สพป.มุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 id school : 25860
 2.คำบกราษฎร์นุกูล id school : 25948
 3.คำสายทองวิทยา id school : 25830
 4.คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา id school : 25772
 5.คำฮีเบญจวิทย์ id school : 25828
 6.คำแฮดประชาสรรค์ id school : 25841
 7.ชุมชนดอนตาล id school : 25875
 8.ชุมชนนาโสก id school : 25801
 9.ชุมชนบางทรายใหญ่ id school : 25808
 10.ชุมชนบ้านคำชะอี id school : 25940
 11.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย id school : 25979
 12.ชุมชนบ้านม่วงไข่ id school : 25864
 13.ชุมชนบ้านหนองบัว id school : 25936
 14.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย id school : 25847
 15.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน id school : 25851
 16.ชุมชนศรีบุญเรือง id school : 25840
 17.ชุมชนเมืองหนองสูง id school : 26007
 18.ชุมชนโพธิ์ไทร id school : 25901
 19.ชุมชนโพนทราย id school : 25824
 20.ดงยาง2 ยุบแล้ว DELETE id school : 30974
 21.นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง id school : 25789
 22.นาคำน้อยวิทยา id school : 25833
 23.นาสะเม็งวิทยา id school : 25879
 24.นาหว้าประชาสรรค์ id school : 25882
 25.บ้านกกตูม id school : 25911
 26.บ้านกกไฮโนนน้ำคำ id school : 25941
 27.บ้านกลาง id school : 25947
 28.บ้านก้านเหลืองดง id school : 25934
 29.บ้านกุดแข้ id school : 25762
 30.บ้านกุดแข้ใต้ id school : 25763
 31.บ้านกุดโง้ง id school : 25831
 32.บ้านขอนแก่น id school : 25858
 33.บ้านขัวสูง id school : 25913
 34.บ้านขามป้อม id school : 25977
 35.บ้านค้อวิทยาคาร id school : 25954
 36.บ้านคันแท id school : 26006
 37.บ้านคำดู่ id school : 25886
 38.บ้านคำนางโอก id school : 25867
 39.บ้านคำบง1 id school : 25848
 40.บ้านคำบง2 id school : 25787
 41.บ้านคำป่าหลาย id school : 25767
 42.บ้านคำผักหนอกสงเปือย id school : 25805
 43.บ้านคำผึ้ง id school : 25816
 44.บ้านคำพอก 1 id school : 25990
 45.บ้านคำพอก2 id school : 25849
 46.บ้านคำพี้ id school : 25994
 47.บ้านคำสร้อย id school : 25865
 48.บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา id school : 30550
 49.บ้านคำเขือง id school : 25773
 50.บ้านคำเม็ก id school : 25774
 51.บ้านคำไหล id school : 25859
 52.บ้านงิ้ว id school : 25991
 53.บ้านจอมมณีใต้ id school : 25817
 54.บ้านชะโนด 1 id school : 25975
 55.บ้านชะโนด 2 id school : 25919
 56.บ้านซ่ง id school : 25959
 57.บ้านดง id school : 25887
 58.บ้านดงมอน id school : 25785
 59.บ้านดงมัน id school : 25776
 60.บ้านดงยาง1 id school : 25956
 61.บ้านดงยางนันทวัน id school : 25764
 62.บ้านดงหลวง id school : 25925
 63.บ้านดงเย็น id school : 25786
 64.บ้านดอนป่าแคน id school : 25964
 65.บ้านดอนม่วย id school : 25806
 66.บ้านดานคำ id school : 25832
 67.บ้านด่านมน id school : 25866
 68.บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ id school : 25926
 69.บ้านตูมหวาน id school : 25965
 70.บ้านทรายทอง id school : 25978
 71.บ้านท่าห้วยคำ id school : 25907
 72.บ้านท่าไค้ id school : 25796
 73.บ้านนากอก id school : 25854
 74.บ้านนาขามป้อมวิทยาคม id school : 25982
 75.บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) id school : 25818
 76.บ้านนาคำน้อย1 id school : 25888
 77.บ้านนาคำน้อย2 id school : 25768
 78.บ้านนาดี2 id school : 25781
 79.บ้านนาดีโคกสวาท id school : 25983
 80.บ้านนาตะแบง 2 id school : 25998
 81.บ้านนาตะแบง1 id school : 25769
 82.บ้านนาถ่อน id school : 25822
 83.บ้านนาทาม id school : 25897
 84.บ้านนาป่ง id school : 25898
 85.บ้านนาปุ่ง id school : 25943
 86.บ้านนามน id school : 25899
 87.บ้านนาม่วง id school : 25876
 88.บ้านนายอ id school : 25908
 89.บ้านนายาง id school : 25893
 90.บ้านนาสองห้อง id school : 25770
 91.บ้านนาสองเหมือง id school : 25855
 92.บ้านนาสะโน id school : 25881
 93.บ้านนาหนองแคน id school : 26005
 94.บ้านนาหลวง1 id school : 25968
 95.บ้านนาหลวง2 id school : 25842
 96.บ้านนาหลัก id school : 25927
 97.บ้านนาหัวภู id school : 25803
 98.บ้านนาหินกอง id school : 25914
 99.บ้านนาอุดม id school : 25857
 100.บ้านนาเสือหลายหนองยอ id school : 25771
 101.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง id school : 25987
 102.บ้านนาโด่ id school : 25799
 103.บ้านนาโปน้อย id school : 25836
 104.บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ id school : 25838
 105.บ้านนาโพธิ์ id school : 25902
 106.บ้านนาโสกน้อย id school : 25823
 107.บ้านน้ำบ่อดง id school : 25937
 108.บ้านน้ำเที่ยง 2 id school : 25856
 109.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 id school : 25951
 110.บ้านนิคมร่มเกล้า id school : 25869
 111.บ้านบะ id school : 25843
 112.บ้านบาก ๑ id school : 25949
 113.บ้านบาก2 id school : 25892
 114.บ้านบุ่ง id school : 25999
 115.บ้านบุ่งอุทัย id school : 25794
 116.บ้านป่งขาม id school : 25981
 117.บ้านป่งเปือย id school : 25798
 118.บ้านป่งโพน id school : 25790
 119.บ้านปากช่อง id school : 25915
 120.บ้านป่าพยอม id school : 25909
 121.บ้านป่าหวาย id school : 25810
 122.บ้านป่าเตย id school : 25861
 123.บ้านป่าแดง id school : 25844
 124.บ้านผึ่งแดด id school : 25821
 125.บ้านฝั่งแดง id school : 25928
 126.บ้านพรานอ้น id school : 25778
 127.บ้านพังคอง id school : 25811
 128.บ้านภู id school : 25996
 129.บ้านภูผาหอมพัฒนา id school : 25884
 130.บ้านภูล้อม id school : 25890
 131.บ้านภูวง id school : 25889
 132.บ้านภูแผงม้า id school : 25863
 133.บ้านม่วง id school : 25960
 134.บ้านม่วงหัก id school : 25825
 135.บ้านมะนาว id school : 25929
 136.บ้านย้อมพัฒนา id school : 25921
 137.บ้านวังนอง id school : 25992
 138.บ้านวังไฮ id school : 25997
 139.บ้านศูนย์ไหม id school : 25835
 140.บ้านสงเปือย id school : 25812
 141.บ้านสงเปือยเหนือ id school : 25782
 142.บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" id school : 25795
 143.บ้านสองคอน id school : 25980
 144.บ้านสานแว้ id school : 25917
 145.บ้านสามขัว id school : 25792
 146.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 id school : 25765
 147.บ้านหนองกระยัง id school : 25883
 148.บ้านหนองกะปาด id school : 25945
 149.บ้านหนองคอง id school : 25930
 150.บ้านหนองนกเขียน id school : 25868
 151.บ้านหนองน้ำเต้า id school : 25802
 152.บ้านหนองบง id school : 25969
 153.บ้านหนองบอน id school : 25891
 154.บ้านหนองบัว id school : 25813
 155.บ้านหนองยาง id school : 25920
 156.บ้านหนองสระพัง id school : 25845
 157.บ้านหนองสระพังทอง id school : 25963
 158.บ้านหนองหญ้าไซย์ id school : 25826
 159.บ้านหนองหนาว id school : 25939
 160.บ้านหนองหอยป่าหวาย id school : 25809
 161.บ้านหนองเม็ก id school : 25896
 162.บ้านหนองเอี่ยน id school : 25970
 163.บ้านหนองเอี่ยนดง id school : 25952
 164.บ้านหนองแคนนาจาน id school : 25793
 165.บ้านหนองแวง id school : 25814
 166.บ้านหนองแวงใหญ่ id school : 25874
 167.บ้านหนองแอก id school : 25807
 168.บ้านหนองโอใหญ่ id school : 25993
 169.บ้านหนองไผ่ id school : 25820
 170.บ้านหนองไฮ id school : 25972
 171.บ้านห้วยกอก1 id school : 25852
 172.บ้านห้วยกอก2 id school : 25878
 173.บ้านห้วยทราย2 id school : 25895
 174.บ้านห้วยลำโมง id school : 25950
 175.บ้านหว้านน้อย id school : 25986
 176.บ้านหว้านใหญ่ id school : 25984
 177.บ้านอุ่มไผ่ id school : 25846
 178.บ้านเป้าป่าแสด id school : 25995
 179.บ้านเปียด id school : 25923
 180.บ้านเหมืองบ่า id school : 25780
 181.บ้านเหล่า id school : 25962
 182.บ้านเหล่าคราม id school : 25779
 183.บ้านเหล่าดง id school : 25938
 184.บ้านเหล่าน้อย id school : 26004
 185.บ้านเหล่าป่าเป้ด id school : 25804
 186.บ้านเหล่าสร้างถ่อ id school : 25973
 187.บ้านเหล่าหมี id school : 25904
 188.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน id school : 25871
 189.บ้านเหล่าแขมทอง id school : 25906
 190.บ้านแก้ง2 id school : 25885
 191.บ้านแก้งช้างเนียม id school : 25942
 192.บ้านแก้งนาง id school : 25912
 193.บ้านแก่นเต่า id school : 25829
 194.บ้านแฝก id school : 25966
 195.บ้านแมด id school : 25961
 196.บ้านแวง id school : 26001
 197.บ้านโคก1 id school : 25815
 198.บ้านโคก2 id school : 25955
 199.บ้านโคกกลาง id school : 26000
 200.บ้านโคกขามเลียน id school : 25788
 201.บ้านโคกพัฒนา id school : 25880
 202.บ้านโคกสว่าง1 id school : 25905
 203.บ้านโคกสว่าง2 id school : 25971
 204.บ้านโคกหนองหล่ม id school : 25903
 205.บ้านโคกหินกอง id school : 26002
 206.บ้านโค้งสำราญ id school : 25775
 207.บ้านโนนตูม id school : 25819
 208.บ้านโนนยาง id school : 25989
 209.บ้านโนนศรี id school : 25797
 210.บ้านโนนสว่าง 2 id school : 25988
 211.บ้านโนนสว่าง1 id school : 25944
 212.บ้านโนนสวาท id school : 25900
 213.บ้านโนนสะอาด2 id school : 25872
 214.บ้านโนนสังข์ศรี id school : 25958
 215.บ้านโนนเกษม id school : 25862
 216.บ้านโพนงาม id school : 25967
 217.บ้านโพนสว่าง id school : 25877
 218.บ้านโพนสวาง id school : 25791
 219.บ้านโพนแดง id school : 25924
 220.บ้านโพนไฮ id school : 25827
 221.บ้านโพนไฮ ยุบแล้ว DELETE id school : 30973
 222.บ้านโสก id school : 25922
 223.บ้านไร่ id school : 25784
 224.บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ id school : 25850
 225.ป่งแดงวิทยาคม id school : 25870
 226.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา id school : 25894
 227.พระราชทานบ้านหนองหมู id school : 25931
 228.มุกดาลัย id school : 25837
 229.ร่มเกล้า id school : 25935
 230.วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย id school : 25946
 231.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา id school : 25976
 232.สยามกลการ4 id school : 25910
 233.หนองข่าประชาอุทิศ id school : 25873
 234.หนองผือดอนม่วง id school : 25985
 235.หมู่บ้านป่าไม้ id school : 25918
 236.หลุบปึ้ง id school : 26003
 237.ห้วยตาเปอะ id school : 25953
 238.ห้วยยางจอมมณี id school : 25783
 239.อนุบาลมุกดาหาร id school : 25839
 240.เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ id school : 25853
 241.เมืองพาลุกากรภูมิ id school : 25974
 242.เมืองใหม่ id school : 25834
 243.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ id school : 25800
 244.แก้งโนนคำประชาสรรค์ id school : 25766
 245.โนนสะอาดราษฎร์บำรุง id school : 25777
 246.ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) id school : 25957

Powered By www.thaieducation.net