สพป.พะเยา เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.จำบอน id school : 28793
 2.ชัยชุมภู id school : 28795
 3.ชุมชนบ้านดอนไชย id school : 28811
 4.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) id school : 28751
 5.ชุมชนบ้านบอน id school : 28834
 6.ชุมชนบ้านหนองเลา id school : 28862
 7.ชุมชนบ้านหลวง id school : 28798
 8.ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว id school : 28739
 9.ชุมชนบ้านเชียงบาน id school : 28766
 10.บ้านก๊อน้อย id school : 28854
 11.บ้านก๊อหลวง id school : 28858
 12.บ้านกิ่วแก้ว id school : 28752
 13.บ้านขุนกำลัง id school : 28843
 14.บ้านควรดง id school : 28820
 15.บ้านควรเก๊าเงา id school : 28812
 16.บ้านจุน id school : 28734
 17.บ้านดอนมูล(จุน) id school : 28733
 18.บ้านดอนลาว id school : 30536
 19.บ้านดอนเงิน id school : 28822
 20.บ้านดอนแก้ว id school : 28821
 21.บ้านดอนไชยป่าแขม id school : 28824
 22.บ้านดู่ id school : 28833
 23.บ้านต้นผึ้ง id school : 28780
 24.บ้านถ้ำผาลาด id school : 28779
 25.บ้านท่าฟ้าเหนือ id school : 28808
 26.บ้านท่าฟ้าใต้ id school : 28803
 27.บ้านท่าม่าน id school : 28797
 28.บ้านทุ่งกล้วย id school : 28856
 29.บ้านทุ่งติ้ว id school : 28866
 30.บ้านทุ่งมอก id school : 28805
 31.บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) id school : 28767
 32.บ้านทุ่งหนอง id school : 28807
 33.บ้านทุ่งหล่ม id school : 28791
 34.บ้านทุ่งเย็น ยุบแล้ว DELETE id school : 28777
 35.บ้านทุ่งแต id school : 28828
 36.บ้านธาตุขิงแกง id school : 28741
 37.บ้านนาบัว id school : 28804
 38.บ้านนาอ้อม id school : 28845
 39.บ้านน้ำจุน id school : 28746
 40.บ้านน้ำปุก id school : 28848
 41.บ้านน้ำมิน id school : 28782
 42.บ้านบ่อเบี้ย id school : 28801
 43.บ้านบุญเรือง id school : 28837
 44.บ้านปง id school : 28871
 45.บ้านปงสนุก(จุน) id school : 28753
 46.บ้านปงสนุก(เชียงม่วน) id school : 28800
 47.บ้านปงใหม่ id school : 28875
 48.บ้านปัว id school : 28815
 49.บ้านปัวศรีพรม id school : 28760
 50.บ้านป่าคา id school : 28818
 51.บ้านปางถ้ำ id school : 28776
 52.บ้านปางผักหม id school : 28816
 53.บ้านปางมดแดง id school : 28765
 54.บ้านปางวัว ยุบแล้ว DELETE id school : 30876
 55.บ้านป่าสัก id school : 28864
 56.บ้านปี้ id school : 28785
 57.บ้านผาตั้ง id school : 28847
 58.บ้านผาลาด id school : 28794
 59.บ้านผาฮาว id school : 28769
 60.บ้านฝายกวาง id school : 28761
 61.บ้านพระนั่งดิน id school : 28786
 62.บ้านพวงพยอม id school : 28747
 63.บ้านม่วง id school : 28836
 64.บ้านยางขาม id school : 28754
 65.บ้านร่องค้อม id school : 28759
 66.บ้านร่องย้าง id school : 28743
 67.บ้านร่องส้าน id school : 28771
 68.บ้านร้องเชียงแรง id school : 28851
 69.บ้านร่องแมด id school : 28736
 70.บ้านวังบง id school : 28809
 71.บ้านวังเค็มใหม่ id school : 28756
 72.บ้านศรีเมืองชุม id school : 28745
 73.บ้านสถาน id school : 28865
 74.บ้านสบขาม id school : 28846
 75.บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) id school : 28778
 76.บ้านสบบง id school : 28869
 77.บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) id school : 28772
 78.บ้านสร้อยศรี id school : 28732
 79.บ้านสระ id school : 28806
 80.บ้านสะแล่ง id school : 28850
 81.บ้านสักทุ่ง id school : 28749
 82.บ้านสักลอ id school : 28748
 83.บ้านสันกลางนาดอ id school : 28826
 84.บ้านสันติสุข id school : 28844
 85.บ้านสันปูเลย id school : 28764
 86.บ้านสันหลวง id school : 28737
 87.บ้านสา id school : 28861
 88.บ้านสีพรม id school : 28817
 89.บ้านหนองท่าควาย id school : 30539
 90.บ้านหนองบัวเงิน id school : 28792
 91.บ้านหนุน id school : 28835
 92.บ้านหมุ้น id school : 30540
 93.บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) id school : 28787
 94.บ้านหลวง id school : 28823
 95.บ้านหล่ายทุ่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 28799
 96.บ้านหล่ายฝายแก้ว id school : 28825
 97.บ้านห้วยกั้ง id school : 28735
 98.บ้านห้วยสิงห์ id school : 30538
 99.บ้านห้วยแม่แดง id school : 28831
 100.บ้านห้วยไคร้ id school : 28738
 101.บ้านหัวทุ่ง id school : 28770
 102.บ้านฮวก id school : 28872
 103.บ้านเลี้ยว id school : 28813
 104.บ้านเวียงลอ id school : 28744
 105.บ้านแก id school : 28868
 106.บ้านแบ่ง id school : 28814
 107.บ้านแม่ต๋ำ id school : 28762
 108.บ้านแม่ทะลาย id school : 28740
 109.บ้านแม่ทาย id school : 28841
 110.บ้านแม่วังช้าง id school : 28742
 111.บ้านแวน id school : 28763
 112.บ้านแวนโค้ง id school : 28790
 113.บ้านแฮะ(ปง) id school : 28783
 114.บ้านแฮะ(เชียงคำ) id school : 28827
 115.บ้านโจ้โก้ id school : 28773
 116.บ้านใหม่น้ำเงิน id school : 28810
 117.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) id school : 28840
 118.บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก id school : 28842
 119.บ้านใหม่พัฒนา id school : 28819
 120.บ้านใหม่ร่มเย็น id school : 28775
 121.บ้านไชยพรม ยุบแล้ว DELETE id school : 28784
 122.บ้านไชยสถาน id school : 28796
 123.ปัวพิทยา id school : 28758
 124.ราชานุเคราะห์ id school : 28839
 125.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) id school : 28750
 126.อนุบาลปง id school : 28830
 127.อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) id school : 28873
 128.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) id school : 28788
 129.อนุบาลเชียงม่วน id school : 28802

Powered By www.thaieducation.net