สพป.แพร่ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) id school : 27583
 2.ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 27481
 3.ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) id school : 27538
 4.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) id school : 27587
 5.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) id school : 27475
 6.บ้านกาซ้อง id school : 27473
 7.บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) id school : 27585
 8.บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) id school : 27459
 9.บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) id school : 27656
 10.บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) id school : 27608
 11.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) id school : 27525
 12.บ้านดอนดี(ประชานุกูล) id school : 27386
 13.บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) id school : 27628
 14.บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) id school : 27642
 15.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) id school : 27407
 16.บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) id school : 27393
 17.บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) id school : 27598
 18.บ้านทุ่งคัวะ id school : 27507
 19.บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) id school : 27446
 20.บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) id school : 27671
 21.บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) id school : 27397
 22.บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) id school : 27423
 23.บ้านนาคูหา id school : 27452
 24.บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) id school : 27401
 25.บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) id school : 27392
 26.บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) id school : 27610
 27.บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) id school : 27613
 28.บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 27396
 29.บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) ยุบแล้ว DELETE id school : 27413
 30.บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) id school : 27403
 31.บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) id school : 27484
 32.บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) id school : 27486
 33.บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) id school : 27548
 34.บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) id school : 27499
 35.บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) id school : 27489
 36.บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) id school : 27463
 37.บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) ยุบแล้ว DELETE id school : 27476
 38.บ้านป่ากล้วย id school : 27496
 39.บ้านปากห้วย ยุบแล้ว DELETE id school : 27437
 40.บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) id school : 27502
 41.บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) id school : 27615
 42.บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) id school : 27569
 43.บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) id school : 27412
 44.บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) id school : 27479
 45.บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) id school : 27388
 46.บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) id school : 27679
 47.บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) id school : 27537
 48.บ้านร่องฟอง id school : 27431
 49.บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 27589
 50.บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) id school : 27618
 51.บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) id school : 27420
 52.บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) id school : 27581
 53.บ้านวังปึ้ง id school : 27505
 54.บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) id school : 27650
 55.บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) id school : 27440
 56.บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) id school : 27683
 57.บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) id school : 27534
 58.บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) id school : 27588
 59.บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) id school : 27468
 60.บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) id school : 27443
 61.บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) id school : 27668
 62.บ้านสันป่าสัก ยุบแล้ว DELETE id school : 27421
 63.บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) ยุบแล้ว DELETE id school : 27644
 64.บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 27415
 65.บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) id school : 27674
 66.บ้านหนองม่วงไข่ id school : 27686
 67.บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) id school : 27521
 68.บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) id school : 27647
 69.บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) id school : 27410
 70.บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 27638
 71.บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) id school : 27625
 72.บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) id school : 27471
 73.บ้านห้วยอ้อย id school : 27497
 74.บ้านห้วยฮ่อม id school : 27492
 75.บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) id school : 27601
 76.บ้านห้วยโรงนอก id school : 27551
 77.บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) id school : 27385
 78.บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) id school : 27659
 79.บ้านอ้อยวิทยาคาร id school : 27493
 80.บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) id school : 27560
 81.บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) id school : 27494
 82.บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) id school : 27433
 83.บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) id school : 27553
 84.บ้านแม่กระทิง id school : 27504
 85.บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) id school : 27680
 86.บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) id school : 27510
 87.บ้านแม่พร้าว id school : 27591
 88.บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) id school : 27514
 89.บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) id school : 27524
 90.บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) id school : 27528
 91.บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) id school : 27526
 92.บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) id school : 27529
 93.บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) id school : 27531
 94.บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) id school : 27408
 95.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) id school : 27427
 96.บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 27424
 97.บ้านแม่แคม id school : 27448
 98.บ้านแม่แรม id school : 27563
 99.บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) id school : 27558
 100.บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) id school : 27518
 101.บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) id school : 27390
 102.บ้านในเวียง id school : 27405
 103.บ้านใหม่จัดสรร id school : 27545
 104.บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) id school : 27501
 105.รัฐราษฎร์บำรุง id school : 27395
 106.รัฐราษฎร์บำรุง ยุบแล้ว DELETE id school : 30592
 107.วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) id school : 27387
 108.วัดต้นไคร้ id school : 27389
 109.วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) id school : 27465
 110.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) id school : 27417
 111.วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) ยุบแล้ว DELETE id school : 27416
 112.วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) id school : 27575
 113.วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) id school : 27419
 114.วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) id school : 27622
 115.วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) id school : 27477
 116.วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) id school : 27662
 117.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ id school : 27584
 118.อนุบาลแพร่ id school : 27399
 119.แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) id school : 27665
 120.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) id school : 27404
 121.ไทยรัฐวิทยา 31 id school : 27578

Powered By www.thaieducation.net