อย id school : 29954
 26.บ้านซับสีทอง ยุบแล้ว DELETE id school : 30064
 27.บ้านซับเจริญ id school : 29985
 28.บ้านซับเปิบ id school : 30091
 29.บ้านดง id school : 29868
 30.บ้านดงขุย id school : 29990
 31.บ้านดงขุยใต้ id school : 30002
 32.บ้านดงมูลเหล็ก id school : 29840
 33.บ้านดงลาน id school : 30080
 34.บ้านดงลึก id school : 30121
 35.บ้านดงหลง ยุบแล้ว DELETE id school : 30102
 36.บ้านด่านช้าง ยุบแล้ว DELETE id school : 30104
 37.บ้านตะกุดจั่น id school : 30027
 38.บ้านตะกุดเป้า id school : 30029
 39.บ้านตะเบาะ id school : 29852
 40.บ้านถ้ำน้ำบัง id school : 29898
 41.บ้านถ้ำแก้ว id school : 30077
 42.บ้านทรัพย์พุทรา id school : 29988
 43.บ้านท่ากกตาล id school : 29846
 44.บ้านท่าข้าม id school : 30015
 45.บ้านทางข้าม id school : 30114
 46.บ้านท่าพล id school : 29864
 47.บ้านทุ่งหินปูน id school : 29903
 48.บ้านทุ่งแค ยุบแล้ว DELETE id school : 29920
 49.บ้านนา ยุบแล้ว DELETE id school : 29877
 50.บ้านนางั่ว id school : 29874
 51.บ้านนาป่า id school : 29888
 52.บ้านนายม id school : 29891
 53.บ้านน้ำลัด id school : 30054
 54.บ้านน้ำเดื่อ id school : 29971
 55.บ้านน้ำเดื่อใต้ id school : 29975
 56.บ้านน้ำเลา id school : 29911
 57.บ้านบง id school : 29883
 58.บ้านบุ่งกกเรียง ยุบแล้ว DELETE id school : 29966
 59.บ้านบุ่งคล้า id school : 29999
 60.บ้านบุฉนวน id school : 29899
 61.บ้านปากน้ำ id school : 29880
 62.บ้านป่าบง id school : 29850
 63.บ้านป่าม่วง id school : 29862
 64.บ้านป่าเลา id school : 29937
 65.บ้านป่าแดง id school : 29933
 66.บ้านผาทอง id school : 30062
 67.บ้านพลำ ยุบแล้ว DELETE id school : 29935
 68.บ้านพี้ id school : 29927
 69.บ้านยางกุด id school : 29943
 70.บ้านยางลาด id school : 29939
 71.บ้านยางหัวลม id school : 29946
 72.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง id school : 29949
 73.บ้านระวิง id school : 29944
 74.บ้านลาดน้อย id school : 30050
 75.บ้านลาดแค id school : 30066
 76.บ้านลำป่าสักมูล ยุบแล้ว DELETE id school : 29842
 77.บ้านวังขอน id school : 30098
 78.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 id school : 29940
 79.บ้านวังจาน id school : 29922
 80.บ้านวังชะนาง id school : 30100
 81.บ้านวังซอง id school : 29866
 82.บ้านวังทอง id school : 29953
 83.บ้านวังปลาช่อน id school : 30030
 84.บ้านวังพลับ id school : 30134
 85.บ้านวังรวก id school : 30040
 86.บ้านวังศาล id school : 30119
 87.บ้านวังหิน id school : 30125
 88.บ้านวังหินซอง id school : 30139
 89.บ้านวังแช่กลอย id school : 30116
 90.บ้านวังโค้ง id school : 29847
 91.บ้านวังใหญ่ id school : 30130
 92.บ้านศาลาลาย id school : 29976
 93.บ้านสะเดียง id school : 29906
 94.บ้านสะแกงาม id school : 29969
 95.บ้านสักแห้ง id school : 29838
 96.บ้านสามแยกวังชมภู id school : 29950
 97.บ้านหนองกลอย id school : 30013
 98.บ้านหนองตาด id school : 30053
 99.บ้านหนองระมาน id school : 29993
 100.บ้านหนองแหวน ยุบแล้ว DELETE id school : 29959
 101.บ้านหนองใหญ่ id school : 30075
 102.บ้านหลุง ยุบแล้ว DELETE id school : 29955
 103.บ้านห้วยงาช้าง id school : 30045
 104.บ้านห้วยตูม id school : 30048
 105.บ้านห้วยนาค id school : 29963
 106.บ้านห้วยผักไล id school : 29912
 107.บ้านห้วยสะแก id school : 29962
 108.บ้านห้วยแหน id school : 29974
 109.บ้านห้วยใหญ่ id school : 29968
 110.บ้านห้วยไคร้ id school : 29853
 111.บ้านหัวนา id school : 29895
 112.บ้านอมกง id school : 29858
 113.บ้านเขาขาด id school : 29856
 114.บ้านเขาคณฑา id school : 30043
 115.บ้านเขาชะโงก id school : 30036
 116.บ้านเขาน้อย id school : 30009
 117.บ้านเขาบ่อทอง ยุบแล้ว DELETE id school : 30024
 118.บ้านเขาสัก id school : 30006
 119.บ้านเฉลียงลับ id school : 29878
 120.บ้านเนินสง่า id school : 29965
 121.บ้านเนินสว่าง ยุบแล้ว DELETE id school : 30008
 122.บ้านโคก id school : 29914
 123.บ้านโคกยาว id school : 30068
 124.บ้านโคกสำราญ ยุบแล้ว DELETE id school : 30039
 125.บ้านโคกสูง ยุบแล้ว DELETE id school : 30023
 126.บ้านโคกหนองจอก id school : 30073
 127.บ้านโคกเจริญ id school : 29983
 128.บ้านโตก id school : 29923
 129.บ้านโตกใต้ id school : 29925
 130.บ้านโนนตะแบก id school : 29844
 131.บ้านโนนตูม id school : 30111
 132.บ้านโนนสะอาด id school : 29841
 133.บ้านโป่งตาเบ้า id school : 29979
 134.บ้านโป่งนกแก้ว id school : 30011
 135.บ้านโป่งหว้า id school : 29972
 136.บ้านโพธิ์งาม id school : 29860
 137.บ้านโพธิ์ทอง id school : 29871
 138.บ้านใหม่วังตะเคียน id school : 30127
 139.บ้านไร่ฝาย id school : 30108
 140.บ้านไร่เหนือ ยุบแล้ว DELETE id school : 29956
 141.ลูกจันทน์ปิยะอุย id school : 30074
 142.สายสมร id school : 30082
 143.อนุบาลชนแดน id school : 29981
 144.อนุบาลวังโป่ง id school : 30106
 145.อนุบาลเพชรบูรณ์ id school : 29908
 146.เมืองเพชรบูรณ์ id school : 29904

Powered By www.thaieducation.net